Uuselintarvikkeet – säännöt vuodesta 2018 lähtien

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2015/2283 uuselintarvikkeista

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. tammikuu 2018 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Uuselintarvike: elintarvike, jota ei käytetty EU:ssa merkittävässä määrin ihmisravinnoksi ennen 15. toukokuuta 1997. Tämä käsittää monenlaisia tuotteita, kuten elintarvikkeita, joissa on uusi tai tarkoituksellisesti muunnettu molekyylirakenne, joissa käytetään uusia elintarvikkeiden tuotantoprosesseja (leivän altistus UV-valolle D-vitamiinipitoisuuden lisäämiseksi) tai jotka tuotetaan mikro-organismeista, sienistä tai levistä (esimerkiksi mikrolevä Schizochytrium sp vaihtoehtoisena dokosaheksaeenihapon lähteenä muun muassa viljapatukoissa ja leivontarasvoissa).

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2283, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta (EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1–22)

Asetukseen (EY) N:o 2015/2283 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2468, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista ja tieteellisistä vaatimuksista uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 55–63)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2469, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 10 artiklassa tarkoitettuja hakemuksia koskevista hallinnollisista ja tieteellisistä vaatimuksista (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 64–71)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 72–201)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 27.03.2021