OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje informácie o spracovaní a ochrane vašich osobných údajov.

Spracovateľská operácia: operácie týkajúce sa autorských práv

Prevádzkovateľ údajov: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, oddelenie D.2 „Zmluvy a autorské práva“

Referenčné označenie záznamu: DPR-EC-00838

Obsah

 1. Úvod
 2. Prečo zhromažďujeme, uchovávame a spracúvame osobné údaje?
 3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?
 4. Aké osobné údaje zhromažďujeme?
 5. Komu sa poskytujú vaše údaje?
 6. Ako dlho sa vaše údaje uchovávajú?
 7. Ako môžete získať prístup k svojim údajom, overiť ich správnosť alebo ich opraviť?
 8. Ako bránime nepovolenému prístupu k vašim osobným údajom alebo ich zneužitiu?
 9. Koho môžem kontaktovať v prípade otázok alebo sťažností?

Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001].

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako zhromažďujeme všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje príslušného prevádzkovateľa údajov, vďaka ktorému si môžete uplatniť svoje práva, úradníka pre ochranu údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Ďalej sa uvádzajú informácie súvisiace so spracovateľskou operáciou „operácie týkajúce sa autorského práva“, ktorej sa ujalo oddelenie D.2 „Zmluvy a autorské práva“ Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?

Účel spracovateľskej operácie: Oddelenie D.2 „Zmluvy a autorské práva“ Úradu pre publikácie zhromažďuje a používa vaše osobné údaje, aby a) vám ako zamestnancom inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ mohlo poskytovať poradenstvo v otázkach autorských práv v rámci vašich redakčných projektov a/alebo aby b) mohlo spravovať autorské práva, ktorými disponuje EÚ, a to vrátane vydávania licencií, s cieľom uľahčiť občanom, podnikom a iným subjektom opakovane využívať verejné dokumenty EÚ.

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania.

Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

– spracúvanie údajov je potrebné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie

spracúvanie údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje;

a

– ako dotknutá osoba ste poskytli súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Dodatočné právne základy pre spracovanie osobných údajov:

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv
 • Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov 2009/496/ES, Euratom, z 26. júna 2009, o organizácii a činnosti Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame?

V záujme vykonania spracovateľskej operácie oddelenie D.2 „Zmluvy a autorské práva“ Úradu pre publikácie zhromažďuje tieto kategórie osobných údajov:

meno, priezvisko, e-mailová adresa a krajina žiadateľa; názov organizácie alebo podniku.

Poskytnutie osobných údajov je povinné na účely vybavenia vašej žiadosti.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Oddelenie D.2 „Zmluvy a autorské práva“ Úradu pre publikácie uchováva vaše osobné údaje v záujme splnenia účelu ich zberu. Vaše údaje sa potom archivujú počas trvania príslušného autorského práva, t. j. maximálne 70 rokov.

Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahraté súbory údajov atď.) sú uložené na serveroch Európskej komisie. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Komisia zaviedla niekoľko technických a organizačných opatrení s cieľom chrániť vaše osobné údaje. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu k týmto údajom, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a povaha spracovávaných osobných údajov. K organizačným opatreniam patrí obmedzenie prístupu k osobným údajom výlučne pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej operácie.

Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonanie danej spracovateľskej operácie a oprávneným zamestnancom na základe zásady „need-to-know“ (potreby poznať). Títo zamestnanci sa riadia štatutárnym právom a v prípade potreby aj dodatočnými dohodami o zachovávaní dôvernosti.

Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725 máte konkrétne práva, predovšetkým právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie a právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. V náležitom prípade máte takisto právo namietať proti spracovaniu alebo právo na prenosnosť údajov.

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa zákonne vykonáva podľa článku 5 ods. 1 písm. a).

Súhlasili ste s poskytnutím vašich osobných údajov oddeleniu D.2 „Zmluvy a autorské práva“ Úradu pre publikácie v prípade predmetnej spracovateľskej operácie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať upovedomením prevádzkovateľa údajov, čo neovplyvní zákonnosť spracovania údajov, ku ktorému došlo ešte pred odvolaním súhlasu.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite prevádzkovateľa údajov alebo v prípade sporu na úradníka pre ochranu údajov. V prípade potreby môžete osloviť aj európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Príslušné kontaktné údaje sú uvedené v bode 9.

V prípade, že si prajete uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými spracovateľskými operáciami, vo svojej žiadosti ich opíšte [t. j. uveďte ich referenčné označenie(-a) záznamu, ako je to uvedené v bode 10].

Kontaktné údaje

 • Prevádzkovateľ údajov

Ak by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte pripomienky, otázky či obavy, alebo ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov, môžete kontaktovať prevádzkovateľa údajov, ktorým je oddelenie D.2 „Zmluvy a autorské práva“ Úradu pre publikácie (info@publications.europa.eu).

 • Úradník Komisie pre ochranu údajov (DPO)

Pokiaľ ide o záležitosti súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, môžete sa obrátiť na úradníka pre ochranu údajov (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov prevádzkovateľom údajov došlo k porušeniu vašich práv vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (t. j. môžete podať sťažnosť) (edps@edps.europa.eu).

Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Úradník Komisie pre ochranu údajov (DPO) zverejní register operácií spracovania osobných údajov vykonaných Komisiou, ktoré boli zdokumentované a o ktorých bol upovedomený. Prístup k registru môžete nájsť na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zahrnutá do verejného registra úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov s týmto referenčným označením záznamu: DPR-EC-00838.