Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés, ESZAK-Szerződés

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Szén- és Acélközösséget (ESZAK) létrehozó párizsi szerződés

MI VOLT A SZERZŐDÉS CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Célkitűzések

A szerződés célja az volt, ahogy azt a 2. cikke kimondja, hogy a szén és acél közös piacán keresztül hozzájáruljon a gazdasági növekedéshez, a foglalkoztatás bővüléséhez és a magasabb életszínvonalhoz. Ezért az intézményeknek biztosítaniuk kellett a szén és acél rendszeres szállítását a közös piacra a termelési forrásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosításával, a legalacsonyabb árak kialakításával és jobb munkakörülmények teremtésével. Mindehhez szükség volt a nemzetközi kereskedelem növekedésére, valamint termelés korszerűsítésére.

A közös piac létrehozásával a szerződés bevezette a termékek vám- és adómentes szabad mozgását. Tiltotta a diszkriminatív intézkedéseket vagy gyakorlatokat, a támogatásokat, az állami támogatásokat vagy az állam által kivetett külön terheket, illetve korlátozó gyakorlatokat.

Felépítés

A szerződés 4 fejezetből állt:

Tartalmazott továbbá:

Intézmények

A szerződés létrehozott egy Főhatóságot, egy Közgyűlést, a Miniszterek Tanácsát, és egy bíróságot. Az ESZAK jogi személyiséggel rendelkezett.

A Főhatóság döntéseket hozott, ajánlásokat fogalmazott meg és véleményeket adott ki. Munkáját a Konzultatív Bizottság (a mai Európai Gazdasági és Szociális Bizottság) segítette, amely a termelők, dolgozók, fogyasztók és kereskedők képviselőiből állt.

A Hivatal feladatai

Finanszírozási szempontok

Termelés

Az ESZAK főként közvetett, másodlagos szerepet játszott a kormányokkal folytatott együttműködésen és az árakba, valamint kereskedelempolitikába való beavatkozáson keresztül. Ugyanakkor a kereslet csökkenése vagy hiány esetén közvetlen intézkedéseket hozhatott úgy, hogy kvótákat írt elő abból a célból, hogy szervezett módon korlátozza a termelést, vagy hiány esetén termelési programokat dolgozott ki, fogyasztási prioritásokat határozott meg, meghatározta az erőforrások elosztását és az kiviteli szinteket.

Árrögzítés és verseny

A vállalkozások közötti megállapodásokat vagy egyesüléseket a Főhatóság megszüntethette, ha azok közvetlenül vagy közvetetten megakadályozták, korlátozták vagy torzították a rendes versenyt.

Dolgozói szempontok

Kereskedelempolitika

MIKORTÓL VOLT HATÁLYOS A SZERZŐDÉS?

A szerződés 1952 óta volt hatályos, 50 évig volt érvényes és 2002-ben hatályát veszítette. A szerződéssel létrehozott közös piac a szén, vasérc és vashulladék tekintetében 1953. február 10-én nyílott meg, míg acél tekintetében 1953. május 1-jén.

HÁTTÉR

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés

utolsó frissítés 11.12.2017(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.