Конвенция на ООН по морско право

 

РЕЗЮМЕ НА:

Конвенция на ООН по морско право

Решение 98/392/ЕО за сключване от Европейската общност на Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право по отношение прилагането на част ХI

КАКВА Е ЦЕЛТА НА КОНВЕНЦИЯТА И РЕШЕНИЕТО?

С решението официално се одобрява Конвенцията на ООН по морско право и придружаващата я част XI от Споразумението, която позволява на ЕС да стане страна и по двете.

С конвенцията се определя правен режим за световните океани и морета, с който се установяват правила, уреждащи всички начини на употреба на океаните и техните ресурси.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

В конвенцията се определят:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ КОНВЕНЦИЯТА И РЕШЕНИЕТО?

Решението се прилага от 13 юли 1998 г.

Конвенцията влезе в сила през 1994 г. Подписана е от всички държави от ЕС. Конвенцията е подписана от ЕС през 2003 г. С декларация се уточняват въпросите, уредени от конвенцията и споразумението, по отношение на които компетентността е прехвърлена от държавите от ЕС върху нея.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Териториално море: териториалното море на дадена държава се простира 12 морски мили (22,2 км; 13,8 мили) от изходната линия.
Прилежаща зона: водна ивица, простираща се отвъд външната граница на териториалното море, в рамките на която дадена държава може да упражнява ограничен контрол с цел предотвратяване или наказване на нарушаването на нейните митнически, фискални, имиграционни или санитарни закони и правила, действащи на нейна територия или в нейното териториално море.
Изключителна икономическа зона: изключителната икономическа зона се простира от изходната линия до най-много 200 морски мили (370,4 км; 230,2 мили). Дадена крайбрежна държава контролира всички икономически ресурси (напр. риболов, минно дело и проучване за нефт) в рамките на своята изключителна икономическа зона, както и всички видове замърсявания на тези ресурси.
Континентален шелф: простира се до външната граница на континенталния бряг, но не по-малко от 200 морски мили (370 км; 230 мили) от изходната линия на териториалното море на дадена крайбрежна държава.
Открито море: открития океан, по-специално този, който не е в рамките на юрисдикцията на дадена държава.
Затворени или полузатворени морета: залив, басейн или море, заобиколени от две или повече държави и свързани чрез тесен излаз с друго море или с океана — или състоящи се изцяло или главно от териториални морета и изключителни икономически зони на 2 или повече крайбрежни държави.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право и Споразумение относно прилагането на част XI от нея — Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право (OВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 3—134)

Решение 98/392/ЕС на Съвета от 23 март 1998 година за сключване от Европейската общност на Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 година и на Споразумението от 28 юли 1994 година по отношение прилагането на част ХI от Конвенцията (OВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 1—2)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Споразумение относно прилагането на част XI на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 година (OВ L 215, 20.8.1994 г., стр. 10—20)

последно актуализация 28.08.2018