02016R0799 — HU — 21.08.2023 — 003.002


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/799 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. március 18.)

a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 139, 2016.5.26., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/502 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. február 28.)

  L 85

1

28.3.2018

►M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/158 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. február 5.)

  L 34

20

6.2.2020

►M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1228 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. július 16.)

  L 273

1

30.7.2021

►M4

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/980 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. május 16.)

  L 134

28

22.5.2023


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 146, 3.6.2016, o 31  (799/2016)

►C2

Helyesbítés, HL L 027, 1.2.2017, o 169  (799/2016)

►C3

Helyesbítés, HL L 233, 10.9.2019, o 26  (502/2018)
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/799 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. március 18.)

a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  

Ez a rendelet meghatározza a menetíró készülékekkel kapcsolatos alábbi szempontok egységes alkalmazásához szükséges rendelkezéseket:

a) 

a jármű helyzetének rögzítése bizonyos pontokon a járművezető napi munkaideje során;

b) 

az intelligens menetíró készülékeken végzett esetleges manipulációk és visszaélések korai távészlelése;

c) 

a menetíró készülékeket és az intelligens közlekedési rendszereket összekapcsoló interfész;

d) 

a menetíró készülékek típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási és műszaki követelmények, ideértve a biztonsági mechanizmusokat is.

▼M1

(2)  
Az intelligens menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítását, tesztelését, beépítését, vizsgálatát és javítását az e rendelet I. C. mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően kell végezni.
(3)  
A nem az intelligens menetíró készülékék kategóriájába tartozó menetíró készülékeknek kialakításuk, tesztelésük, beépítésük, vizsgálatuk és javításuk tekintetében továbbra is, értelemszerűen vagy a 165/2014/EU rendelet I. mellékletében vagy a 3821/85/EGK tanácsi rendelet ( 1 ) I. B. mellékletében meghatározott követelményeknek kell megfelelniük.

▼B

(4)  
A 96/53/EK irányelv 10d. cikkének megfelelően a korai távészlelő eszköznek a járművek fedélzetén elhelyezett tömegmérő berendezések segítségével mért adatokat is továbbítania kell az esetleges csalások mihamarabbi felderítése érdekében.

▼M1

(5)  
Ez a rendelet nem sérti a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) rendelkezéseit.

▼B

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 165/2014/EU rendelet 2. cikkében szereplő fogalommeghatározások alkalmazandók.

Ezenkívül az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„digitális menetíró készülék” vagy „első generációs menetíró készülék” : olyan digitális menetíró készülék, amely nem tartozik az intelligens menetíró készülékék kategóriájába;

2.

„külső GNSS-eszköz” : olyan eszköz, amely magában foglalja a GNSS-vevőt – abban az esetben, amikor a járműegység nem egyetlen egység –, valamint azokat a további alkatrészeket, amelyek a helyzetmeghatározási adatoknak a járműegység többi része felé való kommunikációjának védelmére szolgálnak;

▼M1

3.

„adatközlő mappa” : a teljes – papíralapú vagy elektronikus formátumú – mappa, amely a gyártó vagy meghatalmazottja által a típusjóváhagyó hatósághoz a menetíró készülék vagy valamelyik alkatrészének típusjóváhagyása céljára benyújtott összes információt tartalmazza, köztük a 165/2014/EU rendelet 12. cikkének (3) bekezdésében említett tanúsítványokat, valamint az e rendelet I. C. mellékletében meghatározott tesztek elvégzéséről készült jegyzőkönyveket, csakúgy mint rajzokat, fényképeket és egyéb idevágó dokumentumokat;

▼B

4.

„információs csomag” : a papíralapú vagy elektronikus formátumú adatközlő mappa, minden olyan dokumentummal együtt, amelyet a típusjóváhagyó hatóság feladatköre ellátása során csatolt az adatközlő mappához, ideértve a típus-jóváhagyási folyamat végén a menetíró készüléknek vagy alkatrészének EK-típusbizonyítványát;

5.

„az információs csomag tartalomjegyzéke” : az információs csomag számokkal ellátott részeit felsoroló és annak minden lényeges elemét azonosító dokumentum. A dokumentumban az EK-típusjóváhagyási folyamat egymást követő lépéseinek elkülöníthetőnek kell lenniük, és meg kell adni az információs csomag minden egyes felülvizsgálatának és aktualizálásának dátumát is;

6.

„korai távészlelő eszköz” : a járműegység azon berendezése, amelyet célzott közúti ellenőrzések végzésére használnak;

▼M1

7.

„intelligens menetíró készülék” vagy „második generációs menetíró készülék” : a 165/2014/EU rendelet 8., 9. és 10. cikkének, valamint e rendelet I. C. mellékletének megfelelő digitális menetíró készülék;

8.

„menetíró készülék alkatrésze” : a következő elemek valamelyike: járműegység, mozgásérzékelő, adatrögzítő lap, külső GNSS-eszköz és külső korai távészlelő eszköz;

▼B

9.

„típusjóváhagyó hatóság” : a menetíró készülék vagy alkatrészei típusjóváhagyásának elvégzéséért, az engedélyezési eljárásért, valamint a típusbizonyítványok kiadásáért, illetve adott esetben visszavonásáért felelős tagállami hatóság, amely más tagállamok típusjóváhagyó hatóságainak viszonylatában kapcsolattartó pontként működik, és gondoskodik arról, hogy a gyártók eleget tegyenek az e rendelet követelményeinek teljesítésére vonatkozó kötelezettségeiknek;

▼M1

10.

„járműegység” :

a menetíró készülék, ide nem értve a mozgásérzékelőt és a mozgásérzékelőhöz tartozó csatlakozó kábeleket.

Egyetlen vagy a járműben különböző helyeken elhelyezett több egység alkothatja, valamint feldolgozó egységből, adatmemóriából, időmérő funkcióból, két intelligenskártyainterfész-eszközből (járművezető és járműkísérő), nyomtatóból, kijelzőből, csatlakozóból, a felhasználói inputok bevitelére szolgáló készülékekből, GNSS-vevőből és távoli kommunikációs eszközből áll.

A járműegység típusjóváhagyástól függően az alábbi alkatrészekből állhat:

— 
a járműegység önálló alkatrészként (a GNSS-vevővel és a távoli kommunikációs eszközzel),
— 
a járműegység háza (a távoli kommunikációs eszközzel), és a külső GNSS-eszköz,
— 
a járműegység háza (a GNSS-vevővel) és a külső távoli kommunikációs eszköz,
— 
a járműegység háza, a külső GNSS-eszköz és a külső távoli kommunikációs eszköz.

Ha a járműegység a járműben különböző helyeken elhelyezett több egységből áll, a járműegység fő alkotórésze az az egység, amely a feldolgozó egységet, az adatmemóriát és az időmérő funkciót tartalmazza.

A „járműegység (VU)” kifejezés a „járműegységet” vagy a „járműegység fő alkotórészét” jelöli.

▼B

3. cikk

Helyzetalapú szolgáltatások

(1)  
A gyártók kötelesek gondoskodni arról, hogy az intelligens menetíró készülékek kompatibilisek legyenek a Galileo navigációs rendszer és az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatási (EGNOS) rendszer által biztosított helyzetmeghatározási szolgáltatásokkal.
(2)  
A gyártók dönthetnek úgy is, hogy az (1) bekezdésben említett rendszerek mellett más műholdas navigációs rendszerekkel is biztosítják a kompatibilitást.

4. cikk

A menetíró készülékek és alkatrészeik típus-jóváhagyási eljárása

(1)  
A menetíró készülék vagy bármely alkatrészének vagy alkatrészei csoportjának típusjóváhagyására irányuló kérelmet a gyártó vagy meghatalmazottja nyújtja be az egyes tagállamok által kijelölt típusjóváhagyó hatóságokhoz. A kérelem az egyes alkatrészekkel kapcsolatos információkat tartalmazó adatközlő mappából áll, amely magában foglalja adott esetben a menetíró készülék kiegészítéséhez szükséges további alkatrészek típusbizonyítványait, valamint minden egyéb idevágó dokumentumot.
(2)  
A tagállamok minden olyan menetíró készülékre, azok alkatrészére, illetve alkatrészeik csoportjára megadják a típusjóváhagyást, amely megfelel az 1. cikk (2) vagy értelemszerűen (3) bekezdésében említett közigazgatási és műszaki követelményeknek. Ebben az esetben a típusjóváhagyó hatóság a kérelmezőnek az e rendelet II. mellékletében meghatározott mintának megfelelő típusbizonyítványt állít ki.
(3)  
A típusjóváhagyó hatóság a gyártót vagy meghatalmazottját további információk benyújtására kérheti.
(4)  
A gyártó vagy meghatalmazottja annyi menetíró készüléket, illetve annyi alkatrészt bocsát a típusjóváhagyó hatóságok és a 165/2014/EU rendelet 12. cikkének (3) bekezdésében említett tanúsítványok kiállításáért felelős jogi személyek rendelkezésére, amennyi alapján megfelelő módon elvégezhető a típus-jóváhagyási eljárás.
(5)  
Amennyiben a gyártó vagy meghatalmazottja a menetíró készülék bizonyos alkatrészeire vagy alkatrészcsoportjaira kér típusjóváhagyást, a típusjóváhagyó hatóságok rendelkezésére bocsátja az egyéb, már típusjóváhagyást kapott alkatrészeket, valamint a teljes menetíró készülék kialakításához szükséges egyéb részeket annak érdekében, hogy az említett hatóságok a szükséges teszteket el tudják végezni.

5. cikk

A típusjóváhagyások módosításai

(1)  
A gyártó vagy meghatalmazottja haladéktalanul tájékoztatja az eredeti típusjóváhagyást megadó típusjóváhagyó hatóságokat a menetíró készülék szoftverének vagy hardverének vagy a készülék legyártásához használt, az adatközlő mappába bejegyzett anyagok jellegének bármilyen módosításáról, és a típusjóváhagyás módosítására irányuló kérelmet nyújt be.
(2)  
A típusjóváhagyó hatóságok felülvizsgálhatják vagy kiterjeszthetik a meglévő típusjóváhagyást, vagy a módosítások jellegének és jellemzőinek megfelelően új típusjóváhagyást adhatnak ki.

„Felülvizsgálatra” akkor kerül sor, ha a típusjóváhagyó hatóság úgy ítéli meg, hogy a menetíró készülék szoftverének vagy hardverének, illetve a készülék legyártásához használt anyagok jellegének módosítása nem számottevő. Ebben az esetben a típusjóváhagyó hatóság kiadja az információs csomagot alkotó dokumentumok felülvizsgált változatát, amelyekben feltünteti a módosítások jellegét és az idevágó jóváhagyás megadásának időpontját. Az e követelménynek való megfelelés teljesíthető az információs csomag aktualizált, egységes szerkezetbe foglalt és az elvégzett módosítások részletes leírásával kiegészített változatával.

„Kiterjesztésre” akkor kerül sor, ha a típusjóváhagyó hatóság úgy ítéli meg, hogy a menetíró készülék szoftverének vagy hardverének, illetve a készülék legyártásához használt anyagok jellegének módosítása számottevő mértékű. Ebben az esetben új tesztek elvégzését kérheti, amiről tájékoztatja a gyártót vagy annak meghatalmazottját. Ha e tesztek eredménye megfelelőnek bizonyul, a típusjóváhagyó hatóság felülvizsgált típusbizonyítványt állít ki, amely a megadott kiterjesztés számát is tartalmazza. A típusbizonyítványban meg kell adni a kiterjesztés indokát és a dokumentum kiállításának időpontját.

(3)  
Az információs csomag tartalomjegyzékében fel kell tüntetni a típusjóváhagyás legutóbbi kiterjesztésének vagy felülvizsgálatának vagy a típusjóváhagyás legutóbbi aktualizálásának és egységes szerkezetbe foglalásának időpontját.
(4)  
Új típusjóváhagyásra akkor lehet szükség, ha a típusjóváhagyásban részesített menetíró készülék vagy alkatrészeinek kért módosításai új biztonsági vagy interoperabilitási tanúsítvány kiállítását vonnák maguk után.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. március 2-től kell alkalmazni.

▼M1

Az I. C. melléklet azonban csak 2019. június 15-től alkalmazandó, a 16. függelék kivételével, amely 2016. március 2-tól alkalmazandó.

▼B

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. C. MELLÉKLET

Kialakítási, tesztelési, beépítési és vizsgálati követelmények

BEVEZETÉS

1.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

2.

AZ ADATRÖGZÍTŐ KÉSZÜLÉK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ÉS FUNKCIÓI

2.1.

Általános jellemzők

2.2.

Funkciók

2.3.

Üzemmódok

2.4.

Biztonság

3.

AZ ADATRÖGZÍTŐ KÉSZÜLÉK KIALAKÍTÁSÁRA ÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

3.1.

A kártyabehelyezések és -kivételek nyomon követése

3.2.

Sebesség-, helyzet- és távolságmérés

3.2.1.

A megtett távolság mérése

3.2.2.

Sebességmérés

3.2.3.

Helyzetmérés

3.3.

Időmérés

3.4.

A járművezető tevékenységének nyomon követése

3.5.

A járművezetési állapot nyomon követése

3.6.

Adatbevitel a járművezetők által

3.6.1.

Azon helyek bevitele, ahol a munkanapok kezdődnek és/vagy végződnek

3.6.2.

A járművezető tevékenységével kapcsolatos adatok és a járművezető ITS-interfésszel kapcsolatos hozzájárulásának kézi bevitele

3.6.3.

Különleges körülmények bevitele

▼M3

3.6.4.

Berakodási/kirakodási művelet bevitele

▼B

3.7.

A vállalkozások általi lezárások kezelése

3.8.

Az ellenőrzési tevékenység nyomon követése

3.9.

Események és/vagy hibák észlelése

3.9.1.

„Érvénytelen kártya behelyezése”

3.9.2.

„Kártyaütközés”

3.9.3.

„Időátfedés”

3.9.4.

„Járművezetés megfelelő kártya nélkül”

3.9.5.

„Kártya behelyezése járművezetés közben”

3.9.6.

„Utolsó kártyakapcsolat nem megfelelő lezárása”

3.9.7.

„Gyorshajtás”

3.9.8.

„Áramellátás megszakadása”

3.9.9.

„Kommunikációs hiba a távoli kommunikációs eszközzel”

3.9.10.

„A GNSS-vevőből származó helyzetmeghatározási információk hiánya”

3.9.11.

„Kommunikációs hiba a külső GNSS-eszközzel”

3.9.12.

A „mozgásadatok hibája”

3.9.13

„A jármű mozgásával kapcsolatos ellentmondás”

3.9.14.

A „biztonsági rendszer megsértésére irányuló kísérlet”

3.9.15.

„Időütközés”

3.9.16.

Kártyahiba

3.9.17.

Az „adatrögzítő készülék” hibája

▼M3

3.9.18.

„GNSS-anomália”

▼B

3.10.

Beépített és önellenőrző tesztek

3.11.

Az adatmemória leolvasása

3.12.

Rögzítés és tárolás az adatmemóriában

3.12.1.

Készülékazonosítási adatok

3.12.1.1.

Járműegység-azonosítási adatok

3.12.1.2.

A mozgásérzékelő azonosítási adatai

3.12.1.3.

A globális navigációs műholdrendszerek azonosítási adatai

3.12.2.

Kulcsok és tanúsítványok

3.12.3.

A járművezetői vagy műhelykártya behelyezési és kivételi adatai

3.12.4.

A járművezető tevékenységére vonatkozó adatok

▼M1

3.12.5.

Azok a helyek (helységnév és földrajzi hely), ahol a munkanapok kezdődnek, végződnek és/vagy ahol a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét

▼B

3.12.6.

A kilométer-számláló adatai

3.12.7.

Részletes sebességadatok

3.12.8.

Az eseményekkel kapcsolatos adatok

3.12.9.

A hibákkal kapcsolatos adatok

3.12.10.

Kalibrálási adatok

3.12.11.

Időbeállítási adatok

3.12.12.

Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

3.12.13.

A vállalkozások általi lezárások adatai

3.12.14.

A letöltési tevékenységre vonatkozó adatok

3.12.15.

A különleges körülményekre vonatkozó adatok

3.12.16.

A tachográfkártya adatai

▼M3

3.12.17.

Határátlépések

3.12.18.

Berakodási/kirakodási műveletek

3.12.19.

Digitális térkép

▼B

3.13.

A tachográfkártyák leolvasása

3.14.

Rögzítés és tárolás a tachográfkártyákon

3.14.1.

Rögzítés és tárolás az első generációs tachográfkártyákon

3.14.2.

Rögzítés és tárolás a második generációs tachográfkártyákon

3.15.

Kijelzés

3.15.1.

Az alapértelmezett adatok kijelzése

3.15.2.

Figyelmeztető kijelzés

3.15.3.

A menü elérése

3.15.4.

Egyéb kijelzett információk

3.16.

Nyomtatás

3.17.

Figyelmeztetések

3.18.

Adatletöltés külső adathordozókra

3.19.

Távoli kommunikáció a célzott közúti ellenőrzések céljára

▼M3

3.20.

Adatcsere külső kiegészítő eszközökkel

▼B

3.21.

Kalibrálás

3.22.

Közúti kalibrálási ellenőrzés

3.23.

Időbeállítás

3.24.

Teljesítményjellemzők

3.25.

Anyagok

3.26.

Jelölések

▼M3

3.27.

A határátlépések nyomon követése

3.28.

Szoftverfrissítés

▼B

4.

A TACHOGRÁFKÁRTYÁK KIALAKÍTÁSÁRA ÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

4.1.

Látható adatok

4.2.

Biztonság

4.3.

Szabványok

4.4.

Környezeti és elektromos előírások

4.5.

Adattárolás

4.5.1.

Az azonosítást és a kártya kezelését szolgáló elemi fájlok

4.5.2.

Az integrált áramkörös kártyák azonosítása

4.5.2.1.

Chipazonosítás

4.5.2.2.

DIR (csak második generációs tachográfkártyákban van jelen)

4.5.2.3.

ATR-információ (korlátozott, csak második generációs tachográfkártyákban van jelen)

4.5.2.4.

Kiterjesztett hosszúságú információk (korlátozott, csak második generációs tachográfkártyákban van jelen)

4.5.3.

Járművezetői kártya

4.5.3.1.

Tachográf-alkalmazás (az első és második generációs járműegységek számára)

4.5.3.1.1.

Alkalmazásazonosító

4.5.3.1.2.

Kulcsok és tanúsítványok

4.5.3.1.3.

A kártya azonosítása

4.5.3.1.4.

A kártyatulajdonos azonosítása

4.5.3.1.5.

Kártyaletöltés

4.5.3.1.6.

Információk a vezetői engedélyről

4.5.3.1.7.

Az eseményekkel kapcsolatos adatok

4.5.3.1.8.

A hibákkal kapcsolatos adatok

4.5.3.1.9.

A járművezető tevékenységére vonatkozó adatok

4.5.3.1.10.

Az üzemeltetett járművek adatai

4.5.3.1.11.

A munkanap kezdő és/vagy végső helye

4.5.3.1.12.

Kártyakapcsolati adatok

4.5.3.1.13.

Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

4.5.3.1.14.

A különleges körülményekre vonatkozó adatok

4.5.3.2.

Második generációs tachográf-alkalmazás (az első generációs járműegységek számára nem elérhető)

4.5.3.2.1.

Alkalmazásazonosító

▼M3

4.5.3.2.1.1.

Kiegészítő alkalmazásazonosító (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

▼B

4.5.3.2.2.

Kulcsok és tanúsítványok

4.5.3.2.3.

A kártya azonosítása

4.5.3.2.4.

A kártyatulajdonos azonosítása

4.5.3.2.5.

Kártyaletöltés

4.5.3.2.6.

Információk a vezetői engedélyről

4.5.3.2.7.

Az eseményekkel kapcsolatos adatok

4.5.3.2.8.

A hibákkal kapcsolatos adatok

4.5.3.2.9.

A járművezető tevékenységére vonatkozó adatok

4.5.3.2.10.

Az üzemeltetett járművek adatai

4.5.3.2.11.

A munkanap kezdő és/vagy végső helye (helységnév és földrajzi hely)

4.5.3.2.12.

Kártyakapcsolati adatok

4.5.3.2.13.

Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

4.5.3.2.14.

A különleges körülményekre vonatkozó adatok

4.5.3.2.15.

Az üzemeltetett járműegységek adatai

▼M1

4.5.3.2.16.

Azon helyek adatai, ahol a halmozott járművezetési idő elérte a három órát

▼M3

4.5.3.2.17.

Az azon helyekhez kapcsolódó helyzetek hitelesítési státusza, ahol a munkanapok kezdődnek és/vagy végződnek (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.3.2.18.

Azon helyzetek hitelesítési státusza, ahol a halmozott járművezetési idő eléri a három órát (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.3.2.19.

Határátlépések (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.3.2.20.

Berakodási/kirakodási műveletek (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.3.2.21.

Szállítmánytípusra vonatkozó adatok (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.3.2.22.

Járműegység-konfigurációk (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

▼B

4.5.4.

Műhelykártya

4.5.4.1.

Tachográf-alkalmazás (az első és második generációs járműegységek számára)

4.5.4.1.1.

Alkalmazásazonosító

4.5.4.1.2.

Kulcsok és tanúsítványok

4.5.4.1.3.

A kártya azonosítása

4.5.4.1.4.

A kártyatulajdonos azonosítása

4.5.4.1.5.

Kártyaletöltés

4.5.4.1.6.

Kalibrálási és időbeállítási adatok

4.5.4.1.7.

Az eseményekkel és a hibákkal kapcsolatos adatok

4.5.4.1.8.

A járművezető tevékenységére vonatkozó adatok

4.5.4.1.9.

Az üzemeltetett járművek adatai

4.5.4.1.10.

A munkanapok kezdetére és/vagy végére vonatkozó adatok

4.5.4.1.11.

Kártyakapcsolati adatok

4.5.4.1.12.

Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

4.5.4.1.13.

A különleges körülményekre vonatkozó adatok

4.5.4.2.

Második generációs tachográf-alkalmazás (az első generációs járműegységek számára nem elérhető)

4.5.4.2.1.

Alkalmazásazonosító

▼M3

4.5.4.2.1.1.

Kiegészítő alkalmazásazonosító (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

▼B

4.5.4.2.2.

Kulcsok és tanúsítványok

4.5.4.2.3.

A kártya azonosítása

4.5.4.2.4.

A kártyatulajdonos azonosítása

4.5.4.2.5.

Kártyaletöltés

4.5.4.2.6.

Kalibrálási és időbeállítási adatok

4.5.4.2.7.

Az eseményekkel és a hibákkal kapcsolatos adatok

4.5.4.2.8.

A járművezető tevékenységére vonatkozó adatok

4.5.4.2.9.

Az üzemeltetett járművek adatai

4.5.4.2.10.

A munkanapok kezdetére és/vagy végére vonatkozó adatok

4.5.4.2.11.

Kártyakapcsolati adatok

4.5.4.2.12.

Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

4.5.4.2.13.

Az üzemeltetett járműegységek adatai

▼M1

4.5.4.2.14.

Azon helyek adatai, ahol a halmozott járművezetési idő elérte a három órát

▼B

4.5.4.2.15.

A különleges körülményekre vonatkozó adatok

▼M3

4.5.4.2.16.

Az azon helyekhez kapcsolódó helyzetek hitelesítési státusza, ahol a munkanapok kezdődnek és/vagy végződnek (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.4.2.17.

Azon helyzetek hitelesítési státusza, ahol a halmozott járművezetési idő eléri a három órát (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.4.2.18.

Határátlépések (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.4.2.19.

Berakodási/kirakodási műveletek (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.4.2.20.

Szállítmánytípusra vonatkozó adatok (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.4.2.21.

Kiegészítő kalibrálási adatok (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

4.5.4.2.22.

Járműegység-konfigurációk (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

▼B

4.5.5.

Ellenőrzőkártya

4.5.5.1.

Tachográf-alkalmazás (az első és második generációs járműegységek számára)

4.5.5.1.1.

Alkalmazásazonosító

4.5.5.1.2.

Kulcsok és tanúsítványok

4.5.5.1.3.

A kártya azonosítása

4.5.5.1.4.

A kártyatulajdonos azonosítása

4.5.5.1.5.

Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

4.5.5.2.

Második generációs (G2) tachográf-alkalmazás (az első generációs járműegységek számára nem elérhető)

4.5.5.2.1.

Alkalmazásazonosító

▼M3

4.5.5.2.1.1.

Kiegészítő alkalmazásazonosító (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

▼B

4.5.5.2.2.

Kulcsok és tanúsítványok

4.5.5.2.3.

A kártya azonosítása

4.5.5.2.4.

A kártyatulajdonos azonosítása

4.5.5.2.5.

Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

▼M3

4.5.5.2.6.

Járműegység-konfigurációk (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

▼B

4.5.6.

Vállalkozáskártya

4.5.6.1.

Tachográf-alkalmazás (az első és második generációs járműegységek számára)

4.5.6.1.1.

Alkalmazásazonosító

4.5.6.1.2.

Kulcsok és tanúsítványok

4.5.6.1.3.

A kártya azonosítása

4.5.6.1.4.

A kártyatulajdonos azonosítása

4.5.6.1.5.

A vállalkozás tevékenységére vonatkozó adatok

4.5.6.2.

Második generációs (G2) tachográf-alkalmazás (az első generációs járműegységek számára nem elérhető)

4.5.6.2.1.

Alkalmazásazonosító

▼M3

4.5.6.2.1.1.

Kiegészítő alkalmazásazonosító (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

▼B

4.5.6.2.2.

Kulcsok és tanúsítványok

4.5.6.2.3.

A kártya azonosítása

4.5.6.2.4.

A kártyatulajdonos azonosítása

4.5.6.2.5.

A vállalkozás tevékenységére vonatkozó adatok

▼M3

4.5.6.2.6.

Járműegység-konfigurációk (a második generációs járműegységek 1. verziója esetében nem elérhető)

▼B

5.

AZ ADATRÖGZÍTŐ KÉSZÜLÉK BEÉPÍTÉSE

5.1.

Beépítés

5.2.

Illesztési címke

5.3.

Plombák

6.

ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK ÉS JAVÍTÁSOK

6.1.

Szerelők, műhelyek és járműgyártók jóváhagyása

▼M1

6.2.

Új vagy javított alkatrészek ellenőrzése

▼B

6.3.

A beépítés vizsgálata

6.4.

Időszakos vizsgálatok

6.5.

A hibák mérése

6.6.

Javítások

7.

KÁRTYAKIBOCSÁTÁS

8.

AZ ADATRÖGZÍTŐ KÉSZÜLÉKEK ÉS A TACHOGRÁFKÁRTYÁK TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA

8.1.

Általános szempontok

8.2.

Biztonsági tanúsítvány

8.3.

Működési tanúsítvány

8.4.

Interoperabilitási tanúsítvány

8.5.

Típusbizonyítvány

8.6.

Különleges eljárás: első interoperabilitási tanúsítványok második generációs adatrögzítő készülékek és tachográfkártyák számára

▼M3

BEVEZETÉS

E melléklet azokat a követelményeket határozza meg, amelyek a második generációs adatrögzítő készülékekre és tachográfkártyákra vonatkoznak.

2019. június 15. óta az Európai Unióban első alkalommal nyilvántartásba vett járművekbe második generációs menetíró készülékeket építenek be, és második generációs tachográfkártyákat bocsátanak ki.

A második generációs tachográfrendszerek zökkenőmentes bevezetése érdekében a második generációs tachográfkártyákat úgy alakították ki, hogy azokat a 3821/85/EGK rendelet I. B. mellékletével összhangban gyártott első generációs járműegységekben is használni lehessen.

Hasonlóképpen, az első generációs tachográfkártyák a második generációs járműegységekben is használhatók. A második generációs járműegységek azonban csak második generációs műhelykártyákkal kalibrálhatók.

E melléklet az első és a második generációs tachográfrendszerek közötti interoperabilitásra vonatkozó követelményeket határozza meg. E tekintetben az 15. függelék további részleteket tartalmaz a két generáció párhuzamos alkalmazására vonatkozóan.

Ezenkívül mivel olyan új funkciók kerülnek bevezetésre, mint a Galileo nyilvános szolgáltatásai közé tartozó navigációsüzenet-hitelesítés, a határátlépések észlelése, a be- és kirakodási műveletek bevitele, továbbá mivel felmerült az igény a járművezetői kártya kapacitásának 56 napra való növelése iránt, e rendelet bevezeti a második generációs menetíró készülékek és tachográfkártyák második verziójára vonatkozó műszaki követelményeket.

▼B

Függelékek listája

1. függelék:

ADATSZÓTÁR

2. függelék:

A TACHOGRÁFKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

3. függelék:

PIKTOGRAMOK

4. függelék:

KINYOMATOK

5. függelék:

KIJELZÉS

6. függelék:

ELŐLAPI KALIBRÁLÁSI ÉS LETÖLTŐ CSATLAKOZÓ

7. függelék:

ADATLETÖLTÉSI PROTOKOLLOK

8. függelék:

KALIBRÁLÁSI PROTOKOLL

9. függelék:

TÍPUSJÓVÁHAGYÁS ÉS A MINIMÁLISAN ELŐÍRT TESZTEK JEGYZÉKE

10. függelék:

BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

11. függelék:

KÖZÖS BIZTONSÁGI MECHANIZMUSOK

12. függelék:

A GLOBÁLIS NAVIGÁCIÓS MŰHOLDRENDSZEREN (GNSS-RENDSZEREN) ALAPULÓ HELYZETMEGHATÁROZÁS

13. függelék:

ITS-INTERFÉSZ

14. függelék:

TÁVOLI KOMMUNIKÁCIÓS FUNKCIÓ

15. függelék:

MIGRÁLÁS: KÜLÖNFÉLE GENERÁCIÓJÚ KÉSZÜLÉKEK EGYÜTTES MŰKÖDTETÉSE

16. függelék:

AZ M1 ÉS N1 KATEGÓRIÁJÚ JÁRMŰVEKBE ÉPÍTENDŐ ADAPTER

1   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Ebben a mellékletben:

a) 

„aktiválás”:

az a szakasz, amelyben a menetíró készülék a műhelykártya használata révén teljes mértékben üzemképessé válik, és valamennyi funkcióját üzembe helyezi, beleértve a biztonsági funkciókat is;

b) 

„hitelesítés”:

azon funkció, amelynek célja a személyazonosság megállapítása és ellenőrzése;

c) 

„hitelesség”:

az ellenőrizhető személyazonosságú felektől származó információk tulajdonsága;

d) 

„beépített teszt (BIT)”:

olyan, kérésre végrehajtott tesztek, amelyeket a kezelő vagy valamely külső berendezés indít el;

e) 

„naptári nap”:

00 óra 00 perctől 24 óra 00 percig terjedő nap. Minden naptári nap az egyeztetett világidőhöz (UTC) viszonyítandó;

▼M3

f) 

az intelligens menetíró készülékek „kalibrálása”:

az adatmemóriában tárolandó járműparaméterek frissítése vagy megerősítése. A járműparaméterek magukban foglalják a jármű azonosító adatait (jármű-azonosító szám [VIN], rendszám [VRN] és a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam), valamint a jármű jellemzőit (w, k, l, abroncsméret; a sebességkorlátozó készülék beállítása [adott esetben], az aktuális UTC idő, a kilométer-számláló aktuális értéke az alapértelmezett szállítmánytípus); az adatrögzítő készülék kalibrálása során minden, a típusjóváhagyás szempontjából lényeges plomba típusát és azonosítóját el kell menteni az adatmemóriába;

ha kizárólag az UTC idő frissítésére vagy megerősítésére kerül sor, azt nem kalibrálásnak, hanem időbeállításnak kell tekinteni, amennyiben ez nem mond ellent a 6.4. pontban meghatározott 409. követelménynek;

az adatrögzítő készülék kalibrálása megköveteli a műhelykártya használatát;

g) 

„kártyaszám”:

azon 16 alfanumerikus karakterből álló szám, amely egyértelműen azonosítja a tachográfkártyát egy tagállamon belül. A kártya száma magában foglal egy azonosítót, amely a járművezető vagy a kártya tulajdonosának azonosítására szolgál, valamint a kártya konszekutív indexét, a kártyacsereindexet és a kártya megújítási indexét;

a kártya egyértelmű azonosítása tehát a kiállító tagállam kódjával és a kártyaszámmal lehetséges;

▼B

h) 

„a kártya konszekutív indexe”:

a kártyaszám tizennegyedik alfanumerikus karaktere, amely arra szolgál, hogy a több tachográfkártyát is átvenni jogosult társaságnak, műhelynek vagy ellenőrző hatóságnak kibocsátott különböző kártyákat megkülönböztesse. A társaság, a műhely vagy az ellenőrző hatóság egyértelmű azonosítása a kártyaszám első 13 karakterével lehetséges;

▼M3

i) 

„a kártya megújítási indexe”:

a kártyaszám tizenhatodik alfanumerikus karaktere, amely minden alkalommal eggyel nő, amikor egy adott azonosítóval – azaz a járművezető vagy a tulajdonos azonosításával és a konszekutív indexszel – azonosított tachográfkártyát megújítanak;

j) 

„kártyacsereindex”:

a kártyaszám tizenötödik alfanumerikus karaktere, amely minden alkalommal eggyel nő, amikor egy adott azonosítóval – azaz a járművezető vagy a tulajdonos azonosításával és a konszekutív indexszel – azonosított tachográfkártyát kicserélnek;

▼B

k) 

„a jármű jellemző együtthatója”:

az a jellemző számérték, amely megadja a jármű és az adatrögzítő készülék közötti kapcsolatot biztosító alkatrész (sebességváltó kimenőtengelye vagy a keréktengely) által azon idő alatt kibocsátott kimenő jel értékét, mialatt a jármű a 414. követelményben meghatározott rendes vizsgálati feltételek mellett egy kilométernyi távolságot megtesz. A jellemző együtthatót kilométerenkénti impulzusszámban (w = … imp/km) kell kifejezni;

l) 

„vállalkozáskártya”:

egy tagállam hatóságai által azon fuvarozási vállalkozások részére kiállított tachográfkártya, amelyek menetíró készülékkel felszerelt járműveket kötelesek üzemeltetni; e kártya azonosítja a fuvarozási vállalkozást, és lehetővé teszi a menetíró készülékben tárolt, az adott fuvarozási vállalkozás által lezárt adatok megjelenítését, letöltését és kinyomtatását;

m) 

„az adatrögzítő készülék állandója”:

az egy kilométernyi megtett távolság kijelzéséhez és rögzítéséhez szükséges bemenő jel értékét megadó jellemző számérték; ezen állandót kilométerenkénti impulzusszámban (k = … imp/km) kell kifejezni;

n) 

a „megszakítás nélküli járművezetési időt” az adatrögzítő készülék számítja ki a következő módon ( 3 ):

a megszakítás nélküli járművezetési időt egy meghatározott járművezető utolsó KÉSZENLÉTE vagy SZÜNETE/PIHENÉSE vagy legalább 45 perces ISMERETLEN ( 4 ) időszaka óta eltelt mindenkori halmozott járművezetési idejeként kell kiszámítani (ez az időszak az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 5 ) értelmében több rövidebb időszakból is állhat). A számítások céljára a járművezetői kártyán rögzített korábbi tevékenységeket is szükség szerint figyelembe kell venni. Amennyiben a járművezető nem helyezte be a kártyáját, a számítások azokon az adatokon alapulnak, amelyeket a memória a megfelelő időtartam (amikor nem volt kártya a készülékben) és a megfelelő kártyaolvasó egység vonatkozásában tárol;

o) 

„ellenőrzőkártya”:

egy tagállam hatóságai által az illetékes nemzeti ellenőrző hatóság részére kiállított tachográfkártya, amely azonosítja az ellenőrző szervet és opcionálisan az ellenőrző tisztviselőt, valamint lehetővé teszi az adatmemóriában vagy a járművezetői kártyán és opcionálisan a műhelykártyán tárolt adatokhoz való hozzáférést leolvasás, nyomtatás és/vagy letöltés céljából.

A kártya egyben lehetővé teszi, hogy a közúti ellenőrzések során kalibrálást végezzenek, és hozzáférést biztosít a korai távészleléssel történő kommunikációhoz használt leolvasó adataihoz.

p) 

a „halmozott pihenőidőt” az adatrögzítő készülék számítja ki a következő módon (3) :

a halmozott pihenőidőt egy meghatározott járművezető utolsó KÉSZENLÉTE vagy SZÜNETE/PIHENÉSE vagy legalább 45 perces ISMERETLEN (4)  időszaka óta eltelt mindenkori halmozott KÉSZENLÉTE vagy SZÜNETE/PIHENÉSE vagy legalább 15 perces ISMERETLEN (4)  időszakai összegeként kell kiszámítani (ez az időszak az 561/2006/EK rendelet értelmében több rövidebb időszakból is állhat).

A számítások céljára a járművezetői kártyán rögzített korábbi tevékenységeket is szükség szerint figyelembe kell venni. Az ismeretlen, negatív tartamú (az ismeretlen időszak kezdete > az ismeretlen időszak vége), két különböző adatrögzítő készülék közötti időátfedésekből eredő időszakokat nem kell a számításnál figyelembe venni.

Amennyiben a járművezető nem helyezte be a kártyáját, a számítások azokon az adatokon alapulnak, amelyeket a memória a megfelelő időtartam (amikor nem volt kártya a készülékben) és a megfelelő kártyaolvasó egység vonatkozásában tárol;

q) 

„adatmemória”:

az adatrögzítő készülékbe épített elektronikus adattároló berendezés;

r) 

„digitális aláírás”:

egy adatblokkhoz csatolt olyan adat vagy az adatblokk olyan titkosított átalakítása, amelynek révén az adatblokk címzettje meggyőződhet az adatblokk hitelességéről és integritásáról;

s) 

„letöltés”:

a járműegység adatmemóriájában vagy a tachográfkártya memóriájában tárolt teljes adatkészletnek vagy annak egy részének a digitális aláírással együtt történő lemásolása azzal a feltétellel, hogy a tárolt adatok nem módosulnak és nem vesznek el.

A digitális menetíró készülékekbe szánt járműegységek gyártóinak, valamint az adatfájlok letöltésére tervezett és szánt berendezések gyártóinak minden ésszerű lépést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az ilyen adatok letöltése a lehető legkisebb időveszteséget okozza a fuvarozási vállalkozások vagy járművezetők számára.

A részletes sebességadatok letöltése nem feltétlenül szükséges az 561/2006/EK rendeletnek való megfelelés megállapításához, hanem egyéb célokat szolgálhat, például balesetek kivizsgálását;

t) 

„járművezetői kártya”:

valamely tagállam hatóságai által egy adott járművezető részére kiállított tachográfkártya, amely azonosítja a járművezetőt, és lehetővé teszi a járművezető tevékenységére vonatkozó adatok tárolását;

u) 

„gumiabroncsok tényleges kerülete”:

azon távolságok átlaga, amelyet a járművet mozgató egyes kerekek (hajtókerekek) egy teljes fordulat során megtesznek. E távolságokat a 414. követelményben meghatározott rendes vizsgálati feltételek mellett kell lemérni, és „l = … mm” formában kell kifejezni. A járműgyártók e távolságmérést elméleti számítással is helyettesíthetik, amelynek során a terheletlen menetkész jármű tömegének tengelyek közötti eloszlásából indulnak ki ( 6 ). Az ilyen elméleti számításra vonatkozó módszerek csak akkor alkalmazhatók, ha azokat a tagállam illetékes hatósága jóváhagyja, és e számításokat még a menetíró készülék aktiválása előtt el kell végezni.

v) 

„esemény”:

az intelligens menetíró készülék által észlelt olyan rendellenes művelet, amely feltételezhetően csalási kísérlet eredménye;

w) 

„külső GNSS-eszköz”:

olyan eszköz, amely magában foglalja a GNSS-vevőt – abban az esetben, amikor a járműegység nem egyetlen egység –, valamint azokat a további alkatrészeket, amelyek a helyzetmeghatározási adatoknak a járműegység többi része felé való kommunikációjának védelmére szolgálnak;

x) 

„hiba”:

az intelligens menetíró készülék által észlelt olyan rendellenes művelet, amely feltételezhetően egy berendezés hibás működésének vagy meghibásodásának eredménye;

y) 

„GNSS-vevő”:

olyan elektronikus készülék, amely veszi és digitálisan feldolgozza egy vagy több globális navigációs műholdrendszer (angol rövidítéssel GNSS) jeleit a jármű helyzetére, sebességére és az időre vonatkozó információk rendelkezésre bocsátása érdekében;

z) 

„beépítés”:

a menetíró készülék beszerelése a járműbe;

aa) 

„interoperabilitás”:

a rendszerek és az alapjukat képező üzleti folyamatok adatcserére és információmegosztásra való képessége;

bb) 

„interfész”:

rendszerek közötti felület, amely az összekapcsolódást és interakciót lehetővé tévő közegként szolgál;

cc) 

„helyzet”:

a jármű földrajzi koordinátái egy adott pillanatban;

dd) 

„mozgásérzékelő”:

a menetíró készülék azon része, amely jelet bocsát ki a jármű sebességének és/vagy megtett távolságának jelzésére;

▼M3

ee) 

„érvénytelen kártya”:

olyan kártya, amely hibásnak bizonyult, vagy amelynek hitelesítése nem sikerült, illetve amelynek érvényességi ideje még nem kezdődött meg vagy már lejárt;

a járműegység a következő esetekben is érvénytelennek tekinti a kártyát:

— 
ha a járműegységbe korábban már behelyeztek ugyanazon tagállam által kiállított, ugyanazon azonosítóval – azaz járművezetői vagy tulajdonosi azonosítóval és konszekutív indexszel – azonosított és magasabb megújítási indexszel rendelkező kártyát, vagy
— 
ha a járműegységbe korábban már behelyeztek ugyanazon tagállam által kiállított, ugyanazon azonosítóval – azaz járművezetői vagy tulajdonosi azonosítóval, valamint konszekutív és megújítási indexszel – azonosított, de magasabb csereindexszel rendelkező kártyát;

▼B

ff) 

„nyílt szabvány”:

olyan szabvány, amelynek leírása szerepel egy díjmentesen vagy névleges díj ellenében hozzáférhető dokumentumban, amelynek sokszorosítása, terjesztése vagy felhasználása díjmentesen vagy névleges díj ellenében engedélyezett;

gg) 

„menetíró készülék nem szükséges”:

az az eset, amikor az adatrögzítő készülék használata – az 561/2006/EGK rendelet előírásainak megfelelően – nem szükséges;

hh) 

„gyorshajtás”:

a jármű engedélyezett sebességének túllépése, amely definíció szerint az a 60 másodpercet meghaladó időszak, amely alatt a jármű mért sebessége meghaladja a 92/6/EGK tanácsi irányelv legutóbb módosított változatában ( 7 ) a sebességkorlátozó készülékek beállítására meghatározott legnagyobb értéket;

ii) 

„időszakos vizsgálat”:

annak ellenőrzésére végzett műveletek sorozata, hogy a menetíró készülék megfelelően működik, beállításai megfelelnek a jármű paramétereinek, és nem csatlakozik hozzá manipulációs eszköz;

jj) 

„nyomtató”:

az adatrögzítő készülék azon összetevője, amely biztosítja a tárolt adatok kinyomtatását;

kk) 

„korai távészleléssel történő kommunikáció”:

a korai távészleléssel történő kommunikációhoz használt eszköz és a korai távészleléssel történő kommunikációhoz használt leolvasó közötti kommunikáció célzott közúti ellenőrzések alatt, amelyeket az adatrögzítő készüléken végzett esetleges manipulációk és visszaélések korai távészlelésének céljára végeznek;

▼M3

ll) 

„távoli kommunikációs eszköz”, „távoli kommunikációs modul” vagy „korai távészlelő eszköz”:

a járműegység azon berendezése, amelyet célzott közúti ellenőrzések végzésére használnak;

▼B

mm) 

„a korai távészleléssel történő kommunikációhoz használt leolvasó”:

az ellenőrző tisztviselők által a célzott közúti ellenőrzések során használt rendszer;

▼M3

nn) 

„kártyamegújítás”:

egy új tachográfkártya kibocsátása abban az esetben, amikor a meglévő kártya érvényességi ideje lejárt, vagy a kártya meghibásodott, és a kibocsátó hatósághoz visszaküldték;

▼B

oo) 

„javítás”:

egy mozgásérzékelő, egy járműegység vagy egy kábel bármely olyan javítása, amelyhez az áramellátás kiiktatása, a menetíró készülék más alkatrészektől történő elválasztása, illetve a mozgásérzékelő vagy a járműegység felnyitása szükséges;

▼M3

pp) 

„kártyacsere”:

új kártya kibocsátása egy meglévő tachográfkártya pótlására, amelyről bejelentették, hogy elveszett, ellopták vagy meghibásodott, és nem küldték vissza a kibocsátó hatósághoz;

▼B

qq) 

„biztonsági tanúsítás”:

az az eljárás, melynek során egy Common Criteria szerinti tanúsító szerv tanúsítja, hogy a vizsgálandó adatrögzítő készülék (vagy annak valamely alkatrésze), illetve tachográfkártya megfelel az idevágó védelmi profilban meghatározott biztonsági követelményeknek;

rr) 

„önellenőrzés”:

az adatrögzítő készülék által a hibák észlelése érdekében ciklikusan és automatikusan végrehajtott tesztek;

ss) 

„időmérés”:

az egyeztetett világidő (UTC) folyamatos, digitális rögzítése;

▼M3

tt) 

„időbeállítás”:

az aktuális idő kiigazítása; e kiigazítás lehet automatikus, a GNSS-vevő által szolgáltatott idő felhasználásával, vagy lehet kalibrálás közben végzett beállítás;

▼B

uu) 

„abroncsméret”:

az abroncsok (külső hajtókerekek) méreteinek megjelölése a 92/23/EGK tanácsi irányelv ( 8 ) legutóbbi módosításának megfelelően;

vv) 

„jármű azonosítása”:

a jármű azonosítására szolgáló számok: a jármű rendszáma (VRN) a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam megjelölésével, valamint a jármű jármű-azonosító száma (VIN) ( 9 );

ww) 

az adatrögzítő készülékben történő számítást szolgáló „hét” szó:

a hétfő 00.00 óra UTC időponttól a vasárnap 24.00 óráig terjedő időszak;

xx) 

„műhelykártya”:

valamely tagállam által jóváhagyott menetírógyártó, -szerelő, járműgyártó vagy műhely kijelölt személyzete részére az adott tagállam hatóságai által kiadott tachográfkártya, amely azonosítja a kártyatulajdonost és lehetővé teszi a menetíró készülék tesztelését, kalibrálását, aktiválását és/vagy az arról való letöltést;

yy) 

„adapter”:

a jármű sebességének és/vagy megtett távolságának jelzésére folyamatosan jelet kibocsátó eszköz, amely nem tartozik a független mozgásérzékeléshez használt berendezések kategóriájába, és:

▼M3

— 
kizárólag az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 10 ) 4. cikkében meghatározott M1 és N1 kategóriájú járművekbe építik be,

▼B

— 
abban az esetben építik be, ha mechanikai okokból más típusú mozgásérzékelő nem építhető be, jóllehet az megfelel az ebben a mellékletben és e melléklet 1–15. függelékében foglalt előírásoknak,
— 
a járműegység és azon pont közé építik be, ahol az integrált érzékelők vagy alternatív interfészek a sebességre/megtett távolságra vonatkozó impulzusokat generálják,
— 
a járműegység szempontjából tekintve az adapter viselkedése ugyanolyan, mintha a járműegységre egy, az e mellékletben és e melléklet 1–16. függelékében foglalt előírásoknak megfelelő mozgásérzékelőt csatlakoztatnának.

Az ilyen adapternek a fent leírt járművekbe történő beépítésével lehetővé válik az e mellékletben foglalt valamennyi követelménynek megfelelő járműegység beépítése és megfelelő alkalmazása;

az ilyen járművek esetében az intelligens menetíró készüléknek a szükséges kábelek, az adapter és a járműegység is részét képezik;

zz) 

„adatok integritása”:

a tárolt adatok pontossága és konzisztenciája, amely abban nyilvánul meg, hogy egy adatrekord két frissítése között nem mutatkozik különbség az adatokban. Az integritás azt jelenti, hogy az adatok az eredeti adatok pontos másolatai, azaz nem sérültek sem a tachográfkártyára vagy egy kijelölt berendezésre való írás és a kártyáról vagy a berendezésről való leolvasás, sem pedig az adatátvitel folyamata során, történjen az bármilyen kommunikációs csatornán;

▼M3

aaa) 

későbbi használatra fenntartva;

▼B

bbb) 

„intelligens menetíró rendszer”:

az adatrögzítő készülék, a tachográfkártyák, valamint e rendszerek kialakítása, beépítése, használata, tesztelése és ellenőrzése során minden közvetlenül vagy közvetve egymásra ható berendezés, mint például kártyák, a távoli kommunikációhoz használt leolvasó és az adatok letöltésére vagy elemzésére, illetve a biztonsági elemek kalibrálására, generálására, kezelésére vagy bevezetésére stb. szolgáló bármilyen egyéb berendezések;

▼M3

ccc) 

„a bevezetés időpontja”:

a 165/2014/EU rendeletben meghatározott időpont, amelytől kezdve az első alkalommal nyilvántartásba vett járműveket fel kell szerelni az e rendeletnek megfelelő menetíró készülékkel.

▼B

ddd) 

„védelmi profil”:

a Common Criteria szabvány szerinti tanúsítási folyamat során használt dokumentum, amely az információvédelemre vonatkozó biztonsági követelmények leírását tartalmazza, függetlenül a követelmények végrehajtásától;

eee) 

„a GNSS pontossága”:

a menetíró készülékek helyzetének globális navigációs műholdrendszerrel való feljegyzésének összefüggésében a vízszintes pontossághígulás (HDOP) értéke, amelyet a rendelkezésre álló GNSS-rendszer által begyűjtött HDOP-értékek minimumaként számítanak ki;

▼M1

fff) 

„halmozott járművezetési idő”:

egy adott jármű vezetési perceinek összesített számát jelölő érték.

A halmozott vezetési idő a VEZETÉSNEK tekintett összes percnek az adatrögzítő készülék vezetői tevékenységek ellenőrzését szolgáló funkciója általi folyamatos számolása, amelyet csak arra használnak, hogy kiváltsák a jármű helyzetének rögzítését valahányszor a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét. A halmozás az adatrögzítő készülék aktiválásakor kezdődik. Más körülmény, például „menetíró készülék nem szükséges” vagy kompon/vonaton megtett út” nem befolyásolja.

A halmozott járművezetési idő értéket nem szánják megjelenítésre, nyomtatásra vagy letöltésre.

▼B

2   AZ ADATRÖGZÍTŐ KÉSZÜLÉK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ÉS FUNKCIÓI

2.1    Általános jellemzők

Az adatrögzítő készülék rendeltetése, hogy rögzítse, tárolja, kijelezze és kinyomtassa a járművezető tevékenységére vonatkozó kimeneti adatokat.

Az e melléklet rendelkezéseinek megfelelő adatrögzítő készülékkel felszerelt minden járművön sebességkijelzőnek és kilométer-számlálónak is kell lennie. Az adatrögzítő készülék maga is tartalmazhatja e funkciókat.

(01) Az adatrögzítő készülék kábelekből, egy mozgásérzékelőből és egy járműegységből áll.

(02) A mozgásérzékelők és a járműegységek közötti interfésznek meg kell felelnie a 11. függelék követelményeinek.

(03) A járműegységnek a 12. függelék előírásai szerint globális navigációs műholdrendszer(ek)hez kell csatlakoznia.

(04) A járműegységnek a 14. függelék előírásai szerint kommunikálnia kell a korai távészleléssel történő kommunikációhoz használt leolvasókkal.

▼M3

(05) A járműegységnek magában kell foglalnia egy ITS-interfészt, melynek részleteit a 13. függelék határozza meg.

Az adatrögzítő készüléket további interfészek és/vagy az ITS-interfész segítségével egyéb eszközökhöz is csatlakoztatni lehet.

▼B

(06) Amennyiben az adatrögzítő készülékbe pótlólagos berendezést vagy funkciót építenek be, illetve ahhoz ilyen berendezést kapcsolnak, ezek – függetlenül attól, hogy jóváhagyottak-e vagy sem – nem kelthetnek zavart az adatrögzítő készülék megfelelő és üzembiztos működésében, és elméletileg sem lehetnek alkalmasak erre, továbbá nem lehetnek ellentétesek e rendelet rendelkezéseivel.

Az adatrögzítő készülék használói tachográfkártyával azonosítják magukat.

(07) Az adatrögzítő készülék szelektív hozzáférési jogokat biztosít az adatokhoz és funkciókhoz a felhasználó típusa és/vagy személyazonossága szerint.

Az adatrögzítő készülék rögzíti, és a memóriájában, a távoli kommunikációt lehetővé tevő eszközön, valamint a tachográfkártyán tárolja az adatokat.

▼M3

Ez az adatvédelemre vonatkozó uniós jogszabályokkal és a 165/2014/EU rendelet 7. cikkével összhangban történik.

▼B

2.2    Funkciók

(08) Az adatrögzítő készülék a következő funkciókat látja el:

— 
a kártyabehelyezések és -kivételek nyomon követése,
— 
sebesség-, távolság- és helyzetmérés,
— 
időmérés,
— 
a járművezető tevékenységének nyomon követése,
— 
a járművezetési állapot nyomon követése,

▼M3

— 
a járművezetők által végzett kézi adatbevitel:
— 
azon helyek bevitele, ahol a munkanapok kezdődnek és/vagy végződnek,
— 
a járművezető tevékenységének és a járművezető ITS-interfésszel kapcsolatos hozzájárulásának kézi bevitele,
— 
különleges körülmények bevitele,
— 
berakodási/kirakodási művelet bevitele

▼B

— 
vállalkozás általi lezárás kezelése,
— 
az ellenőrzési tevékenység nyomon követése,
— 
események és/vagy hibák észlelése,
— 
beépített és önellenőrző tesztek,
— 
az adatmemória leolvasása,
— 
rögzítés és tárolás az adatmemóriában,
— 
a tachográfkártya leolvasása,
— 
rögzítés és tárolás a tachográfkártyákon,
— 
kijelzés,
— 
nyomtatás,
— 
figyelmeztetés,
— 
adatletöltés külső adathordozókra,
— 
távoli kommunikáció a célzott közúti ellenőrzések céljára,
— 
kimenő adatok továbbítása kiegészítő készülékekre,
— 
kalibrálás,
— 
közúti kalibrálási ellenőrzés,
— 
időbeállítás,

▼M3

— 
a határátlépések nyomon követése,
— 
szoftverfrissítés,

▼B

2.3    Üzemmódok

(09) Az adatrögzítő készülék négy üzemmóddal rendelkezik:

— 
működési üzemmód,
— 
ellenőrzési üzemmód,
— 
kalibrálási üzemmód,
— 
vállalkozási üzemmód.

(10) Az adatrögzítő készüléknek a kártyainterfész-eszközbe behelyezett érvényes tachográfkártyáknak megfelelően az alábbi üzemmódokba kell kapcsolnia. Az üzemmód meghatározása szempontjából a tachográfkártya generációja lényegtelen, az a fontos, hogy a behelyezett kártya érvényes legyen. A második generációs járműegységbe helyezett első generációs műhelykártyát mindig érvénytelennek kell tekinteni.Üzemmód

Járművezetői kártyaolvasó egység

Nincs kártya

Járművezetői kártya

Ellenőrzőkártya

Műhelykártya

Vállalkozáskártya

Járműkísérői kártyaolvasó egység

Nincs kártya

működési

működési

ellenőrzési

kalibrálási

vállalkozási

Járművezetői kártya

működési

működési

ellenőrzési

kalibrálási

vállalkozási

Ellenőrzőkártya

ellenőrzési

ellenőrzési

ellenőrzési (*1)

működési

működési

Műhelykártya

kalibrálási

kalibrálási

működési

kalibrálási (*1)

működési

Vállalkozáskártya

vállalkozási

vállalkozási

működési

működési

vállalkozási (*1)

(*1)   

Az ilyen helyzetekben az adatrögzítő készülék csak a járművezetői kártyaolvasó egységbe helyezett tachográfkártyát használhatja.

(11) A készülék a behelyezett nem érvényes kártyákat figyelmen kívül hagyja, azonban az adatok lejárt kártyáról való kijelzésének, kinyomtatásának vagy letöltésének lehetségesnek kell lennie.

(12) A 2.2. pontban felsorolt minden funkciónak minden üzemmódban működnie kell, az alábbi kivételekkel:

— 
a kalibrálási funkció csak a kalibrálási üzemmódban hozzáférhető,
— 
a közúti kalibrálási ellenőrzési funkció csak az ellenőrzési üzemmódban hozzáférhető,
— 
a vállalkozás általi lezárás kezelése funkció csak a vállalkozási üzemmódban hozzáférhető,
— 
az ellenőrzési tevékenységek nyomon követése funkció csak az ellenőrzési üzemmódban működik,

▼M3

— 
a letöltési funkció a működési üzemmódban nem hozzáférhető, kivéve a következő eseteket:
a) 

a 193. követelmény szerinti eset;

b) 

ha egy járművezetői kártya adatait töltik le, amikor nincs más kártyatípus behelyezve a járműegységbe.

▼B

(13) Az adatrögzítő készülék bármely adatot kiadhat kijelzésre, kinyomtatásra vagy külső interfészre a következő kivételekkel:

— 
a működési üzemmódban minden olyan személyazonosítót (családi név és utónév[nevek]), amely nem felel meg a behelyezett tachográfkártyának, ki kell takarni, és minden olyan kártyaszámot, amely nem felel meg a behelyezett tachográfkártyának, részlegesen ki kell iktatni (minden második karaktert – balról jobbra haladva – ki kell iktatni),

▼M3

— 
a vállalkozási üzemmódban a járművezetőre vonatkozó adatok (102., 105., 108., 133a. és 133e. követelmény) csak olyan időszakokban jelezhetők ki, amikor nincs lezárás, illetve másik vállalkozás (amelyet a vállalkozáskártya számának első 13 karaktere azonosít) sem hajt végre lezárást,

▼B

— 
amennyiben nem helyeztek kártyát az adatrögzítő készülékbe, csak a járművezetővel kapcsolatos adatok jelezhetők ki az adott és az azt megelőző nyolc naptári napra vonatkozóan,

▼M3

— 
a menetíró készülék vagy a tachográfkártyák által rögzített vagy előállított személyes adatokat a járműegység ITS-interfésze csak abban az esetben jelezheti ki, ha az a járművezető, akire az adatok vonatkoznak, hozzájárulását adta, és a hozzájárulást ellenőrizték,

▼M1

— 
a járműegységek üzemeltetésének szokásos érvényességi ideje 15 év, mely időszak azon a napon kezdődik, amelytől a járműegység tanúsítványai érvényesek, a járműegységeket azonban kizárólag adatletöltés céljára további 3 hónapig használni lehet.

▼B

2.4    Biztonság

▼M1

A rendszerbiztonság célja az adatmemória következő módon történő védelme: az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés és az adatok manipulációjának megakadályozása és minden, erre irányuló kísérlet felderítése, a mozgásérzékelő és a járműegység között kicserélt adatok integritásának és hitelességének védelme, az adatrögzítő készülék és a tachográfkártyák között kicserélt adatok integritásának és hitelességének védelme, a járműegység és adott esetben a külső GNSS-eszköz között kicserélt adatok integritásának és hitelességének védelme, csakúgy mint az ellenőrzés céljára végzett, korai távészleléssel történő kommunikáció során kicserélt adatok titkosságának, integritásának és hitelességének védelme, valamint a letöltött adatok integritásának és hitelességének védelme.

▼B

(14) A rendszerbiztonság elérése érdekében a következő alkatrészeknek meg kell felelniük a védelmi profiljukban meghatározott biztonsági követelményeknek, amint azt a 10. függelék előírja:

— 
járműegység,
— 
tachográfkártya,
— 
mozgásérzékelő,

▼M3

— 
külső GNSS-eszköz (ez a profil csak a külső GNSS-eszközváltozat esetében szükséges, és csak arra vonatkozik).

▼B

3   AZ ADATRÖGZÍTŐ KÉSZÜLÉK KIALAKÍTÁSÁRA ÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

3.1    A kártyabehelyezések és -kivételek nyomon követése

(15) Az adatrögzítő készülék ellenőrzi a kártyainterfész-eszközt, és felismeri a kártyabehelyezéseket és -kivételeket.

▼M3

(16) Kártyabehelyezéskor (vagy távoli kártyahitelesítéskor) az adatrögzítő készüléknek érzékelnie kell, hogy a kártya az 1. szakasz ee) pontja szerinti fogalommeghatározás értelmében érvényes tachográfkártya-e, és ha igen, akkor azonosítania kell a kártya típusát és generációját.

Annak ellenőrzésére, hogy egy kártyát korábban már behelyeztek-e, az adatrögzítő készüléknek a 133. követelménnyel összhangban az adatmemóriájában tárolt tachográfkártya-adatokat kell használnia.

▼B

(17) Az adatrögzítő készüléknek a 15. függeléknek megfelelően (MIG003) az első generációs tachográfkártyákat érvénytelennek kell tekintenie, ha valamely műhely beszüntette az első generációs tachográfkártyák használatának lehetőségét.

(18) A második generációs adatrögzítő készülékbe helyezett első generációs műhelykártyákat érvénytelennek kell tekinteni.

(19) Az adatrögzítő készüléket úgy kell megtervezni, hogy a tachográfkártyák a kártyainterfész-eszközbe való megfelelő behelyezés esetén abban a helyzetben rögzüljenek.

▼M3

(20) A tachográfkártya kivétele csak akkor lehetséges, amennyiben a jármű már nincs mozgásban, és miután a szükséges adatok a kártyán tárolásra kerültek. A kártyát kivételéhez a felhasználónak szándékos, erre irányuló műveletet kell végeznie.

▼B

3.2    Sebesség-, helyzet- és távolságmérés

(21) A sebesség- és távolságmérési adatok fő forrása a mozgásérzékelő (az adapter részét is képezheti).

(22) E funkciónak a mozgásérzékelőtől jövő impulzusok alapján folyamatosan mérnie kell és meg kell adnia a jármű által megtett teljes távolságnak megfelelő kilométerszámláló-értéket.

(23) E funkciónak a mozgásérzékelőtől jövő impulzusok alapján folyamatosan mérnie kell és meg kell adnia a jármű sebességét.

(24) A sebességmérő funkció annak megállapítására is szolgál, hogy a jármű mozgásban van-e vagy megállt. A járművet mozgásban lévőnek kell tekinteni, amennyiben a funkció legalább 5 másodpercen keresztül a mozgásérzékelőből több mint 1 imp/sec értéket érzékel; ellenkező esetben a járművet állónak kell tekinteni.

(25) Azoknak a sebességet (kilométeróra) és a teljes megtett utat (kilométer-számláló) kijelző berendezéseknek, amelyeket az e rendelet rendelkezéseinek megfelelő adatrögzítő készülékkel felszerelt járműbe építettek be, meg kell felelniük az e mellékletben (3.2.1. és 3.2.2. pont) a megengedhető tűréshatárokkal kapcsolatban megállapított követelményeknek.

▼M3

(26) A mozgásadatok manipulálásának észleléséhez a mozgásérzékelőből származó információkat meg kell erősíteni a GNSS-vevőből és a mozgásérzékelőtől független további adatforrás(ok)ból származó, a jármű mozgására vonatkozó információkkal. A járműegységen belül rendelkezésre kell állnia legalább egy másik független járműmozgás-adatforrásnak, amely nem támaszkodik külső interfészre.

(27) E funkció a következő adatok rögzítése céljából méri a jármű helyzetét:

— 
azok a helyzetek, ahol a járművezető és/vagy a járműkísérő megkezdi munkanapját,
— 
azok a helyzetek, ahol a járművezető halmozott járművezetési ideje eléri a három óra többszörösét,
— 
azok a helyzetek, ahol a jármű átlépte egy ország határát,
— 
azok a helyzetek, ahol berakodási vagy kirakodási műveleteket végeznek,
— 
azok a helyzetek, ahol a járművezető és/vagy a járműkísérő befejezi munkanapját.

▼B

3.2.1    A megtett távolság mérése

(28) A megtett távolság mérése a következő célokat szolgálhatja:

— 
vagy az előre és a hátrafelé irányuló mozgások összegzése,
— 
vagy csak az előre irányuló mozgások figyelembevétele.

(29) Az adatrögzítő készüléknek a megtett távolságot 0 és 9 999 999,9  km között kell mérnie.

(30) A távolságmérésnek az alábbi tűréshatárokon belül kell maradnia (ha a megtett távolság legalább 1 000  m):

— 
± 1 % beépítés előtt,
— 
± 2 % beépítéskor és az időszakos vizsgálatok során;
— 
± 4 % üzemeltetés közben.

▼M3

A tűréshatárok nem használhatók a mért távolság szándékos módosítására.

▼B

(31) A távolságmérés pontosságának legalább 0,1 km-nek kell lennie.

3.2.2    Sebességmérés

(32) Az adatrögzítő készülék sebességmérési tartománya 0–220 km/h.

▼M3

(33) Annak érdekében, hogy a kijelzett sebesség a ±6 km/h megengedhető tűréshatáron belül maradjon üzemeltetés közben, valamint figyelembe véve a következőket:

— 
±2 km/h tűréshatár a bemeneti eltérésekre való tekintettel (eltérő gumiabroncsok stb.),
— 
±1 km/h tűréshatár a beépítés és az időszakos vizsgálatok során végzett méréseknél,

az adatrögzítő készüléknek 20 és 180 km/h közötti sebességnél és a jármű 2 400 és 25 000  imp/km közötti jellemző együtthatójánál ±1 km/h tűréshatáron belül kell mérnie a sebességet (állandó sebesség mellett).

Megjegyzés: Az adattárolási pontosság miatt további ±0,5 km/h tűréshatárral kell számolni az adatrögzítő készülék által tárolt sebességadatok tekintetében.

▼B

(34) A sebességmérés pontosságának egy adott – legfeljebb 2 m/s2 ütemű – sebességváltozás végétől számított 2 másodpercen belül a szokásos tűréshatárokon belül kell maradnia.

(35) A sebességmérés pontosságának legalább 1 km/h-nak kell lennie.

3.2.3    Helyzetmérés

(36) Az adatrögzítő készüléknek a GNSS-vevő segítségével a jármű abszolút földrajzi helyzetét kell mérnie.

▼M3

(37) Az abszolút helyzetet a földrajzi szélesség és hosszúság koordinátáival kell mérni, fokokban és percekben kifejezve, 1/10 perc pontossággal.

▼B

3.3    Időmérés

(38) Az időmérő funkciónak folyamatosan mérnie kell és digitálisan meg kell adnia az UTC dátumot és időt.

(39) Az adatrögzítő készülékben a dátum megjelölésekor (adatrögzítések, adatcserék), valamint a 4. függelékben („Kinyomatok”) meghatározott valamennyi kinyomaton az UTC dátumot és időt kell feltüntetni.

(40) A helyi idő megjelenítése érdekében lehetővé kell tenni a kijelzett idő félórás lépésekben való megváltoztatását. A félórák negatív vagy pozitív többszörösén kívül minden egyéb átállítás tilos.

▼M3

(41) Időbeállítás hiányában a 213. követelménynek megfelelő hőmérsékleti viszonyok mellett az időbeli eltérés nem haladhatja meg a napi ±1 másodpercet.

▼M3

(41a) A műhelyeknek a 212. követelménnyel összhangban legalább 3 másodperces pontossággal kell beállítaniuk az időt.

(41b) A járműegységnek magában kell foglalnia egy eltérésszámlálót, amely kiszámítja a 3.23. pont szerinti utolsó időbeállítás óta bekövetkezett időeltérést. A maximális időeltérést a járműegység gyártójának kell meghatároznia, és az nem haladhatja meg a napi 1 másodpercet, a 41. követelménnyel összhangban.

(41c) Az eltérésszámlálót az adatrögzítő készülék minden egyes, 3.23. pont szerinti időbeállítása után 1 másodpercre kell állítani. Időbeállításnak minősülnek a következők:

— 
az automatikus időbeállítások,
— 
a kalibrálási üzemmódban végrehajtott időbeállítások.

▼B

(42) Az időmérés pontosságának legalább 1 másodpercnek kell lennie.

(43) Az időmérésre típus-jóváhagyási körülmények között egy 12 hónapnál rövidebb külső áramkimaradás nem lehet hatással.

3.4    A járművezető tevékenységének nyomon követése

(44) E funkciónak állandóan és külön-külön nyomon kell követnie egy járművezető és egy járműkísérő tevékenységét.

(45) A járművezető tevékenységei: JÁRMŰVEZETÉS, MUNKA, KÉSZENLÉT vagy SZÜNET/PIHENÉS.

(46) A járművezető és/vagy a járműkísérő számára lehetővé kell tenni, hogy manuálisan válassza ki a MUNKÁT, KÉSZENLÉTET vagy a SZÜNETET/PIHENÉST.

(47) Ha a jármű mozgásban van, a készüléknek a járművezető esetében automatikusan a JÁRMŰVEZETÉST kell kiválasztania, a járműkísérő esetében pedig automatikusan a KÉSZENLÉTET.

(48) Amikor a jármű megáll, a készüléknek automatikusan a MUNKÁT kell kiválasztania a járművezető esetében.

▼M1

(49) Úgy kell tekintetni, hogy az első, SZÜNETRE/PIHENÉSRE vagy KÉSZENLÉTRE történő tevékenységváltás, amely 120 másodpercen belül azután következett be, hogy a jármű megállása következtében automatikus váltás történt a MUNKÁRA, a jármű leállásakor következett be (és ezért a MUNKÁRA való átváltást adott esetben törölni kell).

▼B

(50) E funkciónak egyperces pontossággal kell jeleznie a tevékenységváltozást az adatrögzítő funkciók felé.

(51) Ha egy naptári percet közvetlenül megelőző és a percet közvetlenül követő egy percen belül bármiféle JÁRMŰVEZETÉSI tevékenység feljegyzésre kerül, akkor az egész percet JÁRMŰVEZETÉSNEK kell tekinteni.

(52) Ha egy naptári perc az előbbi 051. követelmény alapján nem tekinthető JÁRMŰVEZETÉSNEK, az egész percet az adott percen belüli leghosszabb folyamatos tevékenységnek megfelelő tevékenységnek kell tekinteni (azonos hosszúságú tevékenységek esetében pedig a későbbi tevékenységnek).

(53) E funkciónak emellett állandóan nyomon kell követnie a járművezető megszakítás nélküli járművezetési idejét és halmozott pihenőidejét.

3.5    A járművezetési állapot nyomon követése

(54) E funkciónak állandóan és automatikusan nyomon kell követnie a járművezetési állapotot.

(55) A SZEMÉLYZET járművezetési állapot kerül kiválasztásra, amikor két érvényes járművezetői kártya kerül behelyezésre a berendezésbe, minden egyéb esetben pedig az EGYEDÜLI járművezetési állapot.

3.6    Adatbevitel a járművezetők által

3.6.1    Azon helyek bevitele, ahol a munkanapok kezdődnek és/vagy végződnek

(56) E funkció azon helyek bevitelére szolgál, ahol a járművezető és/vagy a járműkísérő szerint az adott munkanap elkezdődött és/vagy végződött.

▼M3

(57) Hely alatt az országot, és ahol emellett szükséges, a régiót kell érteni.

(58) A járművezetői (vagy műhely-) kártya kivétele esetén az adatrögzítő készüléknek meg kell jelenítenie a jármű aktuális helyét a GNSS-adatok és a 3.12.19. ponttal összhangban tárolt digitális térkép alapján, és fel kell kérnie a kártyatulajdonost a hely megerősítésére vagy manuális helyesbítésére.

(59) Az 58. követelménynek megfelelően bevitt hely minősül annak a helynek, ahol a munkanap véget ér. Ezt az adatot a megfelelő járművezetői (vagy műhely-) kártyán ideiglenesen kell rögzíteni, hogy később felülírható legyen.

A legutóbbi kártyakivétel során ideiglenesen létrehozott bejegyzés az alábbi feltételek esetén érvényesítésre kerül (azaz a továbbiakban nem írható felül):

— 
azon hely bevitele, ahol az aktuális munkanap kezdődik a 61. követelmény szerinti kézi adatbevitel során,
— 
a következő olyan hely bevitele, ahol az aktuális munkanap kezdődik, amennyiben a kártyatulajdonos a 61. követelmény szerinti kézi adatbevitel során nem rögzít semmit a munkanap kezdetének vagy végének helyeként.

A legutóbbi kártyakivétel során ideiglenesen létrehozott bejegyzés az alábbi feltételek esetén felülíródik, és az új érték kerül érvényesítésre:

— 
a következő olyan hely bevitele, ahol az aktuális munkanap véget ér, amennyiben a kártyatulajdonos a 61. követelmény szerinti kézi adatbevitel során nem rögzít semmit a munkanap kezdetének vagy végének helyeként.

▼B

(60) Azon helyek bevitelének, ahol a munkanap kezdődik és/vagy végződik, a menüben szereplő parancsok segítségével lehetségesnek kell lennie. Ha egy naptári percen belül több ilyen bevitelre kerül sor, akkor a munkanap kezdetének és befejezésének csak az ezen időn belül legutoljára bevitt helye kerül rögzítésre.

▼M3

Az adatrögzítő készüléknek meg kell jelenítenie a jármű aktuális helyét a GNSS-adatok és a 3.12.19. ponttal összhangban tárolt digitális térkép(ek) alapján, és fel kell kérnie a járművezetőt a hely megerősítésére vagy manuális helyesbítésére.

▼B

3.6.2    A járművezető tevékenységével kapcsolatos adatok és a járművezető ITS-interfésszel kapcsolatos hozzájárulásának kézi bevitele

▼M3

(61) A járművezetői (vagy műhely-) kártya behelyezésekor, és csak ekkor, az adatrögzítő készüléknek lehetővé kell tennie a tevékenységekkel kapcsolatos adatok kézi bevitelét. A tevékenységek kézi bevitelét a járműegység esetében aktuálisan beállított időzóna (UTC-től való eltérés) szerinti idő- és dátum-paramétereket megadva kell elvégezni.

A járművezetői (vagy műhely-) kártya behelyezésekor az adatrögzítő készüléknek a következőkre kell emlékeztetnie a kártya tulajdonosát:

— 
az utolsó kártyakivétel dátuma és időpontja,
— 
opcionálisan: a járműegység esetében aktuálisan beállított helyi idő eltérése.

A járműegység számára az adott pillanatban ismeretlen járművezetői kártya vagy műhelykártya első behelyezésekor a készüléknek fel kell kérnie a kártya tulajdonosát, hogy járuljon hozzá a menetíró készülékkel kapcsolatos személyes adatainak az ITS-interfészen keresztüli továbbításához. Annak ellenőrzésére, hogy egy kártyát korábban már behelyeztek-e, az adatrögzítő készüléknek a 133. követelménnyel összhangban az adatmemóriájában tárolt tachográfkártya-adatokat kell használnia.

A járművezető (illetve a műhely) hozzájárulása bármikor megadható vagy visszavonható a menüben szereplő parancsok segítségével, ha a járművezetői (illetve műhely-) kártya be van helyezve.

A tevékenységek a következő feltételek mellett vihetők be:

— 
a tevékenységtípus csak MUNKA, KÉSZENLÉT vagy SZÜNET/PIHENÉS lehet,
— 
minden egyes tevékenység kezdési és befejezési időpontjának az utolsó kártyakivétel és az aktuális kártyabehelyezés közti időszakba kell esnie,
— 
a tevékenységek között nem lehet időbeli átfedés.

Szükség esetén lehetővé kell tenni a kézi bevitelt a korábban nem használt járművezetői (vagy műhely-) kártya első behelyezésekor.

A tevékenységek kézi bevitelének annyi egymást követő lépést kell magában foglalnia, amennyi az egyes tevékenységek típusának, valamint kezdési és befejezési időpontjának meghatározásához szükséges. A kártyatulajdonos az utolsó kártyakivétel és az aktuális kártyabehelyezés közötti időszak bármely részét illetően választhatja azt a lehetőséget, hogy nem jelent be tevékenységet.

A kártyatulajdonos számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a kártyabehelyezéssel kapcsolatos kézi adatbevitel során – adott esetben – rögzítse a következő adatokat:

— 
az előző munkanap befejezésének helye, a megfelelő időponthoz kapcsolva (ezzel felülírva és érvényesítve a legutóbbi kártyakivételnél bevitt adatot),
— 
az aktuális munkanap kezdetének helye, a megfelelő időponthoz kapcsolva (ezzel érvényesítve a legutóbbi kártyakivételnél bevitt ideiglenes adatot).

Azon a helyen, amelyet az aktuális kártyabehelyezéskor az aktuális munkanap kezdetének helyeként bevittek, az adatrögzítő készüléknek meg kell jelenítenie a jármű aktuális helyét a GNSS-adatok és a 3.12.19. ponttal összhangban tárolt digitális térkép(ek) alapján, és fel kell kérnie a járművezetőt a hely megerősítésére vagy manuális helyesbítésére.

Ha a kártyatulajdonos nem rögzít semmit a munkanap kezdetének vagy végének helyeként a kártyabehelyezéskor lehetséges kézi adatbevitel során, akkor úgy kell tekinteni, mintha nyilatkozatot tett volna arról, hogy munkanapja nem változott az utolsó kártyakivétel óta. Amikor a következő alkalommal rögzítik az előző munkanap végének helyét, ez az adatbevitel felülírja a legutóbbi kártyakivétel során ideiglenesen bevitt adatokat.

Helyre vonatkozó adatok bevitele során a megfelelő tachográfkártyán kell rögzíteni azokat.

A kézi adatbevitel megszakad, ha:

— 
kiveszik a kártyát, vagy
— 
a jármű mozgásban van, és a kártya be van helyezve a járművezetői kártyaolvasó egységbe.

További megszakítás is megengedett, például időtúllépés miatt, ha a felhasználó bizonyos ideig inaktív volt. Amennyiben a kézi bevitel félbeszakad, az adatrögzítő készüléknek érvényesítenie kell minden, a hellyel és a tevékenységgel kapcsolatban már hiánytalanul bevitt adatot (egyértelműen meghatározott hely és idő, illetve egyértelműen meghatározott tevékenységtípus, kezdési és befejezési idővel).

Amennyiben egy második járművezetői vagy műhelykártya behelyezésére kerül sor, miközben az előzőleg behelyezett kártyára irányuló kézi adatbevitel még folyamatban van, lehetővé kell tenni az előzőleg behelyezett kártyára történő kézi bevitel befejezését, mielőtt a második kártyára történő kézi bevitel megkezdődik.

A kártyatulajdonos számára lehetővé kell tenni, hogy a kézi adatbevitelt a következő minimumeljárásnak megfelelően végezhesse:

— 
Időrendi sorrendben kézzel viszi be a tevékenységeket az utolsó kártyakivétel és az aktuális behelyezés közötti időszakra vonatkozóan.
— 
Az első tevékenység kezdési időpontját a kártyakivétel időpontjához kell igazítani. Minden ezt követő adatbevitel kezdési időpontját úgy kell előre beállítani, hogy közvetlenül az előző bevitel befejezési időpontját kövesse. Minden egyes tevékenység esetében ki kell választani a tevékenységtípust és befejezési időpontot.

Az eljárás akkor fejeződik be, amikor valamely, kézzel bevitt tevékenység befejezésének ideje megegyezik a kártyabehelyezés idejével.

Az adatrögzítő készüléknek lehetővé kell tennie a járművezetők és a műhelyek számára, hogy a 13. függelékben meghatározott ITS-interfészen és opcionálisan más interfészeken keresztül felváltva töltsék fel a manuális bejegyzéseket, amelyeket az eljárás során be kell vinni.

Az adatrögzítő készüléknek lehetővé kell tennie, hogy a kártya tulajdonosa a kézzel bevitt tevékenységeket módosíthassa, mindaddig, amíg egy meghatározott parancs megadásával nem érvényesíti az adatokat. Ezután ilyen módosítások már nem végezhetők.

▼B

3.6.3    Különleges körülmények bevitele

▼M3

(62) Az adatrögzítő készüléknek lehetővé kell tennie a járművezető számára, hogy az alábbi két különleges körülményt valós időben vigye be:

— 
MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES (kezdet, vég),
— 
KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT (kezdet, vég).

A KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT nem fordulhat elő MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES körülmény esetén. Megnyitott MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES körülmény fennállása esetén az adatrögzítő készülék nem engedheti meg, hogy a felhasználók bevigyék a KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT kezdete körülményt.

A megnyitott MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES körülményt az adatrögzítő készülék automatikusan lezárja járművezetői kártya behelyezése vagy kivétele esetén.

A megnyitott MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES körülmény letiltja a következő eseményeket és figyelmeztetéseket:

— 
járművezetés megfelelő kártya nélkül,
— 
a megszakítás nélküli járművezetési idővel kapcsolatos figyelmeztetések.

Miután a járművezető kiválasztotta a SZÜNET/PIHENÉS lehetőséget a kompon vagy a vonaton, azonnal be kell vinnie a KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT kezdete körülményt.

A megnyitott KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT körülményt az adatrögzítő készüléknek le kell zárnia az alábbi lehetőségek bármelyikének előfordulása esetén:

— 
a járművezető manuálisan lezárja a KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT körülményt a komp/vonat célállomására való megérkezéskor, mielőtt lehajtana a kompról/vonatról,
— 
a MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES körülmény kerül megnyitásra,
— 
a járművezető kiveszi a kártyáját,
— 
a 3.4. ponttal összhangban a rendszer a járművezetői tevékenységet egy naptári percig JÁRMŰVEZETÉS tevékenységnek számítja.

Ha egy naptári percen belül egynél több különleges körülményre vonatkozó bejegyzésre kerül sor, csak az utolsót kell rögzíteni.

▼M3

3.6.4.    Berakodási/kirakodási művelet bevitele

(62a) 

Az adatrögzítő készüléknek lehetővé kell tennie a járművezető számára, hogy valós időben bevigye és megerősítse a jármű berakodási, kirakodási vagy egyidejű berakodási/kirakodási műveleteire vonatkozó információkat.

Ha egy naptári percen belül egynél több berakodási/kirakodási műveletre vonatkozó bejegyzésre kerül sor, csak az utolsót kell rögzíteni.

(62b) 

A berakodási, kirakodási vagy egyidejű berakodási/kirakodási műveleteket külön eseményekként kell rögzíteni.

(62c) 

A berakodásra/kirakodásra vonatkozó információkat azt megelőzően kell megadni, hogy a jármű elhagyja azt a helyet, ahol a berakodás/kirakodás történik.

▼B

3.7    A vállalkozások általi lezárások kezelése

(63) E funkció a vállalkozások általi lezárások kezelésében áll, amelyeket a vállalkozások azért végeznek, hogy vállalkozási üzemmódban csak ők maguk férhessenek hozzá az adataikhoz.

(64) A vállalkozások általi lezárások egy kezdő dátumból/időpontból (lezárás) és egy befejező dátumból/időpontból (feloldás) állnak, hozzárendelve a vállalkozáskártya (lezárási művelet során kijelzett) számával azonosított megfelelő vállalkozáshoz.

(65) A lezárásokat és a feloldásokat csak valós időben lehet végrehajtani.

(66) A feloldást csak ugyanaz a vállalkozás hajthatja végre, mint a lezárást (ezt a vállalkozáskártya számának első 13 számjegye tanúsítja), vagy

(67) a feloldás automatikusan megtörténik, amint egy másik vállalkozás lezárást hajt végre.

(68) Amennyiben egy vállalkozás lezárást hajt végre, és az előző lezárást is ugyanaz a vállalkozás végezte, ezt úgy kell tekinteni, hogy az előző lezárást nem oldották fel, és a lezárás még mindig tart.

3.8    Az ellenőrzési tevékenység nyomon követése

(69) E funkció a KIJELZÉSI, a KINYOMTATÁSI, a JÁRMŰEGYSÉGRŐL és a kártyáról való LETÖLTÉS, valamint KÖZÚTI KALIBRÁCIÓ tevékenységek nyomon követésére szolgál az ellenőrzési üzemmódban.

(70) E funkciónak a GYORSHAJTÁS ELLENŐRZÉSE tevékenységek nyomon követésére is ki kell terjednie az ellenőrzés üzemmódban. A gyorshajtás ellenőrzését megtörténtnek kell tekinteni, amennyiben ellenőrzési üzemmódban a „gyorshajtás” kinyomat a nyomtatóba vagy a kijelzőbe elküldésre került, vagy ha az „események és hibák” adatokat letöltötték a járműegység adatmemóriájából.

3.9    Események és/vagy hibák észlelése

(71) E funkció az alábbi események és/vagy hibák észlelésére szolgál:

3.9.1    „Érvénytelen kártya behelyezése”

(72) Ezt az eseményt az idézi elő, ha bármilyen érvénytelen kártyát, már lecserélt járművezetői kártyát és/vagy egy lejárt érvényességi idejű, de egyébként érvényes kártyát helyeznek a készülékbe.

3.9.2    „Kártyaütközés”

(73) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor az érvényes kártyáknak a következő táblázatban X-szel jelölt alábbi kombinációja valósul meg:Kártyaütközés

Járművezetői kártyaolvasó egység

Nincs kártya

Járművezetői kártya

Ellenőrzőkártya

Műhelykártya

Vállalkozáskártya

Járműkísérői kártyaolvasó egység

Nincs kártya

 

 

 

 

 

Járművezetői kártya

 

 

 

X

 

Ellenőrzőkártya

 

 

X

X

X

Műhelykártya

 

X

X

X

X

Vállalkozáskártya

 

 

X

X

X

3.9.3    „Időátfedés”

(74) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor egy járművezetői kártyáról leolvasható utolsó kártyakivétel dátuma/időpontja későbbi, mint az azon adatrögzítő készülék által kijelzett aktuális dátum/időpont, amelybe a kártyát behelyezték.

3.9.4    „Járművezetés megfelelő kártya nélkül”

(75) Ezt az eseményt bármely érvényes tachográfkártya alábbi táblázatban X-szel jelölt kombinációja idézi elő, amikor a járművezető tevékenysége JÁRMŰVEZETÉS-re változik, vagy JÁRMŰVEZETÉS tevékenység közben változik az üzemmód.Járművezetés megfelelő kártya nélkül

Járművezetői kártyaolvasó egység

Nincs (vagy érvénytelen) kártya

Járművezetői kártya

Ellenőrzőkártya

Műhelykártya

Vállalkozáskártya

Járműkísérői kártyaolvasó egység

Nincs (vagy érvénytelen) kártya

X

 

X

 

X

Járművezetői kártya

X

 

X

X

X

Ellenőrzőkártya

X

X

X

X

X

Műhelykártya

X

X

X

 

X

Vállalkozáskártya

X

X

X

X

X

3.9.5    „Kártya behelyezése járművezetés közben”

(76) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor valamelyik tachográfkártyát behelyezik a kártyaolvasó egységbe, mialatt a járművezető tevékenysége JÁRMŰVEZETÉS.

3.9.6    „Utolsó kártyakapcsolat nem megfelelő lezárása”

(77) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor egy kártyabehelyezésnél az adatrögzítő készülék megállapítja, hogy a 3.1. szakaszban foglaltak ellenére az előző kártyakapcsolat nem került helyesen lezárásra (a kártyát kivették, mielőtt a megfelelő adatok tárolásra kerültek volna a kártyán). Ezt az eseményt csak a járművezetői kártya és a műhelykártya válthatja ki.

3.9.7    „Gyorshajtás”

(78) Ezt az eseményt minden egyes gyorshajtás kiváltja.

3.9.8    „Áramellátás megszakadása”

(79) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor – kalibrálási vagy ellenőrzési üzemmódon kívül – a mozgásérzékelő és/vagy a járműegység áramkimaradása meghaladja a 200 milliszekundumot. A megszakadási küszöbértéket a gyártó cégnek kell meghatározni. A jármű motorjának beindításából eredő áramellátás-csökkenés nem válthatja ki ezt az eseményt.

3.9.9.    „Kommunikációs hiba a távoli kommunikációs eszközzel”

(80) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor – kalibrálási üzemmódon kívül – a távoli kommunikációs eszköz több mint harmadszori próbálkozásra sem igazolja a járműegységből származó távoli kommunikációs adatok sikeres vételét.

3.9.10.    „A GNSS-vevőből származó helyzetmeghatározási információk hiánya”

(81) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor – kalibrálási üzemmódon kívül – a halmozott járművezetési időből eltelő több mint három órán keresztül nem jönnek helyzetmeghatározási információk a (belső vagy külső) GNSS-vevőből.

3.9.11.    „Kommunikációs hiba a külső GNSS-eszközzel”

(82) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor – kalibrálási üzemmódon kívül – a jármű mozgása közben több mint 20 folyamatos percen keresztül nem működik a kommunikáció a külső GNSS-eszköz és a járműegység között.

3.9.12.    A „mozgásadatok hibája”

▼M3

(83) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor – kalibrálási üzemmódon kívül – megszakad a normál adatfolyam a mozgásérzékelő és a járműegység között, és/vagy hiba lép fel az adatintegritásban vagy adathitelesítésben a mozgásérzékelő és a járműegység közötti adatcsere során. Ezt az eseményt az is előidézi, amikor – kalibrálási üzemmódon kívül – a mozgásérzékelő impulzusaiból számított sebesség 1 másodpercen belül 0 km/h-ról több mint 40 km/h-ra nő, majd legalább 3 másodpercig 40 km/h felett marad.

▼B

3.9.13    „A jármű mozgásával kapcsolatos ellentmondás”

▼M3

(84) Ezt az eseményt a 12. függelékkel összhangban az idézi elő, amikor – kalibrálási üzemmódon kívül – a mozgásérzékelő adatai alapján a jármű mozgására vonatkozóan kiszámított információk ellentmondanak a belső GNSS-vevőből vagy a külső GNSS-eszközből vagy további független adatforrás(ok)ból származó adatok alapján a 26. követelménnyel összhangban kiszámított információknak. Ez az esemény nem következhet be kompon/vonaton megtett út során.

▼B

3.9.14.    A „biztonsági rendszer megsértésére irányuló kísérlet”

(85) Ezt az eseményt minden olyan további, a mozgásérzékelő és/vagy a járműegység és/vagy a külső GNSS-eszköz 10. függelékben előírt biztonságát érintő esemény idézi elő, amely a kalibrálási üzemmódon kívül következik be.

▼M1

3.9.15.    „Időütközés”

▼M3

(86) Ezt az eseményt az idézi elő, ha egy nem kalibrálási üzemmódban lévő járműegység ellentmondást észlel a járműegység időmérő funkciója által kijelzett idő és a GNSS-vevő vagy a külső GNSS-eszköz által továbbított hitelesített helyzetekhez kapcsolódó időadatok között. „Időbeli ellentmondás” akkor észlelhető, ha az időkülönbség meghaladja a 41a. követelményben meghatározott pontosságnak megfelelő ±3 másodpercet, ez utóbbi időtartamot megnövelve a napi maximális időeltéréssel. Ezt az eseményt az adatrögzítő készülék belső órájának adatával együtt kell rögzíteni. A járműegységnek közvetlenül azt megelőzően kell ellenőriznie az „időütközés” esemény fennállását, hogy a járműegység automatikusan kiigazítja a járműegység belső óráját a 211. követelménnyel összhangban.

▼B

3.9.16.    Kártyahiba

(87) E hibát a tachográfkártya működés közben bekövetkező meghibásodása idézi elő.

3.9.17.    Az „adatrögzítő készülék” hibája

(88) Ezt a hibát a kalibrálási üzemmódon kívül bekövetkező bármely alábbi meghibásodásnak elő kell idéznie:

— 
a járműegység belső hibája
— 
nyomtatóhiba
— 
kijelzőhiba
— 
letöltési hiba
— 
érzékelőhiba
— 
a GNSS-vevő vagy a külső GNSS-eszköz hibája
— 
a távoli kommunikációs eszköz hibája

▼M3

— 
az ITS-interfész hibája.

▼M3

3.9.18.    „GNSS-anomália”

(88a) Ezt az eseményt az idézi elő, amikor – a kalibrálási üzemmódon kívül –a GNSS-vevő támadást észlel, vagy ha a navigációs üzenetek hitelesítése sikertelen volt a 12. függelékben meghatározottak szerint. Valamely „GNSS-anomália” esemény kiváltását követően a járműegység a következő 10 percben nem generálhat újabb „GNSS-anomália” eseményt.

▼B

3.10    Beépített és önellenőrző tesztek

(89)  ►M1  Az adatrögzítő készüléknek önellenőrző és beépített tesztek segítségével fel kell derítenie a hibákat az alábbi táblázat szerint: ◄Vizsgálandó készülékrész

Önellenőrzés

Beépített teszt

Szoftver

 

Integritás

Adatmemória

Hozzáférés

Hozzáférés, adatintegritás

Kártyainterfész-eszközök

Hozzáférés

Hozzáférés

Billentyűzet

 

Kézi ellenőrzés

Nyomtató

(A gyártótól függ)

Kinyomat

Kijelző

 

Szemrevételezés

Letöltés

(végrehajtva csak a letöltés alatt)

Megfelelő működés

 

Érzékelő

Megfelelő működés

Megfelelő működés

Távoli kommunikációs eszköz

Megfelelő működés

Megfelelő működés

GNSS-eszköz

Megfelelő működés

Megfelelő működés

▼M3

ITS-interfész

Megfelelő működés

 

▼B

3.11    Az adatmemória leolvasása

(90) Az adatrögzítő készüléknek képesnek kell lennie az adatmemóriájában tárolt minden adat leolvasására.

3.12    Rögzítés és tárolás az adatmemóriában

▼M3

E pont alkalmazásában:

— 
„365 nap”: egy adott járműben végzett, 365 naptári napnak megfelelő átlagos járművezetői tevékenység. Egy járműben végzett átlagos napi járművezetői tevékenység a meghatározás szerint a következő: legalább 6 járművezető vagy járműkísérő, 6 kártyabehelyezési és -kivételi ciklus és 256 tevékenységváltoztatás. Ezért a „365 nap” legalább 2 190  járművezetőt vagy járműkísérőt, 2 190  kártyabehelyezési és -kivételi ciklust, valamint 93 440  tevékenységváltoztatást foglal magában.
— 
A helyekre vonatkozó bevitelek napi átlagos száma a meghatározás szerint a következő: legalább 6 bevitel ott, ahol a munkanap kezdődik, és 6 bevitel ott, ahol a munkanap befejeződik, tehát a „365 nap” legalább 4 380 helyre vonatkozó bevitelt foglal magában.
— 
Azon helyzetek napi átlagos száma, ahol a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét, a meghatározás szerint a következő: legalább 6 helyzet, tehát a „365 nap” legalább 2 190 ilyen helyzetet foglal magában.
— 
A határátlépések napi átlagos száma a meghatározás szerint a következő: legalább 20 határátlépés, tehát a „365 nap” legalább 7 300 határátlépést foglal magában.
— 
A berakodási/kirakodási műveletek napi átlagos száma a meghatározás szerint a következő: legalább 25 művelet (függetlenül a művelet típusától), tehát a „365 nap” legalább 9 125 berakodási/kirakodási műveletet foglal magában.
— 
Eltérő utasítások hiányában az időt egyperces pontossággal kell rögzíteni.
— 
A kilométer-számláló értékeit egy kilométeres pontossággal kell rögzíteni.
— 
A sebességadatokat 1 km/h pontossággal kell rögzíteni.
— 
A helyzetet (szélesség és hosszúság) fokban és percben kell megadni, 1/10 perc pontossággal, a kapcsolódó GNSS-pontosságot és az adatfelvétel idejét, valamint azt is megadva, hogy a helyzet hitelesítve van-e.

▼B

(91) Az adatmemóriában tárolt adatokra típus-jóváhagyási körülmények között egy 12 hónapnál rövidebb külső áramkimaradás nem lehet hatással. Emellett a 14. függelék szerinti külső távoli kommunikációs eszközben tárolt adatokra egy 28 napnál rövidebb külső áramkimaradás nem lehet hatással.

(92) Az adatrögzítő készüléknek képesnek kell lennie arra, hogy implicit vagy explicit módon rögzítse és tárolja adatmemóriájában az alábbiakat:

3.12.1    Készülékazonosítási adatok

3.12.1.1    Járműegység-azonosítási adatok

(93) Az adatrögzítő készüléknek tárolnia kell adatmemóriájában az alábbi járműegység-azonosítási adatokat:

— 
a gyártó neve,
— 
a gyártó címe,
— 
alkatrészszám,
— 
sorozatszám,
— 
a járműegység generációja,
— 
képes-e a járműegység első generációs tachográfkártyák használatára,
— 
szoftververzió száma,
— 
szoftververzió telepítésének dátuma,
— 
gyártási év,
— 
jóváhagyási szám.

▼M3

— 
digitális térképverzió-azonosító (133l követelmény).

▼M3

(94) A járműegység-azonosítási adatokat a járműegység gyártója rögzíti és véglegesen tárolja, kivéve azokat az adatokat, amelyek e rendelettel összhangban szoftverfrissítéssel módosíthatók, valamint az első generációs tachográfkártyák használatára irányuló képességet.

▼B

3.12.1.2    A mozgásérzékelő azonosítási adatai

(95) A mozgásérzékelőnek tárolnia kell memóriájában az alábbi azonosítási adatokat:

— 
a gyártó neve,
— 
sorozatszám,
— 
jóváhagyási szám,
— 
a beépített biztonsági alkatrész azonosítója (például a belső chip/processzor alkatrészszáma),
— 
operációs rendszer azonosítója (például a szoftververzió száma).

(96) A mozgásérzékelő azonosítási adatait a mozgásérzékelő gyártója rögzíti és tárolja véglegesen a mozgásérzékelőben.

▼M3

(97) A járműegységnek képesnek kell lennie arra, hogy adatmemóriájában rögzítse és tárolja a következő, a 20 legutóbbi sikeres mozgásérzékelő-párosítással kapcsolatos adatokat (ha ugyanazon a naptári napon több párosítás történt, csak az aznapi elsőt és utolsót kell tárolni):

▼B

Az egyes párosításokra vonatkozóan a következő adatokat kell rögzíteni:

— 
a mozgásérzékelő azonosítási adatai:
— 
sorozatszám
— 
jóváhagyási szám
— 
a mozgásérzékelő párosítási adatai:
— 
a párosítás dátuma.

3.12.1.3    A globális navigációs műholdrendszerek azonosítási adatai

(98) A külső GNSS-eszköznek tárolnia kell memóriájában az alábbi azonosítási adatokat:

— 
a gyártó neve,
— 
sorozatszám,
— 
jóváhagyási szám,
— 
a beépített biztonsági alkatrész azonosítója (például a belső chip/processzor alkatrészszáma),
— 
operációs rendszer azonosítója (például a szoftververzió száma).

(99) A külső GNSS-eszköz azonosítási adatait az eszköz gyártója rögzíti és tárolja véglegesen a külső GNSS-eszközben.

▼M3

(100) A járműegységnek képesnek kell lennie arra, hogy adatmemóriájában rögzítse és tárolja a következő, a külső GNSS-eszközök 20 legutóbbi sikeres rákapcsolódásával kapcsolatos adatokat (ha ugyanazon a naptári napon több rákapcsolódás történt, csak az aznapi elsőt és utolsót kell tárolni).

▼B

Az egyes rákapcsolódásokra vonatkozóan a következő adatokat kell rögzíteni:

— 
a külső GNSS-eszköz azonosítási adatai:
— 
sorozatszám,
— 
jóváhagyási szám,
— 
a külső GNSS-eszköz rákapcsolódási adatai:
— 
a rákapcsolódás dátuma.

3.12.2    Kulcsok és tanúsítványok

(101) Az adatrögzítő készüléknek képesnek kell lennie egy sor, a 11. függelék A. és B. részében meghatározott titkosítási kulcs és tanúsítvány tárolására.

3.12.3    A járművezetői vagy műhelykártya behelyezési és kivételi adatai

(102) Az adatrögzítő készüléknek a járművezetői kártya és a műhelykártya minden egyes behelyezési és kivételi ciklusánál az alábbi adatokat rögzítenie és tárolnia kell adatmemóriájában:

— 
a kártyatulajdonos családi neve és utóneve(i) a kártyán tárolt formában,
— 
a kártya száma, kiállító tagállama és érvényességének ideje a kártyán tárolt formában,
— 
a kártya generációja,
— 
a behelyezés dátuma és időpontja,
— 
a jármű kilométer-számlálójának értéke kártyabehelyezéskor,
— 
azon kártyaolvasó egység, amelybe a kártyát behelyezték,
— 
a kivétel dátuma és időpontja,
— 
a jármű kilométer-számlálójának értéke kártyakivételkor,
— 
a járművezető által használt előző járművel kapcsolatos alábbi információk, a kártyán tárolt formában:
— 
a jármű rendszáma (VRN) és a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam,
— 
a járműegység generációja (ha ismert),
— 
a kártyakivétel dátuma és időpontja,
— 
jelző, amely megmutatja, hogy a kártyabehelyezésnél a kártyatulajdonos kézzel vitt-e be tevékenységeket vagy sem.

(103) Az adatmemóriának legalább 365 napig meg kell őriznie ezen adatokat.

(104) Amennyiben a tárolóhely megtelik, az új adatok felülírják a régebbieket.

3.12.4    A járművezető tevékenységére vonatkozó adatok

(105) Az adatrögzítő készüléknek rögzítenie és adatmemóriájában tárolnia kell a járművezető és/vagy a járműkísérő tevékenységében és/vagy a járművezetési állapotban bekövetkező bármilyen változás esetén és/vagy a járművezetői vagy a műhelykártya valamennyi behelyezésekor vagy kivételekor a következőket:

— 
a járművezetési állapot (SZEMÉLYZET, EGYEDÜLI),
— 
a kártyaolvasó egység (JÁRMŰVEZETŐI, JÁRMŰKÍSÉRŐI),
— 
a kártyaállapot a megfelelő kártyaolvasó egységben (BEHELYEZVE, NINCS BEHELYEZVE),
— 
a tevékenység (JÁRMŰVEZETÉS, KÉSZENLÉT, MUNKA, SZÜNET/PIHENÉS),
— 
a változás dátuma és időpontja.

A BEHELYEZVE szó azt jelenti, hogy a kártyaolvasó egységbe érvényes járművezetői vagy műhelykártyát helyeztek be. A NINCS BEHELYEZVE szó ennek az ellenkezőjét jelenti, vagyis hogy érvénytelen járművezetői vagy műhelykártyát helyeztek be a kártyaolvasó egységbe (például vállalkozáskártyát, vagy egyáltalán nem került sor kártya behelyezésére).

A járművezető által kézzel bevitt tevékenységi adatokat az adatmemória nem rögzíti.

(106) Az adatmemóriának legalább 365 napig meg kell őriznie a járművezető tevékenységére vonatkozó adatokat.

(107) Amennyiben a tárolóhely megtelik, az új adatok felülírják a régebbieket.

▼M1

3.12.5    Azok a helyek (helységnév és földrajzi hely), ahol a munkanapok kezdődnek, végződnek és/vagy ahol a halmozott járművezetési idő eléri a három óra többszörösét

(108) Az adatrögzítő készüléknek az alábbi adatokat rögzítenie és tárolnia kell adatmemóriájában:

— 
azok a helyek (helységnév és földrajzi hely), ahol a járművezető és/vagy a járműkísérő megkezdi munkanapját,
— 
azok a helyek (helységnév és földrajzi hely), ahol a járművezető halmozott járművezetési ideje eléri a három óra többszörösét,
— 
azok a helyek (helységnév és földrajzi hely), ahol a járművezető és/vagy a járműkísérő befejezi munkanapját.

▼B

(109) Amennyiben ezekben az időpontokban a GNSS-vevők nem adnak információt a jármű helyzetéről, az adatrögzítő készüléknek a legutolsó rendelkezésre álló helyzetmeghatározási adatot kell használnia, a kapcsolódó dátummal és időponttal.

(110) Az adatrögzítő készüléknek minden egyes hellyel (helységnév és földrajzi hely) együtt az alábbi adatokat rögzítenie és tárolnia kell adatmemóriájában:

▼M3

— 
a járművezetői és/vagy járműkísérői kártya száma és a kártyát kiállító tagállam

▼B

— 
a kártya generációja,
— 
az adatbevitel dátuma és időpontja,

▼M1

— 
a bevitt adat típusa (a munkanap kezdete, vége vagy 3 óra halmozott járművezetési idő),

▼B

— 
a kapcsolódó GNSS-pontosság, valamint adott esetben a dátum és az időpont,
— 
a jármű kilométer-számlálójának értéke,

▼M3

— 
arra vonatkozó jelölő, hogy a helyzet hitelesítve van-e.

(110a) Azokon a helyeken, amelyeket a 61. követelménynek megfelelő, kártyabehelyezéskor történő kézi beviteli eljárás során a munkanap kezdetének vagy végének helyeként bevittek, el kell tárolni a jármű kilométer-számlálójának aktuális értékét és a jármű aktuális helyzetét.

▼M1

(111) Az adatmemóriának képesnek kell lennie arra, hogy legalább 365 napon át megőrizze azokat a helyeket (helységnév és földrajzi hely), ahol a munkanapok kezdődtek, végződtek, és/vagy a halmozott járművezetési idő elérte a három órát.

▼B

(112) Amennyiben a tárolóhely megtelik, az új adatok felülírják a régebbieket.

3.12.6    A kilométer-számláló adatai

(113) Az adatrögzítő készüléknek a jármű kilométer-számlálójának értékét és az ezzel összefüggő dátumot minden naptári napon éjfélkor rögzíteni kell adatmemóriájában.

(114) Az adatmemóriának legalább 365 naptári napig tárolnia kell a kilométer-számláló éjféli értékeit.

(115) Amennyiben a tárolóhely megtelik, az új adatok felülírják a régebbieket.

3.12.7    Részletes sebességadatok

▼M1

(116) Az adatrögzítő készüléknek rögzíteni és tárolnia kell adatmemóriájában a jármű pillanatnyi sebességét és az ezzel összefüggő dátumot és időpontot a megelőző legalább 24 órás időszak minden másodpercében, amikor a jármű mozgásban volt.

▼B

3.12.8    Az eseményekkel kapcsolatos adatok

E szakasz alkalmazásában az időt egy másodperces pontossággal kell rögzíteni.

(117) Az adatrögzítő készüléknek az alábbi adatokat minden egyes felderített eseménynél az alábbi tárolási szabályok szerint rögzíteni és tárolnia kell adatmemóriájában:Esemény

Tárolási szabályok

Az egyes eseményekkel kapcsolatban rögzítendő adatok

Érvénytelen kártya behelyezése

— a 10 legutóbbi esemény.

— az esemény dátuma és időpontja,

— az eseményt előidéző kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,

— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.

Kártyaütközés

— a 10 legutóbbi esemény.

— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,

— az esemény végének dátuma és időpontja,

— a kártyaütközést előidéző két kártya típusa, száma, kiállító tagállama és generációja.

Járművezetés megfelelő kártya nélkül

— a leghosszabb esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén,

— az öt leghosszabb esemény az utolsó 365 nap folyamán.

— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,

— az esemény végének dátuma és időpontja,

— az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,

— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.

Kártya behelyezése járművezetés közben

— az utolsó esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén,

— az esemény dátuma és időpontja,

— a kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,

— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.

▼M3

Az utolsó kártyakapcsolat nem megfelelő lezárása

— a 10 legutóbbi esemény.

— a kártyabehelyezés dátuma és időpontja,

— a kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,

— a kártyáról leolvasott utolsó kártyakapcsolat adatai:

— a kártyabehelyezés dátuma és időpontja.

▼B

Gyorshajtás (1)

— a legsúlyosabb esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén (például az, amelynél a legmagasabb volt az átlagsebesség)

— az öt legsúlyosabb esemény az utolsó 365 nap folyamán.

— a legutóbbi kalibrálást követő első esemény,

— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,

— az esemény végének dátuma és időpontja,

— az esemény alatt mért legnagyobb sebesség,

— az esemény alatt mért számtani átlagsebesség,

— a járművezetői kártya típusa, száma, kiállító tagállama és generációja (adott esetben),

— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.

Az áramellátás megszakadása (2)

— a leghosszabb esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén,

— az öt leghosszabb esemény az utolsó 365 nap folyamán.

— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,

— az esemény végének dátuma és időpontja,

— az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,

— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.

Kommunikációs hiba a távoli kommunikációs eszközzel

— a leghosszabb esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén,

— az öt leghosszabb esemény az utolsó 365 nap folyamán.

— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,

— az esemény végének dátuma és időpontja,

— az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,

— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.

A GNSS-vevőből származó helyzetmeghatározási információk hiánya

— a leghosszabb esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén,

— az öt leghosszabb esemény az utolsó 365 nap folyamán.

— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,

— az esemény végének dátuma és időpontja,

— az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,

— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.

▼M1

Kommunikációs hiba a külső GNSS-eszközzel

— a leghosszabb esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén,

— az öt leghosszabb esemény az utolsó 365 nap folyamán.

— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,

— az esemény végének dátuma és időpontja,

— az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,

— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.

▼B

A mozgásadatok hibája

— a leghosszabb esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén,

— az öt leghosszabb esemény az utolsó 365 nap folyamán.

— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,

— az esemény végének dátuma és időpontja,

— az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,

— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.

A jármű mozgásával kapcsolatos ellentmondás

— a leghosszabb esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén,

— az öt leghosszabb esemény az utolsó 365 nap folyamán.

— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,

— az esemény végének dátuma és időpontja,

— az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,

— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.

A biztonsági rendszer megsértésére irányuló kísérlet

— a 10 legutolsó esemény eseménytípusonként.

— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,

— az esemény végének dátuma és időpontja (ha lényeges),

— az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,

— az esemény típusa.

▼M1

Időütközés

— a legsúlyosabb esemény az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikén (vagyis azok, amikor a legnagyobb különbség mutatkozik az adatrögzítő készülék által mutatott dátum és időpont, illetve a GNSS által mutatott dátum és időpont között),

— az öt legsúlyosabb esemény az utolsó 365 nap folyamán,

— az adatrögzítő készülék által rögzített dátum és időpont,

— GNSS-dátum és -időpont,

— az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,

— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.

▼M3

GNSS-anomália

— a leghosszabb események az utolsó 10 előfordulási nap mindegyikére vonatkozóan,

— az 5 leghosszabb esemény az utolsó 365 nap folyamán.

— az esemény kezdetének dátuma és időpontja,

— az esemény végének dátuma és időpontja,

— az esemény kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja,

— az ugyanazon a napon történt hasonló események száma.

▼B

(1) 

Az adatrögzítő készüléknek az alábbi adatokat is rögzítenie és tárolnia kell adatmemóriájában:

— 
az utolsó GYORSHAJTÁS-ELLENŐRZÉS dátuma és időpontja,
— 
az erre a GYORSHAJTÁS-ELLENŐRZÉS-re következő első gyorshajtás dátuma és időpontja,
— 
a gyorshajtási események száma az utolsó GYORSHAJTÁS-ELLENŐRZÉS óta.
(2) 

Ezek az adatok csak akkor kerülhetnek rögzítésre, ha az áramellátás helyreállt, az időmérés pontossága egy perc lehet.

3.12.9    A hibákkal kapcsolatos adatok

E szakasz alkalmazásában az időt egy másodperces pontossággal kell rögzíteni.

(118) Az adatrögzítő készüléknek a következő tárolási szabályok szerint meg kell kísérelnie rögzíteni és tárolni az adatmemóriájában az összes észlelt hibát:Hiba

Tárolási szabályok

Az egyes hibákkal kapcsolatban rögzítendő adatok

Kártyahiba

— a 10 legutóbbi járművezetői kártyahiba.

— a hiba kezdetének dátuma és időpontja,

— a hiba végének dátuma és időpontja,

— a kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja.

Az adatrögzítő készülék hibái

— a 10 legutóbbi hiba minden egyes hibatípusra,

— a legutóbbi kalibrálást követő első hiba.

— a hiba kezdetének dátuma és időpontja,

— a hiba végének dátuma és időpontja,

— a hiba típusa,

— a hiba kezdetén és/vagy végén behelyezett kártya (kártyák) típusa, száma, kiállító tagállama és generációja.

3.12.10    Kalibrálási adatok

(119) Az adatrögzítő készüléknek az alábbiakkal kapcsolatos adatokat rögzítenie és tárolnia kell adatmemóriájában:

— 
az aktiválás pillanatában ismert kalibrálási paraméterek,
— 
a készülék aktiválást követő legelső kalibrálása,
— 
a készülék első kalibrálása az aktuális járműben (amelyet a jármű-azonosító szám [VIN] azonosít),
— 
a 20 legutóbbi kalibrálás (ha ugyanazon a naptári napon több kalibrálást végeztek, csak az aznapi elsőt és utolsót kell tárolni).

(120) Az egyes kalibrálásokra vonatkozóan a következő adatokat kell rögzíteni:

— 
a kalibrálás célja (aktiválás, első beépítés, beépítés, időszakos vizsgálat),
— 
a műhely neve és címe,
— 
a műhelykártya száma, a kártyát kiállító tagállam és a kártya érvényességi ideje,
— 
a jármű azonosítása,
— 
aktualizált vagy megerősített paraméterek: w, k, l, abroncsméret, a sebességkorlátozó készülék beállítása, kilométer-számláló (régi és új értékek), dátum és időpont (régi és új értékek),
— 
az összes elhelyezett plomba típusa és azonosítása,

▼M3

— 
a mozgásérzékelő, a külső GNSS-eszköz (ha van) és a külső távoli kommunikációs eszköz (ha van) sorozatszáma,
— 
a járműhöz kapcsolódó alapértelmezett szállítmánytípus (áruk vagy utasok),
— 
az ország, ahol a kalibrálást elvégezték, valamint az a dátum és időpont, amikor a GNSS-vevő megadta az ezen ország meghatározásához használt helyzetet.

▼B

(121) Ezenkívül az adatrögzítő készüléknek rögzíteni és tárolnia kell adatmemóriájában, hogy képes-e első generációs tachográfkártyák használatára (aktiválva van-e még ez a funkció, avagy sem).

(122) A mozgásérzékelőnek a következő adatokat kell rögzítenie és tárolnia a memóriájában a mozgásérzékelő beépítésével kapcsolatban:

— 
a járműegységgel való első párosítás (dátum, időpont, a járműegység jóváhagyási száma és sorozatszáma),
— 
a járműegységgel való utolsó párosítás (dátum, időpont, a járműegység jóváhagyási száma és sorozatszáma).

(123) A külső GNSS-eszköznek a következő adatokat kell rögzítenie és tárolnia a memóriájában a külső GNSS-eszköz beépítésével kapcsolatban:

— 
a járműegységre való első rákapcsolódás (dátum, időpont, a járműegység jóváhagyási száma és sorozatszáma),
— 
a járműegységre való utolsó rákapcsolódás (dátum, időpont, a járműegység jóváhagyási száma és sorozatszáma).

3.12.11    Időbeállítási adatok

(124) Az adatrögzítő készüléknek a rendszeres kalibrálások keretén kívül kalibrálási üzemmódban végzett időbeállításokkal kapcsolatos következő adatokat rögzítenie és tárolnia kell adatmemóriájában:

— 
a legutóbbi időbeállítás,
— 
az öt legnagyobb mértékű időbeállítás.

(125) Az egyes időbeállításokra vonatkozóan a következő adatokat kell rögzíteni:

— 
dátum és időpont, régi érték,
— 
dátum és időpont, új érték,
— 
a műhely neve és címe,
— 
a műhelykártya száma, a kártyát kiállító tagállam, a kártya generációja és a kártya érvényességi ideje.

3.12.12    Az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó adatok

(126) Az adatrögzítő készüléknek a 20 legutóbbi ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos következő adatokat rögzítenie és tárolnia kell adatmemóriájában:

— 
az ellenőrzés dátuma és időpontja,
— 
az ellenőrzőkártya száma, a kártyát kiállító tagállam és a kártya generációja,
— 
az ellenőrzés típusa (kijelzés és/vagy nyomtatás és/vagy a járműegységről való letöltés és/vagy kártyaletöltés és/vagy közúti kalibrálási ellenőrzés).

(127) Letöltés esetén a legrégebbi és a legfrissebb letöltött napok dátumait is rögzíteni kell.

3.12.13    A vállalkozások általi lezárások adatai

(128) Az adatrögzítő készüléknek a 255 legutóbbi, vállalkozás általi lezárással kapcsolatban a következő adatokat kell rögzítenie és tárolnia adatmemóriájában:

— 
a lezárás dátuma és időpontja,
— 
a feloldás dátuma és időpontja,
— 
a vállalkozáskártya száma, a kártyát kiállító tagállam és a kártya generációja,
— 
a vállalkozás neve és címe.

Azokat a korábban lezárt adatokat, amelyek lezárását a fenti mennyiségi korlát miatt eltávolították a memóriából, nem lezártnak kell tekinteni.

3.12.14    A letöltési tevékenységre vonatkozó adatok

(129) Az adatrögzítő készüléknek vállalkozási vagy kalibrálási üzemmódban a külső adathordozóra történő utolsó adatmemória-letöltésre vonatkozóan a következő adatokat kell rögzítenie és tárolnia az adatmemóriájában:

— 
a letöltés dátuma és időpontja,
— 
a vállalkozáskártya vagy a műhelykártya száma, a kártyát kiállító tagállam és a kártya generációja,
— 
a vállalkozás vagy a műhely neve.

3.12.15    A különleges körülményekre vonatkozó adatok

(130) Az adatrögzítő készüléknek a különleges körülményekre vonatkozó következő adatokat kell rögzítenie adatmemóriájában:

— 
az adatbevitel dátuma és időpontja,
— 
a különleges körülmény típusa.

(131) Az adatmemóriának legalább 365 napon át meg kell őriznie a különleges körülményekre vonatkozó adatokat (abból kiindulva, hogy átlagosan egy nyitott és egy zárt állapot fordul elő naponta). Amennyiben a tárolóhely megtelik, az új adatok felülírják a régebbieket.

3.12.16    A tachográfkártya adatai

(132) Az adatrögzítő készüléknek a járműegységben használt különböző tachográfkártyákkal kapcsolatban a következő adatokat kell tárolnia:

— 
a tachográfkártya száma és sorozatszáma,
— 
a tachográfkártya gyártója,
— 
a tachográfkártya típusa,
— 
a tachográfkártya változata.

(133) Az adatrögzítő készüléknek legalább 88 ilyen rekord tárolására képesnek kell lennie.

▼M3

3.12.17.    Határátlépések

(133a) 

Az adatrögzítő készüléknek rögzítenie és adatmemóriájában tárolnia kell az alábbi, határátlépésekre vonatkozó adatokat:

— 
az ország, amelyet a jármű elhagyott,
— 
az ország, amelybe a jármű belépett,
— 
a helyzet, ahol a jármű átlépte az országhatárt.
(133b) 

Az adatrögzítő készüléknek minden egyes országgal és helyzettel együtt az alábbi adatokat kell rögzítenie és tárolnia adatmemóriájában:

— 
a járművezetői és/vagy járműkísérői kártya száma és a kártyát kiállító tagállam,
— 
a kártya generációja,
— 
a kapcsolódó GNSS-pontosság, valamint dátum és időpont,
— 
arra vonatkozó jelölő, hogy a helyzet hitelesítve van-e,
— 
a jármű kilométer-számlálójának értéke a határátlépés észlelésekor.
(133c) 

Az adatmemóriának legalább 365 napig meg kell őriznie a határátlépésekre vonatkozó adatokat.

(133d) 

Amennyiben a tárolóhely megtelik, az új adatoknak felül kell írniuk a régebbieket.

3.12.18.    Berakodási/kirakodási műveletek

(133e) 

Az adatrögzítő készüléknek rögzítenie és adatmemóriájában tárolnia kell az alábbi, berakodási és kirakodási műveletekre vonatkozó adatokat:

— 
a művelet típusa (berakodás, kirakodás vagy egyidejű berakodás/kirakodás),
— 
az a helyzet, ahol a berakodási/kirakodási műveletet elvégezték.
(133f) 

Amennyiben a berakodási/kirakodási művelet időpontjában a GNSS-vevő nem ad információt a jármű helyzetéről, az adatrögzítő készüléknek a legutolsó rendelkezésre álló helyzetmeghatározási adatot kell használnia, a kapcsolódó dátummal és időponttal.

(133g) 

Az adatrögzítő készüléknek minden egyes művelettípussal és helyzettel együtt az alábbi adatokat kell rögzítenie és tárolnia adatmemóriájában:

— 
a járművezetői és/vagy járműkísérői kártya száma és a kártyát kiállító tagállam,
— 
a kártya generációja,
— 
a berakodási/kirakodási művelet dátuma és időpontja,
— 
a kapcsolódó GNSS-pontosság, valamint adott esetben a dátum és az időpont,
— 
arra vonatkozó jelölő, hogy a helyzet hitelesítve van-e,
— 
a jármű kilométer-számlálójának értéke.
(133h) 

Az adatmemóriának legalább 365 naptári napig meg kell őriznie a berakodási/kirakodási műveletekre vonatkozó adatokat.

(133i) 

Amennyiben a tárolóhely megtelik, az új adatoknak felül kell írniuk a régebbieket.

3.12.19.    Digitális térkép

(133j) 

A jármű helyzetének a határátlépésekkor történő rögzítése céljából az adatrögzítő készüléknek digitális térképet kell tárolnia az adatmemóriájában.

(133k) 

Az adatrögzítő készülék határátlépés-ellenőrző funkciójának támogatására szolgáló, engedélyezett digitális térképeket az Európai Bizottság egy erre a célra létrehozott, biztonságos honlapon bocsátja rendelkezésre, különböző letölthető formátumokban.

(133l) 

A honlapon minden térkép esetében szerepelnie kell egy verzióazonosítónak és egy hash értéknek.

(133m) 

A térképeknek a következő jellemzőkkel kell rendelkezniük:

— 
a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája szerinti 0 NUTS-szintnek megfelelő felbontás,
— 
1:1 milliós méretarány.
(133n) 

A menetírókészülék-gyártóknak ki kell választaniuk egy térképet a honlapról, és biztonságos módszerrel le kell tölteniük azt.

(133o) 

A menetírókészülék-gyártók csak azt követően használhatják a honlapról letöltött térképet, hogy a térkép hash értékének segítségével ellenőrizték annak integritását.

(133p) 

A kiválasztott térképet a gyártónak kell megfelelő formátumban importálnia az adatrögzítő készülékbe, és ennek során az importált térkép szemantikai adatai nem módosulhatnak.

(133q) 

A gyártónak az adatrögzítő készülékben használt térkép verzióazonosítóját is tárolnia kell.

(133r) 

Lehetővé kell tenni a tárolt digitális térkép frissítését vagy az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott új térképpel való felváltását.

(133s) 

A digitálistérkép-frissítéseket a 226d. és 226e. követelmények alkalmazásában a gyártó által meghatározott szoftverfrissítési mechanizmusok alkalmazásával kell elvégezni oly módon, hogy a korábbi térkép lecserélése és az új térkép tárolása előtt az adatrögzítő készülék ellenőrizni tudja az új, importált térkép hitelességét és sértetlenségét.

(133t) 

A menetírókészülék-gyártók további információkkal (például az uniós régiók határaival) egészíthetik ki a 133m. követelményben említett alaptérképet a határátlépések rögzítésétől eltérő célból, feltéve, hogy az alaptérkép szemantikai adatait nem módosítják.

▼B

3.13    A tachográfkártyák leolvasása

(134) Az adatrögzítő készüléknek képesnek kell lennie arra, hogy első vagy második generációs tachográfkártyákról leolvassa adott esetben az alábbiakhoz szükséges adatokat:

— 
a kártyatípus, a kártyatulajdonos, az előzőleg használt jármű, az utolsó kártyakivétel dátuma és időpontja és az ezen időpontban kiválasztott tevékenység azonosítása,
— 
annak ellenőrzése, hogy az utolsó kártyakapcsolatot megfelelően zárták-e le,

▼M3

— 
a járművezető megszakítás nélküli járművezetési idejének, halmozott pihenőidejének és halmozott járművezetési idejének kiszámítása, az előző és a folyó hétre vonatkozóan,

▼B

— 
a járművezetői kártyán rögzített adatok kért kinyomatainak kinyomtatása,
— 
a járművezetői kártya letöltése külső adathordozóra.

Ez a követelmény csak azokra az első generációs tachográfkártyákra vonatkozik, melyek használatának lehetőségét nem szüntette be valamelyik műhely.

(135) Olvasási hiba esetén az adatrögzítő készüléknek legfeljebb három alkalommal, ugyanazzal az olvasóparanccsal ismételten próbálkoznia kell, és ha továbbra is sikertelennek bizonyul, a kártyát hibásnak és érvénytelennek kell nyilvánítania.

▼M3

(135a) A „TACHO_G2” alkalmazás szerkezete a verziótól függ. A 2. verziójú kártyák további elemi fájlokat tartalmaznak az 1. verziójú kártyákhoz képest, különösen a következőket:

— 
a járművezetői és műhelykártyák esetében:
— 
Az EF Places_Authentication elemi fájlnak tartalmaznia kell az EF Places elemi fájlban tárolt járműhelyzetek hitelesítési státuszát. Minden hitelesítési státusszal együtt egy időbélyegzőt is el kell tárolni, amelynek pontosan meg kell egyeznie az EF Places elemi fájlban tárolt megfelelő helyzethez tartozó dátummal és időponttal.
— 
Az EF Places_Authentication elemi fájlnak tartalmaznia kell az EF GNSS_Places elemi fájlban tárolt járműhelyzetek hitelesítési státuszát. Minden hitelesítési státusszal együtt egy időbélyegzőt is el kell tárolni, amelynek pontosan meg kell egyeznie az EF Places elemi fájlban tárolt megfelelő helyzethez tartozó dátummal és időponttal.
— 
Az EF Border_Crossings, az EF Load_Unload_Operations és az EF Load_Type_Entries elemi fájlnak a határátlépésekre, a berakodási/kirakodási műveletekre és szállítmánytípusra vonatkozó adatokat kell tartalmaznia.
— 
a műhelykártyák esetében:
— 
Az EF Calibration_Add_Data elemi fájlnak az EF Calibration elemi fájlban tároltakon felüli, kiegészítő kalibrálási adatokat kell tartalmaznia. Minden kiegészítő kalibrálási adatokkal együtt el kell tárolni a régi dátumot és időt, valamint a jármű-azonosító számot, amelyeknek pontosan meg kell egyezniük az EF Calibration elemi fájlban a megfelelő kalibrálási adatokkal együtt tárolt régi dátummal és idővel, illetve jármű-azonosítószámmal.
— 
valamennyi tachográfkártya esetében:
— 
Az EF VU_Configuration elemi fájlnak a kártyatulajdonos által meghatározott, a menetíró készülékre vonatkozó egyedi beállításokat kell tartalmaznia.

A járműegységnek figyelmen kívül kell hagynia az EF Places_Authentication vagy az EF GNSS_Places_Authentication elemi fájlban szereplő hitelesítési státuszokat, ha az EF Places vagy az EF GNSS_Places elemi fájlban nem található azonos időbélyegzővel rendelkező járműhelyzet.

A járműegységnek minden kártyán figyelmen kívül kell hagynia az EF VU_Configuration elemi fájlt, amennyiben nincsenek külön szabályok előírva az ilyen elemi fájl használatára vonatkozóan. Ezeket a szabályokat az I. C. melléklet módosítása révén kell meghatározni, amelynek magában kell foglalnia e bekezdés módosítását vagy törlését is.

▼B

3.14    Rögzítés és tárolás a tachográfkártyákon

3.14.1    Rögzítés és tárolás az első generációs tachográfkártyákon

(136) Amennyiben az első generációs tachográfkártyák használatának lehetőségét nem szüntette be valamelyik műhely, az adatrögzítő készüléknek pontosan ugyanúgy kell rögzítenie és tárolnia az adatokat, mint egy első generációs adatrögzítő készüléknek.

(137) Az adatrögzítő készüléknek közvetlenül a kártyabehelyezés után be kell állítania a „kártyakapcsolati adatokat” a járművezetői vagy a műhelykártyán.

(138) Az adatrögzítő készüléknek aktualizálnia kell az érvényes járművezetői, műhely- és/vagy ellenőrzőkártyákon tárolt adatokat a kártyatulajdonosra és az arra az időszakra vonatkozó valamennyi szükséges adattal együtt, mialatt a kártya behelyezett állapotban van. Az e kártyákon tárolt adatokat a 4. fejezet határozza meg.

(139) Az adatrögzítő készüléknek aktualizálnia kell az érvényes járművezetői és/vagy műhelykártyákon tárolt, a járművezetői tevékenységre és a helyre vonatkozó adatokat (a 4.5.3.1.9. és a 4.5.3.1.11. pontban meghatározottak szerint) a kártyatulajdonos által kézzel bevitt, a tevékenységre és a helyre vonatkozó adatokkal.

▼M3

(140) Azok az események és hibák, amelyek az első generációs adatrögzítő készülék vonatkozásában nem lettek meghatározva, nem kerülnek tárolásra az első generációs járművezetői és műhelykártyákon.

▼B

(141) A tachográfkártyákon tárolt adatok aktualizálása úgy történik, hogy amennyiben az tekintettel a kártya tényleges tárolókapacitására szükségessé válik, az újabb adatok felülírják a régieket.

(142) Íráshiba esetén az adatrögzítő készüléknek legfeljebb három alkalommal, ugyanazzal az írásparanccsal ismételten próbálkoznia kell, és ha továbbra is sikertelennek bizonyul, a kártyát hibásnak és érvénytelennek kell nyilvánítania.

▼M3

(143) Miután a vonatkozó adatok a járművezetői vagy műhelykártyán tárolásra kerültek, de még a kártya kivétele előtt az adatrögzítő készüléknek vissza kell állítania a „kártyakapcsolati adatokat”.

▼B

3.14.2    Rögzítés és tárolás a második generációs tachográfkártyákon

(144) A második generációs tachográfkártyáknak két különböző kártyaalkalmazással kell rendelkezniük, melyek közül az első pontosan megegyezik a TACHO nevű, első generációs tachográfkártyák használatára szolgáló alkalmazással, a második pedig a 4. fejezet 2. függelékében leírt „TACHO_G2” alkalmazás.

▼M3

A „TACHO_G2” alkalmazás szerkezete a verziótól függ. A 2. verziójú kártyák további elemi fájlokat tartalmaznak az 1. verziójú kártyákhoz képest.

▼B

(145) Az adatrögzítő készüléknek közvetlenül a kártyabehelyezés után be kell állítania a „kártyakapcsolati adatokat” a járművezetői vagy a műhelykártyán.

(146) Az adatrögzítő készüléknek aktualizálnia kell az érvényes járművezetői, műhely- és/vagy ellenőrzőkártyák két kártyaalkalmazásában tárolt adatokat a kártyatulajdonosra és az arra az időszakra vonatkozó valamennyi szükséges adattal együtt, mialatt a kártya behelyezett állapotban van. Az e kártyákon tárolt adatokat a 4. fejezet határozza meg.

(147) Az adatrögzítő készüléknek aktualizálnia kell az érvényes járművezetői és/vagy műhelykártyákon tárolt, a járművezetői tevékenységre és a helyre (helységnév és földrajzi hely) vonatkozó adatokat (a 4.5.3.1.9., 4.5.3.1.11, 4.5.3.2.9., és 4.5.3.2.11. pontban meghatározottak szerint) a kártyatulajdonos által kézzel bevitt, a tevékenységre és a helyre vonatkozó adatokkal.

▼M3

(147a) A járművezetői vagy műhelykártya behelyezésekor az adatrögzítő készüléknek el kell tárolnia a kártyán a jármű alapértelmezett szállítmánytípusát.

(147b) A járművezetői vagy műhelykártya behelyezésekor és a kézi beviteli eljárást követően az adatrögzítő készüléknek ellenőriznie kell a kártyán tárolt legutóbbi olyan helyet, ahol a munkanap elkezdődött vagy befejeződött. Ez a hely az 59. követelménnyel összhangban ideiglenes is lehet. Ha ez a hely nem abban az országban található, ahol a jármű aktuálisan tartózkodik, az adatrögzítő készüléknek el kell tárolnia a kártyán egy határátlépési bejegyzést a következő adatokkal:

— 
az ország, amelyet a járművezető elhagy: nem áll rendelkezésre,
— 
az ország, amelybe a járművezető belépett: a jármű aktuális tartózkodási helye szerinti ország,
— 
a határátlépés dátuma és időpontja: a kártya behelyezésének ideje,
— 
a járművezető helyzete a határátlépéskor: nem áll rendelkezésre,
— 
a jármű kilométer-számlálójának értéke: nem áll rendelkezésre.

▼B

(148) A tachográfkártyákon tárolt adatok aktualizálása úgy történik, hogy amennyiben az tekintettel a kártya tényleges tárolókapacitására szükségessé válik, az újabb adatok felülírják a régieket.

(149) Íráshiba esetén az adatrögzítő készüléknek legfeljebb három alkalommal, ugyanazzal az írásparanccsal ismételten próbálkoznia kell, és ha továbbra is sikertelennek bizonyul, a kártyát hibásnak és érvénytelennek kell nyilvánítania.

(150) Miután a vonatkozó adatok a járművezetői kártya két kártyaalkalmazásában tárolásra kerültek, de még a kártya kioldása előtt az adatrögzítő készüléknek le kell nulláznia a „kártyakapcsolati adatokat”.

▼M3

(150a) A járműegységnek minden kártyán figyelmen kívül kell hagynia az EF VU_Configuration elemi fájlt, amennyiben nincsenek külön szabályok előírva az ilyen elemi fájl használatára vonatkozóan. Ezeket a szabályokat az I. C. melléklet módosítása révén kell meghatározni, amelynek magában kell foglalnia e bekezdés módosítását vagy törlését is.

▼B

3.15    Kijelzés

(151) A kijelzőnek legalább 20 karakter megjelenítésére alkalmasnak kell lennie.

(152) A karakterek magassága legalább 5 mm, szélessége legalább 3,5 mm.

(153) A kijelzőnek képesnek kell lennie az 1. függelék 4. fejezetében („Karakterkészletek”) meghatározott karakterek kijelzésére. A kijelzőn megengedett az egyszerűsített írásmód használata (például az ékezetes betűk ékezet nélkül vagy a kisbetűk nagybetűként való megjelenítése).

(154) A kijelző világítása nem vakíthat.

(155) A kijelzőn megjelenő jeleknek az adatrögzítő készüléken kívülről is jól kell látszaniuk.

(156) Az adatrögzítő készüléknek ki kell jeleznie a következőket:

— 
alapértelmezett adatok,
— 
figyelmeztetésekkel kapcsolatos adatok,
— 
a menü elérésével kapcsolatos adatok,
— 
a felhasználó által kért egyéb adatok.

Az adatrögzítő készülék kijelezhet további információkat is, amennyiben ezek világosan megkülönböztethetők a fenti információktól.

(157) Az adatrögzítő készülék kijelzőjének a 3. függelékben felsorolt piktogramokat vagy piktogram-kombinációkat kell alkalmaznia. Emellett további piktogramokat vagy piktogram-kombinációkat is kijelezhet, amennyiben ezek világosan megkülönböztethetők a fent említett piktogramoktól vagy piktogram-kombinációktól.

(158) Mialatt a jármű mozog, a kijelzőnek mindvégig bekapcsolt („ON”) állapotban kell lennie.

(159) Az adatrögzítő készülék magában foglalhat kézi vagy automatikus berendezést, amellyel a kijelzőt ki lehet kapcsolni („OFF”), amikor a jármű nem mozog.

A kijelzés formátumát az 5. függelék határozza meg.

3.15.1    Az alapértelmezett adatok kijelzése

(160) Amennyiben más információ kijelzésére nincs szükség, az adatrögzítő készüléknek alapértelmezetten a következőket kell kijeleznie:

— 
helyi idő (UTC idő + a járművezető által végzett beállítás),
— 
az üzemmód,
— 
a járművezető és a járműkísérő folyamatban lévő tevékenysége,
— 
a járművezetőre vonatkozó információk:
— 
amennyiben aktuális tevékenysége JÁRMŰVEZETÉS, úgy az aktuális, megszakítás nélküli járművezetési idő és tényleges halmozott pihenőidő,
— 
amennyiben aktuális tevékenysége nem JÁRMŰVEZETÉS, úgy a folyamatban lévő tevékenységének időtartama (a tevékenység kiválasztása óta), és tényleges halmozott pihenőideje.

(161) Az egyes járművezetőkre vonatkozó adatokat világosan, érthetően és egyértelműen kell kijelezni. Amennyiben a járművezetőre és a járműkísérőre vonatkozó információk nem jelezhetők ki egyidejűleg, úgy az adatrögzítő készülék alapértelmezetten a járművezetőre vonatkozó információkat jelzi ki, de a felhasználó részére lehetővé teszi a járműkísérőre vonatkozó információk kijelzését.

(162) Amennyiben a kijelző szélessége nem teszi lehetővé az üzemmód alapértelmezett kijelzését, úgy a készüléknek az új üzemmódra váltáskor röviden ki kell jeleznie az új üzemmódot.

(163) Az adatrögzítő készüléknek új kártya behelyezésekor röviden ki kell jeleznie a kártyatulajdonos nevét.

(164) Amennyiben a „MENETÍRÓ KÉSZÜLÉK NEM SZÜKSÉGES” vagy a „KOMPON/VONATON MEGTETT ÚT” körülmény nyitott, ezt az alapértelmezett kijelző a megfelelő piktogrammal jelzi (megengedett, hogy a járművezető folyamatban lévő tevékenysége ezzel egy időben ne legyen kijelezve).

3.15.2    Figyelmeztető kijelzés

(165) Az adatrögzítő készüléknek figyelmeztetésként elsősorban a 3. függelék piktogramjait kell használnia, szükség esetén numerikusan kódolt információkkal kiegészítve ezeket. A figyelmeztetést emellett a járművezető által választott nyelven szövegesen is le lehet írni.

3.15.3    A menü elérése

(166) Az adatrögzítő készülékben a szükséges parancsoknak egy megfelelő menüstruktúra segítségével kell lehívhatónak lenniük.

3.15.4    Egyéb kijelzett információk

(167) Kérésre az alábbi adatok kijelzését is lehetővé kell tenni:

— 
UTC dátum és idő, valamint a helyi idő,

▼M3

— 
a 169. követelményben felsorolt kinyomatok bármelyikének tartalma a kinyomatokkal megegyező formátumban,

▼B

— 
a járművezető megszakítás nélküli járművezetési ideje és halmozott pihenőideje,
— 
a járműkísérő megszakítás nélküli járművezetési ideje és halmozott pihenőideje,

▼M3

— 
a járművezető halmozott járművezetési ideje az előző és a folyó hétre,
— 
a járműkísérő halmozott járművezetési ideje az előző és a folyó hétre,

▼B

opcionálisan:

— 
a járműkísérő folyamatban lévő tevékenységének időtartama (a tevékenység menüből való kiválasztása óta),

▼M3

— 
a járművezető halmozott járművezetési ideje a folyó hétre,
— 
a járműkísérő halmozott járművezetési ideje a folyó munkanapra,
— 
a járművezető halmozott járművezetési ideje a folyó munkanapra.

▼B

(168) A kinyomat tartalmát szekvenciálisan, sorról sorra kell kijelezni. Amennyiben a kijelző szélessége nem éri el a 24 karaktert, gondoskodni kell arról, hogy a felhasználó a megfelelő módon az összes információt meg tudja jeleníteni (több sorban, sorgörgetéssel stb.).

A kinyomaton a kézzel írott információk számára fenntartott sorokat nem kell megjeleníteni.

3.16    Nyomtatás

(169) Az adatrögzítő készüléknek képesnek kell lennie arra, hogy adatmemóriájából és/vagy a tachográfkártyákról információkat nyomtasson ki a következő hét kinyomatnak megfelelően:

— 
a kártyán tárolt járművezetői tevékenységek napi kinyomata,
— 
a járműegységen tárolt járművezetői tevékenységek napi kinyomata,
— 
a kártyán tárolt események és hibák kinyomata,
— 
a járműegységen tárolt események és hibák kinyomata,
— 
a műszaki adatok kinyomata,
— 
a gyorshajtások kinyomata,
— 
egy adott járműegység tachográfkártyájának adattörténete (lásd a 3.12.16. szakaszt).

E kinyomatok részletes formátumát és tartalmát a 4. függelék határozza meg.

A kinyomatok végén kiegészítő adatokat is fel lehet tüntetni.

Az adatrögzítő készülék emellett további kinyomatokat is készíthet, amennyiben ezek világosan megkülönböztethetők a fent említett hét kinyomattól.

(170) A „kártyán tárolt járművezetői tevékenységek napi kinyomata” és a „kártyán tárolt események és hibák kinyomata” csak az adatrögzítő készülékbe behelyezett járművezetői kártya vagy műhelykártya esetében állhatnak rendelkezésre. Az adatrögzítő készüléknek a nyomtatás megkezdése előtt aktualizálnia kell a megfelelő kártyán tárolt adatokat.

(171) A „kártyán tárolt járművezetői tevékenységek napi kinyomata” vagy a „kártyán tárolt események és hibák kinyomata” előállításához az adatrögzítő készüléknek:

— 
vagy automatikusan ki kell választania a járművezetői vagy a műhelykártyát, amennyiben e kártyák egyike került csak behelyezésre,
— 
vagy parancsot kell adnia a forráskártya kiválasztására, vagy a járművezetői kártyaolvasó egységben lévő kártya kiválasztására, amennyiben mindkét kártya be van helyezve az adatrögzítő készülékbe.

(172) A nyomtatónak képesnek kell soronként 24 karakter kinyomtatására.

(173) A karakterek magassága legalább 2,1 mm, szélessége legalább 1,5 mm.

(174) A nyomtatónak képesnek kell lennie az 1. függelék 4. fejezetében („Karakterkészletek”) meghatározott karakterek kinyomtatására.

(175) A nyomtatóknak az említett kinyomatokat olyan felbontásban kell előállítaniuk, hogy azok félreértések nélkül olvashatók legyenek.

(176) A kinyomatoknak rendes páratartalom mellett (10–90 %) és rendes hőmérsékleti körülmények között meg kell tartaniuk méretüket és meg kell őrizniük tartalmukat.

(177) Az adatrögzítő készülék által használt, típusjóváhagyással rendelkező papíron szerepelnie kell a megfelelő típus-jóváhagyási jelnek és annak/azoknak a készüléktípus(ok)nak, amellyel/amelyekkel a papír felhasználható.

(178) A kinyomatoknak legalább két éven keresztül tisztán olvashatónak és azonosíthatónak kell maradniuk a szokásos tárolási feltételekre jellemző fényerősség, páratartalom és hőmérsékletviszonyok mellett.

(179) A kinyomatoknak legalább a 9. függelékben a tesztekre vonatkozóan meghatározott előírásoknak meg kell felelniük.

(180) Lehetővé kell tenni, hogy e dokumentumokra kézzel is írni lehessen, azaz például a járművezető alá tudja írni.

(181) Ha nyomtatás közben kifogy a papír, az adatrögzítő készüléknek a papír újratöltése után vagy elölről kell kezdenie a nyomtatást, vagy a megszakítás pontjától folytatnia kell, félreérthetetlenül megjelölve, hogy melyik volt az előzőleg kinyomtatott rész.

3.17    Figyelmeztetések

(182) Az adatrögzítő készüléknek figyelmeztetnie kell a járművezetőt bármilyen esemény és/vagy hiba észlelésekor.

(183) Az áramellátás megszakadására vonatkozó figyelmeztetés visszatartható az áramellátás helyreállításáig.

(184) Az adatrögzítő készüléknek 15 perccel a megszakítás nélkül legfeljebb megengedett járművezetési idő letelte előtt és ezen idő túllépése pillanatában figyelmeztetnie kell a járművezetőt.

(185) A figyelmeztető jelzéseknek vizuálisan kell megjelenniük. A látható figyelmeztetések hangjelzésekkel is kiegészíthetők.

(186) A látható figyelmeztetéseknek a felhasználó számára világosan felismerhetőnek kell lenniük, a járművezető látóterében kell megjelenniük, és tisztán olvashatónak kell lenniük mind nappal, mind éjjel.

(187) A látható figyelmeztetések jöhetnek az adatrögzítő készülékből és/vagy az adatrögzítő készüléken kívülről is.

(188) Az utóbbi esetben a figyelmeztetéseket „T” jellel kell ellátni.

(189) A figyelmeztetéseket legalább 30 másodpercen keresztül ki kell jelezni, hacsak a felhasználó hamarabb vissza nem igazolja őket az adatrögzítő készülék egy vagy több meghatározott gombjának lenyomásával. Ez az első visszaigazolás nem oldhatja fel a figyelmeztetés okára vonatkozó kijelzést, amelyet a következő szakasz említ.

(190) Az adatrögzítő készüléknek a figyelmeztetés okát is ki kell jelezni, és e figyelmeztetésnek mindaddig láthatónak kell maradnia, amíg a felhasználó nem igazolja vissza az adatrögzítő készülék egy meghatározott gombjának vagy parancsának alkalmazásával.

(191) Emellett további figyelmeztetések is adhatók, amennyiben azok nem téveszthetők össze az előző figyelmeztetésekkel.

3.18    Adatletöltés külső adathordozókra

(192) Az adatrögzítő készüléknek képesnek kell lennie arra, hogy adatmemóriájából vagy a járművezetői kártyáról kérésre adatokat töltsön le egy külső adathordozóra a kalibrálási/letöltő csatlakozón keresztül. Az adatrögzítő készüléknek a letöltés megkezdése előtt aktualizálnia kell a megfelelő kártyán tárolt adatokat.

▼M3

(193) Emellett opcionális lehetőségként az adatrögzítő készülék – bármely üzemmódban – bármilyen más interfészen keresztül adatokat tölthet le az ezen a csatornán keresztül hitelesített vállalkozás részére. Ilyen esetben e letöltésre a vállalkozási üzemmód adathozzáférési jogai vonatkoznak.

▼B

(194) A letöltés nem eredményezheti a tárolt adatok módosulását vagy törlését.

(195) A kalibrálási/letöltő csatlakozó elektromos interfészét a 6. függelék határozza meg.

(196) A letöltési protokollokat a 7. függelék határozza meg.

▼M3

(196a) Az e mellékletnek megfelelő és az 561/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó adatrögzítő készülékkel felszerelt járműveket használó fuvarozási vállalkozásnak gondoskodnia arról, hogy minden adat letöltésre kerüljön a járműegységről és a járművezetői kártyákról.

A maximális időtartam, amelyen belül a vonatkozó adatokat le kell tölteni, nem haladhatja meg:

— 
a 90 napot a járműegységen tárolt adatok esetében,
— 
a 28 napot a járművezetői kártyán tárolt adatok esetében.

(196b) A fuvarozási vállalkozásoknak a rögzítést követően legalább tizenkét hónapig meg kell őrizniük a járműegységről és a járművezetői kártyákról letöltött adatokat.

▼B

3.19    Távoli kommunikáció a célzott közúti ellenőrzések céljára

(197) Bekapcsolt gyújtás mellett a járműegységnek 60 másodperceként el kell mentenie a távoli kommunikációs eszközben a célzott közúti ellenőrzésekhez szükséges legfrissebb adatokat. Ezeket az adatokat a 11. és 14. függelék szerint kell titkosítani és aláírni.

(198) A távészleléssel ellenőrizendő adatokat vezeték nélküli kommunikáció révén kell a távoli kommunikációs leolvasók számára elérhetővé tenni, amint azt a 14. függelék meghatározza.

(199) A célzott közúti ellenőrzések céljára a következő adatok szükségesek:

— 
a biztonsági rendszer megsértésére irányuló legutóbbi kísérlet,
— 
az áramellátás leghosszabb megszakadása,
— 
érzékelőhiba,
— 
a mozgásadatok hibája,
— 
a jármű mozgásával kapcsolatos ellentmondás,
— 
érvényes kártya nélküli járművezetés,
— 
kártyabehelyezés menet közben,
— 
időbeállítási adatok,
— 
kalibrálási adatok, beleértve a két legutóbbi kalibrálás elmentett adatait,
— 
a jármű rendszáma,
— 
az adatrögzítő készülék által rögzített sebesség,

▼M3

— 
a jármű helyzete,
— 
annak jelzése, hogy a járművezető esetében aktuálisan fennállhat-e az előírt vezetési idők megszegése.

▼M3

3.20.    Adatcsere külső kiegészítő eszközökkel

(200) Az adatrögzítő készüléket a 13. függelékkel összhangban ITS-interfésszel is fel kell szerelni, amely lehetővé teszi a menetíró készülék vagy a tachográfkártyák által rögzített vagy előállított adatok külső eszköz általi felhasználását.

Működési üzemmódban a járművezető hozzájárulására van szükség a személyes adatoknak az ITS-interfészen keresztüli továbbításához. A járművezető hozzájárulása azonban nem vonatkozik a menetíró készülék vagy a tachográfkártyák azon adataira, amelyekhez ellenőrzési, vállalkozási vagy kalibrálási üzemmódban fértek hozzá. Az ezen üzemmódokra vonatkozó adat- és funkcionális hozzáférési jogokat a 12. és a 13. követelmény határozza meg.

Az említett interfészen keresztül rendelkezésre bocsátott ITS-adatokra a következő követelmények vonatkoznak:

— 
a személyes adatok csak akkor bocsáthatók rendelkezésre, ha a járművezető ellenőrizhető hozzájárulását adta ehhez, elfogadva, hogy a személyes adatok elhagyhatják a járműhálózatot.
Az ITS-interfészen keresztül rendelkezésre bocsátható, meglévő adatok körét és az adatok személyesként vagy nem személyesként való besorolását a 13. függelék határozza meg. A 13. függelékben megadott adatokon kívül más adatok is továbbíthatók. A járműegység gyártójának ezeket az adatokat „személyes” vagy „nem személyes” adatként kell besorolnia, a „személyes” minősítésű adatok esetében pedig szükséges a járművezető hozzájárulása,
— 
a járművezető hozzájárulása bármikor megadható vagy visszavonható a menüben szereplő parancsok segítségével, ha a járművezetői kártya be van helyezve,
— 
az ITS-interfész jelenléte semmi esetre sem zavarhatja vagy befolyásolhatja a járműegység megfelelő működését és biztonságát.

A készüléknek emellett kiegészítő interfészei is lehetnek, amennyiben azok teljes mértékben megfelelnek a 13. függelék követelményeinek a járművezető hozzájárulását illetően. Az adatrögzítő készüléknek alkalmasnak kell lennie arra, hogy értesítést küldjön a járművezető hozzájárulásáról a járműhálózat többi platformjára és külső eszközökre.

A járműhálózatba bevitt olyan személyes adatok esetében, amelyek a járműhálózaton kívül további adatkezelésen esnek át, nem a menetírókészülék-gyártó felelőssége, hogy a személyes adatok kezelése az adatvédelemre vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően történjen.

Az ITS-interfésznek a 61. követelménynek megfelelő kézi beviteli eljárás során lehetővé kell tennie az adatbevitelt a járművezető és a járműkísérő számára egyaránt.

Az ITS-interfész felhasználható további információk valós idejű bevitelére is, például a következőkére:

— 
a járművezető tevékenységének kiválasztása a 46. követelménnyel összhangban,
— 
helyek bevitele az 56. követelménnyel összhangban,
— 
különleges körülmények bevitele a 62. követelménnyel összhangban,
— 
berakodási/kirakodási műveletek bevitele a 62a. követelménnyel összhangban.

Ezek az információk más interfészeken keresztül is bevihetők.

(201) A visszamenőleges kompatibilitásra tekintettel a menetíró készülékeket továbbra is fel lehet szerelni a 3821/85/EGK rendelet legutóbb módosított változatának I. B. mellékletében meghatározott soroskapcsolat-interfésszel. A soros kapcsolat a 200. követelmény szerint a járműhálózat részének minősül.

▼B

3.21    Kalibrálás

(202) A kalibrálási funkciónak a következőket kell lehetővé tenni:

— 
a mozgásérzékelő automatikus párosítása a járműegységgel,
— 
a külső GNSS-eszköz automatikus rákapcsolása a járműegységre adott esetben,
— 
az adatrögzítő készülék állandójának (k) digitális adaptálása a jármű jellemző együtthatójához (w),
— 
az aktuális idő beállítása a behelyezett műhelykártya érvényességi idején belül,
— 
a kilométer-számláló aktuális értékének beállítása,
— 
a mozgásérzékelő adatmemóriában tárolt azonosító adatainak aktualizálása,
— 
a külső GNSS-eszköz adatmemóriában tárolt azonosító adatainak aktualizálása adott esetben,
— 
az összes elhelyezett plomba típusának és azonosításának aktualizálása,

▼M3

— 
az adatrögzítő készülék által ismert egyéb paraméterek aktualizálása vagy megerősítése: a jármű azonosítása, w, l, abroncsméret, adott esetben a sebességkorlátozó készülék beállítása, és az alapértelmezett szállítmánytípus,

▼M3

— 
a következő adatok tárolása: az ország, ahol a kalibrálást elvégezték, valamint az a dátum és időpont, amikor a GNSS-vevő megadta az ezen ország meghatározásához használt helyzetet.

▼B

(203) Emellett a kalibrálási funkciónak lehetővé kell tennie az első generációs tachográfkártyáknak az adatrögzítő készülékben való használatának beszüntetését, amennyiben a 15. függelékben meghatározott feltételek teljesülnek.

(204) A mozgásérzékelő és járműegység párosítása során legalább a következő műveleteknek végbe kell menniük:

— 
a mozgásérzékelő által tárolt, a mozgásérzékelő beépítésével kapcsolatos adatok aktualizálása (szükség szerint),
— 
a mozgásérzékelő azonosításához szükséges adatok átmásolása a mozgásérzékelőből a járműegység adatmemóriájába.

▼M3

(205) A külső GNSS-eszköznek a járműegységre való rákapcsolódása során legalább a következő műveleteknek végbe kell menniük:

— 
a külső GNSS-eszköz által tárolt, a külső GNSS-eszköz telepítésével kapcsolatos adatok aktualizálása (szükség szerint),
— 
a külső GNSS-eszköz azonosításához szükséges adatok, köztük a külső GNSS-eszköz sorozatszámának átmásolása a külső GNSS-eszközről a járműegység adatmemóriájába.

▼B

(206) A kalibrálási funkciónak lehetővé kell tennie a szükséges adatok betáplálását a kalibrálási/letöltő csatlakozó segítségével, a 8. függelékben meghatározott kalibrálási protokollal összhangban. A szükséges adatok kalibrálási funkción keresztüli betáplálása más eszközzel is történhet.

3.22    Közúti kalibrálási ellenőrzés

(207) A közúti kalibrálási ellenőrzési funkciónak lehetővé kell tennie az adapter részét képező mozgásérzékelő sorozatszámának és adott esetben a járműegységhez csatlakoztatott külső GNSS-eszköz sorozatszámának leolvasását az erre irányuló kérés időpontjában.

(208) A leolvasásnak legalább a járműegység kijelzőjén keresztül a menüben szereplő megfelelő parancsok kiválasztásával lehetségesnek kell lennie.

(209) A közúti kalibrálási ellenőrzési funkciónak lehetővé kell tennie továbbá a 6. függelékben meghatározott kalibrálási I/O jelvonal I/O üzemmódjának kiválasztását a K vonal interfészén keresztül. Ez az „ECUAdjustmentSession” szakaszban végezhető el, amint azt a 8. függelék 7. szakasza („Vizsgálati impulzusok vezérlése – input/output vezérlési funkcionális egység”) meghatározza.

▼M3

Ha a kalibrálási I/O jelvonal I/O üzemmódja e követelménnyel összhangban aktív, a járműegység nem aktiválhatja a „Járművezetés megfelelő kártya nélkül” figyelmeztetést (75. követelmény).

▼B

3.23    Időbeállítás

(210) Az időbeállítási funkció lehetővé teszi az aktuális idő beállítását. Az adatrögzítő készülék két forrást használ az időbeállításhoz, melyek: 1) a járműegység beépített órája, 2) a GNSS-vevő.

▼M3

(211) A járműegység beépített órájának időbeállítását változó időintervallumokban automatikusan ki kell igazítani. Az automatikus időkiigazítást az előzőt követő 72–168 órával kell elindítani, azután, hogy a járműegység a 12. függelékkel összhangban egy érvényes és hitelesített helyzetmeghatározási üzenettel hozzáfér a GNSS-időhöz. Az időkiigazítás azonban soha nem haladhatja meg a járműegység gyártója által a 41b. követelménynek megfelelően kiszámított, összesített napi maximális időeltérést. Ha a járműegység belső órája és a GNSS-vevő által jelzett idő közötti különbség nagyobb, mint az összesített napi maximális időeltérés, akkor az időkiigazítás során a járműegység belső óráját a GNSS-vevő idejéhez a lehető legközelebb kell állítani. Az időbeállításra csak akkor kerülhet sor, ha a GNSS-vevő által jelzett időadathoz a 12. függelékben meghatározott hitelesített helyzetmeghatározási üzenetek segítségével férnek hozzá. A járműegységbe épített óra automatikus beállításához a hitelesített helyzetmeghatározási üzenetben szereplő időt kell használni.

(212) Az időbeállítási funkciónak az aktuális idő kalibrálási üzemmódban történő, külső körülmény által kiváltott beállítását is lehetővé kell tennie.

A műhelyek a következő eljárásokkal állíthatják be az időt:

— 
időérték beírása a járműegységbe a WriteDataByIdentifier szolgáltatás használatával, a 8. függelék 6.2. szakaszának megfelelően, vagy
— 
a járműegység órájának a GNSS-vevő által biztosított időhöz való hozzáigazításának kérése. Erre csak akkor kerülhet sor, ha a GNSS-vevő által jelzett időadathoz hitelesített helyzetmeghatározási üzenetek segítségével férnek hozzá. Ez utóbbi esetben a 8. függelék 8. szakaszának megfelelően a RoutineControl szolgáltatást alkalmazni.

▼B

3.24    Teljesítményjellemzők

(213) A járműegységnek a – 20 °C-tól 70 °C-ig, a külső GNSS-eszköznek – 20 °C-tól 70 °C-ig, a mozgásérzékelőnek pedig a – 40 °C-tól 135 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban teljes mértékben működőképesnek kell lennie. Az adatmemória tartalmának – 40 °C-ig sérülésmentesnek kell maradnia.

(214) A menetíró készüléknek a 10 %-tól a 90 %-ig terjedő páratartalom-tartományban teljes mértékben működőképesnek kell maradnia.

(215) Az intelligens menetíró készülékben használt plombáknak ugyanazon körülményekkel szemben ellenállónak kell lenniük, mint a menetíró készülékek azon alkatrészei, amelyekre felerősítették őket.

(216) Az adatrögzítő készüléket óvni kell a túlfeszültségtől, az energiaellátás polaritásának felcserélésétől és a rövidzárlatoktól.

(217) A mozgásérzékelőknek:

— 
vagy reagálniuk kell a jármű mozgásának érzékelését zavaró mágneses terekre. Ilyen körülmények esetén a járműegység érzékelőhibát jegyez fel és tárol (88. követelmény),
— 
vagy olyan érzékelő elemmel kell rendelkezniük, amely védett a mágneses terekkel szemben.

(218) Az adatrögzítő készüléknek és a külső GNSS-eszköznek meg kell felelniük az ENSZ EGB 10. számú nemzetközi előírásának, és az elektrosztatikus kisülések és tranziens áramok elleni védelemmel kell rendelkezniük.

3.25    Anyagok

(219) Az adatrögzítő készülék valamennyi alkotóelemének megfelelő ellenálló képességgel és mechanikai szilárdsággal, továbbá állandó elektromos és mágneses jellemzőkkel rendelkező anyagokból kell készülnie.

(220) A szokásos használati körülményekre tekintettel a készülék valamennyi belső részét védeni kell a nedvességtől és a portól.

(221) A járműegységnek és a külső GNSS-eszköznek meg kell felelniük az IP 40 érintésvédelmi osztálynak, a mozgásérzékelőnek pedig az IP 64 érintésvédelmi osztálynak, amint azt az A1:1999 és az A2:2013 módosítást is magában foglaló IEC 60529:1989 szabvány előírja.

(222) Az adatrögzítő készüléknek meg kell felelnie az ergonómiai tervezésre vonatkozó érvényes műszaki rendelkezéseknek.

(223) Az adatrögzítő készüléket óvni kell a véletlenül bekövetkező sérülésektől.

3.26    Jelölések

(224) Amikor az adatrögzítő készülék kijelzi a jármű kilométer-számlálójának értékét és sebességét, a kijelzőn a következő adatoknak kell megjelenniük:

— 
a megtett távolságot mutató szám mellett a távolságmérés „km” rövidítéssel jelölt mértékegysége,
— 
a sebességet mutató szám mellett a „km/h” rövidítés.

Lehetővé kell tenni, hogy az adatrögzítő készüléket úgy is be lehessen állítani, hogy a sebességet mérföld per órában jelezze ki, ekkor a sebesség mértékegységét az „mph” rövidítéssel kell megadni. Lehetővé kell tenni, hogy az adatrögzítő készüléket úgy is be lehessen állítani, hogy a távolságot mérföldben jelezze ki, ekkor a távolság mértékegységét a „mi” rövidítéssel kell megadni.

▼M1

(225) Az adatrögzítő készülék minden különálló alkatrészén ismertető címkét kell helyezni, amelyen a következő adatoknak kell szerepelniük:

— 
a gyártó neve és címe,
— 
a gyártói alkatrészek száma és a gyártás éve,
— 
sorozatszám,
— 
típusjóváhagyási jel.

(226) Az ismertető címkén az alábbiaknak mindenképpen szerepelnie kell, akkor is, ha nincs elég hely az összes fent említett adat feltüntetésére: a gyártó neve vagy logója és a berendezés sorozatszáma.

▼M3

3.27.    A határátlépések nyomon követése

(226a) 

E funkció feladata annak észlelése, hogy a jármű átlépte-e egy ország határát, valamint hogy a jármű melyik országot hagyta el, és melyik ország került bevitelre.

(226b) 

A határátlépés észlelésének az adatrögzítő készülék által mért és a 3.12.19. pontnak megfelelő, tárolt digitális térképen meghatározott helyzeten kell alapulnia.

(226c) 

Amennyiben a jármű 120 másodpercnél rövidebb ideig tartózkodik egy országban, a határátlépést nem kell rögzíteni.

3.28.    Szoftverfrissítés

(226d) 

A járműegységnek rendelkeznie kell az olyan szoftverfrissítések végrehajtására szolgáló funkcióval, amelyek esetében a 226f. követelményben meghatározott erőforrásokon felül nem állnak rendelkezésre további hardveres erőforrások, és amelyekre a típusjóváhagyó hatóságok az 165/2014/EU rendelet 12. cikkének (5) bekezdésével összhangban engedélyt adnak a meglévő típusjóváhagyással rendelkező járműegység alapján.

(226e) 

A szoftverfrissítési funkciót úgy kell kialakítani, hogy támogassa a következő funkcionális jellemzőket, amennyiben azok jogilag előírtak:

— 
a 2.2. pontban említett funkciók módosítása, kivéve magát a szoftverfrissítési funkciót,
— 
a közúti fuvarozásra vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó új funkciók hozzáadása,
— 
a 2.3. pontban említett üzemmódok módosítása,
— 
a fájlszerkezet módosítása, például új adatok hozzáadása vagy a fájl méretének növelése,
— 
hibajavító csomagok telepítése a szoftverhibák, valamint a biztonsági hiányosságok vagy a menetíró készülék funkcióit ért támadások kezelésére.
(226f) 

A járműegység gyártójának a szoftverek és adatok tárolására szolgáló hardveres erőforrások legalább 35 %-át szabadon kell hagynia a 226e. követelmény végrehajtása céljából, valamint a 2021. évi NUTS 0 térképverzióhoz szükséges hardvererőforrások alapján a digitális térképek tárolására szolgáló hardvererőforrások legalább 65 %-át szabadon kell hagynia térképfrissítés céljából.

▼B

4   A TACHOGRÁFKÁRTYÁK KIALAKÍTÁSÁRA ÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

4.1    Látható adatok

Az elülső oldalon a következőket kell feltüntetni:

(227) a kártya típusának megfelelően a „Járművezetői kártya” vagy „Ellenőrzőkártya” vagy „Műhelykártya” vagy „Vállalkozáskártya” szavak nagybetűvel szedve a kártyát kiállító tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein,

(228) a kártyát kiállító tagállam neve (opcionális),

(229) a kártyát kiállító tagállam megkülönböztető jele, kék négyszögben, negatívan nyomtatva, 12 sárga csillaggal körülvéve. A megkülönböztető jelek a következők:B

BG

CZ

CY

Belgium

Bulgária

Cseh Köztársaság

Ciprus

LV

L

LT

M

Lettország

Luxemburg

Litvánia

Málta

DK

Dánia

NL

Hollandia

D

EST

Németország

Észtország

A

PL

Ausztria

Lengyelország

GR

Görögország

P

RO

SK

SLO

Portugália

Románia

Szlovákia

Szlovénia

E

Spanyolország

FIN

Finnország

F

HR

H

Franciaország

Horvátország

Magyarország

S

Svédország

IRL

Írország

UK

Egyesült Királyság

I

Olaszország

 

 

(230) a kiállított kártyára vonatkozó információk a következőképpen számozva: 

Járművezetői kártya

Ellenőrzőkártya

Vállalkozáskártya vagy műhelykártya

1.

a járművezető családi neve

az ellenőrző szerv neve

a vállalkozás vagy a műhely neve

2.

a járművezető utóneve(i)

az ellenőrző személy családi neve

(adott esetben)

a kártyatulajdonos családi neve

(adott esetben)

3.

a járművezető születési dátuma

az ellenőrző személy utóneve(i)

(adott esetben)

a kártyatulajdonos utóneve(i)

(adott esetben)

4.a

a kártya érvényességi idejének kezdete

4.b

a kártya érvényességi idejének lejárata

4.c

a kiállító hatóság neve (nyomtatható a hátoldalra is)

4.d

az 5. pont alatt megadottól különböző szám adminisztratív célokra (opcionális)

5. a

A vezetői engedély száma:

(a járművezetői kártya kiállításának időpontjában)

5. b

Kártyaszám

6.

A járművezető fényképe

az ellenőrző személy fényképe (opcionális)

a szerelő fényképe (opcionális)

7.

A tulajdonos aláírása (opcionális)

8.

A tulajdonos lakóhelye vagy postacíme (opcionális).

Az ellenőrző szerve postacíme

a vállalkozás vagy műhely postacíme

(231) A dátumokat „nn/hh/éééé” vagy „nn.hh.éééé” (nap, hónap, év) formátumban kell megadni.

A hátoldalnak a következőket kell tartalmaznia:

(232) a kártya elülső oldalán feltüntetett számozott adatok magyarázata,

(233) adott esetben és a tulajdonos kifejezett, írásbeli beleegyezésével olyan adatok, amelyek nem kapcsolatosak a járművezetői kártya adminisztrációjával, amennyiben nem nehezítik meg a modell tachográfkártyaként történő használatát.

(234) A tachográfkártyákat a következő fő háttérszínekkel kell nyomtatni:

járművezetői kártya : fehér,

ellenőrzőkártya : kék,

műhelykártya : piros,

vállalkozáskártya : sárga.

(235) A tachográfkártyákat a hamisítás és a manipulálás ellen legalább a következőkkel kell ellátni:

— 
biztonsági háttérnyomtatás, finom gilosmintával és írisznyomtatással,
— 
a fénykép helyén a biztonsági háttérnyomtatás és a fénykép közötti átfedés,
— 
legalább egy kétszínű mikronyomtatású vonal.