Защита на инвеститорите при фалит на инвестиционно предприятие

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 97/9/EО относно схемите за обезщетение на инвеститорите

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата има за цел да защитава инвеститорите след фалит на инвестиционно предприятие.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Прилага се от 26 март 1997 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 26 септември 1998 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Схеми за обезщетение на инвеститорите: схема за защита на инвеститорите, които използват инвестиционни услуги. Тя им осигурява обезщетение в случаите, когато инвестиционно предприятие не е в състояние да им върне активите, които им принадлежат.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 1997 година относно схемите за обезщетение на инвеститорите (ОВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22—31)

последно актуализация 06.10.2016