Līgums par Eiropas Ogļu un tērauda kopienas izveidi, EOTK līgums

 

KOPSAVILKUMS:

Parīzes līgums par Eiropas Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) izveidi

KĀDS IR ŠĪ LĪGUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Mērķi

Līguma mērķis, kā norādīts tā 2. pantā, bija ar ogļu un tērauda kopēju tirgu veicināt ekonomisko izaugsmi, nodarbinātību un labākus dzīves standartus. Tādējādi institūcijām bija jānodrošina akurāta ogļu un tērauda piegāde kopējam tirgum, garantējot vienlīdzīgu piekļuvi ražošanas avotiem, piedāvājot zemākās cenas un uzlabojot darba apstākļus. To visu papildināja starptautiskās tirdzniecības izaugsme un ražošanas procesu modernizācija.

Izveidojot kopēju tirgu, līgums veicināja brīvu preču kustību bez muitas nodokļiem un nodevām. Ar to aizliedza diskriminējošus pasākumus un darbības, subsidēšanu, valsts atbalstu vai valstu uzliktās īpašās maksas un ierobežojošas tirdzniecības praksi.

Struktūra

Līgums tika iedalītās 4 tēmās:

Tas arī ietvēra:

Institūcijas

Ar Līgumu izveidoja Augsto padomi, Asambleju, Ministru Padomi un Tiesu. EOTK bija juridiska persona.

Augstā padome pieņēma lēmumus, izstrādāja ieteikumus un sniedza atzinumus. Tai palīdzēja konsultatīvā komiteja (mūsdienu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšgājēja), kas sastāvēja no ražotāju, darbinieku, patērētāju un preču izplatītāju pārstāvjiem.

Uzdevumi

Finansēšanas aspekti

Ražošana

EOTK galvenokārt bija netieša palīgloma, sadarbojoties ar valdībām un ietekmējot cenas un tirdzniecības politiku. Tomēr pieprasījuma samazināšanās vai iztrūkuma gadījumā tā varēja tieši iesaistīties, uzliekot kvotas ar mērķi ierobežot ražošanu sakārtotā veidā vai iztrūkumiem sastādot ražošanas programmas, nosakot patēriņa prioritātes, resursu piešķiršanas kārtību un nosakot eksporta līmeņus.

Cenu fiksēšana un konkurence

Augstā padome varēja atcelt vienošanos vai apvienības starp pusēm, ja tie tieši vai netieši novērsa, ierobežoja vai kropļoja normālu konkurenci.

Darbinieku aspekti

Tirdzniecības politika

KOPŠ KURA LAIKA LĪGUMS BIJA PIEMĒROJAMS?

Līgums bija spēkā no 1952. gada, tas bija spēkā 50 gadus un zaudēja spēku 2002. gadā. Ar Līgumu izveidotais kopējais tirgus tika atvērts 1953. gada 10. februārī oglēm, dzelzs rūdai un metāllūžņiem un 1953. gada 1. maijā tēraudam.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Līgums par Eiropas Ogļu un tērauda kopienas izveidi

Pēdējo reizi atjaunots: 11.12.2017(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).