02017R1151 — PL — 27.07.2017 — 001.003


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1151

z dnia 1 czerwca 2017 r.

uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1154 z dnia 7 czerwca 2017 r.

  L 175

708

7.7.2017

►M2

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1347 z dnia 13 lipca 2017 r.

  L 192

1

24.7.2017


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 256, 4.10.2017, s.  11 (2017/1154)

►C2

Sprostowanie, Dz.U. L 056, 28.2.2018, s.  66 (2017/1151)
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1151

z dnia 1 czerwca 2017 r.

uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa środki konieczne do wykonania rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) „typ pojazdu w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oraz informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów” oznacza grupę pojazdów, które:

a) nie różnią się pod względem kryteriów określających „rodzinę interpolacji” zdefiniowaną w pkt 5.6 załącznika XXI;

b) wchodzą w jeden „zakres interpolacji CO2” zdefiniowany w pkt 1.2.3.2 subzałącznika 6 do załącznika XXI;

c) nie różnią się pod względem właściwości mających istotny wpływ na emisje z rury wydechowej, takich jak, między innymi:

 typy i kolejność urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń (np. katalizator trójdrożny, utleniający reaktor katalityczny, pochłaniacz NOx z mieszanki ubogiej, katalizator SCR, katalizator NOx z mieszanki ubogiej, filtr cząstek stałych lub ich połączenie w jednym zespole),

 recyrkulacja spalin (jest lub nie ma, wewnętrzna/zewnętrzna, chłodzona/niechłodzona, niskie/wysokie ciśnienie);

2) „homologacja typu WE pojazdu w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oraz informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów” oznacza homologację typu WE pojazdów zgodnych z „typem pojazdu w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oraz informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów” w odniesieniu do emisji spalin z rury wydechowej, emisji ze skrzyni korbowej, emisji par, zużycia paliwa i dostępu do informacji dotyczących OBD oraz naprawy i utrzymania pojazdów;

▼M2

3) „drogomierz” oznacza przyrząd wskazujący kierowcy całkowitą drogę przejechaną przez pojazd od jego wyprodukowania;

▼B

4) „wspomaganie rozruchu” oznacza świece żarowe, zmiany w taktowaniu wtrysku i inne urządzenia, które pomagają w uruchomieniu silnika bez wzbogacania mieszanki paliwo/powietrze w silniku;

5) „pojemność silnika” oznacza jedno z następujących:

a) dla silników tłokowych suwowych – nominalną pojemność skokową silnika;

b) dla silników z tłokiem obrotowym (silników Wankla) – podwójną nominalną wartość skokową silnika;

6) „układ okresowej regeneracji” oznacza urządzenie kontrolujące emisję spalin (np. reaktor katalityczny, filtr cząstek stałych), które wymaga przeprowadzenia procesu okresowej regeneracji podczas zwykłego użytkowania pojazdu na odcinku krótszym niż 4 000 km;

7) „oryginalne urządzenie kontrolujące emisję zanieczyszczeń stanowiące część zamienną” oznacza urządzenie kontrolujące emisję zanieczyszczeń lub zespół takich urządzeń, których typy zostały wskazane w dodatku 4 do załącznika I do niniejszego rozporządzenia, ale które są sprzedawane na rynku przez posiadacza homologacji typu pojazdu jako odrębne zespoły techniczne;

8) „typ urządzenia kontrolującego emisję zanieczyszczeń” oznacza reaktory katalityczne i filtry cząstek stałych, które nie różnią się pod żadnym z następujących zasadniczych względów:

a) liczba wkładów, budowa i materiał;

b) rodzaj aktywności każdego z wkładów;

c) pojemność, stosunek powierzchni czołowej do długości wkładu;

d) zawartość materiału katalitycznego;

e) stosunek materiału katalitycznego;

f) gęstość komórek;

g) wymiary i kształt;

h) ochrona cieplna;

9) „pojazd jednopaliwowy” oznacza pojazd, który jest zaprojektowany do zasilania jednym rodzajem paliwa;

10) „pojazd jednopaliwowy na gaz” oznacza pojazd jednopaliwowy, który jest przede wszystkim zasilany LPG, NG/biometanem lub wodorem, ale który może też posiadać instalację benzynową wbudowaną wyłącznie do celów awaryjnych lub do celów uruchamiania pojazdu i w którym zbiornik benzyny mieści nie więcej niż 15 litrów benzyny;

11) „pojazd dwupaliwowy” oznacza pojazd o dwóch oddzielnych układach przechowywania paliwa, który może być zasilany zamiennie dwoma różnymi paliwami i który jest przeznaczony do zasilania tylko jednym paliwem jednocześnie;

12) „pojazd dwupaliwowy na gaz” oznacza pojazd dwupaliwowy, który może być zasilany benzyną, jak również LPG, NG/biometanem albo wodorem;

13) „pojazd typu flex fuel” oznacza pojazd posiadający jeden układ przechowywania paliwa, który może być zasilany różnymi mieszankami co najmniej dwóch paliw;

14) „pojazd typu flex fuel na etanol” oznacza pojazd typu flex fuel, który może być zasilany benzyną lub mieszanką benzyny i etanolu, w której zawartość etanolu może dochodzić do 85 % (E85);

15) „pojazd typu flex fuel na biodiesel” oznacza pojazd typu flex fuel, który może być zasilany mineralnym olejem napędowym lub mieszanką mineralnego oleju napędowego i biodiesla;

16) „hybrydowy pojazd elektryczny” (HEV) oznacza pojazd hybrydowy, w którym jeden z przetworników energii napędowej jest urządzeniem elektrycznym;

17) „właściwie utrzymany i użytkowany” oznacza, w odniesieniu do badanego pojazdu, że pojazd spełnia kryteria przyjęcia wybranego pojazdu określone w pkt 2 dodatku 3 do regulaminu EKG ONZ nr 83 ( 1 );

18) „układ kontroli emisji zanieczyszczeń” oznacza, w kontekście układu OBD, elektroniczny układ kontroli pracy silnika oraz wszelkie związane z emisjami zanieczyszczeń komponenty układu kontroli spalin lub par, które dostarczają dane wejściowe do układu lub otrzymują od niego dane wyjściowe;

19) „wskaźnik nieprawidłowego działania” (MI) oznacza widoczny lub słyszalny wskaźnik, jasno informujący kierowcę pojazdu o nieprawidłowym działaniu któregokolwiek komponentu związanego z emisją zanieczyszczeń i podłączonego do układu OBD lub samego układu OBD;

20) „nieprawidłowe działanie” oznacza usterkę komponentu lub układu związanego z emisją zanieczyszczeń powodującą wystąpienie emisji zanieczyszczeń przekraczających wartości graniczne wymienione w pkt 2.3 załącznika XI lub niezdolność układu OBD do spełnienia podstawowych wymogów w zakresie monitorowania, określonych w załączniku XI;

21) „powietrze wtórne” oznacza powietrze wprowadzone do układu wydechowego za pomocą pompy lub zaworu ssącego bądź w inny sposób, które ma wspomagać utlenienie HC oraz CO obecnych w strumieniu spalin;

22) „cykl jazdy” oznacza, w odniesieniu do układów OBD pojazdu, uruchomienie silnika, tryb jazdy, podczas którego można wykryć ewentualne nieprawidłowe działanie, oraz wyłączenie silnika;

23) „dostęp do informacji” oznacza dostępność wszelkich informacji dotyczących OBD oraz naprawy i utrzymania pojazdów, wymaganych do celów kontroli, diagnostyki, serwisowania lub naprawy pojazdów;

24) „nieprawidłowość” w odniesieniu do układu OBD oznacza, że maksymalnie dwa oddzielne komponenty lub układy, które podlegają monitorowaniu, mają tymczasowe lub stałe charakterystyki działania wpływające negatywnie na sprawność pokładowego układu diagnostycznego tych komponentów lub układów, bądź też nie spełniają wszystkich innych wymienionych wymagań dla OBD;

25) „pogorszonej jakości urządzenie kontrolujące emisję zanieczyszczeń stanowiące część zamienną” oznacza urządzenie kontrolujące emisję zanieczyszczeń określone w art. 3 pkt 11 rozporządzenia (WE) nr 715/2007, które zostało poddane starzeniu lub którego jakość została pogorszona w sztuczny sposób do takiego stopnia, że spełnia ono wymogi ustanowione w pkt 1 dodatku 1 do załącznika XI do regulaminu EKG ONZ nr 83;

26) „informacje dotyczące OBD pojazdu” oznaczają informacje dotyczące pokładowego układu diagnostycznego odnoszące się do dowolnego układu elektronicznego pojazdu;

27) „odczynnik” oznacza każdy przechowywany w pojeździe produkt inny niż paliwo, który jest dostarczany do układu oczyszczania spalin na żądanie układu kontroli emisji zanieczyszczeń;

28) „masa pojazdu gotowego do jazdy” oznacza masę pojazdu, ze zbiornikiem(-ami) paliwa napełnionym(-i) w co najmniej 90 %, łącznie z masą kierowcy, paliwa i płynów, z wyposażeniem standardowym, zgodnie ze specyfikacjami producenta oraz, jeżeli są zamontowane, z masą nadwozia, kabiny, sprzęgu i koła zapasowego (kół zapasowych) oraz narzędzi;

29) „przerwa w zapłonie” oznacza brak spalania w cylindrze silnika o zapłonie iskrowym z powodu braku iskry, złego dozowania paliwa, złego sprężania lub z innych przyczyn;

30) „urządzenie zimnego rozruchu” oznacza urządzenie czasowo wzbogacające mieszankę paliwo/powietrze w silniku i wspomagające w ten sposób zapłon;

31) „przystawka odbioru mocy” oznacza urządzenie umożliwiające zasilanie mocą silnika dodatkowego wyposażenia zainstalowanego w pojeździe;

▼M1

32) „drobny producent” oznaczają producenta, którego roczna produkcja na świecie wynosiła mniej niż 10 000 sztuk w roku poprzedzającym rok udzielenia homologacji typu oraz:

a) który nie jest częścią grupy producentów powiązanych; lub

b) który jest częścią grupy producentów powiązanych, których roczna produkcja na świecie wynosiła mniej niż 10 000 sztuk w roku poprzedzającym rok udzielenia homologacji typu; lub

c) który jest częścią grupy przedsiębiorstw powiązanych, ale posiada własny zakład produkcyjny i ośrodek projektowy;

▼M1

32a) „własny zakład produkcyjny” oznacza zakład produkcyjny lub montażowy wykorzystywany przez producenta do celów produkcji lub montażu nowych pojazdów dla tego producenta, w tym, w stosownych przypadkach, pojazdów przeznaczonych na wywóz;

32b) „własny ośrodek projektowy” oznacza zakład, w którym projektuje się i opracowuje cały pojazd i który znajduje się pod kontrolą producenta i jest przez niego użytkowany;

32c) „bardzo drobni producenci” oznaczają drobnych producentów określonych w pkt 32, w przypadku których liczba rejestracji we Wspólnocie wynosiła mniej niż 1 000 w roku poprzedzającym rok udzielenia homologacji typu;

▼M2 —————

▼B

34) „pojazd elektryczny” (PEV) oznacza pojazd wyposażony w zespół napędowy zawierający wyłącznie urządzenia elektryczne jako przetworniki energii napędowej i wyłącznie układy magazynowania energii elektrycznej wielokrotnego ładowania jako układy magazynowania energii napędowej;

35) „ogniwo paliwowe” oznacza przetwornik energii przetwarzający energię chemiczną (wkład) na energię elektryczną (produkt) lub odwrotnie;

36) „pojazd zasilany ogniwami paliwowymi” (FCV) oznacza pojazd wyposażony w mechanizm napędowy zawierający wyłącznie ogniwa paliwowe i urządzenie(-a) elektryczne jako przetwornik(-i) energii napędowej;

37) „moc netto” oznacza moc uzyskaną na stanowisku badawczym, na końcu wału korbowego lub jego odpowiednika przy odpowiedniej prędkości obrotowej silnika z elementami pomocniczymi, badanego zgodnie z załącznikiem XX (pomiary mocy netto oraz maksymalnej mocy uzyskiwanej przez 30 minut przez elektryczny układ napędowy) i ustalonej w warunkach atmosferycznych odniesienia;

38) „moc znamionowa silnika” (Prated) oznacza moc maksymalną silnika w kW zgodnie z wymogami załącznika XX do niniejszego rozporządzenia;

39) „maksymalna moc uzyskiwana przez 30 minut” oznacza maksymalną moc netto elektrycznego układu napędowego zasilanego prądem stałym o napięciu określonym w pkt 5.3.2 regulaminu EKG ONZ nr 85 ( 2 );

40) „zimny rozruch” oznacza, w kontekście współczynnika rzeczywistego działania monitorów OBD, że temperatura czynnika chłodzącego silnik lub równoważna temperatura w chwili rozruchu silnika jest niższa lub równa 35 °C oraz jest maksymalnie o 7 °C wyższa od temperatury otoczenia (jeżeli dotyczy);

41) „emisje zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE)” oznaczają emisje pojazdu w normalnych warunkach użytkowania;

42) „przewoźny system pomiaru emisji” (PEMS) oznacza przewoźny system pomiaru emisji zanieczyszczeń spełniający wymogi określone w dodatku 1 do załącznika IIIA;

43) „podstawowa strategia emisji” („BES”) oznacza strategię emisji aktywną w całym zakresie eksploatacyjnym prędkości i obciążenia silnika, o ile nie zostanie aktywowana pomocnicza strategia emisji;

44) „pomocnicza strategia emisji” (zwana dalej „AES”) oznacza strategię emisji, która staje się aktywna i zastępuje lub zmienia BES w określonym celu i w reakcji na określony zbiór warunków otoczenia lub warunków eksploatacyjnych oraz pozostaje aktywna tylko w czasie występowania takich warunków;

45) „układ przechowywania paliwa” oznacza urządzenia umożliwiające przechowywanie paliwa, obejmujące zbiornik paliwa, wlew paliwa, korek wlewu i pompę paliwową;

46) „współczynnik przepuszczalności (PF)” oznacza emisje węglowodorów odzwierciedlone przepuszczalnością układu przechowywania paliwa;

▼M2

47) „zbiornik jednowarstwowy” oznacza zbiornik paliwa wykonany z pojedynczej warstwy materiału, z wyłączeniem zbiornika metalowego, ale z uwzględnieniem materiałów fluorowanych/sulfonowanych;

48) „zbiornik wielowarstwowy” oznacza zbiornik paliwa wykonany z co najmniej dwóch różnych warstw materiałów, z których jedna jest z materiału nieprzepuszczalnego dla węglowodorów;

▼M2

49) „kategoria bezwładności” oznacza kategorię mas próbnych pojazdu odpowiadającą bezwładności równoważnej określonej w tabeli A4a/3 załącznika 4a do regulaminu EKG ONZ nr 83, jeżeli masa próbna jest równa masie odniesienia.

▼B

Artykuł 3

Wymogi w zakresie homologacji typu

1.  Aby uzyskać homologację typu WE w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń i informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, producent wykazuje, że pojazdy spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia podczas badań zgodnych z procedurami badań określonych w załącznikach IIIA–VIII, XI, XIV, XVI, XX i XXI. Producent zapewnia również zgodność paliw wzorcowych ze specyfikacjami określonymi w załączniku IX.

2.  Pojazdy są poddawane badaniom określonym na rysunku I.2.4 w załączniku I.

3.  Drobni producenci mogą ubiegać się o udzielenie homologacji typu WE typowi pojazdu, któremu organ udzielający homologacji w państwie trzecim przyznał homologację, na podstawie aktów prawnych wymienionych w pkt 2.1 załącznika I, co stanowi alternatywę dla wymogów zawartych w załącznikach II, V–VIII, XI, XVI i XXI.

Na mocy niniejszego ustępu badania emisji zanieczyszczeń w celu oceny przydatności do ruchu drogowego określone w załączniku IV, badania zużycia paliwa i emisji CO2 określone w załączniku XXI i wymogi dotyczące dostępu do informacji dotyczących OBD oraz naprawy i utrzymania pojazdów określone w załączniku XIV są wymagane do otrzymania homologacji typu WE w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń i informacji o naprawie i utrzymaniu pojazdów.

Organ udzielający homologacji powiadamia Komisję o okolicznościach udzielenia każdej homologacji typu udzielonej na mocy niniejszego ustępu.

4.  Szczególne wymogi dotyczące wlotów do zbiorników paliwa i bezpieczeństwa układu elektronicznego są określone w pkt 2.2 i 2.3 załącznika I.

5.  Środki techniczne wprowadzone przez producenta zapewniają skuteczne ograniczenie emisji spalin z układu wylotowego i emisji par, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w ciągu całego okresu eksploatacji pojazdu i w normalnych warunkach jego użytkowania.

Środki te obejmują również bezpieczeństwo przewodów giętkich, łączy oraz połączeń stosowanych w układach kontroli emisji zanieczyszczeń, które muszą być tak skonstruowane, aby spełniały oryginalne założenia konstrukcyjne.

6.  Producent zapewnia, by wyniki badania emisji zanieczyszczeń nie przekraczały wartości granicznej ustalonej w niniejszym rozporządzeniu dla danych warunków badania.

7.  W przypadku badania typu 1 określonego w załączniku XXI w pojazdach zasilanych LPG lub NG/biometanem badanie typu 1 należy przeprowadzić z uwzględnieniem różnego składu LPG lub NG/biometanu, jak określono w załączniku XII. Pojazdy zasilane benzyną lub LPG lub NG/biometanem należy badać z użyciem obu typów paliwa, przy czym badanie z użyciem LPG lub NG/biometanu musi być przeprowadzone z uwzględnieniem różnego składu LPG lub NG/biometanu, jak określono w załączniku XII.

Niezależnie od wymogów poprzedniego podpunktu pojazdy zasilane zarówno benzyną, jak i gazem, w których układ benzynowy zamontowany jest tylko do celów awaryjnych lub do rozruchu oraz w których maksymalna pojemność zbiornika na benzynę nie przekracza 15 litrów, traktuje się przy badaniu typu 1 jak pojazdy napędzane wyłącznie paliwem gazowym.

8.  Dla badań typu 2 określonych w dodatku 1 do załącznika IV, przy normalnych obrotach silnika na biegu jałowym maksymalna dopuszczalna zawartość tlenku węgla w spalinach wynosi tyle, co wartość zadeklarowana przez producenta pojazdu. Maksymalna zawartość tlenku węgla nie może jednak przekraczać 0,3 % objętości.

Przy wysokiej prędkości obrotowej silnika na biegu jałowym, gdy prędkość obrotów wynosi co najmniej 2 000 min-1, a wartość lambda wynosi 1 ± 0,03 lub zgodnie ze specyfikacjami producenta, zawartość tlenku węgla w spalinach nie może przekraczać 0,2 % objętości.

9.  Producent zapewnia, aby w przypadku badania typu 3 określonego w załączniku V, układ wentylacji silnika nie umożliwiał emisji gazów ze skrzyni korbowej do atmosfery.

10.  Badanie typu 6 polegające na pomiarze emisji zanieczyszczeń w niskich temperaturach określone w załączniku VIII nie ma zastosowania do pojazdów z silnikiem wysokoprężnym.

Jednak występując o homologację typu producenci przedstawiają organowi udzielającemu homologacji informacje wykazujące, że urządzenie służące do oczyszczania spalin z NOx osiąga wystarczająco wysoką temperaturę, aby zacząć skutecznie działać w ciągu 400 sekund od zimnego rozruchu w temperaturze – 7 °C, jak opisano w badaniu typu 6.

Ponadto producent dostarcza organowi udzielającemu homologacji informacje dotyczące strategii działania układu recyrkulacji spalin (EGR), w tym jego funkcjonowania w niskich temperaturach.

Informacje te obejmują również opis każdego rodzaju wpływu na emisje zanieczyszczeń.

Organ udzielający homologacji nie udziela homologacji typu, jeżeli dostarczone informacje są niewystarczające do wykazania, że urządzenie służące do oczyszczania spalin rzeczywiście osiąga w określonym przedziale czasu temperaturę wystarczająco wysoką dla skutecznego funkcjonowania.

Na wniosek Komisji organ udzielający homologacji przedkłada informacje o skuteczności działania urządzeń służących do oczyszczania spalin z NOx i układu EGR w niskich temperaturach.

11.  Producent zapewnia, aby w całym okresie normalnej eksploatacji pojazdu, który uzyskał homologację typu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007, poziom emisji określony zgodnie z wymogami ustanowionymi w załączniku IIIA i emitowany podczas badania RDE przeprowadzanego zgodnie z tym załącznikiem, nie przekraczał wartości określonych w tym załączniku.

Homologacja typu zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 może być wydana wyłącznie wówczas, gdy pojazd jest częścią zwalidowanej rodziny badań PEMS zgodnie z dodatkiem 7 do załącznika IIIA.

▼M1

Wymogów określonych w załączniku IIIA nie stosuje się do homologacji typu w zakresie emisji udzielonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 na rzecz bardzo drobnych producentów.

▼B

Artykuł 4

Wymogi dotyczące homologacji typu w odniesieniu do układu OBD

1.  Producent zapewnia wyposażenie wszystkich pojazdów w układ OBD.

2.  Układ OBD jest tak zaprojektowany, wykonany i zainstalowany w pojeździe, aby mógł wykrywać różne rodzaje pogorszenia się pracy lub nieprawidłowego działania przez cały okres użytkowania pojazdu.

3.  Układ OBD spełnia wymagania niniejszego rozporządzenia w warunkach normalnego użytkowania.

4.  Jeśli pojazd poddawany jest badaniu z zamontowanym wadliwym komponentem, zgodnie z dodatkiem 1 do załącznika XI, włącza się wskaźnik nieprawidłowego działania układu OBD.

Podczas tego badania wskaźnik nieprawidłowego działania układu OBD może się również włączyć, jeżeli poziomy emisji zanieczyszczeń są niższe od wartości progowych układu OBD, określonych w pkt 2.3 załącznika XI.

5.  Producent zapewnia spełnianie przez układ OBD wymogów dotyczących rzeczywistego działania, określonych w pkt 3 dodatku 1 do załącznika XI do niniejszego rozporządzenia, we wszystkich racjonalnie przewidywalnych warunkach jazdy.

6.  Nieszyfrowane dane dotyczące rzeczywistego działania, przechowywane i raportowane przez pokładowy układ diagnostyczny pojazdu zgodnie z przepisami pkt 7.6 dodatku 1 do załącznika XI do regulaminu EKG ONZ nr 83, udostępniane są bez utrudnień przez producenta organom krajowym i niezależnym podmiotom.

Artykuł 5

Wystąpienie o homologację typu WE pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń i dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów

1.  Producent składa do organu udzielającego homologacji wniosek o homologację typu WE pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń i dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów.

2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany zgodnie ze wzorem dokumentu informacyjnego przedstawionym w dodatku 3 do załącznika I.

3.  Ponadto producent przedkłada następujące informacje:

a) w przypadku pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym, deklarację producenta dotyczącą minimalnego odsetka przerw w zapłonie względem całkowitej liczby zapłonów, które mogłyby spowodować emisję zanieczyszczeń przekraczającą dopuszczalne poziomy podane w pkt 2.3 załącznika XI, gdyby taki odsetek przerw w zapłonie występował od początku badania typu 1, wybranego do demonstracji zgodnie z załącznikiem XI do niniejszego rozporządzenia, lub mógłby prowadzić do przegrzania katalizatora lub katalizatorów spalin, powodując ich nieodwracalne uszkodzenie;

b) szczegółowe informacje na piśmie, w pełni opisujące charakterystykę działania układu OBD, w tym zawierające wykaz wszystkich istotnych części układu kontroli emisji zanieczyszczeń pojazdu monitorowanych przez układ OBD;

c) opis wskaźnika nieprawidłowego działania, za pomocą którego pokładowy układ diagnostyczny sygnalizuje kierowcy pojazdu usterkę;

d) deklarację producenta, że układ OBD spełnia wymogi dotyczące rzeczywistego działania, określone w pkt 3 dodatku 1 do załącznika XI do niniejszego rozporządzenia, we wszystkich racjonalnie przewidywalnych warunkach jazdy;

e) plan zawierający opis szczegółowych kryteriów technicznych inkrementacji licznika i mianownika każdego układu monitorującego, które muszą spełniać wymogi podane w pkt 7.2 i 7.3 dodatku 1 do załącznika XI do regulaminu EKG ONZ nr 83, jak również kryteriów dezaktywacji liczników, mianowników i ogólnego mianownika w warunkach przedstawionych w pkt 7.7 dodatku 1 do załącznika XI do regulaminu EKG ONZ nr 83, wraz z uzasadnieniem;

f) opis środków wprowadzonych w celu zapobieżenia ingerencji osób niepowołanych w działanie komputera układu kontroli emisji zanieczyszczeń i drogomierza oraz zmianom w tych urządzeniach, w tym rejestracji danych dotyczących przebiegu do celów spełnienia wymogów załączników XI i XVI;

g) w stosownych przypadkach szczegółowe dane rodziny pojazdów, określone w dodatku 2 do załącznika 11 do regulaminu EKG ONZ nr 83;

h) w stosownych przypadkach kopie innych homologacji typu z odpowiednimi danymi umożliwiającymi rozszerzenie homologacji oraz ustalenie współczynników pogorszenia jakości.

4.  Do celów ust. 3 lit. d) producent korzysta ze wzoru świadectwa zgodności producenta z wymogami dotyczącymi rzeczywistego działania układu OBD, podanego w dodatku 7 do załącznika I.

5.  Do celów ust. 3 lit. e) organ udzielający homologacji udostępnia informacje określone w tej literze na wniosek organów udzielających homologacji lub Komisji.

6.  Do celów ust. 3 lit. d) i e) organy udzielające homologacji nie udzielają homologacji pojazdu, jeżeli informacje przedłożone przez producenta nie są wystarczające do spełnienia wymogów pkt 3 dodatku 1 do załącznika XI.

Przepisy pkt 7.2, 7.3 i 7.7 dodatku 1 do załącznika XI do regulaminu EKG ONZ nr 83 mają zastosowanie do wszystkich racjonalnie przewidywalnych warunków jazdy.

W celu dokonania oceny wdrożenia wymogów określonych w tych punktach organy udzielające homologacji uwzględniają bieżący stan technologii.

7.  Do celów ust. 3 lit. f) środki podjęte w celu zapobieżenia ingerencji osób niepowołanych w działanie komputera układu kontroli zanieczyszczeń oraz zmianom w tymże komputerze obejmują możliwość aktualizacji przy wykorzystaniu zatwierdzonego przez producenta programu lub kalibracji.

8.  W celu przeprowadzenia badań określonych na rysunku I.2.4 w załączniku I producent dostarcza służbie technicznej odpowiedzialnej za przeprowadzenie badań homologacyjnych pojazd reprezentatywny dla typu pojazdu, którego dotyczy wniosek o homologację typu.

9.  Wnioski o homologację typu pojazdów jednopaliwowych, dwupaliwowych i pojazdów z zasilaniem flex fuel spełniają dodatkowe warunki określone w pkt 1.1 i 1.2 załącznika I.

10.  Zmiany marki układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego wprowadzone po udzieleniu homologacji typu nie unieważniają jej automatycznie, chyba że oryginalne właściwości lub parametry techniczne zostały zmienione w sposób mający wpływ na działanie silnika lub układu kontroli emisji zanieczyszczeń.

▼M1

11.  Aby organy udzielające homologacji mogły ocenić właściwe stosowanie AES, biorąc pod uwagę zakaz stosowania urządzeń ograniczających skuteczność działania, o którym mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2007, producent dostarcza również poszerzony pakiet dokumentacji opisany w dodatku 3a do załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Poszerzony pakiet dokumentacji, o którym mowa w ust. 11, pozostaje ściśle poufny. Organ udzielający homologacji opatruje pakiet identyfikatorem i datą oraz przechowuje przez co najmniej dziesięć lat od udzielenia homologacji. Poszerzony pakiet dokumentacji przekazywany jest Komisji na jej wniosek.

▼M1 —————

▼B

Artykuł 6

Przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu WE pojazdu w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oraz dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów

1.  Jeżeli zostały spełnione wszystkie stosowne wymogi, organ udzielający homologacji udziela homologacji typu WE i wydaje numer homologacji typu zgodnie z systemem numeracji określonym w załączniku VII do dyrektywy 2007/46/WE.

Nie naruszając przepisów załącznika VII do dyrektywy 2007/46/WE, sekcja 3 numeru homologacji typu jest sporządzana zgodnie z dodatkiem 6 do załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Organ udzielający homologacji nie nadaje tego samego numeru innemu typowi pojazdu.

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1, na wniosek producenta pojazd z układem OBD może zostać zgłoszony do homologacji typu w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń i informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, nawet jeśli układ zawiera jedną lub więcej nieprawidłowości powodujących niepełne spełnienie szczególnych wymogów określonych w załączniku XI, pod warunkiem spełnienia szczególnych warunków administracyjnych określonych w pkt 3 tego załącznika.

Organ udzielający homologacji powiadamia o decyzji o udzieleniu takiej homologacji typu wszystkie organy udzielające homologacji w innych państwach członkowskich, zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 dyrektywy 2007/46/WE.

3.  Podczas udzielania homologacji typu WE na mocy przepisów ust. 1 organ udzielający homologacji wydaje świadectwo homologacji typu WE, korzystając ze wzoru podanego w dodatku 4 do załącznika I.

Artykuł 7

Zmiany homologacji typu

Art. 13, 14 i 16 dyrektywy 2007/46/WE mają zastosowanie do wszelkich zmian wprowadzanych do homologacji typu udzielonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007.

Na wniosek producenta przepisy określone w pkt 3 załącznika I mają zastosowanie bez konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań tylko do pojazdów tego samego typu.

Artykuł 8

Zgodność produkcji

1.  Środki zapewniające zgodność produkcji wprowadza się zgodnie z przepisami art. 12 dyrektywy 2007/46/WE.

Ponadto stosuje się przepisy określone w pkt 4 załącznika I do niniejszego rozporządzenia, i odpowiednie metody statystyczne określone w dodatkach 1 i 2 do tego załącznika.

2.  Kontrole zgodności produkcji przeprowadza się w oparciu o opis zawarty w świadectwie homologacji określonym w dodatku 4 do załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Zgodność eksploatacyjna

1.  Środki mające zapewnić zgodność eksploatacyjną pojazdów, które uzyskały homologację typu na mocy niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z załącznikiem X do dyrektywy 2007/46/WE i załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

2.  Środki mające zapewnić zgodność eksploatacyjną umożliwiają potwierdzenie właściwego działania urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń w ciągu całego okresu eksploatacji pojazdu w normalnych warunkach jego użytkowania, jak określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

3.  Środki mające zapewnić zgodność eksploatacyjną sprawdzane są przez okres do 5 lat lub do przebiegu 100 000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

4.  Producent nie jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli zgodności eksploatacyjnej, jeżeli liczba sprzedanych pojazdów wyklucza możliwość uzyskania wystarczającej liczby próbek do badań. Dlatego też kontrola nie jest wymagana, jeżeli roczna sprzedaż danego typu pojazdu w Unii wynosi mniej niż 5 000 sztuk.

Producent serii liczących tak niewiele pojazdów dostarcza jednak organowi udzielającemu homologacji sprawozdanie o wszelkich roszczeniach dotyczących gwarancji i napraw związanych z emisją zanieczyszczeń oraz o usterkach układu OBD, jak określono w pkt 9.2.3 regulaminu EKG ONZ nr 83. Ponadto organ udzielający homologacji typu może zażądać przeprowadzenia badań w odniesieniu do tych typów pojazdów zgodnie z dodatkiem 3 do regulaminu EKG ONZ nr 83.

5.  W odniesieniu do pojazdów, które uzyskały homologację typu na mocy niniejszego rozporządzenia, jeżeli organ udzielający homologacji nie jest usatysfakcjonowany wynikami badań przeprowadzonych zgodnie z kryteriami określonymi w dodatku 4 do regulaminu EKG ONZ nr 83, na pojazdy użytkowane należące do tego samego typu, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że mają takie same usterki, rozszerza się środki zaradcze, określone w art. 30 ust. 1 oraz w załączniku X do dyrektywy 2007/46/WE, zgodnie z pkt 6 dodatku 3 do regulaminu EKG ONZ nr 83.

Organ udzielający homologacji zatwierdza plan środków zaradczych przedstawiony przez producenta, zgodnie z pkt 6.1 dodatku 3 do regulaminu EKG ONZ nr 83. Producent jest odpowiedzialny za wykonanie zatwierdzonego planu środków zaradczych.

Organ udzielający homologacji powiadamia o swej decyzji wszystkie państwa członkowskie w ciągu 30 dni. Państwa członkowskie mogą wymagać zastosowania tego samego planu środków zaradczych do wszystkich pojazdów tego samego typu zarejestrowanych na ich terytorium.

6.  Jeżeli organ udzielający homologacji uzna, że typ pojazdu nie spełnia odpowiednich wymogów określonych w dodatku 3 do regulaminu EKG ONZ nr 83, zgodnie z wymaganiami art. 30 ust. 3 dyrektywy 2007/46/WE niezwłocznie powiadamia o tym państwo członkowskie, które udzieliło pierwotnej homologacji typu.

Po otrzymaniu powiadomienia i zgodnie z przepisami art. 30 ust. 6 dyrektywy 2007/46/WE, organ, który udzielił pierwotnej homologacji typu, powiadamia producenta, że typ pojazdu nie spełnia wymogów ustalonych w tych przepisach, oraz że oczekiwane są odpowiednie działania ze strony producenta. Producent przedstawia temu organowi, w terminie do dwóch miesięcy po otrzymaniu wspomnianego powiadomienia, plan środków mających na celu usunięcie usterek, istota których powinna odpowiadać wymogom pkt 6.1–6.8 dodatku 3 do regulaminu EKG ONZ nr 83. Organ, który udzielił pierwotnej homologacji typu, w terminie do dwóch miesięcy zasięga opinii producenta w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie planu środków zaradczych oraz realizacji tego planu. Jeśli organ, który udzielił pierwotnej homologacji typu, stwierdzi, że nie można osiągnąć porozumienia, wszczyna się procedurę na podstawie art. 30 ust. 3 i 4 dyrektywy 2007/46/WE.

Artykuł 10

Urządzenia kontrolujące emisję zanieczyszczeń

1.  Producent zapewnia, by urządzenia kontrolujące emisję zanieczyszczeń stanowiące części zamienne, przeznaczone do zamontowania w pojazdach, które uzyskały homologację typu WE i są objęte zakresem stosowania rozporządzenia (WE) nr 715/2007, posiadały homologację typu WE jako oddzielne zespoły techniczne w rozumieniu art. 10 ust. 2 dyrektywy 2007/46/WE, zgodnie z art. 12 i 13 oraz z załącznikiem XIII do niniejszego rozporządzenia.

Do celów niniejszego rozporządzenia reaktory katalityczne i filtry cząstek stałych uważa się za urządzenia kontrolujące emisję zanieczyszczeń.

Stosowne wymogi uważa się za spełnione w przypadku spełnienia wszystkich następujących warunków:

a) spełniono wymogi określone w art. 13;

b) urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń stanowiące części zamienne zostały homologowane zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 103 ( 3 ).

W przypadku, o którym mowa w akapicie trzecim, zastosowanie ma również art. 14.

2.  Oryginalne urządzenia kontrolujące emisję zanieczyszczeń stanowiące części zamienne, wchodzące w zakres typu objętego pkt 2.3 uzupełnienia do dodatku 4 do załącznika I oraz przeznaczone do zamontowania w pojeździe, do którego odnosi się odpowiednie świadectwo homologacji typu, nie muszą być zgodne z załącznikiem XIII, jeżeli spełniają wymogi określone w pkt 2.1 i 2.2 tego załącznika.

3.  Producent zapewnia oznakowanie identyfikacyjne oryginalnego urządzenia kontrolującego emisję zanieczyszczeń.

4.  Oznakowanie identyfikacyjne, o którym mowa w ust. 3, obejmuje:

a) nazwę lub znak handlowy producenta pojazdu lub silnika;

b) markę i numer identyfikacyjny części oryginalnego urządzenia kontrolującego emisję zanieczyszczeń, zawarte w informacjach, o których mowa w pkt 3.2.12.2 w dodatku 3 do załącznika I.

Artykuł 11

Wystąpienie o homologację typu WE dla typu urządzenia kontrolującego emisję zanieczyszczeń stanowiącego część zamienną jako oddzielnego zespołu technicznego

1.  Producent składa do organu udzielającego homologacji wniosek o homologację typu WE dla typu urządzenia kontrolującego emisję zanieczyszczeń stanowiącego część zamienną jako oddzielnego zespołu technicznego.

Wniosek sporządza się zgodnie ze wzorem dokumentu informacyjnego określonym w dodatku 1 do załącznika XIII.

2.  W uzupełnieniu do wymogów określonych w ust. 1 producent dostarcza służbie technicznej odpowiedzialnej za przeprowadzenie badania homologacji typu:

a) pojazd lub pojazdy należące do typu, który uzyskał homologację zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wyposażony(-e) w nowe oryginalne urządzenie kontrolujące emisję zanieczyszczeń;

b) jedną próbkę typu urządzenia kontrolującego emisję zanieczyszczeń stanowiącego część zamienną;

c) dodatkową próbkę typu urządzenia kontrolującego emisję zanieczyszczeń stanowiącego część zamienną w przypadku urządzenia przeznaczonego do zamontowania w pojazdach wyposażonych w układ OBD.

3.  Do celów ust. 2 lit. a) pojazdy poddawane badaniom wybiera wnioskodawca za zgodą służby technicznej.

Pojazdy poddawane badaniom spełniają wymogi określone w pkt 3.2 załącznika 4a do regulaminu EKG ONZ nr 83.

Pojazdy poddawane badaniom spełniają następujące wymogi:

a) ich układy kontroli emisji zanieczyszczeń nie mają usterek;

b) wszelkie nadmiernie zużyte lub wadliwie działające oryginalne części związane z emisją zanieczyszczeń są naprawione lub wymienione;

c) przed badaniem emisji badane pojazdy poddane są odpowiedniej regulacji i ustawione zgodnie ze specyfikacją producenta.

4.  Do celów ust. 2 lit. b) i c) próbkę wyraźnie i trwale oznacza się nazwą lub znakiem handlowym wnioskodawcy oraz jego oznaczeniem handlowym.

5.  Do celów ust. 2 lit. c) pogarsza się uprzednio jakość próbki w sposób określony w art. 2 pkt 25.

Artykuł 12

Przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu WE urządzenia kontrolującego emisję zanieczyszczeń, stanowiącego część zamienną jako oddzielnego zespołu technicznego

1.  Jeżeli spełnione są wszystkie stosowne wymogi, organ udzielający homologacji typu udziela homologacji typu WE dla urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń stanowiących części zamienne jako oddzielnego zespołu technicznego i wydaje numer homologacji typu zgodnie z systemem numeracji określonym w załączniku VII do dyrektywy 2007/46/WE.

Organ udzielający homologacji nie nadaje tego samego numeru innemu urządzeniu kontrolującemu emisję zanieczyszczeń stanowiącemu część zamienną.

Ten sam numer homologacji typu może obejmować stosowanie tegoż typu urządzenia kontrolującego emisję zanieczyszczeń stanowiącego część zamienną w pewnej liczbie różnych typów pojazdów.

2.  Do celów ust. 1 organ udzielający homologacji wydaje świadectwo homologacji typu WE sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w dodatku 2 do załącznika XIII.

3.  Gdy wnioskodawca ubiegający się o homologację typu jest w stanie dowieść organowi udzielającemu homologacji typu lub służbie technicznej, że urządzenie kontrolujące emisję zanieczyszczeń stanowiące część zamienną należy do typu wskazanego w pkt 2.3 uzupełnienia do dodatku 4 do załącznika I, udzielenie homologacji typu nie jest uzależnione od zweryfikowania zgodności z wymogami określonymi w pkt 4 załącznika XIII.

Artykuł 13

Dostęp do informacji dotyczących OBD oraz naprawy i utrzymania pojazdów

1.  Producenci wprowadzają konieczne uzgodnienia i procedury, zgodnie z art. 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i załącznikiem XIV do niniejszego rozporządzenia, aby zapewnić łatwy dostęp do informacji dotyczących OBD oraz naprawy i utrzymania pojazdów.

2.  Organy udzielające homologacji udzielają homologacji typu wyłącznie po otrzymaniu od producenta świadectwa w sprawie dostępu do informacji dotyczących OBD oraz naprawy i utrzymania pojazdów.

3.  Świadectwo w sprawie dostępu do informacji dotyczących OBD oraz naprawy i utrzymania pojazdów służy jako dowód zapewnienia zgodności z art. 6 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

4.  Świadectwo w sprawie dostępu do informacji dotyczących OBD oraz naprawy i utrzymania pojazdów sporządza się zgodnie ze wzorem podanym w dodatku 1 do załącznika XIV.

5.  Jeżeli w chwili składania wniosku o udzielenie homologacji typu informacje dotyczące OBD oraz naprawy i utrzymania pojazdów nie są dostępne lub nie są zgodne z art. 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i załącznikiem XIV do niniejszego rozporządzenia, producent dostarcza te informacje w terminie sześciu miesięcy od daty udzielenia homologacji typu.

6.  Obowiązek dostarczenia informacji w okresie określonym w ust. 5 ma zastosowanie wyłącznie w sytuacjach, gdy po uzyskaniu homologacji typu pojazd jest wprowadzany do obrotu.

W sytuacji, gdy pojazd jest wprowadzany do obrotu później niż sześć miesięcy od daty uzyskania homologacji typu, informacje są dostarczane w terminie odpowiadającym dacie wprowadzenia pojazdu do obrotu.

7.  W oparciu o wypełnione świadectwo dostępu do informacji dotyczących OBD pojazdu oraz naprawy i utrzymania pojazdów organ udzielający homologacji może założyć, że producent wprowadził wystarczające uzgodnienia i procedury dotyczące dostępu do informacji dotyczących OBD oraz naprawy i utrzymania pojazdów, pod warunkiem że nie złożono żadnej skargi, a producent dostarczył te informacje w terminie określonym w ust. 5.

8.  Oprócz spełnienia wymogów w zakresie dostępu do informacji dotyczących OBD, określonych w pkt 4 załącznika XI, producent udostępnia zainteresowanym podmiotom następujące informacje:

a) odpowiednie informacje pozwalające na opracowanie komponentów zamiennych, które są niezbędne do poprawnego działania układu OBD;

b) informacje pozwalające na opracowanie standardowych narzędzi diagnostycznych.

Do celów lit. a) opracowanie komponentów zamiennych nie może być ograniczone: niedostępnością istotnych informacji; wymogami technicznymi dotyczącymi strategii wskazywania nieprawidłowego działania, jeżeli przekroczono wartości progowe układu OBD lub jeżeli układ OBD nie jest w stanie spełnić podstawowych wymogów OBD w zakresie monitorowania określonych w niniejszym rozporządzeniu; szczególnymi zmianami w przetwarzaniu informacji dotyczących OBD, pozwalającymi na osobne traktowanie działania pojazdu zasilanego benzyną lub gazem; oraz homologacją typu dla pojazdów zasilanych gazem, które posiadają ograniczoną ilość drobnych nieprawidłowości.

Do celów lit. b), jeżeli producenci korzystają z narzędzi diagnostycznych i badawczych zgodnie z normą ISO 22900 — Modułowy interfejs komunikacyjny pojazdu (MVCI) i normą ISO 22901 — Otwarty format wymiany danych diagnostycznych (ODX) w swoich sieciach franczyzowych, pliki ODX są udostępniane niezależnym podmiotom za pośrednictwem strony internetowej producenta.

9.  Forum w sprawie dostępu do informacji o pojazdach (forum).

Forum bada, czy dostęp do informacji ma wpływ na starania w kierunku zmniejszenia liczby kradzieży pojazdów i wydaje zalecenia dotyczące udoskonalenia wymogów dotyczących dostępu do informacji. W szczególności forum doradza Komisji w zakresie wprowadzenia procesu zatwierdzania i autoryzowania niezależnych podmiotów przez akredytowane organizacje w celu udzielenia im dostępu do informacji o zabezpieczeniach pojazdu.

Komisja może podjąć decyzję o poufnym traktowaniu dyskusji w ramach forum i wynikających z niej ustaleń.

Artykuł 14

Zgodność z obowiązkami w zakresie dostępu do informacji dotyczących OBD oraz naprawy i utrzymania pojazdów

1.  Organ udzielający homologacji może w dowolnym momencie, z własnej inicjatywy, na podstawie otrzymanej skargi lub na podstawie oceny dokonanej przez służbę techniczną, sprawdzić zgodność producenta z przepisami rozporządzenia (WE) nr 715/2007, niniejszego rozporządzenia i zasadami określonymi w świadectwie o dostępie do informacji dotyczących OBD oraz naprawy i utrzymania pojazdów.

2.  Jeżeli organ udzielający homologacji uznaje, że producent nie spełnił obowiązków dotyczących dostępu do informacji dotyczących OBD oraz naprawy i utrzymania pojazdów, organ udzielający homologacji, który udzielił danej homologacji typu, podejmuje stosowne kroki w celu zaradzenia tej sytuacji.

3.  Kroki, o których mowa w pkt 2, mogą obejmować cofnięcie lub zawieszenie homologacji typu, kary pieniężne lub inne środki przyjęte zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

4.  Organ udzielający homologacji przystępuje do kontroli w celu sprawdzenia zgodności producenta z obowiązkami w zakresie dostępu do informacji dotyczących OBD oraz naprawy i utrzymania pojazdów, jeżeli niezależny podmiot lub stowarzyszenie handlowe reprezentujące niezależne podmioty złożyło skargę do organu udzielającego homologacji.

5.  Podczas kontroli organ udzielający homologacji może zwrócić się do służby technicznej lub innego niezależnego rzeczoznawcy o przeprowadzenie oceny sprawdzającej, czy te obowiązki zostały spełnione.

Artykuł 15

Przepisy przejściowe

1.  Do dnia 31 sierpnia 2017 r. w przypadku pojazdów kategorii M1, M2 oraz pojazdów kategorii N1 klasy I, oraz do dnia 31 sierpnia 2018 r. w przypadku pojazdów kategorii N1 klasy II i III oraz pojazdów kategorii N2 producenci mogą występować o udzielenie homologacji typu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W przypadku niezłożenia takiego wniosku, zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 692/2008.

▼M2

2.  Ze skutkiem od dnia 1 września 2017 r. w przypadku pojazdów kategorii M1, M2 oraz pojazdów kategorii N1 klasy I, oraz od dnia 1 września 2018 r. w przypadku pojazdów kategorii N1 klasy II i III oraz pojazdów kategorii N2, organy krajowe odmawiają, z powodów związanych z emisją zanieczyszczeń lub zużyciem paliwa, udzielenia homologacji typu WE lub krajowej homologacji typu w odniesieniu do nowych typów pojazdu, które nie są zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

W przypadku nowych homologacji typu, o które wystąpiono przed dniem 1 września 2019 r., w celu określenia emisji par z pojazdu zamiast procedury określonej w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia na wniosek producenta można stosować procedurę badania emisji par określoną w załączniku 7 do regulaminu EKG ONZ nr 83.

3.  Ze skutkiem od dnia 1 września 2018 r. w przypadku pojazdów kategorii M1, M2 oraz pojazdów kategorii N1 klasy I, oraz od dnia 1 września 2019 r. w przypadku pojazdów kategorii N1 klasy II i III oraz pojazdów kategorii N2, organy krajowe, z powodów związanych z emisją zanieczyszczeń lub zużyciem paliwa, w przypadku nowych pojazdów niezgodnych z niniejszym rozporządzeniem, uznają świadectwa zgodności za nieważne do celów art. 26 dyrektywy 2007/46/WE i zabraniają rejestracji, sprzedaży lub dopuszczania do ruchu takich pojazdów.

Dla nowych pojazdów zarejestrowanych przed dniem 1 września 2019 r. w celu określenia emisji par z pojazdu zamiast procedury określonej w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia na wniosek producenta można stosować procedurę badania emisji par określoną w załączniku 7 do regulaminu EKG ONZ nr 83.

▼B

4.  W okresie do trzech lat po datach określonych w art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 w przypadku nowych typów pojazdu i do czterech lat po datach określonych w art. 10 ust. 5 tego rozporządzenia w przypadku nowych pojazdów stosuje się następujące przepisy:

▼M1

a) nie stosuje się wymogów określonych w pkt 2.1 załącznika IIIA, z wyjątkiem wymogów dotyczących liczby cząstek stałych (PN);

▼B

b) wymogi załącznika IIIA inne niż wymienione w pkt 2.1, w tym wymogi w odniesieniu do przeprowadzanych badań RDE oraz rejestrowanych i udostępnianych danych, mają zastosowanie wyłącznie do nowych homologacji typu udzielonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 od dnia 27 lipca 2017 r.;

c) wymogi załącznika IIIA nie mają zastosowania do homologacji typu udzielonej drobnym producentom;

d) jeżeli wymogi określone w dodatkach 5 i 6 do załącznika IIIA są spełnione tylko w odniesieniu do jednej z tych dwóch metod oceny danych opisanych w tych dodatkach, przeprowadza się jedno dodatkowe badanie RDE;

jeżeli te wymogi są ponownie spełnione tylko w odniesieniu do jednej metody, analizę kompletności i normalności rejestruje się w odniesieniu do obu metod, a obliczenie wymagane w pkt 9.3 załącznika IIIA może zostać wykonane tylko metodą, w odniesieniu do której spełnione są wymogi kompletności i normalności; dane zarówno z badań RDE, jak i analizy kompletności i normalności są rejestrowane i udostępniane do celów badania różnic w wynikach zastosowania dwóch metod oceny danych;

e) moc na kołach badanego pojazdu określa się na podstawie pomiaru momentu obrotowego na piaście koła lub masowego przepływu CO2 za pomocą „Velines” zgodnie z pkt 4 dodatku 6 do załącznika IIIA.

▼M1

Jeżeli pojazd otrzymał homologację typu zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i aktami wykonawczymi do tego rozporządzenia przed dniem 1 września 2017 r. w przypadku pojazdów kategorii M i kategorii N1 klasy I lub przed dniem 1 września 2018 r. w przypadku pojazdów kategorii N1 klasy II i III oraz pojazdów kategorii N2, do celów akapitu pierwszego taki pojazd nie jest uznawany za pojazd należący do nowego typu. Powyższe ma zastosowanie również wtedy, gdy wyłącznie w związku ze stosowaniem nowej definicji typu określonej w art. 2 pkt 1 niniejszego rozporządzenia na podstawie pierwotnego typu tworzy się nowe typy. W takich przypadkach o zastosowaniu niniejszego akapitu informuje się w sekcji II.5 Uwagi świadectwa homologacji typu WE, określonego w dodatku 4 do załącznika I do rozporządzenia (UE) 2017/1151, zamieszczając odesłanie do poprzedniej homologacji typu.

▼B

5.  W okresie do 8 lat po datach określonych w art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 715/2007:

▼M2

a) badania typu 1/I wykonane zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 692/2008 w okresie do 3 lat po datach podanych w art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 są uznawane przez organ udzielający homologacji do celów produkcji komponentów pogorszonej jakości lub wadliwych do symulacji awarii w celu oceny spełnienia wymogów określonych w załączniku XI do niniejszego rozporządzenia;

▼B

b) procedury przeprowadzone zgodnie z pkt 3.1.3 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 692/2008 w okresie do 3 lat po datach podanych w art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 są akceptowane przez organ udzielający homologacji do celów spełnienia wymogów określonych w pkt 1.1 akapit drugi dodatku 1 do subzałącznika 6 do załącznika XXI do niniejszego rozporządzenia;

▼M2

c) demonstracje trwałości w przypadku pierwszego badania typu 1/I wykonanego i zakończonego zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia (WE) nr 692/2008 w okresie do 3 lat po datach podanych w art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 są uznawane przez organy udzielające homologacji za równoważne do celów spełnienia wymogów określonych w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia.

▼B

6.  Aby zapewnić sprawiedliwe traktowanie wcześniej istniejących homologacji typu, Komisja bada skutki rozdziału V dyrektywy 2007/46/WE do celów niniejszego rozporządzenia.

▼M1

7.  Do momentu upływu 5 lat i 4 miesięcy po datach określonych w art. 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 wymogi określone w pkt 2.1 załącznika IIIA nie mają zastosowania do homologacji typu w zakresie emisji udzielonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 na rzecz drobnych producentów, określonych w art. 2 pkt 32. Jednak w okresie od 3 lat do 5 lat i 4 miesięcy po datach określonych w art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 oraz w okresie od 4 lat do 5 lat i 4 miesięcy po datach określonych w art. 10 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia, drobni producenci monitorują i zgłaszają wartości RDE dotyczące ich pojazdów.

▼B

Artykuł 16

Zmiany w dyrektywie 2007/46/WE

W dyrektywie 2007/46/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem XVIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 17

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 692/2008

W rozporządzeniu (WE) nr 692/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Jeżeli zostały spełnione wszystkie stosowne wymogi, organ udzielający homologacji udziela homologacji typu WE i wydaje numer homologacji typu zgodnie z systemem numeracji określonym w załączniku VII do dyrektywy 2007/46/WE.

Nie naruszając przepisów załącznika VII do dyrektywy 2007/46/WE, sekcja 3 numeru homologacji typu jest sporządzana zgodnie z dodatkiem 6 do załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Organ udzielający homologacji nie nadaje tego samego numeru innemu typowi pojazdu.

Wymogi rozporządzenia (WE) nr 715/2007 uznaje się za spełnione, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) spełnione są wymogi określone w art. 3 ust. 10 niniejszego rozporządzenia;

b) spełnione są wymogi określone w art. 13 niniejszego rozporządzenia;

c) pojazd homologowano zgodnie z regulaminami EKG ONZ nr 83, seria poprawek 07; nr 85 łącznie z suplementami, nr 101, wersja 3 (w tym seria poprawek 01 łącznie z suplementami), a w przypadku pojazdów z zapłonem samoczynnym – nr 24, część III, seria poprawek 03;

d) spełnione są wymogi określone w art. 5 ust. 11 i 12.”;

2) dodaje się art. 16a w brzmieniu:

„Artykuł 16a

Przepisy przejściowe

Ze skutkiem od dnia 1 września 2017 r. w przypadku pojazdów kategorii M1, M2 i pojazdów kategorii N1 klasy I, oraz od dnia 1 września 2018 r. w przypadku pojazdów kategorii N1 klasy II i III oraz pojazdów kategorii N2 niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie do celów oceny następujących wymogów dotyczących pojazdów, które uzyskały homologację typu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przed tymi terminami:

a) zgodność produkcji zgodnie z art. 8;

b) zgodność eksploatacyjna zgodnie z art. 9;

c) dostęp do informacji dotyczących OBD oraz naprawy i utrzymania pojazdów zgodnie z art. 13.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się również do celów procedury korelacji określonej w rozporządzeniach wykonawczych Komisji (UE) 2017/1152 ( *1 ) i (UE) 2017/1153 ( *2 ).

3) w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem XVII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 18

Zmiany w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1230/2012 ( 4 )

W rozporządzeniu (UE) nr 1230/2012 art. 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5) masa »wyposażenia dodatkowego« oznacza maksymalną masę zestawienia wyposażenia dodatkowego, które może być montowane w pojeździe oprócz wyposażenia standardowego, zgodnie ze specyfikacjami producenta;”.

▼M1

Artykuł 18a

Pojazdy hybrydowe i pojazdy hybrydowe typu plug-in

Komisja pracuje nad przygotowaniem zrewidowanej metodyki w celu uwzględnienia wiarygodnej i kompleksowej metody oceny pojazdów hybrydowych i pojazdów hybrydowych typu plug-in, tak by zapewnić bezpośrednią porównywalność ich wartości RDE do wartości pojazdów konwencjonalnych, mając na względzie przedstawienie tej metodyki przy następnej zmianie rozporządzenia.

▼B

Artykuł 19

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008 traci moc z dniem 1 stycznia 2022 r.

Artykuł 20

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓWZAŁĄCZNIK I

Przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu WE

Dodatek 1

Sprawdzanie zgodności produkcji dla badania typu 1 – metoda statystyczna

Dodatek 2

Obliczenia dotyczące zgodności produkcji pojazdów elektrycznych

Dodatek 3

Wzór dokumentu informacyjnego

Dodatek 3a

Poszerzony pakiet dokumentacji

Dodatek 4

Wzór świadectwa homologacji typu WE

Dodatek 5

Informacje dotyczące układu OBD

Dodatek 6

System przydziału numerów świadectw homologacji typu WE

Dodatek 7

Świadectwo zgodności producenta z wymogami dotyczącymi rzeczywistego działania układu OBD

Dodatek 8a

Wzór sprawozdania z badania typu 1 (łącznie z ATCT) z minimalnymi wymogami w zakresie sprawozdawczości

Załącznik dotyczący sprawozdawczości w zakresie Co2mpass

Dodatek 8b

Wzór sprawozdania z badania obciążenia drogowego z minimalnymi wymogami w zakresie sprawozdawczości

Dodatek 8c

Wzór arkusza badań

ZAŁĄCZNIK II

Zgodność eksploatacyjna

Dodatek 1

Kontrola zgodności eksploatacyjnej

Dodatek 2

Procedura statystyczna badania zgodności eksploatacyjnej w odniesieniu do badania emisji z rury wydechowej

Dodatek 3

Odpowiedzialność za zgodność eksploatacyjną

ZAŁĄCZNIK IIIA

Emisje w rzeczywistych warunkach jazdy

Dodatek 1

Procedura badania emisji z pojazdu za pomocą przewoźnego systemu pomiaru emisji zanieczyszczeń (PEMS)

Dodatek 2

Specyfikacje i kalibracja komponentów PEMS i sygnałów

Dodatek 3

Walidacja PEMS i nieskalibrowanego według identyfikowalnych wzorców masowego natężenia przepływu spalin

Dodatek 4

Określanie wielkości emisji

Dodatek 5

Weryfikacja dynamicznych warunków przejazdu i obliczanie końcowej wartości emisji RDE metodą 1 (metodą ruchomego zakresu uśredniania)

Dodatek 6

Weryfikacja dynamicznych warunków przejazdu i obliczanie końcowej wartości emisji RDE metodą 2 (metodą kategoryzacji mocy)

Dodatek 7

Wybór pojazdów do badania PEMS przy pierwotnej homologacji typu

Dodatek 7a

Weryfikacja ogólnej dynamiki przejazdu

Dodatek 7b

Procedura określania łącznego przewyższenia dodatniego przejazdu PEMS

Dodatek 7c

Weryfikacja warunków przejazdu i obliczanie końcowej wartości emisji RDE dla pojazdów OVC-HEV

Dodatek 8

Wymogi w zakresie wymiany danych i sprawozdawczości

Dodatek 9

Świadectwo zgodności producenta

ZAŁĄCZNIK IV

Dane dotyczące emisji wymagane dla celów oceny homologacji typu w odniesieniu do przydatności do ruchu drogowego

Dodatek 1

Pomiar emisji tlenku węgla na biegu jałowym silnika (badanie typu 2)

Dodatek 2

Pomiar zadymienia spalin

ZAŁĄCZNIK V

Sprawdzanie emisji gazów ze skrzyni korbowej (badanie typu 3)

ZAŁĄCZNIK VI

Oznaczanie emisji par (badanie typu 4)

ZAŁĄCZNIK VII

Sprawdzanie trwałości urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń (badanie typu 5)

Dodatek 1

Standardowy cykl na stanowisku badawczym (SBC)

Dodatek 2

Standardowy cykl na stanowisku badawczym dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym (SDBC)

Dodatek 3

Standardowy cykl jazdy drogowej (SRC)

ZAŁĄCZNIK VIII

Sprawdzanie średnich emisji spalin w niskich temperaturach otoczenia (badanie typu 6)

ZAŁĄCZNIK IX

Specyfikacje paliw wzorcowych

ZAŁĄCZNIK X

Zarezerwowane

ZAŁĄCZNIK XI

Diagnostyka pokładowa (OBD) w pojazdach silnikowych

Dodatek 1

Aspekty funkcjonalne układów OBD

Dodatek 2

Podstawowa charakterystyka rodziny pojazdów

ZAŁĄCZNIK XII

Homologacja typu pojazdów wyposażonych w ekoinnowacje oraz określenie poziomu emisji CO2 i zużycia paliwa w pojazdach kategorii N1 przedstawionych do wielostopniowej homologacji typu

ZAŁĄCZNIK XIII

Homologacja typu WE dla urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń przeznaczonych na części zamienne jako oddzielnych zespołów technicznych

Dodatek 1

Wzór dokumentu informacyjnego

Dodatek 2

Wzór świadectwa homologacji typu WE

Dodatek 3

Wzór znaku homologacji typu WE

ZAŁĄCZNIK XIV

Dostęp do informacji dotyczących OBD oraz naprawy i utrzymania pojazdów

Dodatek 1

Świadectwo zgodności

ZAŁĄCZNIK XV

Zarezerwowane

ZAŁĄCZNIK XVI

Wymogi w przypadku pojazdów, w których stosuje się odczynnik w układzie oczyszczania spalin

ZAŁĄCZNIK XVII

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 692/2008

ZAŁĄCZNIK XVIII

Zmiany w dyrektywie 2007/46/WE

ZAŁĄCZNIK XIX

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1230/2012

ZAŁĄCZNIK XX

Pomiar mocy silnika netto

ZAŁĄCZNIK XXI

Procedury badania emisji typu 1
ZAŁĄCZNIK I

PRZEPISY ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE HOMOLOGACJI TYPU WE

1.   DODATKOWE WYMOGI DOTYCZĄCE HOMOLOGACJI TYPU WE

1.1.    Dodatkowe wymogi dla pojazdów jedno- i dwupaliwowych typu bi-fuel na gaz

1.1.1. Dodatkowe wymogi dotyczące udzielania homologacji typu dla pojazdów jedno- i dwupaliwowych typu bi-fuel na gaz są określone w pkt 1, 2 i 3 oraz w dodatkach 1 i 2 do załącznika 12 do regulaminu EKG ONZ nr 83. Wyjątki opisano poniżej.

1.1.2. Odniesienie w pkt 3.1.2 i 3.1.4 załącznika 12 do regulaminu EKG ONZ nr 83 do paliw wzorcowych określonych w załączniku 10a należy rozumieć jako odniesienie do odpowiednich specyfikacji paliw wzorcowych podanych w sekcji A załączniku IX do niniejszego rozporządzenia.

1.2.    Dodatkowe wymogi dla pojazdów z zasilaniem flex fuel

Dodatkowe wymogi dotyczące udzielania homologacji typu dla pojazdów z zasilaniem typu flex fuel określono w pkt 4.9 regulaminu EKG ONZ nr 83.

2.   DODATKOWE WYMOGI TECHNICZNE I BADANIA

2.1.    Drobni producenci

2.1.1. Wykaz aktów prawnych, o których mowa w art. 3 ust. 3:Akt prawny

Wymogi

Kalifornijski Kodeks Rozporządzeń, Tytuł 13, sekcje 1961(a) i 1961(b)(1)(C)(1) mające zastosowanie do pojazdów z roku modelowego 2001 i późniejszych, 1968,1, 1968,2, 1968,5, 1976 i 1975, opublikowany przez Barclay’s Publishing.

Homologacja typu musi być przyznana zgodnie z wymogami Kalifornijskiego Kodeksu Rozporządzeń mającego zastosowanie do ostatniego roku modelowego dla pojazdów lekkich.

2.2.    Wloty zbiorników paliwa

2.2.1. Wymogi dotyczące wlotów do zbiorników paliwa określono w pkt 5.4.1 i 5.4.2 załącznika XXI oraz w pkt 2.2.2 poniżej.

2.2.2. Należy zapewnić zapobieganie nadmiernej emisji par oraz wyciekowi paliwa spowodowanych przez brak korka wlewu paliwa. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie jednego z poniższych rozwiązań:

a) automatycznie otwieranego i zamykanego oraz nieusuwalnego korka wlewu paliwa,

b) cech konstrukcyjnych pozwalających uniknąć nadmiernej emisji par w przypadku braku korka wlewu paliwa,

c) wszelkich innych środków pozwalających osiągnąć ten sam skutek. Przykłady mogą obejmować między innymi takie elementy jak korek wlewu paliwa na łańcuszku/lince lub korek wlewu paliwa otwierany kluczykiem służącym również do uruchomienia silnika. W takim przypadku kluczyk można wyjąć z korka jedynie w położeniu zablokowanym.

2.3.    Przepisy dotyczące bezpieczeństwa układu elektronicznego

2.3.1. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa układu elektronicznego określono w pkt 5.5 załącznika XXI i w pkt 2.3.2 i 2.3.3 poniżej.

2.3.2. W przypadku mechanicznych pomp wtrysku paliwa, montowanych do silników z zapłonem samoczynnym, producenci podejmują odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia ustawienia maksymalnego podawania paliwa przed ingerencją osób niepowołanych w czasie użytkowania pojazdu.

2.3.3. Producenci muszą skutecznie zapobiegać przeprogramowaniu odczytów drogomierza, sieci pokładowej, sterowników mechanizmu napędowego oraz urządzenia nadawczego do zdalnej wymiany danych, w stosownych przypadkach. Producenci muszą zastosować strategie systematycznej ochrony przed ingerencją osób nieupoważnionych oraz sposoby zapobiegania usunięciu zapisów w celu ochrony integralności wskazań drogomierza. Metody dające pożądany poziom ochrony przed nieuprawnionym manipulowaniem są zatwierdzane przez organ udzielający homologacji.

2.4.    Stosowanie badań

2.4.1. Rysunek I.2.4 przedstawia stosowanie badań przeprowadzanych w ramach homologacji typu pojazdu. Szczegółowe procedury badań opisano w załącznikach II, 111A, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XVI1, XX i XXI.

▼M2Rysunek I.2.4

Stosowanie wymogów dotyczących badań dla celów uzyskania homologacji typu oraz jej rozszerzeń

Kategoria pojazdu

Pojazdy z silnikami o zapłonie iskrowym, w tym pojazdy hybrydowe (1)

Pojazdy z silnikami o zapłonie samoczynnym, w tym pojazdy hybrydowe

Pojazdy elektryczne

Pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi

 

Jednopaliwowe

Dwupaliwowe (3)

Typu flex fuel (3)

 

 

 

Paliwo wzorcowe

Benzyna

(E10)

LPG

NG/biometan

Wodór (ICE)

Benzyna (E10)

Benzyna (E10)

Benzyna (E10)

Benzyna (E10)

Olej napędowy

(B7) (5)

Wodór (ogniwo paliwowe)

LPG

NG/biometan

Wodór (ICE) (4)

Etanol

(E85)

Zanieczyszczenia gazowe

(Badanie typu 1)

Tak

Tak

Tak

Tak (4)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

PM

(Badanie typu 1)

Tak (2)

Tak (2)

(tylko benzyna)

Tak (2)

(tylko benzyna)

Tak (2)

(tylko benzyna)

Tak (2)

(oba paliwa)

Tak

PN

Tak (2)

Tak (2)

(tylko benzyna)

Tak (2)

(tylko benzyna)

Tak/ (2)

(tylko benzyna)

Tak (2)

(oba paliwa)

Tak

Zanieczyszczenia gazowe, RDE (badanie typu 1 A)

Tak

Tak

Tak

Tak (4)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

PN, RDE (badanie typu 1 A)

Tak (2)

Tak

(oba paliwa) (2)

Tak

(oba paliwa) (2)

Tak

(oba paliwa) (2)

Tak

(oba paliwa) (2)

Tak

Emisje na biegu jałowym

(Badanie typu 2)

Tak

Tak

Tak

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(oba paliwa)

Emisje ze skrzyni korbowej

(Badanie typu 3)

Tak

Tak

Tak

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Emisje par

(Badanie typu 4)

Tak

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Trwałość

(Badanie typu 5)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

Emisje w niskich temperaturach

(Badanie typu 6)

Tak

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(tylko benzyna)

Tak

(oba paliwa)

Zgodność eksploatacyjna

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

Pokładowy układ diagnostyczny

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Emisje CO2, zużycie paliwa, zużycie energii elektrycznej oraz zasięg przy zasilaniu energią elektryczną

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

(oba paliwa)

Tak

Tak

Tak

Zadymienie spalin

Tak

Moc silnika

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

(1)   Szczegółowe procedury badań pojazdów napędzanych wodorem i pojazdów typu flex fuel napędzanych biodieslem zostaną określone na późniejszym etapie.

(2)   Wartości graniczne dotyczące masy i liczby cząstek stałych i odpowiednie procedury pomiarowe odnoszą się jedynie do pojazdów z silnikiem z wtryskiem bezpośrednim.

(3)   Jeżeli pojazd dwupaliwowy typu bi-fuel jest jednocześnie pojazdem typu flex fuel, stosuje się oba wymogi odnoszące się do badań.

(4)   Jeżeli pojazd jest zasilany wodorem, należy określić jedynie emisje NOx.

(5)   Dalsze wymogi w przypadku biodiesla zostaną określone w terminie późniejszym.

3.   ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI TYPU

3.1.    Rozszerzenia homologacji typu dotyczące emisji z rury wydechowej (badania typu 1 i 2)

3.1.1.

Homologację typu rozszerza się na pojazdy zgodne z art. 2 ust. 1.

3.1.2.

Pojazdy wyposażone w układy okresowej regeneracji

Dla badań Ki przeprowadzonych na podstawie dodatku 1 do subzałącznika VI do załącznika XXI (WLTP) homologacja typu jest rozszerzana na pojazdy, jeśli spełniają one kryteria z ust. 5.9. załącznika XXI.

Dla badań Ki przeprowadzonych na podstawie załącznika 13 do regulaminu EKG ONZ nr 83 (NEDC) homologacja typu jest rozszerzana na pojazdy zgodnie z wymogami pkt 3.1.4 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 692/2008.

3.2.    Rozszerzenia związane z emisją par (badanie typu 4)

3.2.1. Homologację typu rozszerza się na pojazdy wyposażone w układ kontroli emisji par spełniające następujące warunki:

3.2.1.1. Podstawowa zasada dozowania mieszanki paliwo/powietrze (np. wtrysk jednopunktowy) jest identyczna.

3.2.1.2. Kształt zbiornika paliwa oraz materiał zbiornika paliwa i przewodów paliwa płynnego są identyczne.

3.2.1.3. Badany jest najgorszy pojazd w odniesieniu do przekroju poprzecznego i przybliżonej długości przewodu. Serwis techniczny odpowiedzialny za badania homologacyjne typu decyduje, czy dopuszczalne są nieidentyczne rozdzielacze pary/płynu.

3.2.1.4. Pojemność zbiornika paliwa mieści się w zakresie ± 10 %.

3.2.1.5. Ustawienie zaworu nadmiarowego w zbiorniku paliwa jest identyczne.

3.2.1.6. Metoda magazynowania par paliwa jest identyczna, tzn. objętość i kształt pochłaniacza, sposób przechowywania, oczyszczacz powietrza (jeżeli używany do kontroli emisji par) itp.

3.2.1.7. Metoda usuwania zmagazynowanych par jest identyczna (np. przepływ powietrza, punkt rozruchu lub objętość usuwana w czasie cyklu przygotowania wstępnego).

3.2.1.8. Metoda zamykania i wietrzenia układu dozowania paliwa jest identyczna.

3.2.2. Homologację typu rozszerza się na pojazdy o:

3.2.2.1. różnych wielkościach silnika;

3.2.2.2. różnych mocach silnika;

3.2.2.3. ręcznych i automatycznych skrzyniach biegów;

3.2.2.4. napędach na dwa i cztery koła;

3.2.2.5. różnych rodzajach nadwozia; oraz

3.2.2.6. różnych rozmiarach kół i opon.

3.3.    Rozszerzenia związane z trwałością urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń (badanie typu 5)

3.3.1.

Homologację typu rozszerza się na różne typy pojazdu, jeżeli określone poniżej parametry pojazdu, silnika lub układu kontroli emisji zanieczyszczeń są identyczne lub pozostają w obrębie określonych tolerancji:

3.3.1.1.

Pojazd:

Kategoria bezwładności: dwie najbliższe wyższe kategorie bezwładności oraz dowolna niższa kategoria bezwładności równoważnej.

Łączne obciążenie drogowe przy 80 km/h: + 5 % powyżej i każda wartość poniżej.

3.3.1.2.

Silnik

a) pojemność skokowa silnika (± 15 %),

b) liczba i sterowanie zaworami,

c) układ paliwowy,

d) rodzaj układu chłodzenia,

e) proces spalania.

3.3.1.3.

Parametry układu kontrolującego emisję zanieczyszczeń:

a) reaktory katalityczne i filtry cząstek stałych:

liczba reaktorów katalitycznych, filtrów i ich elementów,

rozmiar reaktorów katalitycznych i filtrów (pojemność monolitu ± 10 %),

typ działania katalitycznego (utleniający, trójdrożny, pochłaniacz NOx z mieszanki ubogiej, SCR, katalizator NOx z mieszanki ubogiej lub inne),

zawartość metali szlachetnych (identyczna lub większa),

rodzaj i stosunek metali szlachetnych (± 15 %),

wkład (budowa i materiał),

gęstość komórek,

różnica temperatury wynosząca nie więcej niż 50 K przy wlocie do katalizatora lub filtra. Różnica temperatury jest sprawdzana w warunkach ustalonych przy prędkości pojazdu 120 km/h i ustawieniu obciążenia dla badania typu 1.

b) Wtrysk powietrza:

jest lub nie ma

typ (drgania powietrza, pompa powietrza, inne)

c) Układ EGR:

jest lub nie ma

typ (chłodzony lub nie, sterowanie aktywne lub bierne, ciśnienie wysokie lub niskie).

3.3.1.4.

Badanie trwałości może być wykonane przy użyciu pojazdu, który ma inny rodzaj nadwozia, skrzyni biegów (ręczną lub automatyczną) oraz rozmiar kół lub opon niż typ pojazdu, którego dotyczy wniosek o homologację typu.

3.4.    Rozszerzenia związane z diagnostyką pokładową

3.4.1. Homologację typu rozszerza się na inne pojazdy o identycznym silniku i układzie kontroli emisji zanieczyszczeń, jak określono w załączniku XI dodatek 2. Homologację typu rozszerza się niezależnie od następujących charakterystycznych pojazdu:

a) akcesoriów silnikowych;

b) opon;

c) bezwładności równoważnej;

d) układu chłodzącego;

e) całkowitego przełożenia przekładni;

f) rodzaju przeniesienia napędu; oraz

g) rodzaju nadwozia.

3.5    Rozszerzenia związane z badaniem w niskiej temperaturze (badanie typu 6)

3.5.1.   Pojazdy o różnych masach odniesienia

3.5.1.1. Homologacja typu jest rozszerzana tylko na pojazdy o masie odniesienia wymagającej stosowania następnych dwóch wyższych wartości bezwładności równoważnej lub dowolnej niższej wartości bezwładności równoważnej.

3.5.1.2. Dla pojazdów należących do kategorii N homologacja jest rozszerzana wyłącznie na pojazdy o niższej masie odniesienia, jeżeli emisje zanieczyszczeń z pojazdu już homologowanego nie przekraczają wartości dopuszczalnych przewidzianych dla pojazdu, dla którego wnioskowana jest homologacja.

3.5.2.   Pojazdy o innym całkowitym przełożeniu

3.5.2.1. Homologację typu można rozszerzyć na pojazdy o innym przełożeniu, tylko jeśli spełnione zostaną pewne warunki.

3.5.2.2. Aby ustalić, czy homologacja typu może zostać rozszerzona, w badaniu typu 6 dla każdego wykorzystanego w badaniu przełożenia należy obliczyć stosunek

image

gdzie, przy obrotach silnika 1 000 min–1, V1 oznacza prędkość pojazdu, który już otrzymał homologację typu, a V2 oznacza prędkość typu pojazdu, dla którego wnioskuje się o rozszerzenie homologacji.

3.5.2.3. Jeżeli dla każdego z przełożeń E ≤ 8 %, udziela się rozszerzenia bez powtarzania badania typu 6.

3.5.2.4. Jeżeli przynajmniej dla jednego przełożenia E > 8 % i jeżeli dla każdego przełożenia przekładni E ≤ 13 %, badanie typu 6 należy powtórzyć. Producent może wybrać laboratorium, w którym zostaną przeprowadzone badania, pod warunkiem jego zatwierdzenia przez upoważnioną jednostkę techniczną. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań jest przesyłane upoważnionej jednostce technicznej odpowiedzialnej za badania homologacyjne.

3.5.3.   Pojazdy o różnej masie odniesienia i przełożeniach

Homologację typu należy rozszerzyć na pojazdy o różnej masie odniesienia i o różnych przełożeniach napędu pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków określonych w pkt 3.5.1 i 3.5.2.

4.   ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

4.1.    Wstęp

4.1.1. Każdy pojazd wyprodukowany na podstawie homologacji typu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem musi być produkowany w sposób zgodny z wymogami niniejszego rozporządzenia dotyczącymi homologacji typu. Producent wdraża odpowiednie uzgodnienia i udokumentowane plany kontroli oraz przeprowadza w odstępach czasu określonych w niniejszym rozporządzeniu badania emisji i OBD niezbędne do weryfikacji trwałej zgodności z homologowanym typem. Organ udzielający homologacji sprawdza i aprobuje te uzgodnienia i plany kontroli stosowanej przez producenta oraz przeprowadza kontrole i badania emisji i OBD w określonych odstępach czasu podanych w niniejszym rozporządzeniu w obiektach producenta, w tym w zakładach produkcyjnych i obiektach badawczych, w ramach uzgodnień dotyczących zgodności produktów i stałej weryfikacji opisanych w załączniku X do dyrektywy 2007/46/WE.

4.1.2. Producent przeprowadza kontrolę zgodności produkcji poprzez badanie emisji zanieczyszczeń (podanych w tabeli 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 715/2007), emisji CO2 (wraz z pomiarem zużycia energii elektrycznej EC), emisji ze skrzyni korbowej, emisji par i OBD. Weryfikacja musi zatem obejmować badania typu 1, 3 i 4 oraz badanie układu OBD, zgodnie z opisem w pkt 2.4 niniejszego załącznika i odpowiednich załącznikach w nim cytowanych. Szczególne procedury sprawdzania zgodności produkcji zostały określone w pkt 4.2–4.7 oraz w dodatkach 1 i 2.

4.1.3. Do celów sprawdzania przez producentów zgodności produkcji rodzina oznacza rodzinę interpolacji CO2 dla badań typu 1 i 3, dla badania typu 4 obejmuje rozszerzenia opisane w pkt 3.2 niniejszego załącznika oraz rodzinę OBD z rozszerzeniami opisanymi w pkt 3.3 niniejszego załącznika dla badań układu OBD.

4.1.4. Częstotliwość weryfikacji produktu przeprowadzanej przez producenta opiera się na metodyce oceny ryzyka zgodnie z normą międzynarodową ISO 31000:2009 – Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne, przynajmniej dla badania typu 1 z częstotliwością co najmniej raz na 5 000 wyprodukowanych pojazdów należących do danej rodziny lub raz na rok, zależnie od tego, co nastąpi najpierw.

4.1.5. Organ, który udzielił homologacji typu, może w każdym momencie zweryfikować metody kontroli zgodności stosowane w każdym zakładzie produkcyjnym.

Do celów niniejszego rozporządzenia organ udzielający homologacji przeprowadza kontrole w celu sprawdzenia uzgodnień producentów i udokumentowanych planów kontroli w obiektach producenta opartych na metodyce oceny ryzyka zgodnie z normą międzynarodową ISO 31000:2009 – Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne, a w każdym razie z minimalną częstotliwością jednej kontroli rocznie.

Jeśli organ udzielający homologacji nie jest zadowolony z procedury kontroli stosowanej przez producenta, przeprowadzane są bezpośrednio badania fizyczne na pojazdach z produkcji seryjnej zgodnie z opisem w pkt 4.2–4.9.

4.1.6. Normalna częstotliwość fizycznych kontroli badań przez organ udzielający homologacji opiera się na wynikach procedury kontroli stosowanej przez producenta opartej na metodyce oceny ryzyka, a w każdym razie odbywa się z częstotliwością co najmniej jednego badania weryfikacyjnego na trzy lata. Organ udzielający homologacji przeprowadza te fizyczne badania emisji i badania OBD na pojazdach z produkcji seryjnej zgodnie z opisem w pkt 4.2–4.9.

W przypadku prowadzania badań fizycznych przez producenta organ udzielający homologacji obserwuje badania w obiekcie producenta.

4.1.7. Organ udzielający homologacji sporządza sprawozdania z wyników wszystkich kontroli i badań fizycznych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności producentów i przechowuje je przez okres co najmniej 10 lat. Sprawozdania te powinny być udostępniane innym organom udzielającym homologacji i Komisji Europejskiej na ich wniosek.

4.1.8. W przypadku niezgodności stosuje się art. 30 dyrektywy 2007/46/WE.

4.2.    Kontrola zgodności pojazdu w zakresie badania typu 1

4.2.1.

Badanie typu 1 przeprowadza się na pojazdach z produkcji seryjnej ważnego członka rodziny interpolacji CO2 zgodnie z opisem w świadectwie homologacji typu. W celu sprawdzenia zgodności w odniesieniu do zanieczyszczeń stosuje się wartości graniczne określone w tabeli 2 w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 715/2007. W odniesieniu do emisji CO2 wartość graniczna jest wartością określoną przez producenta dla wybranego pojazdu zgodnie z metodyką interpolacji określoną w subzałączniku 7 załącznika XXI. Obliczenie interpolacji jest weryfikowane przez organ udzielający homologacji.

4.2.2.

Z rodziny wybiera się losowo próbkę trzech pojazdów. Po dokonaniu wyboru przez organ udzielający homologacji, producent nie wykonuje żadnych regulacji wybranych pojazdów.

4.2.2.1.

Wybór obejmuje wyłącznie ukończone pojazdy z produkcji seryjnej, które przejechały maksymalnie 80 km i pojazdy te określa się jako pojazdy z przebiegiem zero km do celów sprawdzania zgodności z badaniem typu 1. Pojazd poddaje się badaniu w odpowiednim cyklu WLTP opisanym w załączniku XXI do niniejszego rozporządzenia niezależnie od wymogów dotyczących powtórzeń badań lub przebiegu pojazdów. Wyniki badań są wartościami po dokonaniu wszystkich korekt zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

4.2.3.

Metodę statystyczną służącą do obliczania kryteriów badania opisano w dodatku 1.

Produkcję rodziny uznaje się za niezgodną w przypadku wydania decyzji negatywnej dla jednego lub większej liczby zanieczyszczeń i wartości emisji CO2, zgodnie z kryteriami badań określonymi w dodatku 1.

Produkcję rodziny uznaje się za zgodną z wymogami po wydaniu decyzji pozytywnej w odniesieniu do wszystkich zanieczyszczeń i wartości CO2 zgodnie z kryteriami badań określonymi w dodatku 1.

W przypadku wydania decyzji pozytywnej w odniesieniu do jednej substancji zanieczyszczającej, decyzji tej nie można zmienić poprzez dodatkowe badania przeprowadzone w celu wydania decyzji dla innych zanieczyszczeń i wartości CO2.

Jeżeli nie zostanie wydana decyzja pozytywna dla wszystkich zanieczyszczeń i wartości CO2, badanie przeprowadza się na innym pojeździe, do maksymalnie 16 pojazdów, i powtarza się procedurę opisaną w dodatku 1 w celu podjęcia decyzji pozytywnej lub negatywnej (zob.: rysunek I.4.2).

Rysunek I.4.2

image

4.2.4.

Na wniosek producenta i za zgodą organu udzielającego homologacji badania mogą być przeprowadzone na należącym do rodziny pojeździe z przebiegiem maksymalnie 15 000 km w celu ustalenia zmierzonych współczynników rozwoju EvC dla zanieczyszczeń/CO2 dla każdej rodziny. Procedura dotarcia odbywa się na koszt producenta, który nie wykonuje żadnych regulacji tych pojazdów.

4.2.4.1.

W celu ustalenia zmierzonego współczynnika rozwoju dla pojazdu dotartego stosuje się następującą procedurę:

a) zanieczyszczenia/CO2 mierzy się przy przebiegu najwyżej 80 km oraz „x” km pierwszego badanego pojazdu;

b) współczynnik rozwoju (EvC) emisji zanieczyszczeń/CO2 od 80 km do „x” km wylicza się w następujący sposób:

image

c) pozostałe pojazdy w rodzinie interpolacji nie są docierane, lecz ich emisje/EC/CO2 przy przebiegu zero km są mnożone przez współczynnik rozwoju pierwszego dotartego pojazdu. W tym przypadku wartościami uwzględnianymi w badaniu określonym w dodatku 1 są:

(i) wartości przy przebiegu „x” km dla pierwszego pojazdu,

(ii) wartości przy przebiegu zero km pomnożone przez odpowiedni współczynnik rozwoju dla pozostałych pojazdów.

4.2.4.2.

Wszystkie te badania są przeprowadzane z użyciem paliwa dostępnego w handlu. Na żądanie producenta można jednak użyć paliw wzorcowych opisanych w załączniku IX.

4.2.4.3.

Podczas badania zgodności pojazdu w zakresie emisji CO2 alternatywnie do procedury określonej w pkt 4.2.4.1 producent pojazdu może użyć stałego współczynnika rozwoju EvC o wartości 0,98 i pomnożyć przez niego wszystkie wartości CO2 zmierzone przy przebiegu zero km.

4.2.5

Badania na zgodność produkcji pojazdów zasilanych LPG lub NG/biometanem można przeprowadzać przy użyciu paliwa dostępnego na rynku, którego stosunek C3/C4 mieści się w zakresie wartości ustalonych dla paliw wzorcowych w przypadku LPG lub jednego z paliw wysokokalorycznych lub niskokalorycznych w przypadku NG/biometanu. We wszystkich przypadkach organowi udzielającemu homologacji należy przedłożyć analizę paliwa.

4.2.6.

Pojazdy wyposażone w ekoinnowacje.

4.2.6.1. W przypadku typu pojazdu wyposażonego w co najmniej jedną ekoinnowację w rozumieniu art. 12 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 w odniesieniu do pojazdów kategorii M1 lub art. 12 rozporządzenia (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do pojazdów kategorii N1 zgodność produkcji w odniesieniu do ekoinnowacji wykazuje się poprzez sprawdzenie obecności danej ekoinnowacji.

4.3.    Pojazdy elektryczne (PEV)

4.3.1.

Środki mające na celu zapewnienie zgodności produkcji w zakresie zużycia energii elektrycznej (EC) są sprawdzane w oparciu o świadectwo homologacji typu określone w dodatku 4 do niniejszego załącznika.

4.3.2.

Weryfikacja zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do zgodności produkcji

4.3.2.1. W trakcie procedury kontroli zgodności produkcji kryterium przerwania dla procedury badania typu 1 zgodnie z pkt 3.4.4.1.3 subzałącznika 8 do załącznika XXI do niniejszego rozporządzenia (procedura kolejnych cykli) i pkt 3.4.4.2.3 subzałącznika 8 do załącznika XXI do niniejszego rozporządzenia (procedura skróconego badania) zostaje zastąpione poniższym kryterium:

Kryterium przerwania dla procedury kontroli zgodności produkcji musi zostać spełnione z końcem pierwszego właściwego cyklu badania WLTP.

4.3.2.2. Podczas tego pierwszego właściwego cyklu badania WLTP należy zmierzyć energię DC z REESS zgodnie z metodą opisaną w dodatku 3 do subzałącznika 8 do załącznika XXI do niniejszego rozporządzenia i podzielić przez przejechaną odległość w tym właściwym cyklu badania WLTP.

4.3.2.3. Wartość ustaloną zgodnie z pkt 4.3.2.2 porównuje się z wartością określoną zgodnie z pkt 1.2 dodatku 2.

4.3.2.4. Zgodność w zakresie zużycia energii elektrycznej sprawdza się z zastosowaniem procedur statystycznych opisanych w pkt 4.2 i dodatku 1. Do celów tej kontroli zgodności słowa zanieczyszczenia/CO2 zastępuje się słowem EC.

4.4.    Hybrydowe pojazdy elektryczne doładowywane zewnętrznie (OVC-HEV)

4.4.1.

Środki mające na celu zapewnienie zgodności produkcji w zakresie emisji masowej CO2 i zużycia energii elektrycznej przez pojazdy OVC-HEV są sprawdzane w oparciu o opis zawarty w świadectwie homologacji typu określonym w dodatku 4 do niniejszego załącznika.

4.4.2.

Weryfikacja emisji masowej CO2 do celów zgodności produkcji

4.4.2.1. Pojazd poddaje się badaniu zgodnie z badaniem typu 1 z ładowaniem podtrzymującym opisanym w pkt 3.2.5 w subzałączniku 8 do załącznika XXI do niniejszego rozporządzenia.

4.4.2.2. Podczas tego badania emisję masową CO2 w trybie ładowania podtrzymującego określa się zgodnie z tabelą A8/5 w subzałączniku 8 do załącznika XXI do niniejszego rozporządzenia i porównuje z emisją masową CO2 w trybie ładowania podtrzymującego zgodnie z pkt 2.3 dodatku 2.

4.4.2.3. Zgodność w zakresie emisji CO2 sprawdza się z zastosowaniem procedur statystycznych opisanych w pkt 4.2 i dodatku 1.

4.4.3.

Weryfikacja zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do zgodności produkcji

4.4.3.1. W trakcie procedury kontroli zgodności koniec procedury badania typu 1 z rozładowaniem zgodnie z pkt 3.2.4.4 subzałącznika 8 do załącznika XXI do niniejszego rozporządzenia zastępuje się poniższym:

Koniec procedury badania typu 1 z rozładowaniem w przypadku procedury kontroli zgodności produkcji następuje z końcem pierwszego właściwego cyklu badania WLTP.

4.4.3.2. Podczas tego pierwszego właściwego cyklu badania WLTP należy zmierzyć energię DC z REESS zgodnie z metodą opisaną w dodatku 3 do subzałącznika 8 do załącznika XXI do niniejszego rozporządzenia i podzielić przez przejechaną odległość w tym właściwym cyklu badania WLTP.

4.4.3.3. Wartość ustaloną zgodnie z pkt 4.5.3.2 niniejszego rozporządzenia porównuje się z wartością określoną zgodnie z pkt 2.4 dodatku 2.

4.4.1.4. Zgodność w zakresie zużycia energii elektrycznej sprawdza się z zastosowaniem procedur statystycznych opisanych w pkt 4.2 i dodatku 1. Do celów tej kontroli zgodności słowa zanieczyszczenia/CO2 zastępuje się słowem EC.

4.5.    Kontrola zgodności pojazdu w zakresie badania typu 3

4.5.1. Jeżeli ma zostać przeprowadzone badanie typu 3, należy je przeprowadzić zgodnie z następującymi wymogami:

4.5.1.1. Jeżeli organ udzielający homologacji uzna, że jakość produkcji wydaje się niezadowalająca, należy wybrać losowo pojazd z danej rodziny i poddać badaniom opisanym w załączniku V.

4.5.1.2. Uznaje się, że produkcja jest zgodna z wymogami, jeżeli dany pojazd spełnia wymogi badań opisanych w załączniku V.

4.5.1.3. Jeżeli badany pojazd nie spełnia wymogów określonych w pkt 4.5.1.1, z tej samej rodziny należy pobrać kolejną próbkę losową czterech pojazdów i poddać je badaniom opisanym w załączniku V. Badaniom można poddać pojazdy, które przejechały nie więcej niż 15 000 km bez żadnych modyfikacji.

4.5.1.4. Produkcję należy uznać za zgodną z wymogami, jeżeli co najmniej trzy pojazdy spełniają wymogi badań opisanych w załączniku V.

4.6.    Kontrola zgodności pojazdu w zakresie badania typu 4

4.6.1. Jeżeli ma zostać przeprowadzone badanie typu 4, należy je przeprowadzić zgodnie z następującymi wymogami:

4.6.1.1. Jeżeli organ udzielający homologacji uzna, że jakość produkcji wydaje się niezadowalająca, należy wybrać losowo pojazd z danej rodziny i poddać badaniom opisanym w załączniku VI lub co najmniej w pkt 7 załącznika 7 do regulaminu EKG ONZ nr 83.

4.6.1.2. Uznaje się, że produkcja jest zgodna z wymogami, jeżeli dany pojazd spełnia wymogi badań opisanych w załączniku VI lub w pkt 7 załącznika 7 do regulaminu EKG ONZ nr 83, w zależności od przeprowadzonych badań.

4.6.1.3. Jeżeli badany pojazd nie spełnia wymogów określonych w pkt 4.6.1.1, z tej samej rodziny należy pobrać kolejną próbkę losową czterech pojazdów i poddać je badaniom opisanym w załączniku VI lub co najmniej w pkt 7 załącznika 7 do regulaminu EKG ONZ nr 83. Badaniom można poddać pojazdy, które przejechały nie więcej niż 15 000 km bez żadnych modyfikacji.

4.6.1.4. Uznaje się, że produkcja jest zgodna z wymogami, jeżeli co najmniej trzy pojazdy spełniają wymogi badań opisane w załączniku VI lub w pkt 7 załącznika 7 do regulaminu EKG ONZ nr 83, w zależności od przeprowadzonych badań.

4.7.    Kontrola zgodności pojazdu w zakresie pokładowego układu diagnostycznego (OBD)

4.7.1. Jeżeli ma być dokonana weryfikacja działania układu OBD, należy ją przeprowadzić zgodnie z następującymi wymogami:

4.7.1.1. Jeżeli organ udzielający homologacji uzna, że jakość produkcji wydaje się niezadowalająca, należy wybrać losowo pojazd z danej rodziny i poddać badaniom opisanym w dodatku 1 do załącznika XI.

4.7.1.2. Uznaje się, że produkcja jest zgodna z wymogami, jeżeli dany pojazd spełnia wymogi badań opisanych w dodatku 1 do załącznika XI.

4.7.1.3. Jeżeli badany pojazd nie spełnia wymogów określonych w pkt 4.7.1.1, z tej samej rodziny należy pobrać kolejną próbkę losową czterech pojazdów i poddać badaniom opisanym w dodatku 1 do załącznika XI. Badaniom można poddać pojazdy, które przejechały nie więcej niż 15 000 km bez żadnych modyfikacji.

4.7.1.4. Uznaje się, że produkcja jest zgodna z wymogami, jeżeli co najmniej trzy pojazdy spełniają wymogi badań opisanych w dodatku 1 do załącznika XI.
Dodatek 1

Sprawdzanie zgodności produkcji dla badania typu 1 – metoda statystyczna

1. W niniejszym dodatku opisano procedurę weryfikacji zgodności produkcji w odniesieniu do badania typu 1 dla zanieczyszczeń/CO2, w tym wymogi dotyczące zgodności dla PEV i OVC-HEV.

2. Pomiary zanieczyszczeń określonych w tabeli 2 w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i emisji CO2 przeprowadza się na co najmniej 3 pojazdach, a następnie stopniowo zwiększa ich liczbę, aż do wydania decyzji pozytywnej lub negatywnej.

Z liczby N badań: x1, x2, … xN, średnią Xtests i wariancję VAR należy określić na podstawie wszystkich N pomiarów:

image

oraz

image

3. Dla każdej liczby badań można wydać jedną z trzech następujących decyzji (zob. pkt (i)–(iii) poniżej) dla zanieczyszczeń na podstawie wartości granicznej L dla każdego zanieczyszczenia, średniej z wszystkich N badań: Xtests , wariancja wyników badań VAR i liczba badań N:

(i) decyzja pozytywna dla rodziny, jeżeli
image

(ii) decyzja negatywna dla rodziny, jeżeli
image

(iii) przeprowadza się kolejny pomiar, jeżeli:

image

Do pomiaru zanieczyszczeń współczynnik A ustala się na 1,05 w celu uwzględnienia niedokładności pomiarów.

4. W przypadku CO2 i EC stosuje się znormalizowane wartości dla CO2 i EC:

image

image

W przypadku CO2 i EC współczynnik A ustala się na 1,01, a wartość L ustala się na 1. Dlatego w przypadku CO2 i EC kryteria są uproszczone:

(i) decyzja pozytywna dla rodziny, jeżeli
image

(ii) decyzja negatywna dla rodziny, jeżeli
image

(iii) przeprowadza się kolejny pomiar, jeżeli:

image

Wartości A dla zanieczyszczeń, EC i CO2 zostaną poddane przeglądowi i mogą ulec zmianie w świetle dostępnych danych. W związku z tym organy udzielające homologacji typu będą musiały dostarczyć Komisji wszystkie istotne dane dotyczące co najmniej początkowego okresu 5 lat.
Dodatek 2

Obliczenia dotyczące zgodności produkcji pojazdów elektrycznych

1.   Obliczenia wartości dotyczących zgodności produkcji pojazdów elektrycznych

1.1   Interpolacja indywidualnego zużycia energii elektrycznej przez pojazdy elektryczne

image

gdzie:

ECDC–ind,COP

to zużycie energii elektrycznej dla pojedynczego pojazdu do celów zgodności produkcji, Wh/km;

ECDC–L,COP

to zużycie energii elektrycznej dla pojazdu L do celów zgodności produkcji, Wh/km;

ECDC–H,COP

to zużycie energii elektrycznej dla pojazdu H do celów zgodności produkcji, Wh/km;

Kind

to współczynnik interpolacji dla uwzględnianego pojedynczego pojazdu we właściwym cyklu badania WLTP.

1.2   Zużycie energii elektrycznej dla pojazdów elektrycznych

Następującą wartość należy podawać i stosować do celów weryfikacji zgodności produkcji w odniesieniu do zużycia energii elektrycznej:

image

gdzie:

ECDC,COP

to zużycie energii elektrycznej na podstawie rozładowania REESS w trakcie pierwszego właściwego cyklu badania WLTC podane do weryfikacji w procedurze badania zgodności produkcji;

ECDC,CD,first WLTC

to zużycie energii elektrycznej na podstawie rozładowania REESS w trakcie pierwszego właściwego cyklu badania WLTC zgodnie z pkt 4.3 subzałącznika 8 do załącznika XXI, w Wh/km;

AFEC

to współczynnik korygujący, który kompensuje różnicę między podaną wartością zużycia energii elektrycznej w trybie rozładowania po przeprowadzeniu procedury badania typu 1 podczas homologacji, a zmierzonym wynikiem badania określonym w trakcie procedury zgodności produkcji;

oraz

image

gdzie

ECWLTC,declared

to deklarowane zużycie energii elektrycznej dla PEV zgodnie z pkt 1.1.2.3 subzałącznika 6 do załącznika XXI;

ECWLTC

to zmierzone zużycie energii elektrycznej zgodnie z pkt 4.3.4.2 subzałącznika 8 do załącznika XXI.

2.   Obliczenia wartości dotyczących zgodności produkcji dla hybrydowych pojazdów elektrycznych doładowywanych zewnętrznie

2.1   Indywidualna emisja masowa CO2 OVC-HEV w trybie ładowania podtrzymującego do celów zgodności produkcji

image

gdzie:

MCO2–ind,CS,COP

To emisja masowa CO2 w trybie ładowania podtrzymującego dla pojedynczego pojazdu do celów zgodności produkcji, g/km;

MCO2–L,CS,COP

To emisja masowa CO2 w trybie ładowania podtrzymującego dla pojazdu L do celów zgodności produkcji, w g/km;

MCO2–H,CS,COP

To emisja masowa CO2 w trybie ładowania podtrzymującego dla pojazdu H do celów zgodności produkcji, w g/km;

Kind

to współczynnik interpolacji dla uwzględnianego pojedynczego pojazdu we właściwym cyklu badania WLTP.

2.2   Indywidualne użycie energii elektrycznej w trybie rozładowania hybrydowych pojazdów elektrycznych doładowywanych zewnętrznie do celów zgodności produkcji

image

gdzie:

ECDC–ind,CD,COP

to zużycie energii elektrycznej w trybie rozładowania dla pojedynczego pojazdu do celów zgodności produkcji, w Wh/km;

ECDC–L,CD,COP

to zużycie energii elektrycznej w trybie rozładowania dla pojazdu L do celów zgodności produkcji, w Wh/km;

ECDC–H,CD,COP

to zużycie energii elektrycznej w trybie rozładowania dla pojazdu H do celów zgodności produkcji, w Wh/km;

Kind

to współczynnik interpolacji dla uwzględnianego pojedynczego pojazdu we właściwym cyklu badania WLTP.

2.3   Wartość emisji masowej CO2 w trybie ładowania podtrzymującego do celów zgodności produkcji

Następującą wartość należy podawać i wykorzystywać do celów weryfikacji zgodności produkcji w zakresie emisji masowej CO2 w trybie ładowania podtrzymującego:

image

gdzie:

MCO2,CS,COP

to wartość emisji masowej CO2 w trybie ładowania podtrzymującego podczas badania typu 1 z ładowaniem podtrzymującym podana do weryfikacji w procedurze badania zgodności produkcji;

MCO2,CS

to emisja masowa CO2 w trybie ładowania podtrzymującego podczas badania typu 1 z ładowaniem podtrzymującym zgodnie z pkt 4.1.1 załącznika XXI, g/km;

AFCO2,CS

to współczynnik korygujący, który kompensuje różnicę między wartością podaną po przeprowadzeniu procedury badania typu 1 podczas homologacji, a zmierzonym wynikiem badania określonym w trakcie procedury zgodności produkcji;

oraz

image

gdzie

MCO2,CS,c,declared

to deklarowana emisja masowa CO2 w trybie ładowania podtrzymującego podczas badania typu 1 z ładowaniem podtrzymującym zgodnie z pkt 7 tabeli A8/5 subzałącznika 8 do XXI.

MCO2,CS,c,6

to zmierzona emisja masowa CO2 w trybie ładowania podtrzymującego podczas badania typu 1 z ładowaniem podtrzymującym zgodnie z pkt 6 tabeli A8/5 subzałącznika 8 do załącznika XXI.

2.4   Zużycie energii elektrycznej w trybie rozładowania do celów zgodności produkcji

Następującą wartość należy deklarować i wykorzystywać do celów weryfikacji zgodności produkcji w zakresie zużycia energii elektrycznej w trybie rozładowania:

image

gdzie:

ECDC,CD,COP

to zużycie energii elektrycznej w trybie rozładowania na podstawie rozładowania REESS w trakcie pierwszego właściwego cyklu badania WLTC w ramach badania typu 1 z rozładowaniem podane do weryfikacji w procedurze badania zgodności produkcji;

ECDC,CD,first WLTC

to zużycie energii elektrycznej w trybie rozładowania na podstawie rozładowania REESS w trakcie pierwszego właściwego cyklu badania WLTC w ramach badania typu 1 z rozładowaniem zgodnie z pkt 4.3 subzałącznika 8 do załącznika XXI, w Wh/km;

AFEC,AC,CD

to współczynnik korygujący dla zużycia energii elektrycznej w trybie rozładowania, który kompensuje różnicę między wartością podaną po przeprowadzeniu procedury badania typu 1 podczas homologacji, a zmierzonym wynikiem badania określonym w trakcie procedury zgodności produkcji;

oraz

image

gdzie

ECAC,CD,declared

to deklarowane zużycie energii elektrycznej w trybie rozładowania podczas badania typu 1 z rozładowaniem zgodnie z pkt 1.1.2.3 subzałącznika 6 do załącznika XXI.

ECAC,CD

to zmierzone zużycie energii elektrycznej w trybie rozładowania podczas badania typu 1 z rozładowaniem zgodnie z pkt 4.3.1 subzałącznika 8 do załącznika XXI.
Dodatek 3

WZÓR

DOKUMENT INFORMACYJNY NR …

DOTYCZĄCY HOMOLOGACJI TYPU WE POJAZDU W ODNIESIENIU DO EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ I DOSTĘPU DO INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NAPRAWY I UTRZYMANIA POJAZDÓW

Następujące informacje należy w stosownych przypadkach dostarczyć w trzech egzemplarzach, wraz ze spisem treści. Wszystkie rysunki, w odpowiedniej skali i dostatecznie szczegółowe, należy dostarczać w formacie A4 lub złożone do formatu A4. Fotografie, jeśli zostały załączone, muszą być dostatecznie szczegółowe.

Jeżeli układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne są sterowane elektronicznie, należy przedstawić informacje dotyczące ich działania.0.

INFORMACJE OGÓLNE

0.1.

Marka (nazwa handlowa producenta): …

0.2.

Typ: …

0.2.1.

Nazwa lub nazwy handlowe (o ile występują): …

0.4.

Kategoria pojazdu (c): …

0.8.

Nazwy i adresy zakładów montażowych: …

0.9.

Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeżeli istnieje): …

1.

OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE

1.1.

Fotografie lub rysunki reprezentatywnego pojazdu/komponentu/oddzielnego zespołu technicznego (1):

1.3.3.

Osie napędowe (liczba, pozycja, połączenie): …

2.

MASY I WYMIARY (f) (g) (7)

(w kg i mm) (w razie potrzeby należy odwołać się do rysunku)

2.6.

Masa pojazdu gotowego do jazdy (h)

a)  maksymalna i minimalna dla każdego wariantu: …

b)  masa każdej wersji (należy dostarczyć zestawienie): …

2.8.

Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita podana przez producenta (i) (3): …

3.

PRZETWORNIK ENERGII NAPĘDOWEJ (k)

3.1.

Producent przetwornika(-ów) energii napędowej: …

3.1.1.

Kod producenta (oznaczony na przetworniku energii napędowej lub inny sposób identyfikacji): …

3.2.

Silnik spalania wewnętrznego

3.2.1.1.

Zasada działania: zapłon iskrowy/zapłon samoczynny/zasilanie dwupaliwowe typu dual-fuel (1)

Cykl: czterosuwowy/dwusuwowy/o tłoku obrotowym (1)

3.2.1.2.

Liczba i układ cylindrów: …

3.2.1.2.1.

Średnica cylindra (1): … mm

3.2.1.2.2.

Skok (1): … mm

3.2.1.2.3.

Kolejność zapłonu: …

3.2.1.3.

Pojemność skokowa silnika (m): … cm3

3.2.1.4.

Stopień sprężania (2): …

3.2.1.5.

Rysunki komory spalania, denka tłoka i, w przypadku silnika z zapłonem iskrowym, pierścieni tłokowych: …

3.2.1.6.

Zwykła prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym (2): … min–1

3.2.1.6.1.

Podwyższona prędkość obrotowa biegu jałowego (2): … min–1

3.2.1.8.

Moc znamionowa silnika (n): … kW, przy … min–1 (wartość podana przez producenta)

3.2.1.9.

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa silnika wg producenta: … min–1

3.2.1.10.

Maksymalny moment obrotowy netto silnika (n): … Nm przy… min–1 (wartość podana przez producenta)

3.2.2.

Paliwo

3.2.2.1.

Pojazdy lekkie: olej napędowy/benzyna/LPG/NG lub biometan/etanol (E85)/biodiesel/wodór/H2NG (1) (6)

3.2.2.1.1.

Liczba oktanowa (RON), benzyna bezołowiowa: …

3.2.2.4.

Typ zasilania: Jednopaliwowe, dwupaliwowe, flex fuel (1)

3.2.2.5.

Maksymalna ilość biopaliwa dopuszczalna w paliwie (wartość podana przez producenta): … % obj.

3.2.4.

Układ zasilania paliwem:

3.2.4.1.

Gaźnikowe: tak/nie (1)

3.2.4.2.

Wtrysk paliwa (jedynie zapłon samoczynny lub silnik dwupaliwowy): tak/nie (1)

3.2.4.2.1.

Opis układu (wtrysk zasobnikowy/zespoły wtryskiwaczy/pompa rozdzielcza itp.): …

3.2.4.2.2.

Zasada działania: wtrysk bezpośredni/komora wstępna/komora wirowa (1)

3.2.4.2.3.

Pompa wtryskowa/zasilająca

3.2.4.2.3.1.

Marka(-i): …

3.2.4.2.3.2.

Typ(-y): …

3.2.4.2.3.3.

Maksymalna dawka paliwa (1) (2): … mm3 /suw lub cykl, przy prędkości obrotowej silnika:… min–1 lub, alternatywnie, wykres charakterystyki: … (Jeśli jest stosowane urządzenie sterujące doładowaniem, podać charakterystykę dawkowania paliwa i ciśnienia doładowania w funkcji prędkości obrotowej)

3.2.4.2.4.

Sterowanie ograniczeniem prędkości silnika

3.2.4.2.4.2.1.

Prędkość, przy której następuje odcięcie dawkowania paliwa przy obciążeniu … min–1

3.2.4.2.4.2.2.

Maksymalna prędkość bez obciążenia: … min–1

3.2.4.2.6.

Wtryskiwacz(-e)

3.2.4.2.6.1.

Marka(-i): …

3.2.4.2.6.2.

Typ(-y): …

3.2.4.2.8.

Dodatkowe urządzenie rozruchowe

3.2.4.2.8.1.

Marka(-i): …

3.2.4.2.8.2.

Typ(-y): …

3.2.4.2.8.3.

Opis układu: …

3.2.4.2.9.

Wtrysk sterowany elektronicznie: tak/nie (1)

3.2.4.2.9.1.

Marka(-i): …

3.2.4.2.9.2.

Typ(-y):

3.2.4.2.9.3

Opis układu: …

3.2.4.2.9.3.1.

Marka i typ układu sterującego (ECU): …

3.2.4.2.9.3.1.1.

Wersja oprogramowania ECU: …

3.2.4.2.9.3.2.

Marka i typ regulatora paliwa: …

3.2.4.2.9.3.3.

Marka i typ przepływomierza powietrza: …

3.2.4.2.9.3.4.

Marka i typ rozdzielacza paliwa: …

3.2.4.2.9.3.5.

Marka i typ obudowy przepustnicy: …

3.2.4.2.9.3.6.

Marka i typ lub zasada działania czujnika temperatury wody: …

3.2.4.2.9.3.7.

Marka i typ lub zasada działania czujnika temperatury powietrza: …

3.2.4.2.9.3.8.

Marka i typ lub zasada działania czujnika ciśnienia powietrza: …

3.2.4.3.

Wtrysk paliwa (jedynie silniki o zapłonie iskrowym): tak/nie (1)

3.2.4.3.1.

Zasada działania: wtrysk do kolektora dolotowego (jedno/wielopunktowy/wtrysk bezpośredni (1) /inne (wymienić): …

3.2.4.3.2.

Marka(-i): …

3.2.4.3.3.

Typ(-y): …

3.2.4.3.4.

Opis układu (w przypadku układów innych niż o działaniu ciągłym podać dane równoważne): …

3.2.4.3.4.1.

Marka i typ układu sterującego (ECU): …

3.2.4.3.4.1.1.

Wersja oprogramowania ECU: …

3.2.4.3.4.3.

Marka i typ lub zasada działania czujnika przepływu powietrza: …

3.2.4.3.4.8.

Marka i typ obudowy przepustnicy: …

3.2.4.3.4.9.

Marka i typ lub zasada działania czujnika temperatury wody: …

3.2.4.3.4.10.

Marka i typ lub zasada działania czujnika temperatury powietrza: …

3.2.4.3.4.11.

Marka i typ lub zasada działania czujnika ciśnienia powietrza: …

3.2.4.3.5.

Wtryskiwacze

3.2.4.3.5.1.

Marka: …

3.2.4.3.5.2.

Typ: …

3.2.4.3.7.

Układ zimnego rozruchu

3.2.4.3.7.1.

Zasada(-y) działania: …

3.2.4.3.7.2.

Zakres działania/nastawy (1) (2): …

3.2.4.4.

Pompa paliwowa

3.2.4.4.1.

Ciśnienie (2): … kPa lub wykres charakterystyki (2): …

3.2.4.4.2.

Marka(-i): …

3.2.4.4.3.

Typ(-y): …

3.2.5.

Instalacja elektryczna

3.2.5.1.

Napięcie znamionowe: … V, plus/minus połączony z masą (1)

3.2.5.2.

Prądnica

3.2.5.2.1.

Typ: …

3.2.5.2.2.

Moc znamionowa: … VA

3.2.6.

Układ zapłonowy (tylko silniki o zapłonie iskrowym)

3.2.6.1.

Marka(-i): …

3.2.6.2.

Typ(-y): …

3.2.6.3.

Zasada działania: …

3.2.6.6.

Świece zapłonowe

3.2.6.6.1.

Marka: …

3.2.6.6.2.

Typ: …

3.2.6.6.3.

Odstęp między elektrodami: … mm

3.2.6.7.

Cewka(-i) zapłonowa(-e)

3.2.6.7.1.

Marka: …

3.2.6.7.2.

Typ: …

3.2.7.

Układ chłodzenia: ciecz/powietrze (1)

3.2.7.1.

Znamionowe nastawy urządzenia sterowania temperaturą silnika: …

3.2.7.2.

Ciecz

3.2.7.2.1.

Rodzaj cieczy: …

3.2.7.2.2.

Pompa(-y) cyrkulacyjna(-e): tak/nie (1)

3.2.7.2.3.

Właściwości: … lub

3.2.7.2.3.1.

Marka(-i): …

3.2.7.2.3.2.

Typ(-y): …

3.2.7.2.4.

Przełożenie(-a) napędu: …

3.2.7.2.5.

Opis wentylatora i jego napędu: …

3.2.7.3.

Powietrze

3.2.7.3.1.

Wentylator: tak/nie (1)

3.2.7.3.2.

Właściwości: … lub

3.2.7.3.2.1.

Marka(-i): …

3.2.7.3.2.2.

Typ(-y): …

3.2.7.3.3.

Przełożenie(-a) napędu: …

3.2.8.

Układ dolotowy

3.2.8.1.

Urządzenie doładowujące: tak/nie (1)

3.2.8.1.1.

Marka(-i): …

3.2.8.1.2.

Typ(-y): …

3.2.8.1.3.

Opis układu (np. maksymalne ciśnienie doładowania: … kPa; w stosownym przypadku przepustnica): …

3.2.8.2.

Chłodnica międzystopniowa: tak/nie (1)

3.2.8.2.1.

Typ: Powietrze-powietrze/powietrze-woda (1)

3.2.8.3.

Podciśnienie w układzie dolotowym przy znamionowej prędkości obrotowej i pełnym obciążeniu silnika (dotyczy jedynie silników z zapłonem samoczynnym)

3.2.8.4.

Opis i rysunki układu dolotowego i jego osprzętu (komory wyrównawczej, urządzeń podgrzewających, dodatkowych wlotów powietrza itp.): …

3.2.8.4.1.

Opis kolektora dolotowego (w tym rysunki lub fotografie): …

3.2.8.4.2.

Filtr powietrza, rysunki: … lub

3.2.8.4.2.1.

Marka(-i): …

3.2.8.4.2.2.

Typ(-y): …

3.2.8.4.3.

Tłumik ssania, rysunki: … lub

3.2.8.4.3.1.

Marka(-i): …

3.2.8.4.3.2.

Typ(-y): …

3.2.9.

Układ wydechowy

3.2.9.1.

Opis lub rysunek kolektora wydechowego: …

3.2.9.2.

Opis lub rysunek układu wydechowego: …

3.2.9.3.

Maksymalne dopuszczalne przeciwciśnienie wydechu przy znamionowej prędkości obrotowej i pełnym obciążeniu silnika (dotyczy jedynie silników z zapłonem samoczynnym): … kPa

3.2.10.

Minimalne powierzchnie przekroju poprzecznego otworów dolotowych i wylotowych: …

3.2.11.

Rozrząd zaworów lub równoważne

3.2.11.1.

Maksymalne wzniosy zaworów, kąty otwarcia i zamknięcia lub szczegóły dotyczące alternatywnych układów rozrządu, w odniesieniu do martwych punktów. Dla zmiennych faz rozrządu minimalny i maksymalny czas rozrządu: …

3.2.11.2.

Dane regulacyjne lub kontrolne (1): …

3.2.12.

Środki ograniczające zanieczyszczenie powietrza

3.2.12.1.

Układ recyrkulacji gazów ze skrzyni korbowej (opis i rysunki): …

3.2.12.2.

Urządzenia kontrolujące emisję zanieczyszczeń (jeżeli nie są ujęte w innym dziale)

3.2.12.2.1.

Reaktor katalityczny

3.2.12.2.1.1.

Liczba reaktorów katalitycznych i ich elementów (podać informacje dla każdego oddzielnego zespołu): …

3.2.12.2.1.2.

Wymiary, kształt i pojemność reaktora(-ów) katalitycznego(-ych): …

3.2.12.2.1.3.

Zasada działania reaktora katalitycznego: …

3.2.12.2.1.4.

Całkowita zawartość metali szlachetnych: …

3.2.12.2.1.5.

Stężenie względne: …

3.2.12.2.1.6.

Podkład (budowa i materiał): …

3.2.12.2.1.7.

Gęstość komórek: …

3.2.12.2.1.8.

Typ obudowy reaktora(-ów) katalitycznego(-nych): …

3.2.12.2.1.9.

Położenie reaktora(-ów) katalitycznego(-ych) (miejsce i odległość odniesienia w linii układu wydechowego): …

3.2.12.2.1.10.

Osłona termiczna: tak/nie (1)

3.2.12.2.1.11.

Normalny zakres temperatury roboczej: … °C

3.2.12.2.1.12.

Marka reaktora katalitycznego: …

3.2.12.2.1.13.

Numer identyfikacyjny części: …

3.2.12.2.2.

Czujniki

3.2.12.2.2.1.

Czujnik tlenu: tak/nie (1)

3.2.12.2.2.1.1.

Marka: …

3.2.12.2.2.1.2.

Umiejscowienie: …

3.2.12.2.2.1.3.

Zakres kontroli: …

3.2.12.2.2.1.4.

Typ lub zasada działania: …

3.2.12.2.2.1.5.

Numer identyfikacyjny części: …

3.2.12.2.2.2.

Czujnik NOx: tak/nie (1)

3.2.12.2.2.2.1.

Marka: …

3.2.12.2.2.2.2.

Typ: …

3.2.12.2.2.2.3.

Lokalizacja

3.2.12.2.2.3.

Czujnik cząstek stałych: tak/nie (1)

3.2.12.2.2.3.1.

Marka: …

3.2.12.2.2.3.2.

Typ: …

3.2.12.2.2.3.3.

Umiejscowienie: …

3.2.12.2.3.

Wtrysk powietrza: tak/nie (1)

3.2.12.2.3.1.

Typ (powietrze pulsacyjne, pompa powietrza itp.): …

3.2.12.2.4.

Recyrkulacja spalin (EGR): tak/nie (1)

3.2.12.2.4.1.

Właściwości (marka, typ, przepływ, wysokie ciśnienie / niskie ciśnienie / ciśnienie łączne itp.): …

3.2.12.2.4.2.

Układ chłodzony wodą (określić dla każdego układu EGR np. niskie ciśnienie / wysokie ciśnienie / ciśnienie łączne: tak/nie (1)

3.2.12.2.5.

Układ kontroli emisji par (tylko dla silników zasilanych benzyną i etanolem): tak/nie (1)

3.2.12.2.5.1.

Szczegółowy opis urządzeń: …

3.2.12.2.5.2.

Rysunek układu kontroli emisji par: …

3.2.12.2.5.3.

Rysunek pochłaniacza z węglem aktywnym: …

3.2.12.2.5.4.

Masa suchego węgla aktywnego: … g

3.2.12.2.5.5.

Schematyczny rysunek zbiornika paliwa, ze wskazaniem pojemności i materiału (tylko dla silników zasilanych benzyną i etanolem): …

3.2.12.2.5.6.

Opis i schemat osłony termicznej pomiędzy zbiornikiem paliwa a układem wydechowym: …

3.2.12.2.6.

Filtr cząstek stałych: tak/nie (1)

3.2.12.2.6.1.

Wymiary, kształt i pojemność filtra cząstek stałych: …

3.2.12.2.6.2.

Konstrukcja filtra cząstek stałych: …

3.2.12.2.6.3.

Położenie (odległość odniesienia względem układu wydechowego): …

3.2.12.2.6.4.

Marka filtra cząstek stałych: …

3.2.12.2.6.5.

Numer identyfikacyjny części: …

3.2.12.2.7

Pokładowy układ diagnostyczny (OBD): tak/nie (1)

3.2.12.2.7.1.

Pisemny opis lub rysunek wskaźnika nieprawidłowego działania: …

3.2.12.2.7.2.

Wykaz i rola wszystkich komponentów monitorowanych przez układ OBD: …

3.2.12.2.7.3.

Pisemny opis (ogólne zasady działania) następujących elementów:

3.2.12.2.7.3.1

Silniki o zapłonie iskrowym

3.2.12.2.7.3.1.1.

Monitorowanie katalizatora: …

3.2.12.2.7.3.1.2.

Wykrywanie przerw zapłonu: …

3.2.12.2.7.3.1.3.

Monitorowanie czujnika tlenu: …

3.2.12.2.7.3.1.4.

Pozostałe komponenty monitorowane przez układ OBD: …

3.2.12.2.7.3.2.

Silniki o zapłonie samoczynnym: …

3.2.12.2.7.3.2.1.

Monitorowanie katalizatora: …

3.2.12.2.7.3.2.2.

Monitorowanie filtra cząstek stałych: …

3.2.12.2.7.3.2.3.

Monitorowanie elektronicznego układu paliwowego: …

3.2.12.2.7.3.2.5.

Pozostałe komponenty monitorowane przez układ OBD: …

3.2.12.2.7.4.

Kryteria aktywowania wskaźników nieprawidłowego działania (ustalona liczba cykli jazdy lub metoda statystyczna): …

3.2.12.2.7.5.

Wykaz wszystkich wykorzystywanych kodów wyjściowych i formatów pokładowego układu diagnostycznego (wraz z objaśnieniem do każdego z nich): …

3.2.12.2.7.6.

Producent pojazdu dostarcza następujące dodatkowe informacje dla celów umożliwienia produkcji części zamiennych lub serwisowych kompatybilnych z układem OBD lub narzędzi diagnostycznych oraz wyposażenia badawczego.

3.2.12.2.7.6.1.

Opis typu i liczby cykli przygotowania wstępnego zastosowanych do pierwotnej homologacji pojazdu.

3.2.12.2.7.6.2.

Opis typu cyklu demonstracyjnego układu OBD, wykorzystywanego przy pierwotnej homologacji typu pojazdu dla komponentu monitorowanego przez układ OBD.

3.2.12.2.7.6.3.

Kompleksowy dokument opisujący wszystkie komponenty, do których podłączono czujniki wraz ze strategią wykrywania usterek i aktywacji wskaźników nieprawidłowego działania (ustalona liczba cykli jazdy lub metoda statystyczna), włączając wykaz odpowiednich odczytanych parametrów wtórnych dla każdego komponentu monitorowanego przez układ OBD. Wykaz wszystkich kodów wyjściowych pokładowego układu OBD i stosowanych formatów (z wyjaśnieniem każdego z nich) w odniesieniu do poszczególnych komponentów zespołu napędowego związanych z emisją, a także poszczególnych komponentów niezwiązanych z emisją, jeżeli monitorowanie tych komponentów służy do wyboru aktywacji wskaźników nieprawidłowego działania, w szczególności należy wyczerpująco wyjaśnić dane z serwisu $05 Test ID $21 do FF oraz dane z serwisu $06.

W przypadku typów pojazdów, które wykorzystują łącze komunikacyjne zgodnie z ISO 15765-4 „Pojazdy drogowe, diagnostyka w lokalnej sieci sterującej (CAN) – część 4: wymagania dla systemów związanych z emisją zanieczyszczeń”, należy dostarczyć wyczerpujące wyjaśnienie danych z serwisu $06 badanie ID $00 do FF, dla każdego monitora systemu OBD wspomaganego identyfikatorem (ID).

3.2.12.2.7.6.4.

Informacje te można podać w formie następującej tabeli:

3.2.12.2.7.6.4.1.

Pojazdy lekkieKomponent

Kod usterki

Strategia monitorowania

Kryteria wykrywania usterki

Kryteria aktywacji wskaźników nieprawidłowego działania

Parametry wtórne

Przygotowanie wstępne

Badanie demonstracyjne

Katalizator

P0420

Sygnały czujników tlenu 1 i 2

Różnica między sygnałami czujnika 1 i 2

Trzeci cykl

Prędkość obrotowa silnika, obciążenie silnika tryb A/F, temperatura katalizatora

Dwa cykle typu I

Typ I

3.2.12.2.8.

Pozostałe układy: …

3.2.12.2.8.2.

System wymuszający

3.2.12.2.8.2.3.

Rodzaj systemu wymuszającego: po zakończeniu odliczania niemożliwe ponowne uruchomienie silnika/brak możliwości uruchomienia po zatankowaniu/zablokowanie wlewu paliwa/ograniczenie osiągów

3.2.12.2.8.2.4.

Opis systemu wymuszającego

3.2.12.2.8.2.5.

Równoważny ze średnim zasięgiem jazdy pojazdu z pełnym zbiornikiem paliwa: … km

3.2.12.2.10.

Układ okresowej regeneracji: (podać informacje dla każdego oddzielnego zespołu)

3.2.12.2.10.1.

Metoda lub układ regeneracji, opis lub rysunek: …

3.2.12.2.10.2.

Liczba cykli operacyjnych typu 1 lub równoważnych cykli na hamowni silnikowej, występujących pomiędzy dwoma cyklami, podczas których występują fazy regeneracji, zgodnie z warunkami równoważnymi dla badania typu 1 (odległość „D” na rysunku A6.App1/1 w dodatku 1 do subzałącznika 6 do załącznika XXI do rozporządzenia (UE) 2017/1151 lub na rysunku A13/1 w załączniku 13 do regulaminu EKG ONZ nr 83 (stosownie do przypadku)): …

3.2.12.2.10.2.1.

Mający zastosowanie cykl typu 1 (wskazać obowiązującą procedurę: załącznik XXI subzałącznik 4 lub regulamin EKG ONZ nr 83): …

3.2.12.2.10.3.

Opis metody stosowanej do określania liczby cykli występujących pomiędzy dwoma cyklami, podczas których występują fazy regeneracji: …

3.2.12.2.10.4.

Parametry określające wymagany poziom obciążenia przed wystąpieniem regeneracji (tj. temperatura, ciśnienie itp.): …

3.2.12.2.10.5.

Opis metody obciążania układu podczas procedury badania opisanej w ppkt 3.1 załącznika 13 do regulaminu EKG ONZ nr 83: …

3.2.12.2.11.

Układy reaktorów katalitycznych, w których stosuje się zużywalne odczynniki (podać informacje dla każdego oddzielnego zespołu) tak/nie (1)

3.2.12.2.11.1.

Typ i stężenie niezbędnego odczynnika: …

3.2.12.2.11.2.

Normalny zakres temperatur roboczych odczynnika: …

3.2.12.2.11.3.

Norma międzynarodowa: …

3.2.12.2.11.4.

Częstotliwość uzupełniania odczynnika: stale/podczas przeglądów (stosownie do przypadku):

3.2.12.2.11.5.

Wskaźnik poziomu odczynnika: (opis i umiejscowienie)

3.2.12.2.11.6.

Zbiornik odczynnika

3.2.12.2.11.6.1.

Pojemność: …

3.2.12.2.11.6.2.

Układ ogrzewania: tak/nie

3.2.12.2.11.6.2.1.

Opis lub rysunek

3.2.12.2.11.7.

Układ sterowania odczynnikiem: tak/nie (1)

3.2.12.2.11.7.1.

Marka: …

3.2.12.2.11.7.2.

Typ: …

3.2.12.2.11.8.

Wtryskiwacz odczynnika (marka, typ i umiejscowienie): …

3.2.13.

Zadymienie spalin

3.2.13.1.

Umiejscowienie oznaczenia współczynnika absorpcji (dotyczy silników z zapłonem samoczynnym): …

3.2.14.

Szczegółowe dane dotyczące wszelkich urządzeń mających wpływ na zużycie paliwa (jeżeli nie są ujęte w innych pozycjach):.

3.2.15.

Układ zasilania LPG: tak/nie (1)

3.2.15.1.

Numer homologacji typu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 661/2009 (Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 1): …

3.2.15.2.

Elektroniczny układ sterowania silnika dla zasilania LPG

3.2.15.2.1.

Marka(-i): …

3.2.15.2.2.

Typ(-y): …

3.2.15.2.3.

Możliwości regulowania w zależności od emisji: …

3.2.15.3.

Dalsza dokumentacja

3.2.15.3.1.

Opis zabezpieczenia katalizatora przy przechodzeniu z zasilania benzyną na zasilanie LPG lub odwrotnie: …

3.2.15.3.2.

Budowa układu (połączenia elektryczne, przewody ciśnieniowe, giętkie przewody kompensacyjne połączeń podciśnieniowych itp.): …

3.2.15.3.3.

Rysunek symbolu: …

3.2.16.

Układ zasilania NG: tak/nie (1)

3.2.16.1.

Numer homologacji typu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 661/2009: …

3.2.16.2.

Elektroniczny układ sterowania silnika dla zasilania gazem ziemnym

3.2.16.2.1.

Marka(-i): …

3.2.16.2.2.

Typ(-y): …

3.2.16.2.3.

Możliwości regulowania w zależności od emisji: …

3.2.16.3.

Dalsza dokumentacja

3.2.16.3.1.

Opis zabezpieczenia katalizatora przy przechodzeniu z zasilania benzyną na zasilanie gazem ziemnym lub odwrotnie: …

3.2.16.3.2.

Budowa układu (połączenia elektryczne, przewody ciśnieniowe, giętkie przewody kompensacyjne połączeń podciśnieniowych itp.): …

3.2.16.3.3.

Rysunek symbolu: …

3.2.18.

Układ zasilania wodorem: tak/nie (1)

3.2.18.1.

Numer homologacji typu WE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 79/2009: …

3.2.18.2.

Elektroniczny układ sterowania silnika dla zasilania wodorem

3.2.18.2.1.

Marka(-i): …

3.2.18.2.2.

Typ(-y): …

3.2.18.2.3.

Możliwości regulowania w zależności od emisji: …

3.2.18.3.

Dalsza dokumentacja

3.2.18.3.1.

Opis zabezpieczenia katalizatora przy przechodzeniu z zasilania benzyną na zasilanie wodorem lub odwrotnie: …

3.2.18.3.2.

Budowa układu (połączenia elektryczne, przewody ciśnieniowe, giętkie przewody kompensacyjne połączeń podciśnieniowych itp.): …

3.2.18.3.3.

Rysunek symbolu: …

3.2.19.4.

Dalsza dokumentacja

3.2.19.4.1.

Opis zabezpieczenia katalizatora przy przechodzeniu z zasilania benzyną na zasilanie H2NG lub odwrotnie: …

3.2.19.4.2.

Budowa układu (połączenia elektryczne, przewody ciśnieniowe, giętkie przewody kompensacyjne połączeń podciśnieniowych itp.): …

3.2.19.4.3.

Rysunek symbolu: …

3.2.20.

Informacje o akumulacji ciepła

3.2.20.1.

Urządzenie do aktywnego magazynowania energii cieplnej: tak/nie (1)

3.2.20.1.1.

Entalpia: … (J)

3.2.20.2.

Materiały izolacyjne

3.2.20.2.1.

Materiał izolacyjny: …

3.2.20.2.2.

Objętość izolacji: …

3.2.20.2.3.

Waga izolacji: …

3.2.20.2.4.

Umiejscowienie izolacji: …

3.3.

Urządzenie elektryczne

3.3.1.

Typ (uzwojenie, wzbudzanie): …

3.3.1.2.

Napięcie robocze: … V

3.4.

Zespoły przetworników energii napędowej

3.4.1.

Pojazd hybrydowy z napędem elektrycznym: tak/nie (1)

3.4.2.

Kategoria pojazdu hybrydowego z napędem elektrycznym: pojazd doładowywany zewnętrznie/niedoładowywany zewnętrznie: (1)

3.4.3.

Przełącznik trybu działania: jest/nie ma (1)

3.4.3.1.

Tryby wybieralne

3.4.3.1.1.

Elektryczny: tak/nie (1)

3.4.3.1.2.

Tylko zużywający paliwo: tak/nie (1)

3.4.3.1.3.

Tryby hybrydowe: tak/nie (1)

(jeżeli tak, podać krótki opis): …

3.4.4.

Opis urządzenia do magazynowania energii: (REESS, kondensator, koło zamachowe/prądnica)

3.4.4.1.

Marka(-i): …

3.4.4.2.

Typ(-y): …

3.4.4.3.

Numer identyfikacyjny: …

3.4.4.4.

Rodzaj ogniwa elektrochemicznego: …

3.4.4.5.

Energia: … (dla REESS: napięcie i pojemność Ah w 2 godz., dla kondensatora: J, …)

3.4.4.6.

Ładowarka: pokładowa/zewnętrzna/brak (1)

3.4.5.

Urządzenie elektryczne (opisać oddzielnie każdy typ urządzenia elektrycznego)

3.4.5.1.

Marka: …

3.4.5.2.

Typ: …

3.4.5.3.

Użycie podstawowe: silnik trakcyjny/generator (1)

3.4.5.3.1.

W przypadku stosowania jako silnik trakcyjny: pojedynczy/wielosilnikowy (liczba silników) (1): …

3.4.5.4.

Moc maksymalna: … kW

3.4.5.5.

Zasada działania

3.4.5.5.5.1

Prąd stały/prąd przemienny/liczba faz: …

3.4.5.5.2.

wzbudzenie obce/szeregowe/mieszane (1)

3.4.5.5.3.

synchroniczny/asynchroniczny (1)

3.4.6.

Sterownik

3.4.6.1.

Marka(-i): …

3.4.6.2.

Typ(-y): …

3.4.6.3.

Numer identyfikacyjny: …

3.4.7.

Regulator mocy

3.4.7.1.

Marka: …

3.4.7.2.

Typ: …

3.4.7.3.

Numer identyfikacyjny: …

3.4.9.

Zalecenia producenta dotyczące przygotowania wstępnego: …

3.5.

Wartości podane przez producenta w celu określenia emisji CO2 /zużycia paliwa/zużycia energii elektrycznej/zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz szczegółowe dane dotyczące ekoinnowacji (w stosownych przypadkach)(o)

3.5.7.

Wartość podana przez producenta

3.5.7.1.

Parametry badanego pojazdu

3.5.7.1.1

Pojazd High

3.5.7.1.1.1.

Zapotrzebowania na energię w cyklu (J): …

3.5.7.1.1.2.

Współczynniki obciążenia drogowego

3.5.7.1.1.2.1.

f0, N: …

3.5.7.1.1.2.2.

f1, N/(km/h): …

3.5.7.1.1.2.3.

f2, N/(km/h)2: …

3.5.7.1.2.

Pojazd Low (pojazd o niskiej emisji) (w stosownym przypadku)

3.5.7.1.2.1.

Zapotrzebowania na energię w cyklu (J)

3.5.7.1.2.2.

Współczynniki obciążenia drogowego

3.5.7.1.2.2.1.

f0, N: …

3.5.7.1.2.2.2.

f1, N/(km/h): …

3.5.7.1.2.2.3.

f2, N/(km/h)2: …

3.5.7.1.3.

Pojazd M (pojazd o średniej emisji) (w stosownym przypadku)

3.5.7.1.3.1.

Zapotrzebowania na energię w cyklu (J)

3.5.7.1.3.2.

Współczynniki obciążenia drogowego

3.5.7.1.3.2.1.

f0, N: …

3.5.7.1.3.2.2.

f1, N/(km/h): …

3.5.7.1.3.2.3.

f2, N/(km/h)2: …

3.5.7.2.

Emisje masowe CO2 w cyklu mieszanym

3.5.7.2.1.

Emisje masowe CO2 dla silnika spalinowego

3.5.7.2.1.1.

Pojazd High (pojazd o wysokiej emisji): … g/km

▼M2

3.5.7.2.1.1.0.

Pojazd High (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.1.2.

Pojazd Low (w stosownym przypadku): … g/km

▼M2

3.5.7.2.1.2.0.

Pojazd Low (w stosownym przypadku) (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.2.

Emisja masowa CO2 w trybie ładowania podtrzymującego dla OVC-HEV i NOVC-HEV

3.5.7.2.2.1.

Pojazd High: … g/km

▼M2

3.5.7.2.2.1.0.

Pojazd High (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.2.2.

Pojazd Low (w stosownym przypadku): … g/km

▼M2

3.5.7.2.2.2.0.

Pojazd Low (w stosownym przypadku) (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.2.3.

Pojazd M (w stosownym przypadku) … g/km

▼M2

3.5.7.2.2.3.0.

Pojazd M (w stosownym przypadku) (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.3.

Emisja masowa CO2 w trybie rozładowania dla OVC-HEV

3.5.7.2.3.1.

Pojazd High: … g/km

▼M2

3.5.7.2.3.1.0.

Pojazd High (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.3.2.

Pojazd Low (w stosownym przypadku): … g/km

▼M2

3.5.7.2.3.2.0.

Pojazd Low (w stosownym przypadku) (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.3.3.

Pojazd M (w stosownym przypadku) … g/km

▼M2

3.5.7.2.3.3.0.

Pojazd M (w stosownym przypadku) (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.3.

Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną dla pojazdów elektrycznych

3.5.7.3.1.

Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną (PER) dla PEV

3.5.7.3.1.1.

Pojazd High: … km

3.5.7.3.1.2.

Pojazd Low (w stosownym przypadku): … km

3.5.7.3.2.

Zasięg przy zasilaniu tylko energią elektryczną AER dla OVC-HEV

3.5.7.3.2.1.

Pojazd High: … km

3.5.7.3.2.2.

Pojazd Low (w stosownym przypadku): … km

3.5.7.3.2.3.

Pojazd M (w stosownym przypadku) … km

3.5.7.4.

Zużycie paliwa w trybie ładowania podtrzymującego (FCCS) dla FCHV

3.5.7.4.1.

Pojazd High: … kg/100 km

3.5.7.4.2.

Pojazd Low (w stosownym przypadku): … kg/100 km

3.5.7.4.3.

Pojazd M (w stosownym przypadku) … kg/100 km

3.5.7.5.

Zużycie energii elektrycznej w przypadku pojazdów elektrycznych

3.5.7.5.1.

Zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym (ECWLTC) w przypadku pojazdów elektrycznych

3.5.7.5.1.1.

Pojazd High: … Wh/km

3.5.7.5.1.2.

Pojazd Low (w stosownym przypadku): … Wh/km

3.5.7.5.2.

Zużycie energii elektrycznej ważone UF w trybie rozładowania ECAC,CD (cykl mieszany).

3.5.7.5.2.1.

Pojazd High: … Wh/km

3.5.7.5.2.2.

Pojazd Low (w stosownym przypadku): … Wh/km

3.5.7.5.2.3.

Pojazd M (w stosownym przypadku) … Wh/km

3.5.8.

Pojazd wyposażony w ekoinnowację w rozumieniu art. 12 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 w odniesieniu do pojazdów kategorii M1 lub art. 12 rozporządzenia (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do pojazdów kategorii N1: tak/nie (1)

3.5.8.1.

Typ/wariant/wersja pojazdu referencyjnego, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 725/2011 w odniesieniu do pojazdów kategorii M1 lub w art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 427/2014 w odniesieniu do pojazdów kategorii N1 (jeżeli dotyczy): …

3.5.8.2.

Występowanie interakcji pomiędzy różnymi ekoinnowacjami: tak/nie (1)

3.5.8.3.

Dane dotyczące emisji zanieczyszczeń związane ze stosowaniem ekoinnowacji (tabelę powtórzyć dla każdego zbadanego paliwa wzorcowego) (w1)Decyzja zatwierdzająca ekoinnowację (w2)

Kod ekoinnowacji (w3)

1.  Emisje CO2 z pojazdu referencyjnego (g/km)

2.  Emisje CO2 z pojazdu ekoinnowacyjnego (g/km)

3.  Emisje CO2 z pojazdu referencyjnego w cyklu badań typu 1 (w4)

4.  Emisje CO2 z pojazdu ekoinnowacyjnego w cyklu badań typu 1

5.  Współczynnik stosowania (UF), tj. czasowy udział stosowania technologii w normalnych warunkach eksploatacji

Ograniczenie emisji CO2 ((1 – 2) – (3 – 4))*5

xxxx/201x