19.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/451

(2020. gada 17. decembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 415. panta 3. punkta pirmo daļu, 415. panta 3.a punkta pirmo daļu, 430. panta 7. punkta pirmo daļu un 430. panta 9. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Neskarot kompetento iestāžu pilnvaras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (2) 104. panta 1. punkta j) apakšpunktu, Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 680/2014 (3), pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 430. pantu, ir noteikta saskaņota pārskatu sniegšanas sistēma. Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014 ir vairākkārt grozīta pēc grozījumiem Regulā (ES) Nr. 575/2013, kuri pieņemti, lai ieviestu, pilnveidotu vai pielāgotu prudenciālos elementus.

(2)

Šīs regulas noteikumi ir savstarpēji cieši saistīti, jo tie attiecas uz iestāžu pārskatu sniegšanas prasībām. Lai nodrošinātu saskaņotību starp šiem noteikumiem, kuriem vajadzētu stāties spēkā vienlaicīgi, un sekmētu to, ka personām, uz kurām attiecas šie pienākumi, ir iespējams tos visaptveroši pārskatīt un viegli tiem piekļūt, ir vēlams visus Regulā (ES) Nr. 575/2013 (KPR) paredzētos saistītos īstenošanas tehniskos standartus iekļaut vienā regulā.

(3)

Ņemot vērā Bāzeles Banku uzraudzības komitejas starptautiskos standartus, ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/876 (4) vairākos aspektos tika grozīta Regula (ES) Nr. 575/2013, piemēram, attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma prasību, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem un pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasībām. Tāpēc būtu jāpārskata Īstenošanas regulā (ES) Nr. 680/2014 noteiktā pārskatu sniegšanas sistēma un jāatjaunina veidņu kopums informācijas vākšanai uzraudzības pārskatu sniegšanas nolūkā.

(4)

Ar Regulu (ES) 2019/876 Regulā (ES) Nr. 575/2013 ieviesa pirmā līmeņa kapitāla sviras rādītāja prasību, kas kalibrēta 3 % apmērā, virkni pielāgojumu riska darījumu vērtības mēra aprēķināšanā sviras rādītāja vajadzībām un sviras rādītāja rezervju prasību iestādēm, kuras saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES identificētas kā globālas sistēmiski nozīmīgas iestādes (G-SNI). Tāpēc būtu jāatjaunina pārskatu sniegšana par sviras rādītāju, lai šīs prasības un pielāgojumus atspoguļotu riska darījumu vērtības aprēķinā.

(5)

Ar Regulu (ES) 2019/876 Regulā (ES) Nr. 575/2013 tika ieviestas neto stabila finansējuma rādītāja (NSFR) pārskatu sniegšanas prasības, tostarp vienkāršotās prasības. Tāpēc ir jānosaka jauns pārskatu veidņu un norāžu kopums.

(6)

Ar Regulu (ES) 2019/876 Regulā (ES) Nr. 575/2013 tika ieviests jauns atbalsta koeficients, kas jāpiemēro riska darījumiem ar infrastruktūras projektiem, un atjauninātas riska darījuma riska svērto vērtību aprēķināšanas pieejas kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem. Tāpēc arī saskaņā ar informācijas atklāšanas regulējumu ir jānosaka jaunas veidnes un norādes pārskatu sniegšanai par kredītrisku un jāatjaunina pašreizējās norādes.

(7)

Ar Regulu (ES) 2019/876 Regulā (ES) Nr. 575/2013 standartizēto pieeju aizstāja ar riska ziņā jutīgāku standartizēto pieeju darījuma partnera kredītriskam (SA-CCR) un vienkāršotu versiju (vienkāršoto SA-CCR) iestādēm, kas atbilst iepriekš noteiktiem atbilstības kritērijiem. Lai gan sākotnējās riska darījuma vērtības metode ir pārskatīta, tā joprojām ir pieejama iestādēm, kas atbilst iepriekš noteiktiem kritērijiem. Tāpēc ir jāpievieno jaunas veidnes un norādes pārskatu sniegšanai par darījumu partnera kredītrisku un jāatjaunina pašreizējās norādes.

(8)

Ar Regulu (ES) 2019/876 Regulā (ES) Nr. 575/2013 atsauces uz “atbilstošo kapitālu” lielu riska darījumu vērtības aprēķinā tika aizstātas ar atsaucēm uz “pirmā līmeņa kapitālu” un tika ieviests vēl viens slieksnis pārskatu sniegšanai par lieliem riska darījumiem konsolidētā līmenī. Tāpēc būtu jāatjaunina pārskatu sniegšana par lielajiem riska darījumiem.

(9)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/630 (5) Regulā (ES) Nr. 575/2013 tika ieviests prudenciālais atbalsta mehānisms ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem (NPE), prasot piemērot atskaitījumus no iestādes pašu kapitāla, ja NPE nav pietiekoša seguma ar uzkrājumiem vai citām korekcijām, ievērojot iepriekš noteiktu grafiku, lai laika gaitā izveidotu pilnīgu segumu. Minētā prudenciālā atbalsta mehānisma pamatā ir Īstenošanas regulā (ES) Nr. 680/2014 noteiktās “ieņēmumus nenesoša riska darījuma” un “pārskatīšanas pasākumu” definīcijas. Tāpēc ir jāgroza veidnes un norādes, lai nodrošinātu, ka pastāv vienota “ieņēmumus nenesoša riska darījuma” un “pārskatīšanas pasākumu” definīcija gan pārskatu sniegšanas, gan prudenciālā atbalsta mehānisma nolūkā. Ir vajadzīgas arī jaunas veidnes, lai vāktu informāciju atbalsta mehānisma aprēķinam.

(10)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2033 (6) no 2026. gada 26. jūnija atceļ Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas I sadaļas 2. iedaļas 1. nodaļu (95. līdz 98. pants). Šā iemesla dēļ noteikumi par pārskatu sniegšanu individuālā vai konsolidētā līmenī attiecībā uz grupām, kuras sastāv tikai no ieguldījumu brokeru sabiedrībām, uz kurām attiecas Regulas (ES) Nr. 575/2013 95. un 96. pants, būtu jābeidz piemērot no 2026. gada 26. jūnija.

(11)

Ņemot vērā minēto grozījumu tvērumu un skaidrības labad ir lietderīgi atcelt Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 un aizstāt to ar šo regulu.

(12)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/873 (7) ir daļa no pasākumu kopuma ar mērķi mazināt Covid-19 pandēmijas ietekmi uz iestādēm visā Savienībā. Ar minēto regulu tika ieviesti daži grozījumi Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Regulā (ES) 2019/876, kas ietekmē uzraudzības pārskatu sniegšanu. Tāpēc šie grozījumi būtu jāatspoguļo pārskatu sniegšanas sistēmā.

(13)

Iestādēm būtu jāsāk uzraudzības pārskatu sniegšana no 2021. gada otrā ceturkšņa beigām. Tomēr pārskatu sniegšanai par sviras rādītāja rezervēm būtu jāsākas 2023. gada janvārī, jo sviras rādītāja rezervju prasību piemērošana ar Regulu (ES) 2020/873 tika atlikta uz 2023. gada janvāri.

(14)

Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).

(15)

EBI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (8) 37. pantu, izņemot noteikumus, kas atspoguļo ar Regulu (ES) 2020/873 veiktos grozījumus Regulā (ES) Nr. 575/2013. EBI nolēma, ka būtu bijis ļoti nesamērīgi veikt sabiedrisko apspriešanu vai izmaksu un ieguvumu analīzi par šiem noteikumiem, jo tie attiecas uz ļoti nedaudzām rindām pārskatu veidnēs par maksātspēju un sviras rādītāju un, visticamāk, būtiski neietekmēs pārskatu sniegšanas izmaksas. Turklāt šāda sabiedriskā apspriešana vai izmaksu un ieguvumu analīze neļautu uzraudzītājiem laikus saskaņoti un regulāri vākt attiecīgos datus.

(16)

Lai iestādēm būtu pietiekami daudz laika sagatavoties pārskatu sniegšanai saskaņā ar šo regulu, tai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā regulā ir noteikti vienoti pārskatu formāti un veidnes, norādes un metodika šo veidņu izmantošanai, pārskatu sniegšanas biežums un datumi, definīcijas un IT risinājumi attiecībā uz iestāžu pārskatu sniegšanu to kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 415. panta 3. un 3.a punktu un minētās regulas 430. panta 1.–4. punktu un 7. un 9. punktu.

2. pants

Pārskatu atsauces datumi

1.   Iestādes kompetentajām iestādēm sniedz informāciju, kāda tā ir šādos pārskatu atsauces datumos:

a)

mēneša pārskatus – katra mēneša pēdējā dienā;

b)

ceturkšņa pārskatus – 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī;

c)

pusgada pārskatus – 30. jūnijā un 31. decembrī;

d)

gada pārskatus – 31. decembrī.

2.   Informāciju, kuru sniedz atbilstoši III pielikumā un IV pielikumā noteiktajām veidnēm, ievērojot V pielikumā iekļautās norādes, un kura attiecas uz noteiktu periodu, sniedz kumulatīvi no grāmatvedības gada pirmās dienas līdz atsauces datumam.

3.   Ja iestādēm valsts tiesību aktos ir ļauts sniegt savu finanšu informāciju, balstoties uz to grāmatvedības gada beigām, kas atšķiras no kalendārā gada, pārskatu atsauces datumus var attiecīgi pielāgot tā, lai pārskatus par finanšu informāciju un par informāciju, kuras mērķis ir identificēt globāli sistēmiski nozīmīgas iestādes (G-SNI) un noteikt G-SNI rezervju normas, sniegtu attiecīgi ik pēc trim, sešiem vai divpadsmit mēnešiem no to grāmatvedības gada beigām.

3. pants

Pārskatu nosūtīšanas datumi

1.   Iestādes sniedz kompetentajām iestādēm informāciju līdz darba dienas beigām šādos nosūtīšanas datumos:

a)

mēneša pārskatus – 15. kalendārajā dienā pēc pārskatu atsauces datuma;

b)

ceturkšņa pārskatus – 12. maijā, 11. augustā, 11. novembrī un 11. februārī;

c)

pusgada pārskatus – 11. augustā un 11. februārī;

d)

gada pārskatus – 11. februārī.

2.   Ja nosūtīšanas datums ir brīvdiena tās kompetentās iestādes dalībvalstī, kurai pārskats ir sniedzams, vai arī sestdiena vai svētdiena, datus sniedz nākamajā darba dienā.

3.   Ja iestādes sniedz pārskatu par to finanšu informāciju vai informāciju, kuras mērķis ir identificēt G-SNI un noteikt G-SNI rezervju normas, izmantojot pielāgotus pārskatu atsauces datumus, kas balstīti uz to grāmatvedības gada beigām, kā noteikts 2. panta 3. punktā, nosūtīšanas datumus arī var attiecīgi pielāgot, lai tiktu saglabāts tas pats nosūtīšanas periods no pielāgotā pārskatu atsauces datuma.

4.   Iestādes var iesniegt nerevidētus datus. Ja revidētie dati atšķiras no iesniegtajiem nerevidētajiem datiem, pārskatītos revidētos datus iesniedz bez liekas kavēšanās. Nerevidēti dati ir dati, par kuriem nav sniegts ārēja revidenta atzinums, savukārt revidēti dati ir dati, kuru revīziju ir veicis ārējs revidents, kas sniedz revīzijas atzinumu.

5.   Citus labojumus iesniegtajos pārskatos arī iesniedz kompetentajām iestādēm bez liekas kavēšanās.

4. pants

Pārskatu sniegšanas sliekšņi – iekļaušanas un izslēgšanas kritēriji

1.   Iestādes, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 145) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem, sāk sniegt informāciju kā mazas un nesarežģītas iestādes pirmajā pārskatu atsauces datumā pēc tam, kad ir izpildīti minētie nosacījumi. Ja iestādes vairs neatbilst minētajiem nosacījumiem, tās pārtrauc sniegt informāciju pirmajā sekojošajā pārskatu atsauces datumā.

2.   Iestādes, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 146) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem, sāk sniegt informāciju kā lielas iestādes pirmajā pārskatu atsauces datumā pēc tam, kad ir izpildīti minētie nosacījumi. Ja iestādes vairs neatbilst minētajiem nosacījumiem, tās pārtrauc sniegt informāciju pirmajā sekojošajā pārskatu atsauces datumā.

3.   Iestādes sāk sniegt informāciju, uz kuru attiecas šajā regulā noteiktie sliekšņi, no nākamā pārskatu atsauces datuma pēc tam, kad tās ir pārsniegušas minētos sliekšņus divos secīgos pārskatu atsauces datumos. Iestādes var pārtraukt sniegt informāciju, uz kuru attiecas šajā regulā noteiktie sliekšņi, no nākamā pārskatu atsauces datuma, ja tās nav pārsniegušas attiecīgos sliekšņus trijos secīgos pārskatu atsauces datumos.

5. pants

Pārskatu sniegšana individuālā līmenī par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām – ceturkšņa pārskati

1.   Lai individuālā līmenī sniegtu informāciju par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 430. panta 1. punkta a) apakšpunktu, iestādes šajā pantā minēto informāciju iesniedz reizi ceturksnī.

2.   Iestādes iesniedz I pielikuma 1.–5. veidnē noteikto informāciju par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām, ievērojot II pielikuma II daļas 1. punktā iekļautās norādes.

3.   Iestādes iesniedz I pielikuma 7. veidnē noteikto informāciju par kredītriska un darījuma partnera kredītriska darījumiem, kam piemēro standartizēto pieeju, ievērojot II pielikuma II daļas 3.2. punktā iekļautās norādes.

4.   Iestādes iesniedz I pielikuma 8.1. un 8.2. veidnē noteikto informāciju par kredītrisku un darījuma partnera kredītriska darījumiem, kam piemēro uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju, ievērojot II pielikuma II daļas 3.3. punktā iekļautās norādes.

5.   Iestādes iesniedz I pielikuma 9. veidnē noteikto informāciju par riska darījumu ģeogrāfisko sadalījumu pa valstīm, kā arī apkopotajiem riska darījumiem kopējā līmenī, ievērojot II pielikuma II daļas 3.4. punktā iekļautās norādes.

Iestādes iesniedz 9.1. un 9.2. veidnē noteikto informāciju un jo īpaši informāciju par riska darījumu ģeogrāfisko sadalījumu pa valstīm, ja sākotnējā riska darījumu vērtība ārpus dalībvalsts visās valstīs, kuras nav dalībvalstis, visās riska darījumu kategorijās, kas uzrādīta I pielikuma 4. veidnes 0850. rindā, ir vienāda ar vai lielāka par 10 % no sākotnējās riska darījumu vērtības dalībvalstī un ārpus dalībvalsts, kas uzrādīta I pielikuma 4. veidnes 0860. rindā. Riska darījumus uzskata par riska darījumiem dalībvalstī, ja tie ir riska darījumi ar darījumu partneriem, kas atrodas tajā dalībvalstī, kurā iestāde veic uzņēmējdarbību.

Piemēro 4. pantā minētos iekļaušanas un izslēgšanas kritērijus.

6.   Iestādes iesniedz I pielikuma 34.01. līdz 34.05. veidnē un 34.08. līdz 34.10. veidnē noteikto informāciju par darījuma partnera kredītrisku, ievērojot II pielikuma II daļas 3.9. punktā iekļautās norādes.

7.   Iestādes, kas darījuma partnera kredītriska darījumu vērtības aprēķināšanai piemēro standartizēto pieeju vai iekšējā modeļa metodi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas II sadaļas 6. nodaļas 3. un 6. iedaļu, iesniedz I pielikuma 34.06. veidnē noteikto informāciju par darījuma partnera kredītrisku, ievērojot II pielikuma II daļas 3.9.7. punktā iekļautās norādes.

8.   Iestādes iesniedz I pielikuma 10. veidnē noteikto informāciju par kapitāla vērtspapīru riska darījumiem, kam piemēro uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju, ievērojot II pielikuma II daļas 3.5. punktā iekļautās norādes.

9.   Iestādes iesniedz I pielikuma 11. veidnē noteikto informāciju par norēķinu risku, ievērojot II pielikuma II daļas 3.6. punktā iekļautās norādes.

10.   Iestādes iesniedz I pielikuma 13.01. veidnē noteikto informāciju par vērtspapīrošanas riska darījumiem, ievērojot II pielikuma II daļas 3.7. punktā iekļautās norādes.

11.   Iestādes iesniedz I pielikuma 16. veidnē noteikto informāciju par pašu kapitāla prasībām un zaudējumiem saistībā ar operacionālo risku, ievērojot II pielikuma II daļas 4.1. punktā iekļautās norādes.

12.   Iestādes iesniedz I pielikuma 18. līdz 24. veidnē noteikto informāciju par pašu kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus risku, ievērojot II pielikuma II daļas 5.1. līdz 5.7. punktā iekļautās norādes.

13.   Iestādes iesniedz I pielikuma 25. veidnē noteikto informāciju par pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredīta vērtības korekcijas risku, ievērojot II pielikuma II daļas 5.8. punktā iekļautās norādes.

14.   Iestādes iesniedz I pielikuma 32. veidnē noteikto informāciju par piesardzīgu vērtēšanu, ievērojot II pielikuma II daļas 6. punktā iekļautās norādes, šādi:

a)

visas iestādes iesniedz I pielikuma 32.1. veidnē noteikto informāciju, ievērojot II pielikuma II daļas 6. punktā iekļautās norādes;

b)

iestādes, kas piemēro pamatpieeju saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/101 (9), papildus šā punkta a) apakšpunktā minētajai informācijai sniedz I pielikuma 32.2. veidnē noteikto informāciju, ievērojot II pielikuma II daļas 6. punktā iekļautās norādes;

c)

iestādes, kas piemēro pamatpieeju saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2016/101 un kas pārsniedz minētās regulas 4. panta 1. punktā noteikto robežvērtību, papildus šā punkta a) un b) apakšpunktā minētajai informācijai sniedz I pielikuma 32.3. un 32.4. veidnē noteikto informāciju, ievērojot II pielikuma II daļas 6. punktā iekļautās norādes.

Šā punkta vajadzībām nepiemēro 4. pantā noteiktos iekļaušanas un izslēgšanas kritērijus.

15.   Iestādes iesniedz I pielikuma 35.01., 35.02. un 35.03. veidnē noteikto informāciju par prudenciālo atbalsta mehānismu ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem (NPE), ievērojot II pielikuma II daļas 8. punktā iekļautās norādes.

6. pants

Pārskatu sniegšana individuālā līmenī par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām – pusgada pārskati

1.   Lai individuālā līmenī sniegtu informāciju par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 430. panta 1. punkta a) apakšpunktu, iestādes šajā pantā minēto informāciju iesniedz reizi pusgadā.

2.   Iestādes iesniedz I pielikuma 14. un 14.01. veidnē noteikto informāciju par visiem vērtspapīrošanas riska darījumiem, ievērojot II pielikuma II daļas 3.8. punktā iekļautās norādes, izņemot gadījumus, kad tās pieder pie grupas tajā pašā valstī, kurā uz tām attiecas pašu kapitāla prasības.

3.   Iestādes informāciju par riska darījumiem ar valsti iesniedz šādi:

a)

ja darījumu partnera sektora “Vispārējās valdības” finanšu aktīvu kopējā uzskaites vērtība ir vienāda ar vai lielāka par 1 % no “Parāda vērtspapīri” un “Aizdevumi un avansi” uzskaites vērtību kopsummas, iestādes iesniedz I pielikuma 33. veidnē noteikto informāciju, ievērojot II pielikuma II daļas 7. punktā iekļautās norādes, un, lai aprēķinātu attiecīgās vērtības, ievēro V pielikumā iekļautās norādes attiecībā uz attiecīgi III vai IV pielikuma 4. veidni;

b)

ja vērtība, kura norādīta par riska darījumiem dalībvalstī ar neatvasinātiem finanšu aktīviem, kā noteikts I pielikuma 33. veidnes 0010. slejas 0010. rindā, ir mazāka par 90 % no vērtības, kas norādīta par riska darījumiem dalībvalstī un ārpus dalībvalsts attiecībā uz to pašu datu punktu, iestādes, kuras atbilst a) apakšpunktā minētajam nosacījumam, iesniedz I pielikuma 33. veidnē noteikto informāciju, ievērojot II pielikuma II daļas 7. punktā iekļautās norādes un norādot pilnīgu sadalījumu pa valstīm;

c)

iestādes, kas atbilst a) apakšpunktā minētajam nosacījumam, bet neatbilst b) apakšpunktā minētajam nosacījumam, iesniedz 33. veidnē noteikto informāciju, ievērojot II pielikuma II daļas 7. punktā iekļautās norādes un riska darījumus apkopojot šādi:

i)

kopēja līmenī; un

ii)

dalībvalsts līmenī.

Piemēro 4. panta 3. punktā paredzētos iekļaušanas un izslēgšanas kritērijus.

4.   Informāciju par būtiskiem zaudējumiem attiecībā uz operacionālo risku sniedz šādi:

a)

iestādes, kas pašu kapitāla prasības saistībā ar operacionālo risku aprēķina saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas III sadaļas 4. nodaļu, sniedz I pielikuma 17.01. un 17.02. veidnē noteikto informāciju, ievērojot II pielikuma II daļas 4.2. punktā iekļautās norādes;

b)

lielas iestādes, kas pašu kapitāla prasības saistībā ar operacionālo risku aprēķina saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas III sadaļas 3. nodaļu, sniedz I pielikuma 17.01. un 17.02. veidnē noteikto informāciju, ievērojot II pielikuma II daļas 4.2. punktā iekļautās norādes;

c)

iestādes, kas nav lielas iestādes un kas pašu kapitāla prasības saistībā ar operacionālo risku aprēķina saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas III sadaļas 3. nodaļu, sniedz šādu informāciju, ievērojot II pielikuma II daļas 4.2. punktā iekļautās norādes:

i)

I pielikuma 17.01. veidnes 0080. slejā noteikto informāciju par šādām rindām:

notikumu skaits (jauni zaudējumu notikumi) (0910. rinda),

bruto zaudējumu summa (jauni zaudējumu notikumi) (0920. rinda),

to notikumu skaits, uz kuriem attiecas zaudējumu korekcijas (0930. rinda),

zaudējumu korekcijas, kuras attiecas uz iepriekšējiem pārskata periodiem (0940. rinda),

maksimālais atsevišķais zaudējums (0950. rinda),

piecu lielāko zaudējumu summa (0960. rinda),

zaudējumu tiešo atlīdzinājumu kopsumma (izņemot apdrošināšanu un citus riska pārvešanas mehānismus) (0970. rinda),

atlīdzinājumu kopsumma no apdrošināšanas un citiem riska pārvešanas mehānismiem (0980. rinda),

ii)

I pielikuma 17.02. veidnē noteikto informāciju;

d)

iestādes, kas minētas c) punktā, var sniegt pārskatu par visu I pielikuma 17.01. un 17.02. veidnē noteiktās informācijas kopumu, ievērojot II pielikuma II daļas 4.2. punktā iekļautās norādes;

e)

lielas iestādes, kas pašu kapitāla prasības saistībā ar operacionālo risku aprēķina saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas III sadaļas 2. nodaļu, sniedz I pielikuma 17.01. un 17.02. veidnē noteikto informāciju, ievērojot II pielikuma II daļas 4.2. punktā iekļautās norādes;

f)

iestādes, kas nav lielas iestādes un kas pašu kapitāla prasības saistībā ar operacionālo risku aprēķina saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas III sadaļas 2. nodaļu, var sniegt I pielikuma 17.01. un 17.02. veidnē noteikto informāciju, ievērojot II pielikuma II daļas 4.2. punktā iekļautās norādes.

Piemēro 4. panta 3. punktā paredzētos iekļaušanas un izslēgšanas kritērijus.

5.   Iestādes, kas darījuma partnera kredītriska darījumu vērtības aprēķināšanai piemēro standartizēto pieeju vai sākotnējās riska darījuma vērtības metodi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas II sadaļas 6. nodaļas 4. un 5. iedaļu, iesniedz I pielikuma 34.06. veidnē noteikto informāciju par darījuma partnera kredītrisku, ievērojot II pielikuma II daļas 3.9.7. punktā iekļautās norādes.

7. pants

Pārskatu sniegšana konsolidētā līmenī par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām

Lai konsolidētā līmenī sniegtu informāciju par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 430. panta 1. punkta a) apakšpunktu, iestādes iesniedz informāciju, kas noteikta:

a)

šīs īstenošanas regulas 5. un 6. pantā, konsolidētā līmenī un tajos norādītajā biežumā; un

b)

I pielikuma 6. veidnē, ievērojot II pielikuma II daļas 2. punktā iekļautās norādes, attiecībā uz sabiedrībām, kas iekļautas konsolidācijas tvērumā, reizi pusgadā.

8. pants

Pārskatu sniegšana par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām – papildu pārskatu sniegšanas prasības individuālā un konsolidētā līmenī

1.   Iestādes, uz kurām attiecas prasība atklāt Regulas (ES) Nr. 575/2013 438. panta e) vai h) punktā vai 452. panta b), g) vai h) punktā minēto informāciju attiecīgi 433.a vai 433.c pantā noteiktajā biežumā, attiecīgi individuālā līmenī saskaņā ar 6. pantu vai konsolidētā līmenī saskaņā ar 13. pantu, iesniedz I pielikuma 8.3., 8.4., 8.5., 8.5.1., 8.6., 8.7. un 34.11. veidnē noteikto informāciju par kredītrisku un darījuma partnera kredītrisku ar tādu pašu regularitāti un tādā pašā konsolidācijas līmenī, ievērojot šīs regulas II pielikuma II daļas 3.3. un 3.9.12. punktā iekļautās norādes.

2.   Iestādes, uz kurām attiecas prasība atklāt Regulas (ES) Nr. 575/2013 439. panta l) punktā minēto informāciju attiecīgi 433.a vai 433.c pantā noteiktajā biežumā, attiecīgi individuālā līmenī saskaņā ar 6. pantu vai konsolidētā līmenī saskaņā ar 13. pantu, iesniedz I pielikuma 34.07. veidnē noteikto informāciju par darījuma partnera kredītrisku ar tādu pašu regularitāti un tādā pašā konsolidācijas līmenī, ievērojot šīs regulas II pielikuma II daļas 3.9.8. punktā iekļautās norādes.

9. pants

Pārskatu sniegšana individuālā līmenī par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, uz kurām attiecas Regulas (ES) Nr. 575/2013 95. un 96. pants

1.   Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas piemēro Regulas (ES) 2019/2033 57. panta 3. punkta pārejas noteikumus, iesniedz šajā pantā noteikto informāciju.

2.   Lai individuālā līmenī sniegtu informāciju par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 430. panta 1. punkta a) apakšpunktu, izņemot informāciju par sviras rādītāju, ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas izmanto Regulas (ES) 2019/2033 57. panta 3. punktu, atsaucoties uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 95. pantu, reizi ceturksnī iesniedz šīs regulas I pielikuma 1.–5. veidnē noteikto informāciju, ievērojot II pielikuma II daļas 1. punktā iekļautās norādes.

3.   Lai individuālā līmenī sniegtu informāciju par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 430. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas izmanto Regulas (ES) 2019/2033 57. panta 3. punktu, atsaucoties uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 96. pantu, informāciju, kas noteikta šīs regulas 5. panta 1. līdz 5. punktā un 8. līdz 13. punktā un 6. panta 2. punktā, iesniedz ar minētajos pantos noteikto regularitāti.

10. pants

Pārskatu sniegšana konsolidētā līmenī par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām attiecībā uz grupām, kuras sastāv tikai no ieguldījumu brokeru sabiedrībām, uz kurām attiecas Regulas (ES) Nr. 575/2013 95. un 96. pants

1.   Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas piemēro Regulas (ES) 2019/2033 57. panta 3. punkta pārejas noteikumus, iesniedz šajā pantā noteikto informāciju.

2.   Lai konsolidētā līmenī sniegtu informāciju par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 430. panta 1. punkta a) apakšpunktu, izņemot informāciju par sviras rādītāju, tādu grupu ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas sastāv tikai no ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras izmanto Regulas (ES) 2019/2033 57. panta 3. punktu, atsaucoties uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 95. pantu, konsolidētā līmenī iesniedz šādu informāciju:

a)

I pielikuma 1.–5. veidnē noteikto informāciju par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām, ievērojot II pielikuma II daļas 1. punktā iekļautās norādes, reizi ceturksnī;

b)

I pielikuma 6. veidnē noteikto informāciju par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām attiecībā uz sabiedrībām, kas iekļautas konsolidācijas tvērumā, ievērojot II pielikuma II daļas 2. punktā iekļautās norādes, reizi pusgadā.

3.   Lai konsolidētā līmenī sniegtu informāciju par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 430. panta 1. punkta a) apakšpunktu, tādu grupu ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas sastāv tikai no ieguldījumu brokeru sabiedrībām, uz kurām attiecas 95. pants, un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, uz kurām attiecas 96. pants, vai tādu grupu ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas sastāv tikai no ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras izmanto Regulas (ES) 2019/2033 57. panta 3. punktu, atsaucoties uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 96. pantu, konsolidētā līmenī iesniedz šādu informāciju:

a)

informāciju, kas noteikta šīs regulas 5. panta 1. līdz 5. punktā un 8. līdz 13. punktā un 6. panta 2. punktā, ar minētajos pantos noteikto regularitāti;

b)

I pielikuma 6. veidnē noteikto informāciju par sabiedrībām, kas iekļautas konsolidācijas tvērumā, ievērojot II pielikuma II daļas 2. punktā iekļautās norādes, reizi pusgadā.

11. pants

Finanšu informācijas pārskati konsolidētā līmenī, kurus sniedz iestādes, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1606/2002 (10)

1.   Lai konsolidētā līmenī sniegtu finanšu informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 430. panta 3. vai 4. punktu, iestādes konsolidētā līmenī iesniedz III pielikumā noteikto informāciju, ievērojot V pielikumā iekļautās norādes.

2.   Informāciju, kas minēta 1. punktā, iesniedz šādi:

a)

III pielikuma 1. daļā noteikto informāciju iesniedz reizi ceturksnī;

b)

III pielikuma 3. daļā noteikto informāciju iesniedz reizi pusgadā;

c)

III pielikuma 4. daļā noteikto informāciju, izņemot 47. veidnē noteikto informāciju, iesniedz reizi gadā;

d)

III pielikuma 2. daļas 20. veidnē noteikto informāciju iesniedz reizi ceturksnī, ja iestāde pārsniedz 5. panta 5. punkta otrajā daļā noteikto robežvērtību;

e)

III pielikuma 2. daļas 21. veidnē noteikto informāciju iesniedz reizi ceturksnī, ja operatīvās nomas materiālie aktīvi ir vienādi ar vai lielāki par 10 % no visiem materiālajiem aktīviem, kas uzrādīti III pielikuma 1. daļas 1.1. veidnē;

f)

III pielikuma 2. daļas 22. veidnē noteikto informāciju iesniedz reizi ceturksnī, ja neto ienākumi no maksām un komisijas naudām ir vienādi ar vai lielāki par 10 % no summas, kuru veido neto ienākumi no maksām un komisijas naudām un neto procentu ienākumi, kas uzrādīti III pielikuma 1. daļas 2. veidnē;

g)

III pielikuma 2. daļas 23.–26. veidnē noteikto informāciju iesniedz reizi ceturksnī, ja ir izpildīti abi turpmāk minētie nosacījumi:

i)

iestāde nav maza un nesarežģīta iestāde;

ii)

attiecība starp iestādes to aizdevumu un avansu bruto uzskaites vērtību, uz kuriem attiecas Regulas (ES) Nr. 575/2013 47.a panta 3. punkts, un to aizdevumu un avansu kopējo bruto uzskaites vērtību, uz kuriem attiecas minētās regulas 47.a panta 1. punkts, ir vienāda ar vai lielāka par 5 %;

h)

III pielikuma 4. daļas 47. veidnē noteikto informāciju iesniedz reizi gadā, ja ir izpildīti abi šā punkta g) apakšpunkta nosacījumi.

Šā punkta g) apakšpunkta ii) punkta vajadzībām minētajā attiecībā ne saucējā, ne skaitītājā neiekļauj aizdevumus un avansus, kas klasificēti kā turēti pārdošanai, naudas atlikumus centrālajās bankās un citus pieprasījuma noguldījumus.

Šā punkta d) līdz h) apakšpunkta vajadzībām piemēro 4. panta 3. punktā noteiktos iekļaušanas un izslēgšanas kritērijus.

12. pants

Finanšu informācijas pārskati konsolidētā līmenī, kurus sniedz iestādes, kas piemēro valstu grāmatvedības regulējumus

1.   Ja kompetentā iestāde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 430. panta 9. punktu ir attiecinājusi finanšu informācijas pārskatu sniegšanas prasības uz iestādēm, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, iestādes konsolidētā līmenī iesniedz IV pielikumā noteikto informāciju, ievērojot šīs regulas V pielikumā iekļautās norādes.

2.   Informāciju, kas minēta 1. punktā, iesniedz šādi:

a)

IV pielikuma 1. daļā noteikto informāciju iesniedz reizi ceturksnī;

b)

IV pielikuma 3. daļā noteikto informāciju iesniedz reizi pusgadā;

c)

IV pielikuma 4. daļā noteikto informāciju, izņemot 47. veidnē noteikto informāciju, iesniedz reizi gadā;

d)

IV pielikuma 2. daļas 20. veidnē noteikto informāciju iesniedz reizi ceturksnī, ja iestāde pārsniedz 5. panta 5. punkta otrajā daļā noteikto robežvērtību;

e)

IV pielikuma 2. daļas 21. veidnē noteikto informāciju iesniedz reizi ceturksnī, ja operatīvās nomas materiālie aktīvi ir vienādi ar vai lielāki par 10 % no visiem materiālajiem aktīviem, kas uzrādīti IV pielikuma 1. daļas 1.1. veidnē;

f)

IV pielikuma 2. daļas 22. veidnē noteikto informāciju iesniedz reizi ceturksnī, ja neto ienākumi no maksām un komisijas naudām ir vienādi ar vai lielāki par 10 % no summas, kuru veido neto ienākumi no maksām un komisijas naudām un neto procentu ienākumi, kas uzrādīti IV pielikuma 1. daļas 2. veidnē;

g)

IV pielikuma 2. daļas 23.–26. veidnē noteikto informāciju iesniedz reizi ceturksnī, ja ir izpildīti abi turpmāk minētie nosacījumi:

i)

iestāde nav maza un nesarežģīta iestāde;

ii)

iestādes attiecība, kas noteikta 11. panta 2. punkta g) apakšpunkta ii) punktā, ir vienāda ar vai lielāka par 5 %;

h)

IV pielikuma 4. daļas 47. veidnē noteikto informāciju iesniedz reizi gadā, ja ir izpildīti abi šā punkta g) apakšpunkta nosacījumi.

Šā punkta d) līdz h) apakšpunkta vajadzībām piemēro 4. panta 3. punktā noteiktos iekļaušanas un izslēgšanas kritērijus.

13. pants

Pārskatu sniegšana individuālā un konsolidētā līmenī par zaudējumiem no kredītiem, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 430.a panta 1. punktu

1.   Iestādes reizi gadā konsolidētā līmenī iesniedz VI pielikumā noteikto informāciju, ievērojot VII pielikumā iekļautās norādes.

2.   Iestādes reizi gadā individuālā līmenī iesniedz VI pielikumā noteikto informāciju, ievērojot VII pielikumā iekļautās norādes.

3.   Ja iestādei ir filiāle citā dalībvalstī, šī filiāle reizi gadā iesniedz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei VI pielikumā noteikto informāciju, kas attiecas uz šo filiāli, ievērojot VII pielikumā iekļautās norādes.

14. pants

Pārskatu sniegšana individuālā un konsolidētā līmenī par lieliem riska darījumiem

1.   Lai individuālā un konsolidētā līmenī sniegtu informāciju par lieliem riska darījumiem ar klientiem un savstarpēji saistītu klientu grupām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 394. pantu, iestādes reizi ceturksnī iesniedz VIII pielikumā noteikto informāciju, ievērojot IX pielikumā iekļautās norādes.

2.   Lai konsolidētā līmenī sniegtu informāciju par divdesmit lielākajiem riska darījumiem ar klientiem vai savstarpēji saistītu klientu grupām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 394. panta 1. punktu, iestādes, uz kurām attiecas Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas II sadaļas 3. nodaļa, reizi ceturksnī iesniedz VIII pielikumā noteikto informāciju, ievērojot IX pielikumā iekļautās norādes.

3.   Lai konsolidētā līmenī sniegtu informāciju par riska darījumiem, kuru vērtība ir vienāda ar vai lielāka par 300 miljoniem EUR, bet nepārsniedz 10 % no iestādes pirmā līmeņa kapitāla, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 394. panta 1. punktu, iestādes reizi ceturksnī iesniedz VIII pielikumā noteikto informāciju, ievērojot IX pielikumā iekļautās norādes.

4.   Lai konsolidētā līmenī sniegtu informāciju par desmit lielākajiem riska darījumiem ar iestādēm un desmit lielākajiem riska darījumiem ar ēnu banku sistēmas struktūrām, kuras veic banku darbības ārpus regulētās sistēmas, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 394. panta 2. punktu, iestādes reizi ceturksnī iesniedz VIII pielikumā noteikto informāciju, ievērojot IX pielikumā iekļautās norādes.

15. pants

Pārskatu sniegšana individuālā un konsolidētā līmenī par sviras rādītāju

1.   Lai individuālā un konsolidētā līmenī sniegtu informāciju par sviras rādītāju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 430. panta 1. punkta a) apakšpunktu, iestādes reizi ceturksnī iesniedz X pielikumā noteikto informāciju, ievērojot XI pielikumā iekļautās norādes. X pielikuma 48.00 veidni iesniedz tikai lielas iestādes.

2.   X pielikuma 40.00 veidnes {r0410;c0010} šūnā noteikto informāciju iesniedz tikai:

a)

lielas iestādes, kas ir G-SNI vai kas ir emitējušas vērtspapīrus, kuri ir pielaisti tirdzniecībai regulētā tirgū, – reizi pusgadā;

b)

lielas iestādes, kas nav G-SNI un kas nav biržas sarakstā iekļautas iestādes, – reizi gadā;

c)

iestādes, kas nav lielas iestādes, un mazas un nesarežģītas iestādes, kas ir emitējušas vērtspapīrus, kuri ir pielaisti tirdzniecībai regulētā tirgū, – reizi gadā.

3.   Iestādes aprēķina sviras rādītāju pārskatu atsauces datumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. pantu.

4.   Iestādes sniedz XI pielikuma II daļas 13. punktā minēto informāciju, ja ir izpildīts kāds no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

a)

atvasināto instrumentu īpatsvars, kas minēts XI pielikuma II daļas 5. punktā, ir lielāks nekā 1,5 %;

b)

atvasināto instrumentu īpatsvars, kas minēts XI pielikuma II daļas 5. punktā, pārsniedz 2 %.

Ja iestāde atbilst tikai a) apakšpunkta nosacījumam, piemēro 4. panta 3. punktā noteiktos iekļaušanas un izslēgšanas kritērijus.

Ja iestāde atbilst gan a), gan b) apakšpunkta nosacījumiem, tā sāk sniegt minēto informāciju no atsauces datuma, kas seko pārskatu atsauces datumam, kurā tā ir pārsniegusi robežvērtību.

5.   Iestādes, kuru atvasināto instrumentu kopējā nosacītā vērtība, kas definēta XI pielikuma II daļas 8. punktā, pārsniedz 10 miljardus EUR, iesniedz informāciju, kas minēta XI pielikuma II daļas 13. punktā, pat ja to atvasināto instrumentu īpatsvars neatbilst šā panta 4. punkta nosacījumiem.

Šā punkta vajadzībām nepiemēro 4. panta 3. punktā noteiktos iekļaušanas un izslēgšanas kritērijus. Iestādes sāk sniegt informāciju no nākamā pārskatu atsauces datuma, ja tās ir pārsniegušas robežvērtību kādā pārskatu atsauces datumā.

6.   Iestādēm ir jāsniedz XI pielikuma II daļas 14. punktā minētā informācija, ja ir izpildīts vismaz viens no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

a)

kredītu atvasināto instrumentu apjoms, kas minēts XI pielikuma II daļas 9. punktā, ir lielāks nekā 300 miljoni EUR;

b)

kredītu atvasināto instrumentu apjoms, kas minēts XI pielikuma II daļas 9. punktā, pārsniedz 500 miljonus EUR.

Ja iestāde atbilst tikai a) apakšpunkta nosacījumam, piemēro 4. panta 3. punktā noteiktos iekļaušanas un izslēgšanas kritērijus. Ja iestāde atbilst gan a), gan b) apakšpunkta nosacījumiem, tā sāk sniegt minēto informāciju no atsauces datuma, kas seko pārskatu atsauces datumam, kurā tā ir pārsniegusi robežvērtību.

16. pants

Pārskatu sniegšana individuālā un konsolidētā līmenī par likviditātes seguma prasību

1.   Lai individuālā un konsolidētā līmenī sniegtu informāciju par likviditātes seguma prasību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 430. panta 1. punkta d) apakšpunktu, iestādes reizi mēnesī iesniedz šīs regulas XXIV pielikumā noteikto informāciju, ievērojot šīs regulas XXV pielikumā iekļautās norādes.

2.   Informācijā, kuru norāda XXIV pielikumā, ņem vērā informāciju, kuru iesniedz par atsauces datumu, un informāciju par iestādes naudas plūsmām nākamo 30 kalendāro dienu laikā.

17. pants

Pārskatu sniegšana individuālā un konsolidētā līmenī par stabilo finansējumu

Lai individuālā un konsolidētā līmenī sniegtu informāciju par stabilo finansējumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 430. panta 1. punkta d) apakšpunktu, iestādes reizi ceturksnī iesniedz šīs regulas XII pielikumā noteikto informāciju, ievērojot šīs regulas XIII pielikumā iekļautās norādes:

a)

mazās un nesarežģītās iestādes, kas izvēlējušās aprēķināt savu neto stabila finansējuma rādītāju (NSFR), izmantojot Regulas (ES) Nr. 575/2013 sestās daļas IV sadaļas 6. un 7. nodaļā izklāstīto metodiku, saņēmušas iepriekšēju atļauju no kompetentās iestādes saskaņā ar minētās regulas 428.ai pantu, iesniedz šīs regulas XII pielikuma 82. un 83. veidni, ievērojot šīs regulas XIII pielikumā iekļautās norādes;

b)

iestādes, kas nav a) apakšpunktā minētās iestādes, iesniedz XII pielikuma 80. un 81. veidni, ievērojot šīs regulas XIII pielikumā iekļautās norādes;

c)

visas iestādes iesniedz XII pielikuma 84. veidni, ievērojot XIII pielikumā iekļautās norādes.

18. pants

Pārskatu sniegšana individuālā un konsolidētā līmenī par likviditātes novērtēšanas papildu rādītājiem

1.   Lai individuālā un konsolidētā līmenī sniegtu informāciju par likviditātes novērtēšanas papildu rādītājiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 430. panta 1. punkta b) apakšpunktu, iestādes reizi mēnesī iesniedz visu turpmāk minēto informāciju:

a)

XVIII pielikumā noteikto informāciju, ievērojot XIX pielikumā iekļautās norādes;

b)

XX pielikumā noteikto informāciju, ievērojot XXI pielikumā iekļautās norādes;

c)

XXII pielikumā noteikto informāciju, ievērojot XXIII pielikumā iekļautās norādes.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, iestāde, kas atbilst visiem Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 145) apakšpunkta nosacījumiem, informāciju par likviditātes novērtēšanas papildu rādītājiem var sniegt reizi ceturksnī.

19. pants

Pārskatu sniegšana individuālā un konsolidētā līmenī par aktīvu apgrūtinājumiem

1.   Lai individuālā un konsolidētā līmenī sniegtu informāciju par aktīvu apgrūtinājumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 430. panta 1. punkta g) apakšpunktu, iestādes iesniedz šīs regulas XVI pielikumā noteikto informāciju, ievērojot šīs regulas XVII pielikumā iekļautās norādes.

2.   Informāciju, kas minēta 1. punktā, iesniedz šādi:

a)

XVI pielikuma A, B un D daļā noteikto informāciju iesniedz reizi ceturksnī;

b)

XVI pielikumā C daļā noteikto informāciju iesniedz reizi gadā;

c)

XVI pielikumā E daļā noteikto informāciju iesniedz reizi pusgadā.

3.   Iestādēm nav jāsniedz XVI pielikuma B, C un E daļā noteiktā informāciju, ja ir izpildīti abi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

iestāde nav uzskatāma par lielu iestādi;

b)

iestādes aktīvu apgrūtinājumu līmenis, kas aprēķināts saskaņā ar XVII pielikuma 1.6. punkta 9. apakšpunktu, ir mazāks par 15 %.

Piemēro 4. panta 3. punktā paredzētos iekļaušanas un izslēgšanas kritērijus.

4.   Iestādes XVI pielikuma D daļā noteikto informāciju sniedz tikai tad, ja tās emitē obligācijas, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK (11) 52. panta 4. punkta pirmajā daļā.

Piemēro 4. panta 3. punktā paredzētos iekļaušanas un izslēgšanas kritērijus.

20. pants

Papildu pārskatu sniegšana konsolidētā līmenī nolūkā identificēt G-SNI un noteikt G-SNI rezervju normas

1.   Lai konsolidētā līmenī sniegtu papildinformāciju nolūkā identificēt G-SNI un noteikt G-SNI rezervju normas saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 131. pantu, ES mātes iestādes, ES mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības un ES mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības reizi ceturksnī iesniedz XXVI pielikumā noteikto informāciju, ievērojot XXVII pielikumā iekļautās norādes.

2.   ES mātes iestādes, ES mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības un ES mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības iesniedz 1. punktā minēto informāciju tikai tad, ja ir izpildīti abi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

grupas, tostarp apdrošināšanas meitasuzņēmumu, kopējās riska darījumu vērtības mērs ir vienāds ar vai lielāks par 125 000 miljoniem EUR;

b)

ES mātesuzņēmums vai jebkurš tā meitasuzņēmums, vai jebkura tā filiāle, ko pārvalda mātesuzņēmums vai meitasuzņēmums, atrodas iesaistītajā dalībvalstī, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 806/2014 (12) 4. pantā.

3.   Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta, šā panta 1. punktā minēto informāciju iesniedz līdz darbdienas beigām šādos nosūtīšanas datumos: 1. jūlijā, 1. oktobrī, 2. janvārī un 1. aprīlī.

4.   Atkāpjoties no 4. panta, šā panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktajai robežvērtībai piemēro šādus noteikumus:

a)

ES mātes iestāde, ES mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība vai ES mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība nekavējoties sāk sniegt informāciju saskaņā ar šo pantu, ja tās riska darījumu vērtības mērs sviras rādītāja aprēķina nolūkā grāmatvedības gada beigās pārsniedz noteikto robežvērtību, un sniedz šo informāciju vismaz par minētā grāmatvedības gada beigām un turpmākajiem trim ceturkšņa atsauces datumiem;

b)

ES mātes iestāde, ES mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība vai ES mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība nekavējoties pārtrauc sniegt informāciju saskaņā ar šo pantu, ja tās riska darījumu vērtības mērs sviras rādītāja aprēķina nolūkā grāmatvedības gada beigās ir mazāks par noteikto robežvērtību.

21. pants

Datu apmaiņas formāti un kopā ar pārskatiem norādāmā informācija

1.   Iestādes iesniedz informāciju datu apmaiņas formātos un atveidojumos, kurus noteikušas kompetentās iestādes, un ievērojot datu punktu modeļa datu punktu definīcijas, kas minētas XIV pielikumā, un validācijas formulas, kas minētas XV pielikumā, kā arī šādas specifikācijas:

a)

informāciju, kas nav prasīta vai uz konkrēto iestādi neattiecas, nosūtamajos datos neiekļauj;

b)

skaitliskās vērtības iesniedz šādi:

i)

datu punktus ar datu tipu “monetārs” uzrāda, izmantojot minimuma precizitāti, kas ir tūkstoš vienību;

ii)

datu punktus ar datu tipu “procenti” izsaka relatīvajās vienībās ar minimuma precizitāti, kas ir četri cipari aiz komata;

iii)

datu punktus ar datu tipu “vesels skaitlis” uzrāda bez cipariem aiz komata un ar precizitāti, kas ir viens;

c)

iestādes un apdrošināšanas sabiedrības identificē tikai pēc to tiesību subjekta identifikatora (LEI);

d)

tiesību subjektus un darījumu partnerus, kas nav iestādes un apdrošināšanas sabiedrības, identificē pēc to LEI, ja tas ir pieejams.

2.   Iesniegtajiem datiem iestādes pievieno šādu informāciju:

a)

pārskatu atsauces datums un atsauces periods;

b)

pārskatu sniegšanas valūta;

c)

grāmatvedības standarts;

d)

pārskatus sniedzošās iestādes tiesību subjekta identifikators (LEI);

e)

konsolidācijas tvērums.

22. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 atcelšana

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

23. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 28. jūnija.

Neatkarīgi no šā panta otrās daļas X pielikuma 47. veidnē paredzēto pārskatu par sviras rādītāja rezervju prasību iestādēm, kas identificētas kā G-SNI, piemēro no 2023. gada 1. janvāra.

9. un 10. pantu beidz piemērot 2026. gada 26. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/876 (2019. gada 20. maijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasībām un Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 150, 7.6.2019., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/630 (2019. gada 17. aprīlis), ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu ienākumus nenesošiem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 111, 25.4.2019., 4. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2033 (2019. gada 27. novembris) par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014 (OV L 314, 5.12.2019., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/873 (2020. gada 24. jūnijs), ar ko Regulas (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 groza attiecībā uz noteiktām korekcijām, kuras veicamas, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju (OV L 204, 26.6.2020., 4. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(9)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/101 (2015. gada 26. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz piesardzīgas vērtēšanas regulatīviem tehniskajiem standartiem saskaņā ar 105. panta 14. punktu (OV L 21, 28.1.2016., 54. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 806/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

PĀRSKATU SNIEGŠANA PAR PAŠU KAPITĀLU UN PAŠU KAPITĀLA PRASĪBĀM

COREP VEIDNES

Veidnes numurs

Veidnes kods

Veidnes/veidņu grupas nosaukums

Saīsinātais nosaukums

 

 

KAPITĀLA PIETIEKAMĪBA

CA

1

C 01.00

PAŠU KAPITĀLS

CA1

2

C 02.00

PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS

CA2

3

C 03.00

KAPITĀLA RĀDĪTĀJI

CA3

4

C 04.00

IZZIŅAS POSTEŅI

CA4

 

 

PĀREJAS NOTEIKUMI

CA5

5.1

C 05.01

PĀREJAS NOTEIKUMI

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENTI, ATTIECĪBĀ UZ KURIEM PIEMĒROTAS TIESĪBAS SAGLABĀT IEPRIEKŠ SPĒKĀ ESOŠOS NOSACĪJUMUS: INSTRUMENTI, KAS NAV UZSKATĀMI PAR VALSTS ATBALSTU

CA5.2

 

 

GRUPAS MAKSĀTSPĒJA

GS

6.1

C 06.01

GRUPAS MAKSĀTSPĒJA: INFORMĀCIJA PAR SAISTĪTAJĀM SABIEDRĪBĀM — KOPĀ

GS Total

6.2

C 06.02

GRUPAS MAKSĀTSPĒJA: INFORMĀCIJA PAR SAISTĪTAJĀM SABIEDRĪBĀM

GS

 

 

KREDĪTRISKS

CR

7

C 07.00

KREDĪTRISKS UN DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS, UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: STANDARTIZĒTĀ PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM

CR SA

 

 

KREDĪTRISKS UN DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS, UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDĪTRISKS UN DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS, UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDĪTRISKS UN DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS, UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM (sadalījums pa parādnieku kategorijām vai portfeļiem)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

KREDĪTRISKS UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM: SADALĪJUMS PA PD DIAPAZONIEM

CR IRB 3

8.4

C 08.04

KREDĪTRISKS UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM: RWEA plūsmas pārskati

CR IRB 4

8.5

C 08.05

KREDĪTRISKS UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM: PD atpakaļejošas pārbaudes

CR IRB 5

8.5.1.

C 08.05.1

KREDĪTRISKS UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM: PD ATPAKAĻEJOŠAS PĀRBAUDES SASKAŅĀ AR 180. PANTA 1. PUNKTA F) APAKŠPUNKTU (CR IRB 5B)

 

8.6

C 08.06

KREDĪTRISKS UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM: SPECIALIZĒTĀS KREDITĒŠANAS IEDALĪJUMA PIEEJA

CR IRB 6

8.7

C 08.07

KREDĪTRISKS UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM: IRB UN SA PIEEJU IZMANTOŠANAS TVĒRUMS

CR IRB 7

 

 

ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS

CR GB

9.1

C 09.01

9.1. tabula — Riska darījumu ģeogrāfiskais sadalījums pēc parādnieka rezidences vietas (SA riska darījumi)

CR GB 1

9.2

C 09.02

9.2. tabula — Riska darījumu ģeogrāfiskais sadalījums pēc parādnieka rezidences vietas (IRB riska darījumi)

CR GB 2

9.4

C 09.04

9.4. tabula — To kredītriska darījumu sadalījums, kuri ir nozīmīgi pretciklisko rezervju aprēķināšanai, pa valstīm un iestādes specifisko pretciklisko rezervju normām

CCB

 

 

KREDĪTRISKS: KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI — IRB PIEEJAS KAPITĀLA PRASĪBĀM

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDĪTRISKS: KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI — IRB PIEEJAS KAPITĀLA PRASĪBĀM

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDĪTRISKS: KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI — IRB PIEEJAS KAPITĀLA PRASĪBĀM. KOPĒJĀS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS SADALĪJUMS PA PARĀDNIEKU KATEGORIJĀM SASKAŅĀ AR PD/LGD PIEEJU

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

NORĒĶINU/PIEGĀDES RISKS

CR SETT

13.1

C 13.01

KREDĪTRISKS: VĒRTSPAPĪROŠANA

CR SEC

14

C 14.00

DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪROŠANU

CR SEC Details

14.1

C 14.01

DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪROŠANU PĒC PIEEJAS

CR SEC Details 2

 

 

DARĪJUMA PARTNERU KREDĪTRISKS

CCR

34.01

C 34.01

DARĪJUMA PARTNERU KREDĪTRISKS: ATVASINĀTO INSTRUMENTU DARĪJUMU APMĒRS

CCR 1

34.02

C 34.02

DARĪJUMA PARTNERU KREDĪTRISKS: CCR RISKA DARĪJUMI DALĪJUMĀ PA PIEEJĀM

CCR 2

34.03

C 34.03

DARĪJUMA PARTNERU KREDĪTRISKS: CCR RISKA DARĪJUMI PĒC STANDARTIZĒTAJĀM PIEEJĀM: SA-CCR vai VIENKĀRŠOTĀ SA-CCR

CCR 3

34.04

C 34.04

DARĪJUMA PARTNERU KREDĪTRISKS: CCR RISKA DARĪJUMI PĒC SĀKOTNĒJĀS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS METODES (OEM)

CCR 4

34.05

C 34.05

DARĪJUMA PARTNERU KREDĪTRISKS: CCR RISKA DARĪJUMI PĒC IEKŠĒJĀ MODEĻA METODES (IMM)

CCR 5

34.06

C 34.06

DARĪJUMA PARTNERU KREDĪTRISKS: DESMIT LIELĀKIE DARĪJUMA PARTNERI

CCR 6

34.07

C 34.07

DARĪJUMA PARTNERU KREDĪTRISKS: IRB PIEEJA – CCR RISKA DARĪJUMI DALĪJUMĀ PA RISKA DARĪJUMU KATEGORIJĀM UN PD DIAPAZONIEM

CCR 7

34.08

C 34.08

DARĪJUMA PARTNERU KREDĪTRISKS: CCR RISKA DARĪJUMU NODROŠINĀJUMA SASTĀVS

CCR 8

34.09

C 34.09

DARĪJUMA PARTNERU KREDĪTRISKS: KREDĪTU ATVASINĀTO INSTRUMENTU RISKA DARĪJUMI

CCR 9

34.10

C 34.10

DARĪJUMA PARTNERU KREDĪTRISKS: RISKA DARĪJUMI AR CCP

CCR 10

34.11

C 34.11

DARĪJUMA PARTNERU KREDĪTRISKS: RWEA PLŪSMAS PĀRSKATI PAR CCR RISKA DARĪJUMIEM PĒC IMM

CCR 11

 

 

OPERACIONĀLAIS RISKS

OPR

16

C 16.00

OPERACIONĀLAIS RISKS

OPR

 

 

OPERACIONĀLAIS RISKS: ZAUDĒJUMI UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀJUMI

 

17.1

C 17.01

OPERACIONĀLAIS RISKS: PĒDĒJĀ GADA ZAUDĒJUMI UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀJUMI PA DARBĪBAS JOMĀM UN NOTIKUMU VEIDIEM

OPR DETAILS 1

17.2

C 17.02

OPERACIONĀLAIS RISKS: LIELU ZAUDĒJUMU NOTIKUMI

OPR DETAILS 2

 

 

TIRGUS RISKS

MKR

18

C 18.00

TIRGUS RISKS: STANDARTIZĒTĀ PIEEJA ATTIECĪBĀ UZ POZĪCIJAS RISKIEM TIRGOTAJOS PARĀDA INSTRUMENTOS

MKR SA TDI

19

C 19.00

TIRGUS RISKS: STANDARTIZĒTĀ PIEEJA ATTIECĪBĀ UZ VĒRTSPAPĪROŠANAS SPECIFISKO RISKU

MKR SA SEC

20

C 20.00

TIRGUS RISKS: STANDARTIZĒTĀ PIEEJA ATTIECĪBĀ UZ KORELĀCIJAS TIRDZNIECĪBAS PORTFEĻA SPECIFISKO RISKU

MKR SA CTP

21

C 21.00

TIRGUS RISKS: STANDARTIZĒTĀ PIEEJA ATTIECĪBĀ UZ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU POZĪCIJAS RISKU

MKR SA EQU

22

C 22.00

TIRGUS RISKS: STANDARTIZĒTĀS PIEEJAS ATTIECĪBĀ UZ ĀRVALSTU VALŪTAS RISKU

MKR SA FX

23

C 23.00

TIRGUS RISKS: STANDARTIZĒTĀS PIEEJAS ATTIECĪBĀ UZ PRECĒM

MKR SA COM

24

C 24.00

TIRGUS RISKA IEKŠĒJIE MODEĻI

MKR IM

25

C 25.00

KREDĪTA VĒRTĪBAS KOREKCIJAS RISKS

CVA

 

 

PIESARDZĪGA VĒRTĒŠANA

MKR

32.1

C 32.01

PIESARDZĪGA VĒRTĒŠANA: PĒC PATIESĀS VĒRTĪBAS VĒRTĒTI AKTĪVI UN SAISTĪBAS

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

PIESARDZĪGA VĒRTĒŠANA: PAMATPIEEJA

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

PIESARDZĪGA VĒRTĒŠANA: MODEĻA RISKA PVK

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

PIESARDZĪGA VĒRTĒŠANA: KONCENTRĒTO POZĪCIJU PVK

PRUVAL 4

 

 

VISPĀRĒJO VALDĪBU RISKA DARĪJUMI

MKR

33

C 33.00

VISPĀRĒJO VALDĪBU RISKA DARĪJUMI DALĪJUMĀ PA DARĪJUMU PARTNERU VALSTĪM

GOV

 

 

IEŅĒMUMUS NENESOŠO RISKA DARĪJUMU RADĪTO ZAUDĒJUMU SEGUMS

NPE LC

35.1

C 35.01

NPE RADĪTO ZAUDĒJUMU SEGUMS: ATSKAITĪJUMU APRĒĶINS NPE

NPE LC1

35.2

C 35.02

NPE RADĪTO ZAUDĒJUMU SEGUMS: NPE SEGUMA MINIMUMA PRASĪBAS UN VĒRTĪBAS, ATSKAITOT PĀRSKATĪTOS RISKA DARĪJUMUS, UZ KURIEM ATTIECAS KPR 47.C PANTA 6. PUNKTS

NPE LC2

35.3

C 35.03

NPE RADĪTO ZAUDĒJUMU SEGUMS: PĀRSKATĪTO NPE, UZ KURIEM ATTIECAS KPR 47.C PANTA 6. PUNKTS, SEGUMA MINIMUMA PRASĪBAS UN VĒRTĪBAS

NPE LC3


C 01.00 – PAŠU KAPITĀLS (CA1)

Rindas

ID

Postenis

Summa

0010

1

PAŠU KAPITĀLS

 

0015

1.1.

PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLS

 

0020

1.1.1.

PIRMĀ LĪMEŅA PAMATA KAPITĀLS

 

0030

1.1.1.1.

Kapitāla instrumenti, kas ir atbilstoši, lai tos klasificētu kā pirmā līmeņa pamata kapitālu

 

0040

1.1.1.1.1.

Pilnībā apmaksāti kapitāla instrumenti

 

0045

1.1.1.1.1.*

T. sk.: kapitāla instrumenti, uz ko valsts sektora iestādes parakstījušās ārkārtas situācijās

 

0050

1.1.1.1.2.*

Izziņas postenis: neatbilstoši kapitāla instrumenti

 

0060

1.1.1.1.3.

Akciju emisijas uzcenojums

 

0070

1.1.1.1.4.

(–) Pašu pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumenti

 

0080

1.1.1.1.4.1.

(–) Tiešas līdzdalības pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos

 

0090

1.1.1.1.4.2.

(–) Netiešas līdzdalības pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos

 

0091

1.1.1.1.4.3.

(–) Sintētiskas līdzdalības pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos

 

0092

1.1.1.1.5.

(–) Faktiskās vai iespējamās saistības iegādāties pašu pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentus

 

0130

1.1.1.2.

Nesadalītā peļņa

 

0140

1.1.1.2.1.

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

 

0150

1.1.1.2.2.

Atbilstošā peļņa vai zaudējumi

 

0160

1.1.1.2.2.1.

Peļņa vai zaudējumi, kas attiecināmi uz mātesuzņēmuma īpašniekiem

 

0170

1.1.1.2.2.2.

(–) Starpposma vai gada beigu peļņas daļa, kas nav atbilstoša

 

0180

1.1.1.3.

Uzkrātie pārējie apvienotie ienākumi

 

0200

1.1.1.4.

Citas rezerves

 

0210

1.1.1.5.

Rezerves vispārējiem banku riskiem

 

0220

1.1.1.6.

Pārejas posma korekcijas saistībā ar pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem, attiecībā uz kuriem piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus

 

0230

1.1.1.7.

Mazākuma līdzdalības daļas, kas atzītas pirmā līmeņa pamata kapitālā

 

0240

1.1.1.8.

Pārejas posma korekcijas saistībā ar papildu mazākuma līdzdalības daļām

 

0250

1.1.1.9.

Pirmā līmeņa pamata kapitāla korekcijas saistībā ar prudenciālajiem filtriem

 

0260

1.1.1.9.1.

(–) Pašu kapitāla pieaugums vērtspapīrotu aktīvu dēļ

 

0270

1.1.1.9.2.

Naudas plūsmas riska ierobežošanas rezerve

 

0280

1.1.1.9.3.

Kumulatīvā peļņa un zaudējumi no pašu kredītriska izmaiņām saistībās, kas vērtētas pēc patiesās vērtības

 

0285

1.1.1.9.4.

Patiesās vērtības radītā peļņa un zaudējumi, kas rodas no iestādes pašas kredītriska saistībā ar no atvasinātajiem instrumentiem izrietošām saistībām

 

0290

1.1.1.9.5.

(–) Vērtības korekcijas saistībā ar piesardzīgas vērtēšanas prasībām

 

0300

1.1.1.10.

(–) Nemateriālā vērtība

 

0310

1.1.1.10.1.

(–) Nemateriālā vērtība, kas uzskaitīta kā nemateriāls aktīvs

 

0320

1.1.1.10.2.

(–) Nemateriālā vērtība, kas iekļauta būtisku ieguldījumu vērtējumā

 

0330

1.1.1.10.3.

Atliktā nodokļa saistības, kas saistītas ar nemateriālo vērtību

 

0335

1.1.1.10.4.

No meitasuzņēmumu konsolidācijas radusies un uz trešām personām attiecināma meitasuzņēmumu nemateriālās vērtības summa uzskaites atkārtotas novērtēšanas rezultātā

 

0340

1.1.1.11.

(–) Citi nemateriālie aktīvi

 

0350

1.1.1.11.1.

(–) Citi nemateriālie aktīvi pirms atliktā nodokļa saistību atskaitīšanas

 

0360

1.1.1.11.2.

Atliktā nodokļa saistības, kas saistītas ar citiem nemateriālajiem aktīviem

 

0365

1.1.1.11.3.

No meitasuzņēmumu konsolidācijas radusies un uz trešām personām attiecināma meitasuzņēmumu citu nemateriālo aktīvu summa uzskaites atkārtotas novērtēšanas rezultātā

 

0370

1.1.1.12.

(–) Atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un kuri neizriet no pagaidu starpības, atskaitot attiecīgas nodokļu saistības

 

0380

1.1.1.13.

(–) IRB deficīts: summa, par kādu kredītriska korekcijas veido deficītu attiecībā pret paredzamajiem zaudējumiem

 

0390

1.1.1.14.

(–) Definētu pabalstu pensiju fondu aktīvi

 

0400

1.1.1.14.1.

(–) Definētu pabalstu pensiju fondu aktīvi

 

0410

1.1.1.14.2.

Atliktā nodokļa saistības, kas saistītas ar definētu pabalstu pensiju fondu aktīviem

 

0420

1.1.1.14.3.

Definētu pabalstu pensiju fondu aktīvi, kurus iestāde var neierobežoti izmantot

 

0430

1.1.1.15.

(–) Savstarpējas līdzdalības pirmā līmeņa pamata kapitālā

 

0440

1.1.1.16.

(–) Pārsniegums: summa, par kādu atskaitījums no pirmā līmeņa papildu kapitāla posteņiem pārsniedz pirmā līmeņa papildu kapitālu

 

0450

1.1.1.17.

(–) Tādas būtiskas līdzdalības ārpus finanšu sektora, kurām alternatīvi var piemērot 1 250  % riska svērumu

 

0460

1.1.1.18.

(–) Vērtspapīrošanas pozīcijas, kam alternatīvi var piemērot 1 250  % riska svērumu

 

0470

1.1.1.19.

(–) Neapmaksātas piegādes, kurām alternatīvi var piemērot 1 250  % riska svērumu

 

0471

1.1.1.20.

(–) Pozīcijas, kuras ir grozā, attiecībā uz ko iestāde atbilstīgi IRB pieejai nevar noteikt riska svērumu, un kurām alternatīvi var piemērot 1 250  % riska svērumu

 

0472

1.1.1.21.

(–) Tādi kapitāla vērtspapīru riska darījumi atbilstīgi iekšējo modeļu pieejai, kuriem alternatīvi var piemērot 1 250  % riska svērumu

 

0480

1.1.1.22.

(–) Tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumenti, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0490

1.1.1.23.

(–) Atskaitāmi atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un kuri izriet no pagaidu starpības

 

0500

1.1.1.24.

(–) Tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumenti, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0510

1.1.1.25.

(–) Summa, kas pārsniedz 17,65 % slieksni

 

0511

1.1.1.25.1.

(–) Summa, kas pārsniedz 17,65 % slieksni saistībā ar tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0512

1.1.1.25.2.

(–) Summa, kas pārsniedz 17,65 % slieksni atliktā nodokļa aktīviem, kuri izriet no pagaidu starpības

 

0513

1.1.1.25.A

(–) Nepietiekams segums ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem

 

0514

1.1.1.25.B

(–) Minimālās vērtības saistību deficīti

 

0515

1.1.1.25.C

(–) Citi paredzamie nodokļu maksājumi

 

0520

1.1.1.26.

Citas pārejas posma korekcijas attiecībā uz pirmā līmeņa pamata kapitālu

 

0524

1.1.1.27.

(–) Pirmā līmeņa pamata kapitāla papildu atskaitījumi atbilstīgi KPR 3. pantam

 

0529

1.1.1.28.

Pirmā līmeņa pamata kapitāla elementi vai atskaitījumi — citi

 

0530

1.1.2.

PIRMĀ LĪMEŅA PAPILDU KAPITĀLS

 

0540

1.1.2.1.

Kapitāla instrumenti, kas ir atbilstoši, lai tos kvalificētu kā pirmā līmeņa papildu kapitālu

 

0551

1.1.2.1.1.

Pilnībā apmaksāti, tieši emitēti kapitāla instrumenti

 

0560

1.1.2.1.2*

Izziņas postenis: neatbilstoši kapitāla instrumenti

 

0571

1.1.2.1.3.

Akciju emisijas uzcenojums

 

0580

1.1.2.1.4.

(–) Pašu pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti

 

0590

1.1.2.1.4.1

(–) Tiešas līdzdalības pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentos

 

0620

1.1.2.1.4.2

(–) Netiešas līdzdalības pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentos

 

0621

1.1.2.1.4.3

(–) Sintētiskas līdzdalības pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentos

 

0622

1.1.2.1.5.

(–) Faktiskās vai iespējamās saistības iegādāties pašu pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentus

 

0660

1.1.2.2.

Pārejas posma korekcijas saistībā ar pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem, attiecībā uz kuriem piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus

 

0670

1.1.2.3.

Meitasuzņēmumu emitēti instrumenti, kuri ir atzīti pirmā līmeņa papildu kapitālā

 

0680

1.1.2.4.

Pārejas posma korekcijas saistībā ar meitasuzņēmumu emitētu instrumentu papildu atzīšanu pirmā līmeņa papildu kapitālā

 

0690

1.1.2.5.

(–) Savstarpējas līdzdalības pirmā līmeņa papildu kapitālā

 

0700

1.1.2.6.

(–) Tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0710

1.1.2.7.

(–) Tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0720

1.1.2.8.

(–) Pārsniegums: summa, par kādu atskaitījumi no otrā līmeņa kapitāla posteņiem pārsniedz otrā līmeņa kapitālu

 

0730

1.1.2.9.

Citas pārejas posma korekcijas attiecībā uz pirmā līmeņa papildu kapitālu

 

0740

1.1.2.10.

Pārsniegums: summa, par kādu atskaitījumi no pirmā līmeņa papildu kapitāla posteņiem pārsniedz pirmā līmeņa papildu kapitālu (atskaita no pirmā līmeņa pamata kapitāla)

 

0744

1.1.2.11.

(–) Pirmā līmeņa papildu kapitāla papildu atskaitījumi atbilstīgi KPR 3. pantam

 

0748

1.1.2.12.

Otrā līmeņa kapitāla elementi vai atskaitījumi – citi

 

0750

1.2.

OTRĀ LĪMEŅA KAPITĀLS

 

0760

1.2.1.

Kapitāla instrumenti, kas ir atbilstoši, lai tos kvalificētu kā otrā līmeņa kapitālu

 

0771

1.2.1.1.

Pilnībā apmaksāti, tieši emitēti kapitāla instrumenti

 

0780

1.2.1.2*

Izziņas postenis: Neatbilstoši kapitāla instrumenti

 

0791

1.2.1.3.

Akciju emisijas uzcenojums

 

0800

1.2.1.4.

(–) Pašu otrā līmeņa kapitāla instrumenti

 

0810

1.2.1.4.1.

(–) Tiešas līdzdalības otrā līmeņa kapitāla instrumentos

 

0840

1.2.1.4.2.

(–) Netiešas līdzdalības otrā līmeņa kapitāla instrumentos

 

0841

1.2.1.4.3.

(–) Sintētiskas līdzdalības otrā līmeņa kapitāla instrumentos

 

0842

1.2.1.5.

(–) Faktiskās vai iespējamās saistības iegādāties pašu otrā līmeņa kapitāla instrumentus

 

0880

1.2.2.

Pārejas posma korekcijas saistībā ar otrā līmeņa kapitāla instrumentiem, attiecībā uz kuriem piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus

 

0890

1.2.3.

Meitasuzņēmumu emitēti instrumenti, kuri ir atzīti otrā līmeņa kapitālā

 

0900

1.2.4.

Pārejas posma korekcijas saistībā ar meitasuzņēmumu emitētu instrumentu papildu atzīšanu otrā līmeņa kapitālā

 

0910

1.2.5.

IRB pārsniegums: summa, par kādu uzkrājumi pārsniedz atbilstošos paredzamos zaudējumus

 

0920

1.2.6.

SA. Vispārējās kredītriska korekcijas

 

0930

1.2.7.

(–) Savstarpējas līdzdalības otrā līmeņa kapitālā

 

0940

1.2.8.

(–) Tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitāla instrumenti, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0950

1.2.9.

(–) Tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitāla instrumenti, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0955

1.2.9.A

(–) Summa, par kādu atskaitījumi no atbilstošajām saistībām pārsniedz atbilstošās saistības

 

0960

1.2.10.

Citas pārejas posma korekcijas attiecībā uz otrā līmeņa kapitālu

 

0970

1.2.11.

Pārsniegums: summa, par kādu atskaitījumi no otrā līmeņa kapitāla posteņiem pārsniedz otrā līmeņa kapitālu (atskaita no pirmā līmeņa papildu kapitāla)

 

0974

1.2.12.

(–) Otrā līmeņa kapitāla papildu atskaitījumi atbilstīgi KPR 3. pantam

 

0978

1.2.13.

Otrā līmeņa kapitāla elementi vai atskaitījumi — citi

 


C 02.00 – PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS (CA2)

Rindas

Postenis

Apzīmējums

Summa

0010

1.

KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

 

0020

1.*

T. sk.: ieguldījumu brokeru sabiedrības (saskaņā ar KPR 95. panta 2. punktu un 98. pantu)

 

0030

1.**

T. sk.: ieguldījumu brokeru sabiedrības (saskaņā ar KPR 96. panta 2. punktu un 97. pantu)

 

0040

1.1.

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA KREDĪTRISKAM, DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKAM UN ATGŪSTAMĀS VĒRTĪBAS SAMAZINĀJUMA RISKAM, UN NEAPMAKSĀTAJĀM PIEGĀDĒM

 

0050

1.1.1.

Standartizētā pieeja (SA)

 

0051

1.1.1.*

T. sk.: stingrākas papildu prudenciālās prasības saskaņā ar KPR 124. pantu

 

0060

1.1.1.1.

SA riska darījumu kategorijas, neskaitot vērtspapīrošanas pozīcijas

 

0070

1.1.1.1.01.

Centrālās valdības vai centrālās bankas

 

0080

1.1.1.1.02.

Reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes

 

0090

1.1.1.1.03.

Publiskā sektora struktūras

 

0100

1.1.1.1.04.

Daudzpusējas attīstības bankas

 

0110

1.1.1.1.05.

Starptautiskās organizācijas

 

0120

1.1.1.1.06.

Iestādes

 

0130

1.1.1.1.07.

Komercsabiedrības

 

0140

1.1.1.1.08.

Privātpersonas vai MVU

 

0150

1.1.1.1.09.

Nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku

 

0160

1.1.1.1.10.

Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības

 

0170

1.1.1.1.11.

Posteņi, kas saistīti ar īpaši augstu risku

 

0180

1.1.1.1.12.

Segtās obligācijas

 

0190

1.1.1.1.13.

Prasījumi pret iestādēm un komercsabiedrībām, kam ir noteikts īstermiņa kredītnovērtējums

 

0200

1.1.1.1.14.

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (KIU)

 

0210

1.1.1.1.15.

Pašu kapitāls

 

0211

1.1.1.1.16.

Citi posteņi

 

0240

1.1.2.

Uz iekšējiem reitingiem balstītā pieeja (IRB)

 

0241

1.1.2.*

T. sk.: stingrākas papildu prudenciālās prasības saskaņā ar KPR 164. pantu

 

0242

1.1.2.**

T. sk.: stingrākas papildu prudenciālās prasības saskaņā ar KPR 124. pantu

 

0250

1.1.2.1.

IRB pieejas gadījumos, ja neizmanto ne pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem (LGD), ne korekcijas pakāpes

 

0260

1.1.2.1.01.

Centrālās valdības un centrālās bankas

 

0270

1.1.2.1.02.

Iestādes

 

0280

1.1.2.1.03.

Komercsabiedrības — MVU

 

0290

1.1.2.1.04.

Komercsabiedrības — specializētā kreditēšana

 

0300

1.1.2.1.05.

Komercsabiedrības — citi

 

0310

1.1.2.2.

IRB pieejas gadījumos, ja izmanto pašu aplēses attiecībā uz LGD un/vai korekcijas pakāpes

 

0320

1.1.2.2.01.

Centrālās valdības un centrālās bankas

 

0330

1.1.2.2.02.

Iestādes

 

0340

1.1.2.2.03.

Komercsabiedrības — MVU

 

0350

1.1.2.2.04.

Komercsabiedrības — specializētā kreditēšana

 

0360

1.1.2.2.05.

Komercsabiedrības — citi

 

0370

1.1.2.2.06.

Privātpersonas vai MVU — nodrošināti ar nekustamo īpašumu (MVU)

 

0380

1.1.2.2.07.

Privātpersonas vai MVU — nodrošināti ar nekustamo īpašumu (ne MVU)

 

0390

1.1.2.2.08.

Privātpersonas vai MVU — atbilstīgi, atjaunojami

 

0400

1.1.2.2.09.

Privātpersonas vai MVU — citi MVU

 

0410

1.1.2.2.10.

Privātpersonas vai MVU — citi, kas nav MVU

 

0420

1.1.2.3.

Kapitāla vērtspapīri — IRB

 

0450

1.1.2.5.

Citi aktīvi, kas nav kredītsaistības

 

0460

1.1.3.

Riska darījumu vērtība iemaksām CCP saistību neizpildes fondā

 

0470

1.1.4.

Vērtspapīrošanas pozīcijas

 

0490

1.2.

KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA NORĒĶINU/PIEGĀDES RISKAM

 

0500

1.2.1.

Norēķinu/piegādes risks netirdzniecības portfelī

 

0510

1.2.2.

Norēķinu/piegādes risks tirdzniecības portfelī

 

0520

1.3.

KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA POZĪCIJAS RISKAM, ĀRVALSTU VALŪTAS RISKAM UN PREČU RISKAM

 

0530

1.3.1.

Riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu valūtas riskam un preču riskam saskaņā ar standartizētajām pieejām (SA)

 

0540

1.3.1.1.

Tirgotie parāda instrumenti

 

0550

1.3.1.2.

Pašu kapitāls

 

0555

1.3.1.3.

Īpaša pieeja pozīcijas riskam kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos

 

0556

1.3.1.3.*

Izziņas postenis: kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas iegulda vienīgi tirgotajos parāda instrumentos

 

0557

1.3.1.3.**

Izziņas postenis: kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas iegulda vienīgi kapitāla vērtspapīru instrumentos vai jauktos instrumentos

 

0560

1.3.1.4.

Ārvalstu valūta

 

0570

1.3.1.5.

Preces

 

0580

1.3.2.

Riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu valūtas riskam un preču riskam saskaņā ar iekšējiem modeļiem (IM)

 

0590

1.4.

KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA OPERACIONĀLAJAM RISKAM (OpR)

 

0600

1.4.1.

OpR pamatrādītāja pieeja (PRP)

 

0610

1.4.2.

OpR standartizētā pieeja (SA) / alternatīvās standartizētās pieejas (ASP)

 

0620

1.4.3.

OpR attīstītās mērīšanas pieejas (AMP)

 

0630

1.5.

PAPILDU RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA SAISTĪBĀ AR FIKSĒTIEM PIESKAITĀMAJIEM IZDEVUMIEM

 

0640

1.6.

KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA KREDĪTA VĒRTĪBAS KOREKCIJAI

 

0650

1.6.1.

Attīstītā metode

 

0660

1.6.2.

Standartizētā metode

 

0670

1.6.3.

Balstīta uz sākotnējās riska darījumu vērtības metodi (SRDVM)

 

0680

1.7.

KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA, KAS SAISTĪTA AR LIELIEM RISKA DARĪJUMIEM TIRDZNIECĪBAS PORTFELĪ

 

0690

1.8.

CITAS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS

 

0710

1.8.2.

T. sk.: stingrākas papildu prudenciālās prasības saskaņā ar KPR 458. pantu

 

0720

1.8.2.*

T. sk.: prasības attiecībā uz lieliem riska darījumiem

 

0730

1.8.2.*

T. sk.: saistībā ar modificētiem riska svērumiem, lai ņemtu vērā mājokļu un komerciālo īpašumu aktīvu “burbuļus”

 

0740

1.8.2.***

T. sk.: saistībā ar finanšu sektora iekšējiem riska darījumiem

 

0750

1.8.3.

T. sk.: stingrākas papildu prudenciālās prasības saskaņā ar KPR 459. pantu

 

0760

1.8.4.

T. sk.: papildu riska darījumu vērtība saistībā ar KPR 3. pantu

 


C 03.00 — KAPITĀLA RĀDĪTĀJI UN KAPITĀLA LĪMEŅI (CA3)

Rindas

ID

Postenis

Summa

0010

1

Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs

 

0020

2

Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+) / deficīts (–)

 

0030

3

Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs

 

0040

4

Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+) / deficīts (–)

 

0050

5

Kopējais kapitāla rādītājs

 

0060

6

Kopējā kapitāla pārpalikums (+) / deficīts (–)

 

Izziņas posteņi: Kopējā SREP kapitāla prasība (TSCR), vispārējā kapitāla prasība (OCR) un atbilstoši 2. pīlāra norādījumiem (P2G)

0130

13

Kopējās SREP kapitāla prasības (TSCR) rādītājs

 

0140

13*

TSCR: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls

 

0150

13**

TSCR: ko veido pirmā līmeņa kapitāls

 

0160

14

Vispārējās kapitāla prasības (OCR) rādītājs

 

0170

14*

OCR: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls

 

0180

14**

OCR: ko veido pirmā līmeņa kapitāls

 

0190

15

OCR un atbilstoši 2. pīlāra norādījumiem (P2G)

 

0200

15*

OCR un P2G: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls

 

0210

15**

OCR un P2G: ko veido pirmā līmeņa kapitāls

 

0220

16

Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+) / deficīts (–), ņemot vērā KPR 92. panta un KPD 104.a panta prasības

 

Izziņas posteņi: Kapitāla rādītāji, nepiemērojot 9. SFPS pārejas noteikumus

0300

20

Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, nepiemērojot 9. SFPS pārejas noteikumus

 

0310

21

Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, nepiemērojot 9. SFPS pārejas noteikumus

 

0320

22

Kopējais kapitāla rādītājs, nepiemērojot 9. SFPS pārejas noteikumus

 


C 04.00 — IZZIŅAS POSTEŅI (CA4)

Rinda

ID

Postenis

Aile

Atliktā nodokļa aktīvi un saistības

0010

0010

1

Kopējie atliktā nodokļa aktīvi

 

0020

1.1

Atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija nav atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē

 

0030

1.2

Atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un kuri neizriet no pagaidu starpības

 

0040

1.3

Atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un kuri izriet no pagaidu starpības

 

0050

2

Kopējās atliktā nodokļa saistības

 

0060

2.1

Atliktā nodokļa saistības, kas nav atskaitāmas no atliktā nodokļa aktīviem, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē

 

0070

2.2

Atliktā nodokļa saistības, kas ir atskaitāmas no atliktā nodokļa aktīviem, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē

 

0080

2.2.1

Atskaitāmas atliktā nodokļa saistības, kas saistītas ar atliktā nodokļa aktīviem, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un kuri neizriet no pagaidu starpības

 

0090

2.2.2

Atskaitāmas atliktā nodokļa saistības, kas saistītas ar atliktā nodokļa aktīviem, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un kuri izriet no pagaidu starpības

 

0093

2.A

Nodokļu pārmaksa un nodokļu zaudējumu pārnese uz iepriekšēju periodu

 

0096

2.B

Atliktā nodokļa aktīvi, kam piemēro 250 % riska svērumu

 

0097

2.C

Atliktā nodokļa aktīvi, kam piemēro 0 % riska svērumu

 

Atbrīvojums attiecībā atskaitījumiem no pirmā līmeņa pamata kapitāla

0901

2W

Atbrīvojums attiecībā uz nemateriālo aktīvu atskaitījumu no pirmā līmeņa pamata kapitāla

 

Pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu grāmatvedības klasifikācija

0905

2.Y

Kapitāla instrumenti un saistītie akciju emisijas uzcenojuma konti, ko saskaņā ar piemērojamajiem grāmatvedības standartiem klasificē kā pašu kapitālu

 

0906

2.Z

Kapitāla instrumenti un saistītie akciju emisijas uzcenojuma konti, ko saskaņā ar piemērojamajiem grāmatvedības standartiem klasificē kā saistības

 

Kredītriska korekcijas un paredzamie zaudējumi

0100

3

IRB pārsniegums (+) vai deficīts (–): summa, par kādu kredītriska korekcijas, papildu vērtības korekcijas un citi pašu kapitāla samazinājumi pārsniedz vai veido deficītu attiecībā pret paredzamajiem zaudējumiem riska darījumos, kuros nav saistību neizpildes

 

0110

3.1

Kopējās kredītriska korekcijas, papildu vērtības korekcijas un citi pašu kapitāla samazinājumi, kas ir atbilstoši, lai tos iekļautu paredzamo zaudējumu summas aprēķinā

 

0120

3.1.1

Vispārējās kredītriska korekcijas

 

0130

3.1.2

Specifiskās kredītriska korekcijas

 

0131

3.1.3

Papildu vērtības korekcijas un citi pašu kapitāla samazinājumi

 

0140

3.2

Kopējie paredzamie zaudējumi, kas ir atbilstoši

 

0145

4

IRB pārsniegums (+) vai deficīts (–): summa, par kādu specifiskās kredītriska korekcijas pārsniedz vai veido deficītu attiecībā pret paredzamajiem zaudējumiem riska darījumos, kuros nav izpildītas saistības

 

0150

4.1

Specifiskās kredītriska korekcijas un pozīcijas, kurām piemēro līdzīgu procedūru

 

0155

4.2

Kopējie paredzamie zaudējumi, kas ir atbilstoši

 

0160

5

Riska darījumu riska svērtās vērtības, ko izmanto, lai aprēķinātu maksimālo robežvērtību tādam uzkrājumu pārsniegumam, kas ir atbilstošs kā otrā līmeņa kapitāls

 

0170

6

Kopējie bruto uzkrājumi, kas ir atbilstoši, lai tos iekļautu otrā līmeņa kapitālā

 

0180

7

Riska darījumu riska svērtās vērtības, ko izmanto, lai aprēķinātu maksimālo robežvērtību tādiem uzkrājumiem, kas ir atbilstoši kā otrā līmeņa kapitāls

 

Sliekšņi pirmā līmeņa pamata kapitāla atskaitījumiem

0190

8

Slieksnis, līdz kuram neatskaita līdzdalības tādās finanšu sektora sabiedrībās, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0200

9

Pirmā līmeņa pamata kapitāla 10 % slieksnis

 

0210

10

Pirmā līmeņa pamata kapitāla 17.65 % slieksnis

 

0225

11

Atbilstošs kapitāls būtisku līdzdalību ārpus finanšu sektora vajadzībām

 

Ieguldījumi tādu finanšu sektora sabiedrību kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

0230

12

Līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma, atskaitot īsās pozīcijas

 

0240

12.1

Tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0250

12.1.1

Bruto tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0260

12.1.2

(–) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto tiešajām līdzdalībām

 

0270

12.2

Netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0280

12.2.1

Bruto netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0290

12.2.2

(–) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto netiešajām līdzdalībām

 

0291

12.3

Sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0292

12.3.1

Bruto sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0293

12.3.2

(–) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto sintētiskajām līdzdalībām

 

0300

13

Līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma, atskaitot īsās pozīcijas

 

0310

13.1

Tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0320

13.1.1

Bruto tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0330

13.1.2

(–) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto tiešajām līdzdalībām

 

0340

13.2

Netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0350

13.2.1

Bruto netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0360

13.2.2

(–) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto netiešajām līdzdalībām

 

0361

13.3

Sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0362

13.3.1

Bruto sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0363

13.3.2

(–) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto sintētiskajām līdzdalībām

 

0370

14

Līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma, atskaitot īsās pozīcijas

 

0380

14.1

Tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0390

14.1.1

Bruto tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0400

14.1.2

(–) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto tiešajām līdzdalībām

 

0410

14.2

Netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0420

14.2.1

Bruto netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0430

14.2.2

(–) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto netiešajām līdzdalībām

 

0431

14.3

Sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0432

14.3.1

Bruto sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0433

14.3.2

(–) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto sintētiskajām līdzdalībām

 

Ieguldījumi tādu finanšu sektora sabiedrību kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

0440

15

Līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums, atskaitot īsās pozīcijas

 

0450

15.1

Tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0460

15.1.1

Bruto tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0470

15.1.2

(–) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto tiešajām līdzdalībām

 

0480

15.2

Netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0490

15.2.1

Bruto netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0500

15.2.2

(–) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto netiešajām līdzdalībām

 

0501

15.3

Sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0502

15.3.1

Bruto sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0503

15.3.2

(–) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto sintētiskajām līdzdalībām

 

0504

15.A

Ieguldījumi tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums, kuriem piemēro 250 % riska pakāpi

 

0510

16

Līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums, atskaitot īsās pozīcijas

 

0520

16.1

Tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0530

16.1.1

Bruto tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0540

16.1.2

(–) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto tiešajām līdzdalībām

 

0550

16.2

Netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0560

16.2.1

Bruto netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0570

16.2.2

(–) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto netiešajām līdzdalībām

 

0571

16.3

Sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0572

16.3.1

Bruto sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0573

16.3.2

(–) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto sintētiskajām līdzdalībām

 

0580

17

Līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums, atskaitot īsās pozīcijas

 

0590

17.1

Tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0600

17.1.1

Bruto tiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0610

17.1.2

(–) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto tiešajām līdzdalībām

 

0620

17.2

Netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0630

17.2.1

Bruto netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0640

17.2.2

(–) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto netiešajām līdzdalībām

 

0641

17.3

Sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0642

17.3.1

Bruto sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0643

17.3.2

(–) Atļautās izlīdzinošās īsās pozīcijas attiecībā uz iepriekš iekļautajām bruto sintētiskajām līdzdalībām

 

Kopējā riska darījumu vērtība līdzdalībām, ko neatskaita no attiecīgās kapitāla kategorijas:

0650

18

Riska darījumu riska svērtās vērtības tām līdzdalībām finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitālā, ko neatskaita no iestādes pirmā līmeņa pamata kapitāla

 

0660

19

Riska darījumu riska svērtās vērtības tām līdzdalībām finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitālā, ko neatskaita no iestādes pirmā līmeņa papildu kapitāla

 

0670

20

Riska darījumu riska svērtās vērtības tām līdzdalībām finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitālā, ko neatskaita no iestādes otrā līmeņa kapitāla

 

Atskaitījumu no pašu kapitāla pagaidu nepiemērošana

 

0680

21

Pagaidu nepiemērošana attiecībā uz līdzdalību tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0690

22

Pagaidu nepiemērošana attiecībā uz līdzdalību tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0700

23

Pagaidu nepiemērošana attiecībā uz līdzdalību tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentos, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0710

24

Pagaidu nepiemērošana attiecībā uz līdzdalību tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentos, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

0720

25

Pagaidu nepiemērošana attiecībā uz līdzdalību tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitāla instrumentos, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma

 

0730

26

Pagaidu nepiemērošana attiecībā uz līdzdalību tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitāla instrumentos, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

Kapitāla rezerves

0740

27

Apvienoto rezervju prasība

 

0750

 

Kapitāla saglabāšanas rezerves

 

0760

 

Saglabāšanas rezerves saistībā ar dalībvalsts līmenī konstatēto makroprudenciālo vai sistēmisko risku

 

0770

 

Iestādes specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves

 

0780

 

Sistēmiskā riska rezerves

 

0800

 

Globālas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves

 

0810

 

Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves

 

Otrā pīlāra prasības

0820

28

Pašu kapitāla prasības saistībā otrā pīlāra korekcijām

 

Papildu informācija ieguldījumu brokeru sabiedrībām

0830

29

Sākotnējais kapitāls

 

0840

30

Pašu kapitāls, ko aprēķina, balstoties uz fiksētiem pieskaitāmajiem izdevumiem

 

Papildu informācija, lai aprēķinātu pārskatu sniegšanas sliekšņus

0850

31

Sākotnējā riska darījumu vērtība ārpus dalībvalsts

 

0860

32

Kopējā sākotnējā riska darījumu vērtība

 


C 05.01 – PĀREJAS NOTEIKUMI (CA5.1)

 

Pirmā līmeņa pamata kapitāla korekcijas

Pirmā līmeņa papildu kapitāla korekcijas

Otrā līmeņa kapitāla korekcijas

RWA ietvertās korekcijas

Izziņas posteņi

Piemērojamā procentuālā attiecība

Atbilstošā summa bez pārejas noteikumiem

Kods

ID

Postenis

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

KOPĒJĀS KOREKCIJAS

 

 

 

 

 

 

0020

1.1.

INSTRUMENTI, ATTIECĪBĀ UZ KURIEM PIEMĒROTAS TIESĪBAS SAGLABĀT IEPRIEKŠ SPĒKĀ ESOŠOS NOSACĪJUMUS

saite uz {CA1;r0220}

saite uz {CA1;r0660}

saite uz {CA1;r0880}

 

 

 

0060

1.1.2.

Instrumenti, kas nav uzskatāmi par valsts atbalstu

 

 

 

 

 

 

0061

1.1.3.

Instrumenti, kas emitēti ar īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību starpniecību

 

 

 

 

 

 

0062

1.1.4.

Instrumenti, kas emitēti līdz 2019. gada 27. jūnijam un kas neatbilst atbilstības kritērijiem saistībā ar norakstīšanas un konvertācijas pilnvarām saskaņā ar BAND 59. pantu vai kam piemēro savstarpējās dzēšanas vai savstarpējo prasījumu ieskaita līgumus

 

 

 

 

 

 

0063

1.1.4.1.*

t. sk.: Instrumenti, uz kuriem neattiecas juridiska vai līgumiska obligāta norakstīšana vai konvertācija, piemērojot BAND 59. pantā noteiktās pilnvaras

 

 

 

 

 

 

0064

1.1.4.2.*

t. sk.: Instrumenti, kurus reglamentē trešās valsts tiesību akti un kuriem nepiemēro efektīvas un izpildāmas BAND 59. pantā noteiktās pilnvaras

 

 

 

 

 

 

0065

1.1.4.3.*

t. sk.: Instrumenti, kam piemēro savstarpējās dzēšanas vai savstarpējo prasījumu ieskaita līgumus

 

 

 

 

 

 

0070

1.2.

MAZĀKUMA LĪDZDALĪBAS DAĻAS UN EKVIVALENTI

saite uz {CA1;r0240}

saite uz {CA1;r0680}

saite uz {CA1;r0900}

 

 

 

0080

1.2.1.

Kapitāla instrumenti un posteņi, kas nav atzīstami par mazākuma līdzdalības daļām

 

 

 

 

 

 

0090

1.2.2.

Mazākuma līdzdalības daļu pārejas posma atzīšana konsolidētajā pašu kapitālā

 

 

 

 

 

 

0091

1.2.3.

Atbilstīga pirmā līmeņa papildu kapitāla pārejas posma atzīšana konsolidētajā pašu kapitālā

 

 

 

 

 

 

0092

1.2.4.

Atbilstīga otrā līmeņa kapitāla pārejas posma atzīšana konsolidētajā pašu kapitālā

 

 

 

 

 

 

0100

1.3.

CITAS PĀREJAS POSMA KOREKCIJAS

saite uz {CA1;r0520}

saite uz {CA1;r0730}

saite uz {CA1;r0960}

 

 

 

0111

1.3.1.6.

Nerealizētā peļņa un zaudējumi no konkrētiem parāda vērtspapīru riska darījumiem ar centrālajām valdībām, reģionālajām pašvaldībām, vietējām pašpārvaldēm un publiskā sektora struktūrām

 

 

 

 

 

 

0112

1.3.1.6.1.

t. sk.: summa A

 

 

 

 

 

 

0140

1.3.2

Atskaitījumi

 

 

 

 

 

 

0170

1.3.2.3.

Atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un kuri neizriet no pagaidu starpības

 

 

 

 

 

 

0380

1.3.2.9.

Atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un kuri izriet no pagaidu starpības, un tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumenti, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums

 

 

 

 

 

 

0385

1.3.2.9.a

Atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un kuri izriet no pagaidu starpības

 

 

 

 

 

 

0425

1.3.2.11.

Atbrīvojums attiecībā uz kapitāla līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībās atskaitījumu no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem

 

 

 

 

 

 

0430

1.3.3.

Papildu filtri un atskaitījumi

 

 

 

 

 

 

0440

1.3.4.

Korekcijas saistībā ar 9. SFPS pārejas noteikumiem

 

 

 

 

 

 

0441

1.3.4.1.

Izziņas postenis: Statiskā komponenta ietekme uz paredzamajiem kredītzaudējumiem

 

 

 

 

 

 

0442

1.3.4.2.

Izziņas postenis: Dinamiskā komponenta ietekme uz paredzamajiem kredītzaudējumiem laikposmā no 1.1.2018. līdz 31.12.2019.

 

 

 

 

 

 

0443

1.3.4.3.

Izziņas postenis: Dinamiskā komponenta ietekme uz paredzamajiem kredītzaudējumiem laikposmā no 1.1.2020.

 

 

 

 

 

 


C 05.02 — INSTRUMENTI, ATTIECĪBĀ UZ KURIEM PIEMĒROTAS TIESĪBAS SAGLABĀT IEPRIEKŠ SPĒKĀ ESOŠOS NOSACĪJUMUS: INSTRUMENTI, KAS NAV UZSKATĀMI PAR VALSTS ATBALSTU (CA5.2)

 

Instrumentu summa plus attiecīgais akciju emisijas uzcenojums

Ierobežojuma aprēķināšanas bāze

Piemērojamā procentuālā attiecība

Ierobežojums

(–) Summa, kas pārsniedz ierobežojumus attiecībā uz tiesībām saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus

Kopējā summa, attiecībā uz kuru piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus

Kods

ID

Postenis

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Instrumenti, kuri atbilda Direktīvas 2006/48/EK 57. panta a) punktam

 

 

 

 

 

saite uz {CA5.1;r060;c010)

0020

2.

Instrumenti, kuri atbilda Direktīvas 2006/48/EK 57. panta ca) punktam un 154. panta 8. un 9. punktam un kuriem piemēro KPR 489. pantā noteikto ierobežojumu

 

 

 

 

 

saite uz {CA5.1;r060;c020)

0030

2.1.

Kopā – instrumenti bez atsaukšanas iespējas vai dzēšanu veicinošiem nosacījumiem

 

 

 

 

 

 

0040

2.2.

Tādi instrumenti ar atsaukšanas iespēju un dzēšanu veicinošiem nosacījumiem, attiecībā uz kuriem piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus

 

 

 

 

 

 

0050

2.2.1.

Instrumenti, kuriem ir atsaukšanas iespēja, kas īstenojama pēc pārskata sniegšanas datuma, un kuri atbilst KPR 52. panta nosacījumiem pēc efektīvā termiņa datuma

 

 

 

 

 

 

0060

2.2.2.

Instrumenti, kuriem ir atsaukšanas iespēja, kas īstenojama pēc pārskata sniegšanas datuma, un kuri neatbilst KPR 52. panta nosacījumiem pēc efektīvā termiņa datuma

 

 

 

 

 

 

0070

2.2.3.

Instrumenti, kuriem ir atsaukšanas iespēja, kas bija īstenojama līdz 2011. gada 20. jūlijam vai šajā datumā, un kuri neatbilst KPR 52. panta nosacījumiem pēc efektīvā termiņa datuma

 

 

 

 

 

 

0080

2.3.

Pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentu, attiecībā uz kuriem piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus, ierobežojuma pārsniegums

 

 

 

 

 

 

0090

3.

Posteņi, kuri atbilda Direktīvas 2006/48/EK 57. panta e), f), g) vai h) punktam un kuriem piemēro KPR 490. pantā noteikto ierobežojumu

 

 

 

 

 

saite uz {CA5.1;r060;c030)

0100

3.1.

Kopējie posteņi bez dzēšanu veicinošiem nosacījumiem

 

 

 

 

 

 

0110

3.2.

Tādi posteņi ar dzēšanu veicinošiem nosacījumiem, attiecībā uz kuriem piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus

 

 

 

 

 

 

0120

3.2.1.

Posteņi, kuriem ir atsaukšanas iespēja, kas īstenojama pēc pārskata sniegšanas datuma, un kuri atbilst KPR 63. panta nosacījumiem pēc efektīvā termiņa datuma

 

 

 

 

 

 

0130

3.2.2.

Posteņi, kuriem ir atsaukšanas iespēja, kas īstenojama pēc pārskata sniegšanas datuma, un kuri neatbilst KPR 63. panta nosacījumiem pēc efektīvā termiņa datuma

 

 

 

 

 

 

0140

3.2.3.

Posteņi, kuriem ir atsaukšanas iespēja, kas bija īstenojama līdz 2011. gada 20. jūlijam vai šajā datumā, un kuri neatbilst KPR 63. panta nosacījumiem pēc efektīvā termiņa datuma

 

 

 

 

 

 

0150

3.3.

Pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu, attiecībā uz kuriem piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus, ierobežojuma pārsniegums

 

 

 

 

 

 


C 06.01 — GRUPAS MAKSĀTSPĒJA: INFORMĀCIJA PAR SAISTĪTAJĀM SABIEDRĪBĀM – KOPĀ (GS TOTAL)

 

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU DEVUMU GRUPAS MAKSĀTSPĒJĀ

KAPITĀLA REZERVES

KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

 

ATBILSTĪGS PAŠU KAPITĀLS, KAS IETVERTS KONSOLIDĒTAJĀ PAŠU KAPITĀLĀ

 

 

KONSOLIDĒTAIS PAŠU KAPITĀLS

 

APVIENOTO REZERVJU PRASĪBAS

 

KREDĪTRISKS; DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS; ATGŪSTAMĀS VĒRTĪBAS SAMAZINĀJUMA RISKS, NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES UN NORĒĶINU/PIEGĀDES RISKS

POZĪCIJAS RISKS, ĀRVALSTU VALŪTAS RISKS UN PREČU RISKS

OPERACIONĀLAIS RISKS

CITAS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS

ATBILSTĪGI PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLA INSTRUMENTI, KAS IETVERTI KONSOLIDĒTAJĀ PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLĀ

 

 

ATBILSTĪGI PAŠU KAPITĀLA INSTRUMENTI, KAS IETVERTI KONSOLIDĒTAJĀ OTRĀ LĪMEŅA KAPITĀLĀ

IZZIŅAS POSTENIS:

(-) NEMATERIĀLĀ VĒRTĪBA / (+) NEGATĪVA NEMATERIĀLĀ VĒRTĪBA

T. SK.: PIRMĀ LĪMEŅA PAMATA KAPITĀLS

T. SK.: PIRMĀ LĪMEŅA PAPILDU KAPITĀLS

T. SK.: DEVUMS KONSOLIDĒTAJĀ REZULTĀTĀ

T. SK.: (-) NEMATERIĀLĀ VĒRTĪBA / (+) NEGATĪVA NEMATERIĀLĀ VĒRTĪBA

KAPITĀLA SAGLABĀŠANAS REZERVES

IESTĀDES SPECIFISKĀS PRETCIKLISKĀS KAPITĀLA REZERVES

SAGLABĀŠANAS REZERVES SAISTĪBĀ AR DALĪBVALSTS LĪMENĪ KONSTATĒTO MAKROPRUDENCIĀLO VAI SISTĒMISKO RISKU

SISTĒMISKĀ RISKA REZERVES

GLOBĀLAS SISTĒMISKI NOZĪMĪGAS IESTĀDES REZERVES

CITAS SISTĒMISKI NOZĪMĪGAS IESTĀDES REZERVES

MAZĀKUMA LĪDZDALĪBAS DAĻAS, KAS IETVERTAS KONSOLIDĒTAJĀ PIRMĀ LĪMEŅA PAMATA KAPITĀLĀ

ATBILSTĪGI PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLA INSTRUMENTI, KAS IETVERTI KONSOLIDĒTAJĀ PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLĀ

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

KOPĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 — GRUPAS MAKSĀTSPĒJA: INFORMĀCIJA PAR SAISTĪTAJĀM SABIEDRĪBĀM (GS)

SABIEDRĪBAS, KAS IETILPST KONSOLIDĀCIJAS TVĒRUMĀ

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBĀM, KAM PIEMĒRO PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU DEVUMU GRUPAS MAKSĀTSPĒJĀ

KAPITĀLA REZERVES

NOSAUKUMS

KODS

KODA VEIDS

VALSTS KODS

IESTĀDE VAI EKVIVALENTS: (JĀ/NĒ)

SABIEDRĪBAS VEIDS

DATU TVĒRUMS: SOLO PILNĪBĀ KONSOLIDĒTI (SP) VAI SOLO DAĻĒJI KONSOLIDĒTI (SD)

VALSTS KODS

LĪDZDALĪBAS DAĻA (%)

 

 

PAŠU KAPITĀLS

 

 

KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

 

ATBILSTĪGS PAŠU KAPITĀLS, KAS IETVERTS KONSOLIDĒTAJĀ PAŠU KAPITĀLĀ

 

KONSOLIDĒTAIS PAŠU KAPITĀLS

 

APVIENOTO REZERVJU PRASĪBA

 

KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

KREDĪTRISKS; DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS; ATGŪSTAMĀS VĒRTĪBAS SAMAZINĀJUMA RISKS, NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES UN NORĒĶINU/PIEGĀDES RISKS

POZĪCIJAS RISKS, ĀRVALSTU VALŪTAS RISKS UN PREČU RISKS

OPERACIONĀLAIS RISKS

CITAS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS

KOPĒJAIS PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLS

 

 

OTRĀ LĪMEŅA KAPITĀLS

 

KREDĪTRISKS; DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS; ATGŪSTAMĀS VĒRTĪBAS SAMAZINĀJUMA RISKS, NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES UN NORĒĶINU/PIEGĀDES RISKS

POZĪCIJAS RISKS, ĀRVALSTU VALŪTAS RISKS UN PREČU RISKS

OPERACIONĀLAIS RISKS

CITAS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS

ATBILSTĪGI PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLA INSTRUMENTI, KAS IETVERTI KONSOLIDĒTAJĀ PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLĀ

 

ATBILSTĪGI PAŠU KAPITĀLA INSTRUMENTI, KAS IETVERTI KONSOLIDĒTAJĀ OTRĀ LĪMEŅA KAPITĀLĀ

IZZIŅAS POSTENIS: (-) NEMATERIĀLĀ VĒRTĪBA / (+) NEGATĪVA NEMATERIĀLĀ VĒRTĪBA

T. SK.: PIRMĀ LĪMEŅA PAMATA KAPITĀLS

T. SK.: PIRMĀ LĪMEŅA PAPILDU KAPITĀLS

T. SK.: DEVUMS KONSOLIDĒTAJĀ REZULTĀTĀ

T. SK.: (-) NEMATERIĀLĀ VĒRTĪBA / (+) NEGATĪVA NEMATERIĀLĀ VĒRTĪBA

KAPITĀLA SAGLABĀŠANAS REZERVES

IESTĀDES SPECIFISKĀS PRETCIKLISKĀS KAPITĀLA REZERVES

SAGLABĀŠANAS REZERVES SAISTĪBĀ AR DALĪBVALSTS LĪMENĪ KONSTATĒTO MAKROPRUDENCIĀLO VAI SISTĒMISKO RISKU

SISTĒMISKĀ RISKA REZERVES

GLOBĀLAS SISTĒMISKI NOZĪMĪGAS IESTĀDES REZERVES

CITAS SISTĒMISKI NOZĪMĪGAS IESTĀDES REZERVES

PIRMĀ LĪMEŅA PAMATA KAPITĀLS

 

PIRMĀ LĪMEŅA PAPILDU KAPITĀLS

 

MAZĀKUMA LĪDZDALĪBAS DAĻAS, KAS IETVERTAS KONSOLIDĒTAJĀ PIRMĀ LĪMEŅA PAMATA KAPITĀLĀ

ATBILSTĪGI PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLA INSTRUMENTI, KAS IETVERTI KONSOLIDĒTAJĀ PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLĀ

T. SK.: ATBILSTĪGS PAŠU KAPITĀLS

SAISTĪTI PAŠU KAPITĀLA INSTUMENTI, ATTIECĪGĀ NESADALĪTĀ PEĻŅA UN AKCIJU EMISIJAS UZCENOJUMA KONTI

T. SK.: ATBILSTĪGS PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLS

SAISTĪTI PIRMĀ LĪMEŅA KAPITĀLA INSTRUMENTI, ATTIECĪGĀ NESADALĪTĀ PEĻŅA UN AKCIJU EMISIJAS UZCENOJUMA KONTI

T. SK.: MAZĀKUMA LĪDZDALĪBAS DAĻAS

SAISTĪTI PAŠU KAPITĀLA INSTRUMENTI, ATTIECĪGĀ NESADALĪTĀ PEĻŅA, AKCIJU EMISIJAS UZCENOJUMA KONTI UN CITAS REZERVES

T. SK.: ATBILSTĪGS PIRMĀ LĪMEŅA PAPILDU KAPITĀLS

T. SK.: ATBILSTĪGS OTRĀ LĪMEŅA KAPITĀLS

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 — KREDĪTRISKS UN DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS, UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: STANDARTIZĒTĀ PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM (CR SA)

SA riska darījumu kategorija

 

SĀKOTNĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

VĒRTĪBAS KOREKCIJAS UN UZKRĀJUMI, KAS SAISTĪTI AR SĀKOTNĒJO RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBU (–)

RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA BEZ VĒRTĪBAS KOREKCIJĀM UN UZKRĀJUMIEM

KREDĪTRISKA MAZINĀŠANAS (KRM) METODES AR AIZSTĀŠANAS IETEKMI UZ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBU

NETO RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA PĒC KRM AIZSTĀŠANAS IETEKMES, PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

KREDĪTRISKA MAZINĀŠANAS METODES, KAS IETEKMĒ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBU: FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA. FINANŠU NODROŠINĀJUMS: PAPLAŠINĀTĀ METODE

PILNĪBĀ KORIĢĒTĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA (E*)

ĀRPUSBILANCES POSTEŅU PILNĪBĀ KORIĢĒTĀS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS SADALĪJUMS PA KOREKCIJAS PAKĀPĒM

RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

 

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PIRMS ATBALSTA KOEFICIENTIEM

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀS VĒRTĪBAS KOREKCIJAS MVU ATBALSTA KOEFICIENTA DĒĻ (–)

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀS VĒRTĪBAS KOREKCIJAS INFRASTRUKTŪRAS ATBALSTA KOEFICIENTA DĒĻ (–)

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PĒC ATBALSTA KOEFICIENTIEM

 

NEFONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA: KORIĢĒTĀS VĒRTĪBAS (Ga)

FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

RISKA DARĪJUMA AIZSTĀŠANA SAISTĪBĀ AR KRM

RISKA DARĪJUMA SVĀRSTĪGUMA KOREKCIJA

FINANŠU NODROŠINĀJUMS: KORIĢĒTĀ VĒRTĪBA (Cvam) (–)

0 %

20 %

50 %

100 %

T. SK.: IZRIET NO DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKA

 

T. SK.: AR KREDĪTNOVĒRTĒJUMU, KO VEIC NORĪKOTA ĀKNI

T. SK.: AR KREDĪTNOVĒRTĒJUMU, KAS IEGŪTS NO CENTRĀLĀS VALDĪBAS

(–) GARANTIJAS

(–) KREDĪTU ATVASINĀTIE INSTRUMENTI

(–) FINANŠU NODROŠINĀJUMS: VIENKĀRŠĀ METODE

(–) CITA FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

(–) IZEJOŠĀS PLŪSMAS KOPĀ

(+) IENĀKOŠĀS PLŪSMAS KOPĀ

 

(–) T. SK.: SVĀRSTĪGUMA UN TERMIŅA KOREKCIJAS

T. SK.: IZRIET NO DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKA, IZŅEMOT RISKA DARĪJUMUS, KURIEM VEIKTA TĪRVĒRTE, IZMANTOJOT CENTRĀLO DARĪJUMU PARTNERI

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šūna saistīta ar CA

 

 

0015

t. sk.: Riska darījumi, kuros nav izpildītas saistības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

t. sk.: MVU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

t. sk.: riska darījumi, kam piemēro MVU atbalsta koeficientu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0035

t. sk.: riska darījumi, kam piemēro infrastruktūras atbalsta koeficientu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

t. sk.: nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku — mājokļa nekustamais īpašums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

t. sk.: riska darījumi, kuriem pastāvīgi daļēji piemēro standartizēto pieeju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

t. sk.: riska darījumi, kam piemēro standartizēto pieeju ar uzraudzības iestādes iepriekšēju atļauju veikt secīgu IRB izmantošanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĒJĀS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS SADALĪJUMS PA RISKA DARĪJUMU VEIDIEM

0070

Bilances riska darījumi, kas pakļauti kredītriskam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Ārpusbilances riska darījumi, kas pakļauti kredītriskam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riska darījumi / darījumi, kas pakļauti darījuma partnera kredītriskam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Vērtspapīru finansēšanas darījumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

t. sk.: tiek veikta centrālā tīrvērte, izmantojot atbilstīgu centrālo darījuma partneri (QCCP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Atvasināto instrumentu un ilgstošo norēķinu darījumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

t. sk.: tiek veikta centrālā tīrvērte, izmantojot atbilstīgu centrālo darījuma partneri (QCCP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

No dažādu produktu savstarpējo prasījumu līgumiskā ieskaita kopām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĒJĀS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS SADALĪJUMS PA RISKA SVĒRUMIEM:

0140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Citi riska svērumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĒJĀS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS SADALĪJUMS PA PIEEJĀM (KIU):

0281

Caurskatīšanas pieeja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0282

Pilnvaru pieeja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0283

Alternatīvā pieeja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZZIŅAS POSTEŅI

0290

Riska darījumi, kas nodrošināti ar komerciālā nekustamā īpašuma hipotēku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības un kuriem piemēro 100 % riska svērumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Riska darījumi, kas nodrošināti ar mājokļa hipotēku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības un kuriem piemēro 150 % riska svērumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 — KREDĪTRISKS UN DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS, UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM (CR IRB 1)

IRB riska darījumu kategorija:

Pašu aplēses attiecībā uz LGD un/vai korekcijas pakāpes:

 

IEKŠĒJO REITINGU SKALA

SĀKOTNĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

KREDĪTRISKA MAZINĀŠANAS (KRM) METODES AR AIZSTĀŠANAS IETEKMI UZ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBU

RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA PĒC KRM AIZSTĀŠANAS IETEKMES, PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

 

RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

 

KREDĪTRISKA MAZINĀŠANAS METODES, KAS ŅEMTAS VĒRĀ LGD APLĒSĒS, ATSKAITOT DIVKĀRŠĀS SAISTĪBU NEIZPILDES PROCEDŪRU

PIEMĒROJOT DIVKĀRŠĀS SAISTĪBU NEIZPILDES PROCEDŪRU

RISKA DARĪJUMU SVĒRTIE VIDĒJIE LGD (%)

RISKA DARĪJUMU SVĒRTIE VIDĒJIE LGD (%) LIELĀM FINANŠU SEKTORA SABIEDRĪBĀM UN NEREGULĒTĀM FINANŠU SABIEDRĪBĀM

RISKA DARĪJUMU SVĒRTAIS VIDĒJAIS TERMIŅŠ (DIENAS)

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PIRMS ATBALSTA KOEFICIENTIEM

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀS VĒRTĪBAS KOREKCIJAS MVU ATBALSTA KOEFICIENTA DĒĻ (–)

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀS VĒRTĪBAS KOREKCIJAS INFRASTRUKTŪRAS ATBALSTA KOEFICIENTA DĒĻ (–)

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PĒC ATBALSTA KOEFICIENTIEM

IZZIŅAS POSTEŅI:

NEFONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

CITA FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA (–)

RISKA DARĪJUMA AIZSTĀŠANA SAISTĪBĀ AR KRM

 

IZMANTOTAS PAŠU APLĒSES ATTIECĪBĀ UZ LGD:

NEFONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

NEFONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

PAREDZAMO ZAUDĒJUMU APMĒRS

VĒRTĪBAS KOREKCIJAS UN UZKRĀJUMI (–)

PARĀDNIEKU SKAITS

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PIRMS KREDĪTU ATVASINĀTO INSTRUMENU IETEKMES

PD, KAS NOTEIKTA PARĀDNIEKU KATEGORIJAI VAI PORTFELIM

(%)

 

T. SK.: LIELĀS FINANŠU SEKTORA SABIEDRĪBAS UN NEREGULĒTAS FINANŠU SABIEDRĪBAS

GARANTIJAS (–)

KREDĪTU ATVASINĀTIE INSTRUMENTI (–)

IZEJOŠĀS PLŪSMAS KOPĀ (–)

(+) IENĀKOŠĀS PLŪSMAS KOPĀ

T. SK.: ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

T. SK.: ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

T. SK.: IZRIET NO DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKA

T. SK.: LIELĀS FINANŠU SEKTORA SABIEDRĪBAS UN NEREGULĒTAS FINANŠU SABIEDRĪBAS

GARANTIJAS

KREDĪTU ATVASINĀTIE INSTRUMENTI

IZMANTOTAS PAŠU APLĒSES ATTIECĪBĀ UZ LGD:

CITA FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

 

ATBILSTOŠS FINANŠU NODROŠINĀJUMS

CITS ATBILSTOŠS NODROŠINĀJUMS

 

T. SK.: LIELĀS FINANŠU SEKTORA SABIEDRĪBAS UN NEREGULĒTAS FINANŠU SABIEDRĪBAS

NAUDAS NOGULDĪJUMI

DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS POLISES

TREŠĀS PERSONAS TURĒTI INSTRUMENTI

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

CITS LIETISKAIS NODROŠINĀJUMS

DEBITORU PARĀDI

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0010

KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šūna saistīta ar CA

 

 

 

 

 

0015

t. sk.: riska darījumi, kam piemēro MVU atbalsta koeficientu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0016

t. sk.: riska darījumi, kam piemēro infrastruktūras atbalsta koeficientu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĒJĀS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS SADALĪJUMS PA RISKA DARĪJUMU VEIDIEM

 

0020

Bilances posteņi, kas pakļauti kredītriskam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Ārpusbilances posteņi, kas pakļauti kredītriskam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riska darījumi / darījumi, kas pakļauti darījuma partnera kredītriskam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Vērtspapīru finansēšanas darījumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Atvasināto instrumentu un ilgstošo norēķinu darījumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

No dažādu produktu savstarpējo prasījumu līgumiskā ieskaita kopām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

RISKA DARĪJUMI DALĪJUMĀ PA PARĀDNIEKU KATEGORIJĀM VAI PORTFEĻIEM: KOPĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

SPECIALIZĒTĀS KREDITĒŠANAS IEDALĪJUMA PIEEJA: KOPĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

ALTERNATĪVĀ PROCEDŪRA: NODROŠINĀTI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

TĀDI RISKA DARĪJUMI NO NEAPMAKSĀTĀM PIEGĀDĒM, KUROS PIEMĒRO RISKA SVĒRUMUS SASKAŅĀ AR ALTERNATĪVO PROCEDŪRU VAI 100 % APMĒRĀ, UN CITI RISKA DARĪJUMI, UZ KURIEM ATTIECAS RISKA SVĒRUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

ATGŪSTAMĀS VĒRTĪBAS SAMAZINĀJUMA RISKS: NOPIRKTIE DEBITORU PARĀDI KOPĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 — KREDĪTRISKS UN DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKS, UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM: SADALĪJUMS PA PARĀDNIEKU KATEGORIJĀM VAI PORTFEĻIEM (CR IRB 2)

IRB riska darījumu kategorija:

Pašu aplēses attiecībā uz LGD un/vai korekcijas pakāpes:

PARĀDNIEKA KATEGORIJA (RINDAS IDENTIFIKATORS)

IEKŠĒJO REITINGU SKALA

SĀKOTNĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

KREDĪTRISKA MAZINĀŠANAS (KRM) METODES AR AIZSTĀŠANAS IETEKMI UZ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBU

RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA PĒC KRM AIZSTĀŠANAS IETEKMES, PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

 

RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

 

KREDĪTRISKA MAZINĀŠANAS METODES, KAS ŅEMTAS VĒRĀ LGD APLĒSĒS, ATSKAITOT DIVKĀRŠĀS SAISTĪBU NEIZPILDES PROCEDŪRU

PIEMĒROJOT DIVKĀRŠĀS SAISTĪBU NEIZPILDES PROCEDŪRU

RISKA DARĪJUMU SVĒRTIE VIDĒJIE LGD (%)

RISKA DARĪJUMU SVĒRTIE VIDĒJIE LGD (%) LIELĀM FINANŠU SEKTORA SABIEDRĪBĀM UN NEREGULĒTĀM FINANŠU SABIEDRĪBĀM

RISKA DARĪJUMU SVĒRTAIS VIDĒJAIS TERMIŅŠ (DIENAS)

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PIRMS ATBALSTA KOEFICIENTIEM

(–) RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀS VĒRTĪBAS KOREKCIJAS MVU ATBALSTA KOEFICIENTA DĒĻ

(–) RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀS VĒRTĪBAS KOREKCIJAS INFRASTRUKTŪRAS ATBALSTA KOEFICIENTA DĒĻ

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PĒC ATBALSTA KOEFICIENTIEM

IZZIŅAS POSTEŅI:

NEFONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

(–) CITA FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

RISKA DARĪJUMA AIZSTĀŠANA SAISTĪBĀ AR KRM

IZMANTOTAS PAŠU APLĒSES ATTIECĪBĀ UZ LGD:

NEFONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

NEFONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

PAREDZAMO ZAUDĒJUMU APMĒRS

(–) VĒRTĪBAS KOREKCIJAS UN UZKRĀJUMI

PARĀDNIEKU SKAITS

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PIRMS KREDĪTU ATVASINĀTO INSTRUMENU IETEKMES

PD, KAS NOTEIKTA PARĀDNIEKU KATEGORIJAI VAI PORTFELIM

(%)

 

T. SK.: LIELĀS FINANŠU SEKTORA SABIEDRĪBAS UN NEREGULĒTAS FINANŠU SABIEDRĪBAS

(–) GARANTIJAS

(–) KREDĪTU ATVASINĀTIE INSTRUMENTI

(–) IZEJOŠĀS PLŪSMAS KOPĀ

(+) IENĀKOŠĀS PLŪSMAS KOPĀ

T. SK.: ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

T. SK.: ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

T. SK.: IZRIET NO DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKA

T. SK.: LIELĀS FINANŠU SEKTORA SABIEDRĪBAS UN NEREGULĒTAS FINANŠU SABIEDRĪBAS

GARANTIJAS

KREDĪTU ATVASINĀTIE INSTRUMENTI

IZMANTOTAS PAŠU APLĒSES ATTIECĪBĀ UZ LGD:

CITA FONDĒTĀ KREDĪTAIZSARDZĪBA

 

ATBILSTOŠS FINANŠU NODROŠINĀJUMS

CITS ATBILSTOŠS NODROŠINĀJUMS

 

T. SK.: LIELĀS FINANŠU SEKTORA SABIEDRĪBAS UN NEREGULĒTAS FINANŠU SABIEDRĪBAS

NAUDAS NOGULDĪJUMI

DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS POLISES

TREŠĀS PERSONAS TURĒTI INSTRUMENTI

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

CITS LIETISKAIS NODROŠINĀJUMS

DEBITORU PARĀDI

 

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.03 – KREDĪTRISKS UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM: SADALĪJUMS PA PD DIAPAZONIEM (CR IRB 3)

IRB riska darījumu kategorija:

Pašu aplēses attiecībā uz LGD un/vai korekcijas pakāpes:

PD DIAPAZONS

BILANCES RISKA DARĪJUMI

ĀRPUSBILANCES RISKA DARĪJUMI PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

RISKA DARĪJUMU SVĒRTĀS VIDĒJĀS KOREKCIJAS PAKĀPES

RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA PĒC KORECIJAS PAKĀPĒM UN PĒC KRM

RISKA DARĪJUMU SVĒRTĀ VIDĒJĀ PD (%)

PARĀDNIEKU SKAITS

RISKA DARĪJUMU SVĒRTIE VIDĒJIE LGD (%)

RISKA DARĪJUMU SVĒRTAIS VIDĒJAIS TERMIŅŠ (GADI)

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PĒC ATBALSTA KOEFICIENTIEM

PAREDZAMO ZAUDĒJUMU APMĒRS

VĒRTĪBAS KOREKCIJAS UN UZKRĀJUMI

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

0,00 līdz <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

0,00 līdz <0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

0,10 līdz <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

0,15 līdz <0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

0,25 līdz <0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

0,50 līdz <0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

0,75 līdz <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

0,75 līdz <1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1,75 līdz <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,5 līdz <10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,5 līdz <5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

5 līdz <10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

10 līdz <100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

10 līdz <20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

20 līdz <30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

30 līdz <100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

100 (saistību neizpilde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08 IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM: RWEA plūsmas pārskati (CR IRB 4)

 

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA

0010

0010

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA IEPRIEKŠĒJĀ PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS

 

0020

AKTĪVU APMĒRS (+/–)

 

0030

AKTĪVU KVALITĀTE (+/–)

 

0040

MODEĻU ATJAUNINĀJUMI (+/–)

 

0050

METODIKA UN POLITIKA (+/–)

 

0060

IEGĀDE UN ATSAVINĀŠANA (+/–)

 

0070

ĀRVALSTU VALŪTU KURSA SVĀRSTĪBAS (+/–)

 

0080

CITAS (+/–)

 

0090

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS

 


C 08.05 – KREDĪTRISKS UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM: PD atpakaļejošas pārbaudes (CR IRB 5)

IRB riska darījumu kategorija:

Pašu aplēses attiecībā uz LGD un/vai korekcijas pakāpes:

PD DIAPAZONS

VIDĒJĀ ARITMĒTISKĀ PD (%)

PARĀDNIEKU SKAITS IEPRIEKŠĒJĀ GADA BEIGĀS

 

NOVĒROTAIS VIDĒJAIS SAISTĪBU NEIZPILDES RĀDĪTĀJS (%)

VIDĒJAIS VĒSTURISKAIS GADA SAISTĪBU NEIZPILDES RĀDĪTĀJS (%)

T. SK.: ATTIECĪGAJĀ GADĀ NOTIKUSĪ SAISTĪBU NEIZPILDE

0010

0020

0030

0040

0050

0010

0,00 līdz <0,15

 

 

 

 

 

0020

0,00 līdz <0,10

 

 

 

 

 

0030

0,10 līdz <0,15

 

 

 

 

 

0040

0,15 līdz <0,25

 

 

 

 

 

0050

0,25 līdz <0,50

 

 

 

 

 

0060

0,50 līdz <0,75

 

 

 

 

 

0070

0,75 līdz <2,5

 

 

 

 

 

0080

0,75 līdz <1,75

 

 

 

 

 

0090

1,75 līdz <2,5

 

 

 

 

 

0100

2,5 līdz <10

 

 

 

 

 

0110

2,5 līdz <5

 

 

 

 

 

0120

5 līdz <10

 

 

 

 

 

0130

10 līdz <100

 

 

 

 

 

0140

10 līdz <20

 

 

 

 

 

0150

20 līdz <30

 

 

 

 

 

0160

30 līdz <100

 

 

 

 

 

0170

100 (saistību neizpilde)

 

 

 

 

 


C 08.05.1 – KREDĪTRISKS UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM: PD ATPAKAĻEJOŠAS PĀRBAUDES SASKAŅĀ AR 180. PANTA 1. PUNKTA F) APAKŠPUNKTU (CR IRB 5B)

IRB riska darījumu kategorija:

Pašu aplēses attiecībā uz LGD un/vai korekcijas pakāpes:

PD DIAPAZONS

ĀRĒJĀ REITINGA EKVIVALENTS

VIDĒJĀ ARITMĒTISKĀ PD (%)

PARĀDNIEKU SKAITS IEPRIEKŠĒJĀ GADA BEIGĀS

 

NOVĒROTAIS VIDĒJAIS SAISTĪBU NEIZPILDES RĀDĪTĀJS (%)

VIDĒJAIS VĒSTURISKAIS GADA SAISTĪBU NEIZPILDES RĀDĪTĀJS (%)

T. SK.: ATTIECĪGAJĀ GADĀ NOTIKUSĪ SAISTĪBU NEIZPILDE

0005

0006

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

 

 


C 08.06 – KREDĪTRISKS UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM: SPECIALIZĒTĀS KREDITĒŠANAS IEDALĪJUMA PIEEJA (CR IRB 6)

Specializētās kreditēšanas veids:

 

SĀKOTNĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA PĒC KRM AIZSTĀŠANAS IETEKMES, PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

 

RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

 

RISKA SVĒRUMS

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PĒC ATBALSTA KOEFICIENTIEM

IZZIŅAS POSTEŅI:

PAREDZAMO ZAUDĒJUMU APMĒRS

(–) VĒRTĪBAS KOREKCIJAS UN UZKRĀJUMI

T. SK.: ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

T. SK.: ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

T. SK.: IZRIET NO DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKA

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1. KATEGORIJA

MAZĀK NEKĀ 2,5 GADI

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

0020

2,5 GADI VAI VAIRĀK

 

 

 

 

 

 

70 %

 

 

 

0030

2. KATEGORIJA

MAZĀK NEKĀ 2,5 GADI

 

 

 

 

 

 

70 %

 

 

 

0040

2,5 GADI VAI VAIRĀK

 

 

 

 

 

 

90 %

 

 

 

0050

3. KATEGORIJA

MAZĀK NEKĀ 2,5 GADI

 

 

 

 

 

 

115 %

 

 

 

0060

2,5 GADI VAI VAIRĀK

 

 

 

 

 

 

115 %

 

 

 

0070

4. KATEGORIJA

MAZĀK NEKĀ 2,5 GADI

 

 

 

 

 

 

250 %

 

 

 

0080

2,5 GADI VAI VAIRĀK

 

 

 

 

 

 

250 %

 

 

 

0090

5. KATEGORIJA

MAZĀK NEKĀ 2,5 GADI

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

0100

2,5 GADI VAI VAIRĀK

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

0110

KOPĀ

MAZĀK NEKĀ 2,5 GADI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5 GADI VAI VAIRĀK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.07 – KREDĪTRISKS UN NEAPMAKSĀTAS PIEGĀDES: IRB PIEEJA KAPITĀLA PRASĪBĀM: IRB UN SA PIEEJU IZMANTOŠANAS TVĒRUMS (CR IRB 7)

 

KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA, KĀ NOTEIKTS KPR 166. PANTĀ

KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA, KURAI PIEMĒRO SA UN IRB

KOPĒJĀS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS PROCENTUĀLĀ DAĻA, KURAI PASTĀVĪGI DAĻĒJI PIEMĒRO STANDARTIZĒTO PIEEJU (%)

KOPĒJĀS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS PROCENTUĀLĀ DAĻA, KURAI PIEMĒRO IEVIEŠANAS PLĀNU (%)

KOPĒJĀS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS PROCENTUĀLĀ DAĻA, KURAI PIEMĒRO IRB PIEEJU (%)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

CENTRĀLĀS VALDĪBAS VAI CENTRĀLĀS BANKAS

 

 

 

 

 

0020

T. SK.: REĢIONĀLĀS PAŠVALDĪBAS VAI VIETĒJĀS PAŠPĀRVALDES

 

 

 

 

 

0030

T. SK.: PUBLISKĀ SEKTORA STRUKTŪRAS

 

 

 

 

 

0040

IESTĀDES

 

 

 

 

 

0050

KOMERCSABIEDRĪBAS

 

 

 

 

 

0060

T. SK.: KOMERCSABIEDRĪBAS – SPECIALIZĒTĀ KREDITĒŠANA, ATSKAITOT IEDALĪJUMA PIEEJU

 

 

 

 

 

0070

T. SK.: KOMERCSABIEDRĪBAS – SPECIALIZĒTĀ KREDITĒŠANA, IESKAITOT IEDALĪJUMA PIEEJU

 

 

 

 

 

0080

T. SK.: KOMERCSABIEDRĪBAS — MVU

 

 

 

 

 

0090

PRIVĀTPERSONU VAI MVU

 

 

 

 

 

0100

TOSTARP PRIVĀTPERSONAS VAI MVU – NODROŠINĀTI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU (MVU)

 

 

 

 

 

0110

TOSTARP PRIVĀTPERSONAS VAI MVU – NODROŠINĀTI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU (NE MVU)

 

 

 

 

 

0120

TOSTARP PRIVĀTPERSONAS VAI MVU – ATBILSTĪGI, ATJAUNOJAMI

 

 

 

 

 

0130

TOSTARP PRIVĀTPERSONAS VAI MVU – CITI MVU

 

 

 

 

 

0140

TOSTARP PRIVĀTPERSONAS VAI MVU – CITI, KAS NAV MVU

 

 

 

 

 

0150

PAŠU KAPITĀLS

 

 

 

 

 

0160

CITI AKTĪVI, KAS NAV KREDĪTSAISTĪBAS

 

 

 

 

 

0170

KOPĀ

 

 

 

 

 


C 09.01 — RISKA DARĪJUMU ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS PĒC PARĀDNIEKA REZIDENCES VIETAS: SA RISKA DARĪJUMI (CR GB 1)

Valsts:

 

SĀKOTNĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA PIRMS KOREKCIJAS PAKĀPĒM

Novērotās jaunās saistību neizpildes konkrētajā periodā

Vispārējās kredītriska korekcijas

Specifiskās kredītriska korekcijas

Norakstītās summas

Papildu vērtības korekcijas un citi pašu kapitāla samazinājumi

Kredītriska korekcijas / norakstījumi attiecībā uz novērotām jaunām saistību neizpildēm

RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PIRMS ATBALSTA KOEFICIENTIEM

(–) RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀS VĒRTĪBAS KOREKCIJAS MVU ATBALSTA KOEFICIENTA DĒĻ

(–) RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀS VĒRTĪBAS KOREKCIJAS INFRASTRUKTŪRAS ATBALSTA KOEFICIENTA DĒĻ

RISKA DARĪJUMU RISKA SVĒRTĀ VĒRTĪBA PĒC ATBALSTA KOEFICIENTIEM

 

Riska darījumi, kuros nav izpildītas saistības

0010

0020

0040

0050

0055

0060

0061

0070

0075

0080

0081

0082

0090

0010

Centrālās valdības vai centrālās bankas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Publiskā sektora struktūras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Daudzpusējas attīstības bankas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Starptautiskās organizācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Iestādes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Komercsabiedrības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

t. sk.: MVU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Privātpersonas vai MVU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0085

t. sk.: MVU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0095

t. sk.: MVU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Posteņi, kas saistīti ar īpaši augstu risku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Segtās obligācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Prasījumi pret iestādēm un komercsabiedrībām, kam ir noteikts īstermiņa kredītnovērtējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (KIU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0141

Caurskatīšanas pieeja