27.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 57/1


ENDELIG VEDTAGELSE (EU, Euratom) 2020/227

af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

EUROPA-PARLAMENTETS FORMAND,

der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314,

der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (1),

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (2),

der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (3),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (4),

der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, vedtaget af Kommissionen den 5. juli 2019,

der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, vedtaget af Rådet den 3. september 2019 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 13. september 2019,

der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2020 til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, forelagt af Kommissionen den 15. oktober 2019,

der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2019 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020,

der henviser til Europa-Parlamentets ændringer af 23. oktober 2019 til forslag til almindeligt budget,

der henviser til skrivelse af 23. oktober 2019 fra Rådets formand, hvoraf det fremgik, at Rådet ikke kunne godkende alle Parlamentets ændringer,

der henviser til skrivelse af 28. oktober 2019 til Rådets formand om indkaldelse af Forligsudvalget,

der henviser til, at Forligsudvalget nåede til enighed om et fælles udkast inden for fristen på 21 dage, jf. artikel 314, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets godkendelse af det fælles udkast den 25. november 2019,

der henviser til Parlamentets godkendelse af det fælles udkast den 27. november 2019,

der henviser til artikel 95 og 96 i Europa-Parlamentets forretningsorden,

FASTSLÅR:

Eneste artikel

Proceduren i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er afsluttet, og Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 er endeligt vedtaget.

Udfærdiget i Strasbourg, den 27. november 2019.

D. M. SASSOLI

Formand


(1)  EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

(2)  EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(3)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(4)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


INDHOLD

SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

A. Indledning samt det almindelige budgets finansiering 12
B. Almindelig oversigt over indtægter pr. budgetpost 22
C. Stillinger opført i stillingsfortegnelsen 169
D. Fast ejendom 170

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER

Sektion I: Europa-Parlamentet 177
— Indtægter 178
— Udgifter 193
— Personale 255
Sektion II: Det Europæiske Råd og Rådet 257
— Indtægter 258
— Udgifter 275
— Personale 318
Sektion III: Kommissionen 319
— Indtægter 320
— Udgifter 400
— Personale 1977
Sektion IV: Den Europæiske Unions Domstol 2028
— Indtægter 2029
— Udgifter 2041
— Personale 2076
Sektion V: Revisionsretten 2077
— Indtægter 2078
— Udgifter 2091
— Personale 2123
Sektion VI: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 2125
— Indtægter 2126
— Udgifter 2138
— Personale 2175
Sektion VII: Det europæiske regionsudvalg 2176
— Indtægter 2177
— Udgifter 2190
— Personale 2224
Sektion VIII: Den Europæiske Ombudsmand 2225
— Indtægter 2226
— Udgifter 2242
— Personale 2271
Sektion IX: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 2272
— Indtægter 2273
— Udgifter 2286
— Personale 2320
Sektion X: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil 2322
— Indtægter 2323
— Udgifter 2340
— Personale 2384

INDHOLD

SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

A. Indledning samt det almindelige budgets finansiering 12
B. Almindelig oversigt over indtægter pr. budgetpost 22

— Afsnit 1:

Egne indtægter 23

— Afsnit 3:

Overskud, saldi og tilpasninger 47

— Afsnit 4:

Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre EU-organer 66

— Afsnit 5:

Indtægter i forbindelse med institutionernes administration 80

— Afsnit 6:

Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og -programmer 93

— Afsnit 7:

Achterstandsrente en geldboeten 146

— Afsnit 8:

Lånoptagelse og långivning 153

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 167
C. Stillinger opført i stillingsfortegnelsen 169
D. Fast ejendom 170

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER

Sektion I: Europa-Parlamentet 177
— Indtægter 178

— Afsnit 4:

Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 179

— Afsnit 5:

Indtægter i forbindelse med institutionens administration 182

— Afsnit 6:

Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EU-programmer 189

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 191
— Udgifter 193

— Afsnit 1:

Personer, der er knyttet til institutionen 195

— Afsnit 2:

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 217

— Afsnit 3:

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver 230

— Afsnit 4:

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver 246

— Afsnit 5:

Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for udvalget af uafhængige fremtrædende personer 250

— Afsnit 10:

Andre udgifter 252
— Personale 255
Sektion II: Det Europæiske Råd og Rådet 257
— Indtægter 258

— Afsnit 4:

Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre EU-organer 259

— Afsnit 5:

Indtægter fra institutionens administration 262

— Afsnit 6:

Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og -programmer 268

— Afsnit 7:

Morarenter og bøder 271

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 273
— Udgifter 275

— Afsnit 1:

Personer, der er knyttet til institutionen 276

— Afsnit 2:

Ejendomme, udstyr og driftsudgifter 298

— Afsnit 10:

Andre udgifter 316
— Personale 318
Sektion III: Kommissionen 319
— Indtægter 320

— Afsnit 4:

Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 321

— Afsnit 5:

Indtægter i forbindelse med institutionens administration 326

— Afsnit 6:

Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og -programmer 334

— Afsnit 7:

Morarenter og bøder 385

— Afsnit 8:

Lånoptagelse og långivning 391

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 398
ALMINDELIG OVERSIGT OVER BEVILLINGERNE (2020 OG 2019) OG GENNEMFØRELSE (2018) 400

— Afsnit XX:

Administrative udgifter vedrørende politikområder 404

— Afsnit 01:

Økonomiske og finansielle anliggender 421

— Afsnit 02:

Det indre marked,erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er 464

— Afsnit 03:

Konkurrence 550

— Afsnit 04:

EBeskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion 555

— Afsnit 05:

Landbrug og udvikling af landdistrikter 633

— Afsnit 06:

Mobilitet og transport 718

— Afsnit 07:

Miljø 776

— Afsnit 08:

Forskning og innovation 829

— Afsnit 09:

Kommunikationsnet, indhold og teknologi 889

— Afsnit 10:

Direkte forskning 985

— Afsnit 11:

Maritime anliggender og fiskeri 1018

— Afsnit 12:

Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen 1060

— Afsnit 13:

Regionalpolitik og bypolitik 1078

— Afsnit 14:

Beskatning og toldunion 1152

— Afsnit 15:

Uddannelse og kultur 1166

— Afsnit 16:

Kommunikation 1237

— Afsnit 17:

Sundhed og fødevaresikkerhed 1257

— Afsnit 18:

Migration og indre anliggender 1307

— Afsnit 19:

Udenrigspolitiske instrumenter 1368

— Afsnit 20:

Handel 1402

— Afsnit 21:

Internationalt samarbejde og udvikling 1414

— Afsnit 22:

Naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger 1496

— Afsnit 23:

Humanitær bistand og civilbeskyttelse 1547

— Afsnit 24:

Bekæmpelse af svig 1572

— Afsnit 25:

Koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning 1579

— Afsnit 26:

Kommissionens administration 1592

— Afsnit 27:

Budget 1643

— Afsnit 28:

Revision 1652

— Afsnit 29:

Statistik 1656

— Afsnit 30:

Pensioner og dertil knyttede udgifter 1664

— Afsnit 31:

Sprogtjenester 1677

— Afsnit 32:

Energi 1688

— Afsnit 33:

Retlige anliggender og forbrugere 1739

— Afsnit 34:

Klima 1780

— Afsnit 40:

Reserver 1798

Bilag

— Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 1806
— Liste over budgetposter, som er åbne for kandidatlande og i givet fald potentielle kandidater og visse partnerlande på Vestbalkan 1829
— Lånoptagelses- og långivningstransaktioner — Lånoptagelse og långivning med sikkerhedsstillelse over Unionens budget (til orientering) 1832
— Publikationskontoret 1869
— Indtægter 1870
— Udgifter 1875
— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 1890
— Indtægter 1891
— Udgifter 1896
— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor 1908
— Indtægter 1909
— Udgifter 1914
— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder 1929
— Indtægter 1930
— Udgifter 1935
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles 1945
— Indtægter 1946
— Udgifter 1951
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg 1961
— Indtægter 1962
— Udgifter 1967
— Personale 1977
Sektion IV: Den Europæiske Unions Domstol 2028
— Indtægter 2029

— Afsnit 4:

Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 2030

— Afsnit 5:

Indtægter fra institutionens administration 2033

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 2039
— Udgifter 2041

— Afsnit 1:

Personer, der er knyttet til institutionen 2042

— Afsnit 2:

Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 2059

— Afsnit 3:

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver 2072

— Afsnit 10:

Andre udgifter 2074
— Personale 2076
Sektion V: Revisionsretten 2077
— Indtægter 2078

— Afsnit 4:

Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionen og andre EU-organer 2079

— Afsnit 5:

Indtægter i forbindelse med institutionens administration 2082

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 2089
— Udgifter 2091

— Afsnit 1:

Personer, der er knyttet til institutionen 2092

— Afsnit 2:

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 2108

— Afsnit 10:

Andre udgifter 2121
— Personale 2123
Sektion VI: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 2125
— Indtægter 2126

— Afsnit 4:

Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 2127

— Afsnit 5:

Indtægter hidrørende fra institutionens administration 2130

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 2136
— Udgifter 2138

— Afsnit 1:

Personer, der er knyttet til institutionen 2139

— Afsnit 2:

Ejendomme, løsøre, udstyr og forskellige driftsudgifter 2157

— Afsnit 10:

Andre udgifter 2173
— Personale 2175
Sektion VII: Det europæiske regionsudvalg 2176
— Indtægter 2177

— Afsnit 4:

Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 2178

— Afsnit 5:

Indtægter hidrørende fra institutionens administration 2181

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 2188
— Udgifter 2190

— Afsnit 1:

Personer, der er knyttet til institutionen 2191

— Afsnit 2:

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 2207

— Afsnit 10:

Andre udgifter 2222
— Personale 2224
Sektion VIII: Den europæiske ombudsmand 2225
— Indtægter 2226

— Afsnit 4:

Indtægter fra personer, der er knyttet til eu-institutionerne og andre EU-organer 2227

— Afsnit 5:

Indtægter i forbindelse med institutionens administration 2231

— Afsnit 6:

Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og -programmer 2238

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 2240
— Udgifter 2242

— Afsnit 1:

Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 2243

— Afsnit 2:

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 2256

— Afsnit 3:

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver 2263

— Afsnit 10:

Andre udgifter 2269
— Personale 2271
Sektion IX: Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse 2272
— Indtægter 2273

— Afsnit 4:

Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre EU-organer 2274

— Afsnit 5:

Indtægter i forbindelse med institutionens administration 2277

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 2284
— Udgifter 2286

— Afsnit 1:

Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 2287

— Afsnit 2:

Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i forbindelse med institutionen 2301

— Afsnit 3:

Det europæiske databeskyttelsesråd 2306

— Afsnit 10:

Andre udgifter 2318
— Personale 2320
Sektion X: Tjenesten for EU's optræden udadtil 2322
— Indtægter 2323

— Afsnit 4:

Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre EU-organer 2324

— Afsnit 5:

Indtægter fra institutionens administration 2327

— Afsnit 6:

Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og -programmer 2334

— Afsnit 7:

Morarenter og bøder 2336

— Afsnit 9:

Diverse indtægter 2338
— Udgifter 2340

— Afsnit 1:

Personale ved hovedsædet 2341

— Afsnit 2:

Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i hovedkvarteret 2355

— Afsnit 3:

Delegationer 2373

— Afsnit 10:

Andre udgifter 2382
— Personale 2384

A.   INDLEDNING SAMT DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

INDLEDNING

Unionens almindelige budget er det instrument, der for hvert regnskabsår forudgående angiver og godkender de samlede indtægter og udgifter, der skønnes nødvendige for Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Ved opstillingen og gennemførelsen af budgettet skal principperne om enhed, realistisk budget, etårighed, ligevægt, én regningsenhed, bruttoprincippet, specificeringsprincippet, principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og åbenhed overholdes.

Enhedsprincippet og princippet om et realistisk budget betyder, at samtlige Unionens indtægter og udgifter, når disse afholdes over budgettet, skal samles i et enkelt dokument.

Princippet om etårighed betyder, at budgettet vedtages for ét regnskabsår ad gangen, og at bevillingerne for dette regnskabsår, både forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne, i princippet skal anvendes i løbet af det pågældende regnskabsår.

Ligevægtsprincippet betyder, at overslaget over regnskabsårets indtægter skal være lig med betalingsbevillingerne for samme regnskabsår. Låntagning med henblik på at dække et eventuelt budgetunderskud er ikke foreneligt med systemet med egne indtægter og er derfor ikke tilladt.

Budgettet opstilles og gennemføres, og regnskabet aflægges i euro ifølge princippet om én regningsenhed.

Bruttoprincippet betyder, at alle indtægterne tilsammen skal dække alle betalingsbevillinger med undtagelse af et begrænset antal indtægter, der afsættes til dækning af specifikke udgifter. Indtægter og udgifter indføres fuldt ud i budgettet, uden at de modregnes hinanden.

Specificeringsprincippet betyder, at enhver bevilling skal gå til noget bestemt og bruges til et bestemt formål for at undgå, at en bevilling kan forveksles med en anden.

Princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning defineres ved henvisning til principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Budgettet udarbejdes under hensyn til åbenhedsprincippet, hvorved der sikres korrekte oplysninger om gennemførelsen af budgettet og regnskabet.

Med henblik på at gøre forvaltningen af budgettet klarere i overensstemmelse med målene for forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig produktivitet og effektivitet, fremlægges budgettet efter bevillingernes og ressourcernes anvendelse, dvs. på grundlag af aktiviteter (ABB — aktivitetsbaseret budgettering).

Udgifterne i dette budget udgør i alt 168 688 122 110 EUR i forpligtelsesbevillinger og 153 566 205 917 EUR i betalingsbevillinger, hvilket er en stigning på henholdsvis + 1,50 % og + 3,42 % i forhold til budgettet for 2019.

Budgetindtægterne udgør i alt 153 566 205 917 EUR. Den ensartede indkaldelsessats for momsindtægten ligger på 0,30 % (undtagen for Tyskland, Nederlandene og Sverige, for hvilke den ensartede indkaldelsessats for perioden 2014-2020 er fastsat til 0,15 %) og for BNI-indtægtens vedkommende på 0,6507 %. De traditionelle egne indtægter udgør 14,43 % af finansieringen af budgettet for 2020. Momsindtægten tegner sig for 12,34 % og BNI-indtægten for 71,98 %. Overslaget over diverse indtægter for dette regnskabsår udgør 1 928 450 061 EUR.

De egne indtægter, der er nødvendige til finansiering af budgettet for 2020, udgør 0,89 % af den samlede BNI.

Ved hjælp af følgende tabeller kan man skridt for skridt følge beregningen af finansieringen af budgettet for 2020.

DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

Bevillinger, der skal dækkes i regnskabsåret 2020 i henhold til bestemmelserne i artikel 1 i Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

UDGIFTER

Beskrivelse

Budget for 2020

Budget for 2019 (1)

Procentvis ændring

1.

Intelligent og inklusiv vækst

72 353 828 442

67 556 947 173

+7,10

2.

Bæredygtig vækst: naturressourcer

57 904 492 439

57 399 857 331

+0,88

3.

Sikkerhed og medborgerskab

3 685 227 141

3 527 434 894

+4,47

4.

Et globalt Europa

8 929 061 191

9 358 295 603

–4,59

5.

Administration

10 275 096 704

9 944 904 743

+3,32

6.

Kompensation

p.m.

p.m.

Særlige instrumenter

418 500 000

705 051 794

–40,64

Udgifter i alt  (2)

153 566 205 917

148 492 491 538

+3,42


INDTÆGTER

Beskrivelse

Budget for 2020

Budget for 2019 (3)

Procentvis ændring

Diverse indtægter (afsnit 4-9)

1 928 450 061

1 894 392 136

+1,80

Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår (kapitel 3 0, artikel 3 0 0)

p.m.

1 802 988 329

Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland (kapitel 3 0, artikel 3 0 2)

p.m.

p.m.

Nettosaldi for egne indtægter hidrørende fra moms og for egne indtægter baseret på BNP/BNI vedrørende tidligere regnskabsår (kapitel 3 1, 3 2 og 3 3)

p.m.

p.m.

Indtægter afsnit 3-9 i alt

1 928 450 061

3 697 380 465

–47,84

Told og sukkerafgifter i nettobeløb (kapitel 1 1 og 1 2)

22 156 900 000

21 471 164 786

+3,19

Egne indtægter fra moms på grundlag af en ensartet sats (tabel 1 og 2, kapitel 1 3)

18 945 245 250

17 738 667 150

+6,80

Restbeløb, der skal finansieres gennem den supplerende indtægt (egne indtægter på grundlag af BNI, tabel 3, kapitel 1 4)

110 535 610 606

105 585 279 137

+4,69

TABEL 2Bevillinger, der skal dækkes af de egne indtægter omhandlet i artikel 2 i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (4)

151 637 755 856

144 795 111 073

+4,73

Indtægter i alt  (5)

153 566 205 917

148 492 491 538

+3,42


TABEL 1

Beregning af reduktionen af de harmoniserede momsberegningsgrundlag i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

Medlemsstat

1 % af det ikke-reducerede momsberegningsgrundlag

1 % af BNI

Reduktionssats (%)

1 % af BNI multipliceret med reduktionssatsen

1 % af det reducerede momsberegningsgrundlag (6)

Medlemsstater, hvis momsgrundlag er reduceret

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgien

2 064 785 000

4 828 731 000

50

2 414 365 500

2 064 785 000

 

Bulgarien

294 223 000

619 079 000

50

309 539 500

294 223 000

 

Tjekkiet

954 547 000

2 157 592 000

50

1 078 796 000

954 547 000

 

Danmark

1 236 816 000

3 248 081 000

50

1 624 040 500

1 236 816 000

 

Tyskland

15 101 735 000

36 775 058 000

50

18 387 529 000

15 101 735 000

 

Estland

137 193 000

280 639 000

50

140 319 500

137 193 000

 

Irland

960 910 000

2 784 713 000

50

1 392 356 500

960 910 000

 

Grækenland

766 480 000

1 973 712 000

50

986 856 000

766 480 000

 

Spanien

5 902 319 000

12 978 152 000

50

6 489 076 000

5 902 319 000

 

Frankrig

11 424 424 000

25 387 121 000

50

12 693 560 500

11 424 424 000

 

Kroatien

353 644 000

551 259 000

50

275 629 500

275 629 500

Kroatien

Italien

7 379 229 000

18 340 730 000

50

9 170 365 000

7 379 229 000

 

Cypern

147 038 000

219 566 000

50

109 783 000

109 783 000

Cypern

Letland

127 770 000

328 766 000

50

164 383 000

127 770 000

 

Litauen

201 136 000

483 628 000

50

241 814 000

201 136 000

 

Luxembourg

322 993 000

442 746 000

50

221 373 000

221 373 000

Luxembourg

Ungarn

612 612 000

1 437 840 000

50

718 920 000

612 612 000

 

Malta

94 154 000

132 750 000

50

66 375 000

66 375 000

Malta

Nederlandene

3 436 775 000

8 302 270 000

50

4 151 135 000

3 436 775 000

 

Østrig

1 867 511 000

4 131 641 000

50

2 065 820 500

1 867 511 000

 

Polen

2 664 822 000

5 358 014 000

50

2 679 007 000

2 664 822 000

 

Portugal

1 102 521 000

2 105 933 000

50

1 052 966 500

1 052 966 500

Portugal

Rumænien

804 913 000

2 266 156 000

50

1 133 078 000

804 913 000

 

Slovenien

236 104 000

507 667 000

50

253 833 500

236 104 000

 

Slovakiet

363 409 000

999 569 000

50

499 784 500

363 409 000

 

Finland

1 051 297 000

2 487 111 000

50

1 243 555 500

1 051 297 000

 

Sverige

2 102 533 000

4 888 140 000

50

2 444 070 000

2 102 533 000

 

Det Forenede Kongerige

12 053 669 000

25 863 586 000

50

12 931 793 000

12 053 669 000

 

I alt

73 765 562 000

169 880 250 000

 

84 940 125 000

73 471 339 000

 


TABEL 2

Fordelingen af egne indtægter hidrørende fra moms i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 3)

Medlemsstat

1 % af det reducerede momsberegningsgrundlag

Ensartet sats for egne momsindtægter (%)

Egne momsindtægter efter den ensartede sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

2 064 785 000

0,30

619 435 500

Bulgarien

294 223 000

0,30

88 266 900

Tjekkiet

954 547 000

0,30

286 364 100

Danmark

1 236 816 000

0,30

371 044 800

Tyskland

15 101 735 000

0,15

2 265 260 250

Estland

137 193 000

0,30

41 157 900

Irland

960 910 000

0,30

288 273 000

Grækenland

766 480 000

0,30

229 944 000

Spanien

5 902 319 000

0,30

1 770 695 700

Frankrig

11 424 424 000

0,30

3 427 327 200

Kroatien

275 629 500

0,30

82 688 850

Italien

7 379 229 000

0,30

2 213 768 700

Cypern

109 783 000

0,30

32 934 900

Letland

127 770 000

0,30

38 331 000

Litauen

201 136 000

0,30

60 340 800

Luxembourg

221 373 000

0,30

66 411 900

Ungarn

612 612 000

0,30

183 783 600

Malta

66 375 000

0,30

19 912 500

Nederlandene

3 436 775 000

0,15

515 516 250

Østrig

1 867 511 000

0,30

560 253 300

Polen

2 664 822 000

0,30

799 446 600

Portugal

1 052 966 500

0,30

315 889 950

Rumænien

804 913 000

0,30

241 473 900

Slovenien

236 104 000

0,30

70 831 200

Slovakiet

363 409 000

0,30

109 022 700

Finland

1 051 297 000

0,30

315 389 100

Sverige

2 102 533 000

0,15

315 379 950

Det Forenede Kongerige

12 053 669 000

0,30

3 616 100 700

I alt

73 471 339 000

 

18 945 245 250


TABEL 3

Fastsættelse af den ensartede sats og fordelingen af de indtægter, som skal indbetales på grundlag af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 4)

Medlemsstat

1 % af BNI

Ensartet sats for de supplerende egne indtægter

Supplerende egne indtægter efter den ensartede sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

4 828 731 000

 

3 141 899 836

Bulgarien

619 079 000

 

402 814 779

Tjekkiet

2 157 592 000

 

1 403 875 666

Danmark

3 248 081 000

 

2 113 421 758

Tyskland

36 775 058 000

 

23 928 346 533

Estland

280 639 000

 

182 602 764

Irland

2 784 713 000

 

1 811 923 115

Grækenland

1 973 712 000

 

1 284 230 869

Spanien

12 978 152 000

 

8 444 465 768

Frankrig

25 387 121 000

 

16 518 582 480

Kroatien

551 259 000

 

358 686 487

Italien

18 340 730 000

 

11 933 722 664

Cypern

219 566 000

 

142 864 529

Letland

328 766 000

0,6506678  (7)

213 917 454

Litauen

483 628 000

 

314 681 173

Luxembourg

442 746 000

 

288 080 571

Ungarn

1 437 840 000

 

935 556 207

Malta

132 750 000

 

86 376 152

Nederlandene

8 302 270 000

 

5 402 019 857

Østrig

4 131 641 000

 

2 688 325 810

Polen

5 358 014 000

 

3 486 287 247

Portugal

2 105 933 000

 

1 370 262 818

Rumænien

2 266 156 000

 

1 474 514 767

Slovenien

507 667 000

 

330 322 576

Slovakiet

999 569 000

 

650 387 374

Finland

2 487 111 000

 

1 618 283 073

Sverige

4 888 140 000

 

3 180 555 360

Det Forenede Kongerige

25 863 586 000

 

16 828 602 919

I alt

169 880 250 000

 

110 535 610 606


TABEL 4

Beregning af bruttoreduktionen af BNI-bidrag for Danmark, Nederlandene og Sverige og finansieringen heraf i henhold til artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 6)

Medlemsstat

Bruttoreduktion

Andele i BNI-beregningsgrundlag

BNI-nøgle anvendt på bruttoreduktionen

Finansieringen af reduktionen

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgien

 

2,84

32 315 590

32 315 590

Bulgarien

 

0,36

4 143 098

4 143 098

Tjekkiet

 

1,27

14 439 375

14 439 375

Danmark

– 146 333 564

1,91

21 737 317

– 124 596 247

Tyskland

 

21,65

246 111 806

246 111 806

Estland

 

0,17

1 878 136

1 878 136

Irland

 

1,64

18 636 293

18 636 293

Grækenland

 

1,16

13 208 785

13 208 785

Spanien

 

7,64

86 854 423

86 854 423

Frankrig

 

14,94

169 899 670

169 899 670

Kroatien

 

0,32

3 689 222

3 689 222

Italien

 

10,80

122 742 708

122 742 708

Cypern

 

0,13

1 469 414

1 469 414

Letland

 

0,19

2 200 219

2 200 219

Litauen

 

0,28

3 236 611

3 236 611

Luxembourg

 

0,26

2 963 014

2 963 014

Ungarn

 

0,85

9 622 538

9 622 538

Malta

 

0,08

888 410

888 410

Nederlandene

– 782 321 749

4,89

55 561 753

– 726 759 996

Østrig

 

2,43

27 650 415

27 650 415

Polen

 

3,15

35 857 741

35 857 741

Portugal

 

1,24

14 093 655

14 093 655

Rumænien

 

1,33

15 165 924

15 165 924

Slovenien

 

0,30

3 397 489

3 397 489

Slovakiet

 

0,59

6 689 472

6 689 472

Finland

 

1,46

16 644 634

16 644 634

Sverige

– 208 243 919

2,88

32 713 177

– 175 530 742

Det Forenede Kongerige

 

15,22

173 088 343

173 088 343

I alt

–1 136 899 232

100,00

1 136 899 232

0


TABEL 5

Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2019 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 5)

Beskrivelse

Koefficient (8) (%)

Beløb

1.

Det Forenede Kongeriges andel (%) af det samlede ikke-reducerede momsgrundlag

16,3037

 

2.

Det Forenede Kongeriges andel (%) af de samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter

7,3015

 

3.

(1) – (2)

9,0022

 

4.

Samlede fordelte udgifter

 

130 008 765 143

5.

Udvidelsesrelaterede udgifter (9)

 

30 694 725 929

6.

Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) – (5)

 

99 314 039 214

7.

Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) × (6) × 0,66

 

5 900 699 546

8.

Det Forenede Kongeriges fordel (10)

 

690 825 371

9.

Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) – (8)

 

5 209 874 175

10.

Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter (11)

 

–44 494 806

11.

Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (9) – (10)

 

5 254 368 981


TABEL 6

Beregning af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige, fastsat til –5 254 368 981  EUR (kapitel 1 5)

Medlemsstat

Andele i BNI-beregningsgrundlag

Andele uden Det Forenede Kongerige

Andele uden Tyskland, Nederlandene, Østrig, Sverige og Det Forenede Kongerige

3/4 af Tysklands, Nederlandenes, Østrigs og Sveriges andel af kolonne 2

Kolonne 4 fordelt efter fordelingsnøglen i kolonne 3

Finansieringsnøgle

Finansieringsnøgle anvendt på korrektionen

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgien

2,84

3,35

5,37

 

1,51

4,87

255 665 342

Bulgarien

0,36

0,43

0,69

 

0,19

0,62

32 778 186

Tjekkiet

1,27

1,50

2,40

 

0,68

2,17

114 237 363

Danmark

1,91

2,26

3,61

 

1,02

3,27

171 975 150

Tyskland

21,65

25,54

0,00

–19,15

0,00

6,38

335 429 452

Estland

0,17

0,19

0,31

 

0,09

0,28

14 858 907

Irland

1,64

1,93

3,10

 

0,87

2,81

147 441 346

Grækenland

1,16

1,37

2,19

 

0,62

1,99

104 501 525

Spanien

7,64

9,01

14,43

 

4,07

13,08

687 150 240

Frankrig

14,94

17,63

28,23

 

7,95

25,58

1 344 164 122

Kroatien

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,56

29 187 341

Italien

10,80

12,74

20,40

 

5,75

18,48

971 081 015

Cypern

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

11 625 294

Letland

0,19

0,23

0,37

 

0,10

0,33

17 407 073

Litauen

0,28

0,34

0,54

 

0,15

0,49

25 606 504

Luxembourg

0,26

0,31

0,49

 

0,14

0,45

23 441 937

Ungarn

0,85

1,00

1,60

 

0,45

1,45

76 128 874

Malta

0,08

0,09

0,15

 

0,04

0,13

7 028 674

Nederlandene

4,89

5,76

0,00

–4,32

0,00

1,44

75 725 942

Østrig

2,43

2,87

0,00

–2,15

0,00

0,72

37 685 164

Polen

3,15

3,72

5,96

 

1,68

5,40

283 689 127

Portugal

1,24

1,46

2,34

 

0,66

2,12

111 502 190

Rumænien

1,33

1,57

2,52

 

0,71

2,28

119 985 468

Slovenien

0,30

0,35

0,56

 

0,16

0,51

26 879 289

Slovakiet

0,59

0,69

1,11

 

0,31

1,01

52 923 874

Finland

1,46

1,73

2,77

 

0,78

2,51

131 684 305

Sverige

2,88

3,39

0,00

–2,55

0,00

0,85

44 585 277

Det Forenede Kongerige

15,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

I alt

100,00

100,00

100,00

–28,17

28,17

100,00

5 254 368 981

Beregningerne er foretaget med 15 decimaler.

TABEL 7

Oversigt over det almindelige budgets finansiering (12) efter type af egne indtægter og medlemsstat

Medlemsstat

Traditionelle egne indtægter (TEI)

Egne indtægter fra moms og BNI, inkl. tilpasninger

Egne indtægter i alt (13)

Nettoafgifter sukkersektoren (80 %)

Toldafgifter netto (80 %)

Traditionelle egne indtægter netto i alt (80 %)

Opkrævningsomkostninger (25 % af brutto-TEI) (p.m.)

Egne momsindtægter

Egne BNI-indtægter

Korrektion til fordel for: Danmark, Nederlandene og Sverige

UK-korrektion

»Nationale bidrag« i alt

Procent af samlede »nationale bidrag« (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgien

p.m.

2 264 600 000

2 264 600 000

566 150 000

619 435 500

3 141 899 836

32 315 590

255 665 342

4 049 316 268

3,13

6 313 916 268

Bulgarien

p.m.

113 700 000

113 700 000

28 425 000

88 266 900

402 814 779

4 143 098

32 778 186

528 002 963

0,41

641 702 963

Tjekkiet

p.m.

316 800 000

316 800 000

79 200 000

286 364 100

1 403 875 666

14 439 375

114 237 363

1 818 916 504

1,40

2 135 716 504

Danmark

p.m.

372 700 000

372 700 000

93 175 000

371 044 800

2 113 421 758

– 124 596 247

171 975 150

2 531 845 461

1,96

2 904 545 461

Tyskland

p.m.

4 257 000 000

4 257 000 000

1 064 250 000

2 265 260 250

23 928 346 533

246 111 806

335 429 452

26 775 148 041

20,68

31 032 148 041

Estland

p.m.

36 900 000

36 900 000

9 225 000

41 157 900

182 602 764

1 878 136

14 858 907

240 497 707

0,19

277 397 707

Irland

p.m.

333 400 000

333 400 000

83 350 000

288 273 000

1 811 923 115

18 636 293

147 441 346

2 266 273 754

1,75

2 599 673 754

Grækenland

p.m.

193 100 000

193 100 000

48 275 000

229 944 000

1 284 230 869

13 208 785

104 501 525

1 631 885 179

1,26

1 824 985 179

Spanien

p.m.

1 660 500 000

1 660 500 000

415 125 000

1 770 695 700

8 444 465 768

86 854 423

687 150 240

10 989 166 131

8,49

12 649 666 131

Frankrig

p.m.

1 823 600 000

1 823 600 000

455 900 000

3 427 327 200

16 518 582 480

169 899 670

1 344 164 122

21 459 973 472

16,57

23 283 573 472

Kroatien

p.m.

41 300 000

41 300 000

10 325 000

82 688 850

358 686 487

3 689 222

29 187 341

474 251 900

0,37

515 551 900

Italien

p.m.

1 998 200 000

1 998 200 000

499 550 000

2 213 768 700

11 933 722 664

122 742 708

971 081 015

15 241 315 087

11,77

17 239 515 087

Cypern

p.m.

27 100 000

27 100 000

6 775 000

32 934 900

142 864 529

1 469 414

11 625 294

188 894 137

0,15

215 994 137

Letland

p.m.

47 000 000

47 000 000

11 750 000

38 331 000

213 917 454

2 200 219

17 407 073

271 855 746

0,21

318 855 746

Litauen

p.m.

108 500 000

108 500 000

27 125 000

60 340 800

314 681 173

3 236 611

25 606 504

403 865 088

0,31

512 365 088

Luxembourg

p.m.

16 800 000

16 800 000

4 200 000

66 411 900

288 080 571

2 963 014

23 441 937

380 897 422

0,29

397 697 422

Ungarn

p.m.

223 900 000

223 900 000

55 975 000

183 783 600

935 556 207

9 622 538

76 128 874

1 205 091 219

0,93

1 428 991 219

Malta

p.m.

14 700 000

14 700 000

3 675 000

19 912 500

86 376 152

888 410

7 028 674

114 205 736

0,09

128 905 736

Nederlandene

p.m.

2 758 500 000

2 758 500 000

689 625 000

515 516 250

5 402 019 857

– 726 759 996

75 725 942

5 266 502 053

4,07

8 025 002 053

Østrig

p.m.

222 900 000

222 900 000

55 725 000

560 253 300

2 688 325 810

27 650 415

37 685 164

3 313 914 689

2,56

3 536 814 689

Polen

p.m.

844 800 000

844 800 000

211 200 000

799 446 600

3 486 287 247

35 857 741

283 689 127

4 605 280 715

3,56

5 450 080 715

Portugal

p.m.

199 900 000

199 900 000

49 975 000

315 889 950

1 370 262 818

14 093 655

111 502 190

1 811 748 613

1,40

2 011 648 613

Rumænien

p.m.

206 000 000

206 000 000

51 500 000

241 473 900

1 474 514 767

15 165 924

119 985 468

1 851 140 059

1,43

2 057 140 059

Slovenien

p.m.

90 700 000

90 700 000

22 675 000

70 831 200

330 322 576

3 397 489

26 879 289

431 430 554

0,33

522 130 554

Slovakiet

p.m.

107 700 000

107 700 000

26 925 000

109 022 700

650 387 374

6 689 472

52 923 874

819 023 420

0,63

926 723 420

Finland

p.m.

163 500 000

163 500 000

40 875 000

315 389 100

1 618 283 073

16 644 634

131 684 305

2 082 001 112

1,61

2 245 501 112

Sverige

p.m.

538 600 000

538 600 000

134 650 000

315 379 950

3 180 555 360

– 175 530 742

44 585 277

3 364 989 845

2,60

3 903 589 845

Det Forenede Kongerige

p.m.

3 174 500 000

3 174 500 000

793 625 000

3 616 100 700

16 828 602 919

173 088 343

–5 254 368 981

15 363 422 981

11,87

18 537 922 981

I alt

p.m.

22 156 900 000

22 156 900 000

5 539 225 000

18 945 245 250

110 535 610 606

0

0

129 480 855 856

100,00

151 637 755 856

B.   ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER PR. BUDGETPOST

Titel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

EGNE INDTÆGTER

151 637 755 856

144 795 111 073

142 329 649 983,12

3

OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER

p.m.

1 802 988 329

581 255 380,84

4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

1 651 322 700

1 606 517 342

1 541 840 700,56

5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION

15 050 000

25 050 050

563 311 017,99

6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER

130 000 000

130 000 000

12 776 501 236,98

7

MORARENTER OG BØDER

115 000 000

115 000 000

1 473 392 570,13

8

LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING

2 076 361

2 823 744

39 035 856,12

9

DIVERSE INDTÆGTER

15 001 000

15 001 000

13 148 608,78

 

TILSAMMEN

153 566 205 917

148 492 491 538

159 318 135 354,52

TITEL 1

EGNE INDTÆGTER

Artikel

Konto

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

% 2018/2020

 

KAPITEL 1 1

1 1 0

Produktionsafgifter vedrørende produktionsåret 2005/06 og tidligere år

p.m.

p.m.

–86 723 866,75

 

1 1 1

Lagerafgifter — sukker

p.m.

p.m.

5 494,96

 

1 1 3

Afgifter på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres, og på substitueret C-sukker og C-isoglucose

p.m.

p.m.

0 ,—

 

1 1 7

Produktionsafgift

p.m.

p.m.

1 619 731,44

 

1 1 8

Engangsafgift for supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter

p.m.

p.m.

0 ,—

 

1 1 9

Overskudsafgift

p.m.

p.m.

27 645,41

 

 

KAPITEL 1 1 - I ALT

p.m.

p.m.

–85 070 994,94

 

 

KAPITEL 1 2

1 2 0

Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

22 156 900 000

21 471 164 786

20 316 700 931,74

91,69

 

KAPITEL 1 2 - I ALT

22 156 900 000

21 471 164 786

20 316 700 931,74

91,69

 

KAPITEL 1 3

1 3 0

Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

18 945 245 250

17 738 667 150

17 132 576 158,56

90,43

 

KAPITEL 1 3 - I ALT

18 945 245 250

17 738 667 150

17 132 576 158,56

90,43

 

KAPITEL 1 4

1 4 0

Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

110 535 610 606

105 585 279 137

104 978 526 256,90

94,97

 

KAPITEL 1 4 - I ALT

110 535 610 606

105 585 279 137

104 978 526 256,90

94,97

 

KAPITEL 1 5

1 5 0

Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

0 ,—

–18 997 427,66

 

 

KAPITEL 1 5 - I ALT

0 ,—

0 ,—

–18 997 427,66

 

 

KAPITEL 1 6

1 6 0

Bruttoreduktion af visse medlemsstaters årlige BNI-baserede bidrag, jf. artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

0 ,—

5 915 058,52

 

 

KAPITEL 1 6 - I ALT

0 ,—

0 ,—

5 915 058,52

 

 

Titel 1 - I alt

151 637 755 856

144 795 111 073

142 329 649 983,12

93,86

KAPITEL 1 1 —

AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2014/335/EF, EURATOM)

KAPITEL 1 2 —

TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM

KAPITEL 1 3 —

EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM

KAPITEL 1 4 —

EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM

KAPITEL 1 5 —

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

KAPITEL 1 6 —

BRUTTOREDUKTION AF VISSE MEDLEMSSTATERS ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG

KAPITEL 1 1 —   AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2014/335/EF, EURATOM)

1 1 0
Produktionsafgifter vedrørende produktionsåret 2005/06 og tidligere år

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

p.m.

p.m.

–86 723 866,75

Anmærkninger

I den fælles markedsordning for sukker var det fastsat, at sukker-, isoglucose- og inulinsirupsproducenterne skulle indbetale basis- og B-produktionsafgifter. Disse afgifter skulle dække udgifterne til markedsstøtten. På nuværende tidspunkt er de beløb, der er opført under denne artikel, følgen af revisionen af de tidligere fastsatte afgifter. Afgifterne for produktionsåret 2007/08 til produktionsåret 2016/17 er opført under dette kapitels artikel 1 1 7 som en »produktionsafgift«.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Rådets forordning (EU) nr. 1360/2013 af 2. december 2013 om fastsættelse af produktionsafgifter i sukkersektoren for produktionsårene 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 og 2005/06, den koefficient, som kræves for beregning af tillægsafgiften for produktionsårene 2001/02 til 2004/05, og det beløb, som sukkerproducenterne skal betale sukkerroesælgere som følge af forskellen mellem den maksimale afgift og den afgift, der skal opkræves for produktionsårene 2002/03, 2003/04 og 2005/06 (EUT L 343 af 19.12.2013, s. 2).

Rådets forordning (EU) 2018/264 af 19. februar 2018 om fastsættelse for produktionsåret 1999/2000 af produktionsafgifterne og koefficienten for beregning af tillægsafgiften for sukker og om fastsættelse for produktionsåret 2000/01 af produktionsafgifterne for sukker (EUT L 51 af 23.2.2018, s. 1).

Medlemsstat

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

Belgien

p.m.

p.m.

–5 623 703,01

Bulgarien

0 ,—

Tjekkiet

p.m.

p.m.

0 ,—

Danmark

p.m.

p.m.

–3 384 346,04

Tyskland

p.m.

p.m.

–28 472 802,71

Estland

0 ,—

Irland

p.m.

p.m.

– 746 748,00

Grækenland

p.m.

p.m.

0 ,—

Spanien

p.m.

p.m.

0 ,—

Frankrig

p.m.

p.m.

–26 992 884,59

Kroatien

0 ,—

Italien

p.m.

p.m.

–8 358 272,98

Cypern

0 ,—

Letland

p.m.

p.m.

0 ,—

Litauen

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxembourg

0 ,—

Ungarn

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Nederlandene

p.m.

p.m.

–6 459 002,52

Østrig

p.m.

p.m.

–2 531 220,10

Polen

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugal

p.m.

p.m.

0 ,—

Rumænien

0 ,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovakiet

p.m.

p.m.

0 ,—

Finland

p.m.

p.m.

– 465 727,09

Sverige

p.m.

p.m.

– 767 873,92

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

–2 921 285,79

Artikel 1 1 0 i alt

p.m.

p.m.

–86 723 866,75

1 1 1
Lagerafgifter — sukker

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

p.m.

p.m.

5 494,96

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter hidrørende fra restbeløb af sukkerlagerafgifter, idet Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1) indebærer afskaffelse af lagerafgifter.

Denne artikel dækker også udestående beløb, jf. artikel 5 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 65/82 af 13. januar 1982 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende overførelse af sukker til det følgende produktionsår (EFT L 9 af 14.1.1982, s. 14), som opstår, når oplagringsforpligtelsen for de overførte mængder sukker ikke er opfyldt, og de skyldige beløb i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1789/81 af 30. juni 1981 om indførelse af almindelige regler for ordningen med mindstelagre i sukkersektoren (EFT L 177 af 1.7.1981, s. 39), som opstår, når de almindelige regler for ordningen med mindstelagre i sukkersektoren ikke overholdes.

Under denne artikel opføres også indtægter i nye medlemsstater i tilfælde af, at overskudsmængderne af sukker ikke er fjernet, jf. Kommissionens forordning om overgangsforanstaltninger for sukker som følge af tiltrædelsen.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Medlemsstat

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

Belgien

p.m.

p.m.

0 ,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0 ,—

Tjekkiet

p.m.

p.m.

0 ,—

Danmark

p.m.

p.m.

0 ,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0 ,—

Estland

p.m.

p.m.

0 ,—

Irland

p.m.

p.m.

0 ,—

Grækenland

p.m.

p.m.

0 ,—

Spanien

p.m.

p.m.

0 ,—

Frankrig

p.m.

p.m.

0 ,—

Kroatien

p.m.

p.m.

0 ,—

Italien

p.m.

p.m.

0 ,—

Cypern

p.m.

p.m.

0 ,—

Letland

p.m.

p.m.

0 ,—

Litauen

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxembourg

0 ,—

Ungarn

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

p.m.

p.m.

0 ,—

Nederlandene

p.m.

p.m.

0 ,—

Østrig

p.m.

p.m.

0 ,—

Polen

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugal

p.m.

p.m.

0 ,—

Rumænien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovakiet

p.m.

p.m.

0 ,—

Finland

p.m.

p.m.

0 ,—

Sverige

p.m.

p.m.

0 ,—

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

5 494,96

Artikel 1 1 1 i alt

p.m.

p.m.

5 494,96

1 1 3
Afgifter på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres, og på substitueret C-sukker og C-isoglucose

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

p.m.

p.m.

0 ,—

Anmærkninger

Beløbene svarer til afgifterne på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres. De omfatter også afgifterne på substitueret C-sukker og C-isoglucose.

Indtægter under denne artikel omfatter udelukkende potentielle reguleringer af visse sager, for hvilke det ikke er muligt på forhånd at lave et overslag.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2670/81 af 14. september 1981 om gennemførelsesbestemmelser for produktionen ud over kvoterne inden for sukkersektoren (EFT L 262 af 16.9.1981, s. 14).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Medlemsstat

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

Belgien

p.m.

p.m.

0 ,—

Bulgarien

0 ,—

Tjekkiet

p.m.

p.m.

0 ,—

Danmark

p.m.

p.m.

0 ,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0 ,—

Estland

0 ,—

Irland

p.m.

p.m.

0 ,—

Grækenland

p.m.

p.m.

0 ,—

Spanien

p.m.

p.m.

0 ,—

Frankrig

p.m.

p.m.

0 ,—

Kroatien

0 ,—

Italien

p.m.

p.m.

0 ,—

Cypern

0 ,—

Letland

p.m.

p.m.

0 ,—

Litauen

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxembourg

0 ,—

Ungarn

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Nederlandene

p.m.

p.m.

0 ,—

Østrig

p.m.

p.m.

0 ,—

Polen

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugal

p.m.

p.m.

0 ,—

Rumænien

0 ,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovakiet

p.m.

p.m.

0 ,—

Finland

p.m.

p.m.

0 ,—

Sverige

p.m.

p.m.

0 ,—

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

0 ,—

Artikel 1 1 3 i alt

p.m.

p.m.

0 ,—

1 1 7
Produktionsafgift

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

p.m.

p.m.

1 619 731,44

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter hidrørende fra produktionsafgifter, som pålægges virksomheder, der producerer sukker, isoglucose eller inulinsirup i overensstemmelse med artikel 128 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Produktionsafgiften blev opkrævet og anmeldt af medlemsstaterne for sidste gang i forbindelse med Unionens almindelige budget for 2017, idet sukkerkvoteordningen ophørte med produktionsåret 2016/17 den 30. september 2017. Indtægter under denne artikel omfatter udelukkende potentielle reguleringer af visse sager, for hvilke det ikke er muligt på forhånd at lave et overslag.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1), særlig artikel 16.

Kommissionens forordning (EF) nr. 952/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår forvaltning af det indre marked for sukker og kvoteordningen (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 39).

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1), særlig artikel 51.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671), særlig artikel 128.

Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Medlemsstat

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

Belgien

p.m.

p.m.

0 ,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0 ,—

Tjekkiet

p.m.

p.m.

0 ,—

Danmark

p.m.

p.m.

0 ,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0 ,—

Estland

0 ,—

Irland

p.m.

p.m.

0 ,—

Grækenland

p.m.

p.m.

0 ,—

Spanien

p.m.

p.m.

0 ,—

Frankrig

p.m.

p.m.

0 ,—

Kroatien

p.m.

p.m.

0 ,—

Italien

p.m.

p.m.

1 619 731,44

Cypern

0 ,—

Letland

p.m.

p.m.

0 ,—

Litauen

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxembourg

0 ,—

Ungarn

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Nederlandene

p.m.

p.m.

0 ,—

Østrig

p.m.

p.m.

0 ,—

Polen

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugal

p.m.

p.m.

0 ,—

Rumænien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovakiet

p.m.

p.m.

0 ,—

Finland

p.m.

p.m.

0 ,—

Sverige

p.m.

p.m.

0 ,—

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

0 ,—

Artikel 1 1 7 i alt

p.m.

p.m.

1 619 731,44

1 1 8
Engangsafgift for supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

p.m.

p.m.

0 ,—

Anmærkninger

Der opkræves en engangsafgift for de supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter, der er tildelt virksomheder efter artikel 58 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Indtægter under denne artikel omfatter udelukkende potentielle reguleringer af visse sager, for hvilke det ikke er muligt på forhånd at lave et overslag.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1), særlig artikel 8 og artikel 9, stk. 2 og 3.

Kommissionens forordning (EF) nr. 952/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår forvaltning af det indre marked for sukker og kvoteordningen (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 39).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

Medlemsstat

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

Belgien

p.m.

p.m.

0 ,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0 ,—

Tjekkiet

p.m.

p.m.

0 ,—

Danmark

p.m.

p.m.

0 ,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0 ,—

Estland

0 ,—

Irland

p.m.

p.m.

0 ,—

Grækenland

p.m.

p.m.

0 ,—

Spanien

p.m.

p.m.

0 ,—

Frankrig

p.m.

p.m.

0 ,—

Kroatien

0 ,—

Italien

p.m.

p.m.

0 ,—

Cypern

0 ,—

Letland

p.m.

p.m.

0 ,—

Litauen

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxembourg

0 ,—

Ungarn

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Nederlandene

p.m.

p.m.

0 ,—

Østrig

p.m.

p.m.

0 ,—

Polen

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugal

p.m.

p.m.

0 ,—

Rumænien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovakiet

p.m.

p.m.

0 ,—

Finland

p.m.

p.m.

0 ,—

Sverige

p.m.

p.m.

0 ,—

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

0 ,—

Artikel 1 1 8 i alt

p.m.

p.m.

0 ,—

1 1 9
Overskudsafgift

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

p.m.

p.m.

27 645,41

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter hidrørende fra den overskudsafgift, som medlemsstaterne opkræver hos de berørte sukkervirksomheder på deres område.

Efter sukkerkvoteordningens ophør med produktionsåret 2016/17 den 30. september 2017 omfatter indtægter under denne artikel udelukkende potentielle reguleringer af visse sager, for hvilke det ikke er muligt på forhånd at lave et overslag.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1), særlig artikel 15.

Kommissionens forordning (EF) nr. 967/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår produktion ud over kvoterne inden for sukkersektoren (EUT L 176 af 30.6.2006, s. 22).

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1), særlig artikel 64.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671), særlig artikel 142.

Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Medlemsstat

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

Belgien

p.m.

p.m.

3 444,31

Bulgarien

p.m.

p.m.

0 ,—

Tjekkiet

p.m.

p.m.

41,62

Danmark

p.m.

p.m.

0 ,—

Tyskland

p.m.

p.m.

1 644,40

Estland

0 ,—

Irland

p.m.

p.m.

0 ,—

Grækenland

p.m.

p.m.

0 ,—

Spanien

p.m.

p.m.

0 ,—

Frankrig

p.m.

p.m.

21 720,00

Kroatien

p.m.

p.m.

0 ,—

Italien

p.m.

p.m.

0 ,—

Cypern

0 ,—

Letland

p.m.

p.m.

0 ,—

Litauen

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxembourg

0 ,—

Ungarn

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

0 ,—

Nederlandene

p.m.

p.m.

0 ,—

Østrig

p.m.

p.m.

0 ,—

Polen

p.m.

p.m.

795,08

Portugal

p.m.

p.m.

0 ,—

Rumænien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovakiet

p.m.

p.m.

0 ,—

Finland

p.m.

p.m.

0 ,—

Sverige

p.m.

p.m.

0 ,—

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

0 ,—

Artikel 1 1 9 i alt

p.m.

p.m.

27 645,41

KAPITEL 1 2 —   TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM

1 2 0
Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

22 156 900 000

21 471 164 786

20 316 700 931,74

Anmærkninger

Anvendelsen af toldindtægterne som egne indtægter til finansiering af de fælles udgifter er en logisk følge af varernes frie bevægelighed inden for Unionen. Denne artikel kan omfatte afgifter, præmier, supplerende beløb eller udligningsbeløb, supplerende beløb eller faktorer, toldsatserne i den fælles toldtarif og anden told, som EU-institutionerne har fastsat eller skal fastsætte i forbindelse med handel med tredjelande og told på produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF-traktaten), som er udløbet.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Medlemsstat

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

Belgien

2 264 600 000

2 231 751 142

2 089 748 661,72

Bulgarien

113 700 000

85 589 891

96 437 053,36

Tjekkiet

316 800 000

282 787 246

266 635 591,53

Danmark

372 700 000

360 488 843

340 871 847,37

Tyskland

4 257 000 000

4 316 437 269

4 028 258 529,80

Estland

36 900 000

32 355 040

32 993 665,82

Irland

333 400 000

304 670 375

285 867 961,48

Grækenland

193 100 000

171 054 793

180 230 724,50

Spanien

1 660 500 000

1 628 890 605

1 528 095 335,89

Frankrig

1 823 600 000

1 685 105 856

1 673 926 579,16

Kroatien

41 300 000

46 087 877

36 681 641,86

Italien

1 998 200 000

1 930 311 295

1 823 728 190,74

Cypern

27 100 000

23 314 503

23 063 213,09

Letland

47 000 000

36 460 118

42 650 163,71

Litauen

108 500 000

85 705 837

91 281 458,60

Luxembourg

16 800 000

23 145 219

20 100 606,09

Ungarn

223 900 000

158 338 358

193 089 026,94

Malta

14 700 000

12 601 119

12 852 745,29

Nederlandene

2 758 500 000

2 634 190 508

2 509 406 598,72

Østrig

222 900 000

225 447 080

212 204 837,42

Polen

844 800 000

718 731 428

734 986 793,97

Portugal

199 900 000

169 070 922

175 893 570,10

Rumænien

206 000 000

172 620 830

175 824 560,89

Slovenien

90 700 000

70 154 687

70 394 456,79

Slovakiet

107 700 000

96 311 277

93 381 712,18

Finland

163 500 000

148 161 643

138 664 834,93

Sverige

538 600 000

545 422 296

494 868 944,10

Det Forenede Kongerige

3 174 500 000

3 275 958 729

2 944 561 625,69

Artikel 1 2 0 i alt

22 156 900 000

21 471 164 786

20 316 700 931,74

KAPITEL 1 3 —   EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM

1 3 0
Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

18 945 245 250

17 738 667 150

17 132 576 158,56

Anmærkninger

Den ensartede sats, som gælder for alle medlemsstater og anvendes på det harmoniserede momsberegningsgrundlag, der fastlægges i henhold til EU-regler, er fastsat til 0,30 %. Det beregningsgrundlag, som skal tages i betragtning i denne sammenhæng, overstiger ikke 50 % af hver enkelt medlemsstats BNI. Udelukkende for perioden 2014-2020 fastsættes bidragssatsen for momsbaserede egne indtægter for Tyskland, Nederlandene og Sverige til 0,15 %.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105), særlig artikel 2, stk. 1, litra b), og artikel 2, stk. 4.

Medlemsstat

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

Belgien

619 435 500

596 875 500

577 260 600,00

Bulgarien

88 266 900

81 719 400

76 562 700,00

Tjekkiet

286 364 100

263 196 600

248 880 328,42

Danmark

371 044 800

355 763 400

341 386 661,14

Tyskland

2 265 260 250

2 180 437 350

2 091 674 850,00

Estland

41 157 900

38 415 900

36 316 200,00

Irland

288 273 000

274 269 900

259 996 800,00

Grækenland

229 944 000

222 417 000

216 643 200,00

Spanien

1 770 695 700

1 608 243 900

1 561 296 300,00

Frankrig

3 427 327 200

3 255 672 300

3 159 437 400,00

Kroatien

82 688 850

78 574 650

75 393 535,57

Italien

2 213 768 700

2 116 640 700

2 059 044 000,00

Cypern

32 934 900

31 201 350

29 749 050,00

Letland

38 331 000

37 007 700

34 463 700,00

Litauen

60 340 800

55 587 300

52 542 000,00

Luxembourg

66 411 900

61 691 850

58 756 950,00

Ungarn

183 783 600

169 690 500

155 850 376,08

Malta

19 912 500

18 154 050

16 964 850,00

Nederlandene

515 516 250

488 400 750

467 872 500,00

Østrig

560 253 300

530 600 100

513 051 600,00

Polen

799 446 600

642 540 900

609 823 889,41

Portugal

315 889 950

302 068 800

292 395 300,00

Rumænien

241 473 900

235 882 500

219 617 730,80

Slovenien

70 831 200

66 093 300

62 349 300,00

Slovakiet

109 022 700

96 972 600

92 256 000,00

Finland

315 389 100

304 539 300

296 342 400,00

Sverige

315 379 950

310 172 550

309 785 043,00

Det Forenede Kongerige

3 616 100 700

3 315 837 000

3 216 862 894,14

Artikel 1 3 0 i alt

18 945 245 250

17 738 667 150

17 132 576 158,56

KAPITEL 1 4 —   EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM

1 4 0
Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

110 535 610 606

105 585 279 137

104 978 526 256,90

Anmærkninger

De BNI-baserede indtægter er »supplerende indtægter«, som er nødvendige for at dække udgifter ud over de beløb, der indkommer som traditionelle egne indtægter, momsbaserede egne indtægter og andre indtægter i et bestemt år. De BNI-baserede indtægter sikrer således, at Unionens almindelige budget på forhånd altid balancerer.

Størrelsen af den BNI-baserede indkrævningssats afhænger af, hvor mange supplerende indtægter, der er nødvendige for at finansiere de budgetudgifter, der ikke dækkes ved hjælp af andre indtægter (momsbaserede betalinger, traditionelle egne indtægter og andre indtægter). Der anvendes således en indkrævningssats på hver medlemsstats BNI.

Den sats, der skal anvendes på medlemsstaternes bruttonationalindkomst for regnskabsåret 2020, er på 0,6507 %.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105), særlig artikel 2, stk. 1, litra c).

Medlemsstat

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

Belgien

3 141 899 836

3 004 220 539

2 997 541 076,00

Bulgarien

402 814 779

359 897 893

350 519 667,01

Tjekkiet

1 403 875 666

1 325 819 482

1 300 542 858,61

Danmark

2 113 421 758

2 024 061 148

2 012 287 067,74

Tyskland

23 928 346 533

23 101 076 889

22 920 282 521,00

Estland

182 602 764

165 013 924

160 539 106,00

Irland

1 811 923 115

1 717 538 481

1 689 501 362,00

Grækenland

1 284 230 869

1 223 067 453

1 216 146 546,00

Spanien

8 444 465 768

8 078 991 279

8 021 346 698,00

Frankrig

16 518 582 480

15 960 762 323

15 959 932 571,00

Kroatien

358 686 487

336 303 472

332 990 224,21

Italien

11 933 722 664

11 719 616 597

11 761 304 538,00

Cypern

142 864 529

133 543 355

131 388 481,00

Letland

213 917 454

194 440 342

188 579 407,00

Litauen

314 681 173

287 517 958

282 202 320,00

Luxembourg

288 080 571

264 044 235

259 503 628,00

Ungarn

935 556 207

865 391 549

818 831 957,49

Malta

86 376 152

77 700 251

74 926 287,00

Nederlandene

5 402 019 857

5 152 885 086

5 066 066 145,00

Østrig

2 688 325 810

2 581 373 803

2 564 145 312,00

Polen

3 486 287 247

3 230 634 784

3 161 554 667,28

Portugal

1 370 262 818

1 305 229 657

1 299 512 218,00

Rumænien

1 474 514 767

1 363 645 285

1 306 107 081,93

Slovenien

330 322 576

311 010 300

301 415 021,00

Slovakiet

650 387 374

610 103 013

591 035 176,00

Finland

1 618 283 073

1 567 546 892

1 554 830 935,00

Sverige

3 180 555 360

3 088 347 928

3 173 026 485,84

Det Forenede Kongerige

16 828 602 919

15 535 495 219

15 482 466 898,79

Artikel 1 4 0 i alt

110 535 610 606

105 585 279 137

104 978 526 256,90

KAPITEL 1 5 —   KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

1 5 0
Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

0 ,—

0 ,—

–18 997 427,66

Anmærkninger

Korrektionsmekanismen til fordel for Det Forenede Kongerige blev indført af Det Europæiske Råd på mødet i Fontainebleau (juni 1984) og ved afgørelsen om egne indtægter fra 1985, der var et resultat af dette møde. Formålet med denne mekanisme er at reducere Det Forenede Kongeriges budgetuligevægt gennem en nedsættelse af dets indbetalinger til Unionen.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105), særlig artikel 4 og 5.

Medlemsstat

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

Belgien

255 665 342

243 566 504

239 806 867,00

Bulgarien

32 778 186

29 178 641

28 041 992,00

Tjekkiet

114 237 363

107 490 516

104 068 487,18

Danmark

171 975 150

164 100 302

161 002 479,84

Tyskland

335 429 452

322 179 902

315 179 541,00

Estland

14 858 907

13 378 467

12 843 320,00

Irland

147 441 346

139 249 046

135 162 127,00

Grækenland

104 501 525

99 159 919

97 293 176,00

Spanien

687 150 240

655 002 400

641 717 317,00

Frankrig

1 344 164 122

1 294 015 214

1 276 813 669,00

Kroatien

29 187 341

27 265 728

26 636 917,52

Italien

971 081 015

950 165 278

940 918 412,00

Cypern

11 625 294

10 826 997

10 511 235,00

Letland

17 407 073

15 764 207

15 086 578,00

Litauen

25 606 504

23 310 454

22 576 523,00

Luxembourg

23 441 937

21 407 327

20 760 600,00

Ungarn

76 128 874

70 161 425

65 534 948,65

Malta

7 028 674

6 299 530

5 994 192,00

Nederlandene

75 725 942

71 864 875

69 664 080,00

Østrig

37 685 164

36 001 212

35 259 868,00

Polen

283 689 127

261 922 988

253 078 326,46

Portugal

111 502 190

105 821 201

103 962 530,00

Rumænien

119 985 468

110 557 235

104 503 004,56

Slovenien

26 879 289

25 215 090

24 113 562,00

Slovakiet

52 923 874

49 463 964

47 283 520,00

Finland

131 684 305

127 088 512

124 388 332,00

Sverige

44 585 277

43 071 742

43 643 923,26

Det Forenede Kongerige

–5 254 368 981

–5 023 528 676

–4 944 842 956,13

Artikel 1 5 0 i alt

0

0

–18 997 427,66

KAPITEL 1 6 —   BRUTTOREDUKTION AF VISSE MEDLEMSSTATERS ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG

1 6 0
Bruttoreduktion af visse medlemsstaters årlige BNI-baserede bidrag, jf. artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

0 ,—

0 ,—

5 915 058,52

Anmærkninger

Under denne artikel opføres bruttoreduktioner af de årlige BNI-baserede bidrag for visse medlemsstater i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 af 26. maj 2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 39), særlig artikel 10a, stk. 6.

Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105), særlig artikel 2, stk. 5.

Medlemsstat

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

Belgien

32 315 590

31 777 303

31 354 572,00

Bulgarien

4 143 098

3 806 839

3 666 470,00

Tjekkiet

14 439 375

14 023 927

13 605 568,38

Danmark

– 124 596 247

– 122 341 288

– 120 392 982,93

Tyskland

246 111 806

244 352 877

239 748 388,00

Estland

1 878 136

1 745 444

1 679 255,00

Irland

18 636 293

18 167 355

17 672 349,00

Grækenland

13 208 785

12 937 061

12 721 011,00

Spanien

86 854 423

85 455 962

83 904 068,00

Frankrig

169 899 670

168 825 817

166 942 450,00

Kroatien

3 689 222

3 557 268

3 482 939,10

Italien

122 742 708

123 964 872

123 024 391,00

Cypern

1 469 414

1 412 562

1 374 336,00

Letland

2 200 219

2 056 703

1 972 559,00

Litauen

3 236 611

3 041 237

2 951 864,00

Luxembourg

2 963 014

2 792 942

2 714 433,00

Ungarn

9 622 538

9 153 725

8 566 889,48

Malta

888 410

821 879

783 736,00

Nederlandene

– 726 759 996

– 714 009 525

– 703 806 977,00

Østrig

27 650 415

27 304 620

26 821 210,00

Polen

35 857 741

34 172 212

33 080 813,22

Portugal

14 093 655

13 806 137

13 593 024,00

Rumænien

15 165 924

14 424 031

13 663 069,42

Slovenien

3 397 489

3 289 728

3 152 830,00

Slovakiet

6 689 472

6 453 397

6 182 286,00

Finland

16 644 634

16 580 811

16 263 683,00

Sverige

– 175 530 742

– 171 901 428

– 160 839 161,53

Det Forenede Kongerige

173 088 343

164 327 532

162 031 985,38

Artikel 1 6 0 i alt

0

0

5 915 058,52

TITEL 3

OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER

Artikel

Konto

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

% 2018/2020

 

KAPITEL 3 0

3 0 0

Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår

p.m.

1 802 988 329

555 542 325,09

 

3 0 2

Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

KAPITEL 3 0 - I ALT

p.m.

1 802 988 329

555 542 325,09

 

 

KAPITEL 3 1

3 1 0

Resultatet af anvendelse af artikel 10b i forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 1 0 3

Resultatet af anvendelse af artikel 10b i forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 vedrørende regnskabsårene fra 1995

p.m.

p.m.

492 239 672,72

 

 

Artikel 3 1 0 - I alt

p.m.

p.m.

492 239 672,72

 

 

KAPITEL 3 1 - I ALT

p.m.

p.m.

492 239 672,72

 

 

KAPITEL 3 2

3 2 0

Resultatet af anvendelse af artikel 10b i forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 2 0 3

Resultatet af anvendelse af artikel 10b i forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 vedrørende regnskabsårene fra 1995

p.m.

p.m.

801 486 221,54

 

 

Artikel 3 2 0 - I alt

p.m.

p.m.

801 486 221,54

 

 

KAPITEL 3 2 - I ALT

p.m.

p.m.

801 486 221,54

 

 

KAPITEL 3 3

3 3 0

Modregning af justeringer af egne indtægter fra moms og BNI vedrørende tidligere regnskabsår

p.m.

p.m.

–1 291 955 790,55

 

 

KAPITEL 3 3 - I ALT

p.m.

p.m.

–1 291 955 790,55

 

 

KAPITEL 3 4

3 4 0

Tilpasning som følge af, at visse medlemsstater ikke deltager i visse politikker vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

p.m.

p.m.

4 000 940,85

 

 

KAPITEL 3 4 - I ALT

p.m.

p.m.

4 000 940,85

 

 

KAPITEL 3 5

3 5 0

Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

3 5 0 4

Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

19 942 011,19

 

 

Artikel 3 5 0 - I alt

p.m.

p.m.

19 942 011,19

 

 

KAPITEL 3 5 - I ALT

p.m.

p.m.

19 942 011,19

 

 

KAPITEL 3 6

3 6 0

Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

3 6 0 4

Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

Artikel 3 6 0 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

KAPITEL 3 6 - I ALT

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

KAPITEL 3 7

3 7 0

Tilpasning som følge af gennemførelsen af afgørelsen om egne indtægter

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

KAPITEL 3 7 - I ALT

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

KAPITEL 3 8

3 8 0

Tilpasning som følge af gennemførelsen af beredskabsrammen

p.m.

 

 

 

 

KAPITEL 3 8 - I ALT

p.m.

 

 

 

 

Titel 3 - I alt

p.m.

1 802 988 329

581 255 380,84

 

KAPITEL 3 0 —

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

KAPITEL 3 1 —

SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI HIDRØRENDE FRA MOMSINDTÆGTER VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10B I FORORDNING (EU, EURATOM) NR. 609/2014

KAPITEL 3 2 —

SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN/PRODUKTET VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10B I FORORDNING (EU, EURATOM) NR. 609/2014

KAPITEL 3 3 —

MODREGNING AF JUSTERINGER AF EGNE INDTÆGTER FRA MOMS OG BNI VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR

KAPITEL 3 4 —

TILPASNING SOM FØLGE AF, AT VISSE MEDLEMSSTATER IKKE DELTAGER I VISSE POLITIKKER VEDRØRENDE OMRÅDET MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

KAPITEL 3 5 —

RESULTATET AF DEN ENDELIGE BEREGNING AF FINANSIERINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

KAPITEL 3 6 —

RESULTATET AF DE MIDLERTIDIGE AJOURFØRINGER AF BEREGNINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

KAPITEL 3 7 —

TILPASNING SOM FØLGE AF GENNEMFØRELSEN AF AFGØRELSEN OM EGNE INDTÆGTER

KAPITEL 3 8 —

TILPASNING SOM FØLGE AF GENNEMFØRELSEN AF BEREDSKABSRAMMEN

KAPITEL 3 0 —   DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

3 0 0
Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

p.m.

1 802 988 329

555 542 325,09

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 opføres saldoen for hvert regnskabsår, alt efter om det drejer sig om et overskud eller et underskud, som indtægt eller udgift på budgettet for det følgende regnskabsår.

De relevante overslag over de nævnte indtægter eller udgifter opføres i budgettet under budgetproceduren og eventuelt ved hjælp af en ændringsskrivelse forelagt i overensstemmelse med finansforordningens artikel 39. Overslagene udarbejdes efter principperne i artikel 1, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 608/2014.

Efter forelæggelsen af regnskabet for hvert regnskabsår opføres forskellen mellem de heri indeholdte tal og overslagene i budgettet for det følgende regnskabsår ved hjælp af et ændringsbudget, som Kommissionen skal fremlægge inden 15 dage at regne fra forelæggelsen af det foreløbige regnskab.

Et underskud opføres under artikel 27 02 01 i oversigten over udgifter i sektion III »Kommissionen«.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EFT L 168 af 7.6.2014, s. 29).

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 af 26. maj 2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 39).

Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105), særlig artikel 7.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1), særlig artikel 18.

3 0 2
Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

p.m.

p.m.

0 ,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres, i henhold til artikel 3 og 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009, eventuelle overskydende beløb i forhold til det målbeløb, der er fastsat for Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjelande.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 af 25. maj 2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (EUT L 145 af 10.6.2009, s. 10).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

KAPITEL 3 1 —   SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI HIDRØRENDE FRA MOMSINDTÆGTER VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10B I FORORDNING (EU, EURATOM) NR. 609/2014

3 1 0
Resultatet af anvendelse af artikel 10b i forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 1 0 3
Resultatet af anvendelse af artikel 10b i forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 vedrørende regnskabsårene fra 1995

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

p.m.

p.m.

492 239 672,72

Anmærkninger

Efter artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 skal medlemsstaterne inden 31. juli tilsende Kommissionen en oversigt over det samlede grundlag for momsindtægterne for det foregående kalenderår.

Hver medlemsstat debiteres et beløb beregnet på grundlag af denne oversigt, i henhold til Unionens regler, og krediteres for de 12 betalinger, der har fundet sted i det foregående kalenderår.

Alle korrektioner til ovennævnte oversigt som følge af Kommissionens kontrol, jf. artikel 9 i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89, og/eller eventuelle ændringer i BNI i foregående regnskabsår, som medfører en nedsættelse af momsgrundlaget, vil føre til justeringer af momsindtægterne.

Kommissionen giver medlemsstaterne meddelelse om størrelsen af de beløb, der fremkommer ved denne beregning, inden den 1. februar i året efter det år, hvor de til justeringen anvendte data blev fremlagt.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (EFT L 155 af 7.6.1989, s. 9).

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 af 26. maj 2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 39), særlig artikel 10b.

Medlemsstat

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

Belgien

p.m.

p.m.

12 325 411,16

Bulgarien

p.m.

p.m.

2 318 715,15

Tjekkiet

p.m.

p.m.

5 121 724,63

Danmark

p.m.

p.m.

4 541 307,56

Tyskland

p.m.

p.m.

–6 570 042,92

Estland

p.m.

p.m.

135 097,73

Irland

p.m.

p.m.

–9 945 731,76

Grækenland

p.m.

p.m.

–53 431 664,47

Spanien

p.m.

p.m.

67 708 021,71

Frankrig

p.m.

p.m.

58 704 487,60

Kroatien

p.m.

p.m.

2 751 504,97

Italien

p.m.

p.m.

262 796 587,94

Cypern

p.m.

p.m.

1 486 200,00

Letland

p.m.

p.m.

1 824 021,61

Litauen

p.m.

p.m.

1 132 072,28

Luxembourg

p.m.

p.m.

3 283 200,00

Ungarn

p.m.

p.m.

–1 772 539,93

Malta

p.m.

p.m.

813 600,00

Nederlandene

p.m.

p.m.

17 273 955,32

Østrig

p.m.

p.m.

5 241 651,70

Polen

p.m.

p.m.

–21 721 719,75

Portugal

p.m.

p.m.

9 105 117,95

Rumænien

p.m.

p.m.

19 504 139,17

Slovenien

p.m.

p.m.

1 367 497,94

Slovakiet

p.m.

p.m.

4 191 152,49

Finland

p.m.

p.m.

5 123 419,20

Sverige

p.m.

p.m.

6 845 265,79

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

92 087 219,65

Konto 3 1 0 3 i alt

p.m.

p.m.

492 239 672,72

KAPITEL 3 2 —   SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN/PRODUKTET VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10B I FORORDNING (EU, EURATOM) NR. 609/2014

3 2 0
Resultatet af anvendelse af artikel 10b i forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 2 0 3
Resultatet af anvendelse af artikel 10b i forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 vedrørende regnskabsårene fra 1995

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

p.m.

p.m.

801 486 221,54

Anmærkninger

På grundlag af de tal for bruttonationalindkomstaggregatet og dens bestanddele for det foregående regnskabsår, som medlemsstaterne har fremsendt i medfør af artikel 2, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, debiteres hver medlemsstat for et beløb, der beregnes i henhold til Unionens regler, og krediteres for de 12 betalinger, der har fundet sted det foregående regnskabsår.

Eventuelle ændringer i bruttonationalproduktet/bruttonationalindkomsten i tidligere regnskabsår i medfør af artikel 2, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, jf. artikel 4 og 5 i nævnte forordning, giver for hver berørt medlemsstat anledning til en justering af den saldo, der blev opgjort i henhold til artikel 10b, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014.

Kommissionen giver medlemsstaterne meddelelse om størrelsen af de beløb, der fremkommer ved denne beregning, inden den 1. februar i året efter det år, hvor de til justeringen anvendte data blev fremlagt.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/516 af 19. marts 2019 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser og om ophævelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 (BNI-forordningen) (EUT L 91 af 29.3.2019, s. 19).

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 af 26. maj 2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 39), særlig artikel 10b.

Medlemsstat

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

Belgien

p.m.

p.m.

12 194 007,87

Bulgarien

p.m.

p.m.

28 258 107,42

Tjekkiet

p.m.

p.m.

55 500 740,57

Danmark

p.m.

p.m.

176 139 504,58

Tyskland

p.m.

p.m.

–54 145 899,70

Estland

p.m.

p.m.

230 903,01

Irland

p.m.

p.m.

238 711 144,62

Grækenland

p.m.

p.m.

10 188 039,92

Spanien

p.m.

p.m.

17 764 913,77

Frankrig

p.m.

p.m.

100 048 394,97

Kroatien

p.m.

p.m.

12 161 176,58

Italien

p.m.

p.m.

175 661 391,12

Cypern

p.m.

p.m.

6 552 195,93

Letland

p.m.

p.m.

–5 603 911,60

Litauen

p.m.

p.m.

–3 055 869,29

Luxembourg

p.m.

p.m.

14 328 680,33

Ungarn

p.m.

p.m.

36 113 512,89

Malta

p.m.

p.m.

3 538 466,77

Nederlandene

p.m.

p.m.

–20 831 704,72

Østrig

p.m.

p.m.

158 052 248,30

Polen

p.m.

p.m.

–23 007 790,32

Portugal

p.m.

p.m.

–6 210 967,83

Rumænien

p.m.

p.m.

3 943 597,66

Slovenien

p.m.

p.m.

–3 539 194,90

Slovakiet

p.m.

p.m.

27 093 787,99

Finland

p.m.

p.m.

34 947 368,17

Sverige

p.m.

p.m.

–34 717 852,18

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

– 158 828 770,39

Konto 3 2 0 3 i alt

p.m.

p.m.

801 486 221,54

KAPITEL 3 3 —   MODREGNING AF JUSTERINGER AF EGNE INDTÆGTER FRA MOMS OG BNI VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR

3 3 0
Modregning af justeringer af egne indtægter fra moms og BNI vedrørende tidligere regnskabsår

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

p.m.

p.m.

–1 291 955 790,55

Anmærkninger

Resultat af beregningen for modregning af justeringer af egne indtægter fra moms og BNI vedrørende tidligere regnskabsår.

Denne beregning er resultatet af multiplikation af de samlede beløb af de justeringer, der er omhandlet i artikel 10b, stk. 1-4, i forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014, bortset fra særlige justeringer foretaget i henhold til denne forordnings artikel 10b, stk. 2, litra b) og c), og det resultat, der fremkommer ved at multiplicere de samlede justeringsbeløb med den procentsats, som den pågældende medlemsstats BNI udgør af alle medlemsstaters BNI, der finder anvendelse den 15. januar på det gældende budget for året efter det år, hvor de til justeringen anvendte data blev fremlagt.

Kommissionen giver medlemsstaterne meddelelse om størrelsen af de beløb, der fremkommer ved denne beregning, inden den 1. februar i året efter det år, hvor de til justeringen anvendte data blev fremlagt.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105).

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 af 26. maj 2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 39), særlig artikel 10b, stk. 5.

Medlemsstat

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

Belgien

p.m.

p.m.

–36 530 447,49

Bulgarien

p.m.

p.m.

–4 134 160,83

Tjekkiet

p.m.

p.m.

–14 540 940,60

Danmark

p.m.

p.m.

–25 026 669,65

Tyskland

p.m.

p.m.

– 279 023 206,59

Estland

p.m.

p.m.

–1 894 237,56

Irland

p.m.

p.m.

–19 956 632,15

Grækenland

p.m.

p.m.

–15 448 879,93

Spanien

p.m.

p.m.

–98 520 281,01

Frankrig

p.m.

p.m.

– 196 002 938,55

Kroatien

p.m.

p.m.

–3 993 695,63

Italien

p.m.

p.m.

– 143 639 177,56

Cypern

p.m.

p.m.

–1 522 977,11

Letland

p.m.

p.m.

–2 295 627,94

Litauen

p.m.

p.m.

–3 380 937,28

Luxembourg

p.m.

p.m.

–3 239 496,52

Ungarn

p.m.

p.m.

–9 878 866,60

Μalta

p.m.

p.m.

– 858 526,45

Nederlandene

p.m.

p.m.

–60 363 679,26

Østrig

p.m.

p.m.

–30 533 360,91

Polen

p.m.

p.m.

–37 207 033,41

Portugal

p.m.

p.m.

–15 871 692,02

Rumænien

p.m.

p.m.

–15 428 574,41

Slovenien

p.m.

p.m.

–3 523 683,05

Slovakiet

p.m.

p.m.

–7 107 108,87

Finland

p.m.

p.m.

–18 618 169,04

Sverige

p.m.

p.m.

–39 655 508,99

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

– 203 759 281,14

Artikel 3 3 0 i alt

p.m.

p.m.

–1 291 955 790,55

KAPITEL 3 4 —   TILPASNING SOM FØLGE AF, AT VISSE MEDLEMSSTATER IKKE DELTAGER I VISSE POLITIKKER VEDRØRENDE OMRÅDET MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

3 4 0
Tilpasning som følge af, at visse medlemsstater ikke deltager i visse politikker vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

p.m.

p.m.

4 000 940,85

Anmærkninger

I medfør af artikel 3 i protokollen om Danmarks stilling og artikel 5 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), fritages disse medlemsstater fuldt ud fra at dække de finansielle følger af visse specifikke politikker på området frihed, sikkerhed og retfærdighed med undtagelse af de tilknyttede administrative omkostninger. I den forbindelse kan de opnå en justering af de indbetalte egne indtægter for hvert år, de ikke deltager.

Hver medlemsstats bidrag til justeringsmekanismen beregnes ved at anvende størrelsen af bruttonationalindkomstaggregatet og dets bestanddele fra det foregående år, som medlemsstaterne har fremlagt i medfør af artikel 2, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EUT L 181 af 19.7.2003, s. 1), på de budgetudgifter, der følger af denne foranstaltning eller politik.

Kommissionen opgør hver medlemsstats saldo og meddeler den beløbet i tilstrækkelig god tid til, at den pågældende medlemsstat kan indsætte dens saldo på den konto, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014, den første arbejdsdag i december samme år, jf. artikel 11 i samme forordning.

Retsgrundlag

Rådets forordning ((EU, Euratom) nr. 609/2014 af 26. maj 2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 39), særlig artikel 11.

Protokol om Danmarks stilling og protokol om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling i forbindelse med politikken vedrørende retlige og indre anliggender, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig henholdsvis artikel 3 og artikel 5.

Medlemsstat

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

Belgien

p.m.

p.m.

4 617 182,87

Bulgarien

p.m.

p.m.

543 866,92

Tjekkiet

p.m.

p.m.

1 894 853,17

Danmark

p.m.

p.m.

–15 336 517,43

Tyskland

p.m.

p.m.

34 726 260,14

Estland

p.m.

p.m.

240 528,38

Irland

p.m.

p.m.

–8 058 566,83

Grækenland

p.m.

p.m.

1 876 262,75

Spanien

p.m.

p.m.

12 105 868,21

Frankrig

p.m.

p.m.

24 408 623,04

Kroatien

p.m.

p.m.

504 962,93

Italien

p.m.

p.m.

18 024 832,51

Cypern

p.m.

p.m.

197 811,43

Letland

p.m.

p.m.

278 953,92

Litauen

p.m.

p.m.

420 841,55

Luxembourg

p.m.

p.m.

407 312,61

Ungarn

p.m.

p.m.

1 183 076,22

Malta

p.m.

p.m.

107 743,17

Nederlandene

p.m.

p.m.

7 689 988,10

Østrig

p.m.

p.m.

3 833 377,03

Polen

p.m.

p.m.

4 616 138,91

Portugal

p.m.

p.m.

1 978 051,93

Rumænien

p.m.

p.m.

1 873 824,28

Slovenien

p.m.

p.m.

438 724,27

Slovakiet

p.m.

p.m.

864 148,23

Finland

p.m.

p.m.

2 353 402,16

Sverige

p.m.

p.m.

4 677 008,67

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

– 102 467 618,29

Artikel 3 4 0 i alt

p.m.

p.m.

4 000 940,85

KAPITEL 3 5 —   RESULTATET AF DEN ENDELIGE BEREGNING AF FINANSIERINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

3 5 0
Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

3 5 0 4
Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

p.m.

p.m.

19 942 011,19

Anmærkninger

Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige.

Tallene for 2018 svarer til resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i 2014.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105), særlig artikel 4 og 5.

Medlemsstat

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

Belgien

p.m.

p.m.

1 189 588,00

Bulgarien

p.m.

p.m.

1 314 590,00

Tjekkiet

p.m.

p.m.

5 052 033,13

Danmark

p.m.

p.m.

6 630 235,23

Tyskland

p.m.

p.m.

4 827 592,00

Estland

p.m.

p.m.

79 593,00

Irland

p.m.

p.m.

17 082 160,00

Grækenland

p.m.

p.m.

1 707 571,00

Spanien

p.m.

p.m.

6 540 304,00

Frankrig

p.m.

p.m.

23 264 515,00

Kroatien

p.m.

p.m.

849 834,63

Italien

p.m.

p.m.

17 952 849,00

Cypern

p.m.

p.m.

552 558,00

Letland

p.m.

p.m.

– 273 682,00

Litauen

p.m.

p.m.

389 961,00

Luxembourg

p.m.

p.m.

396 101,00

Ungarn

p.m.

p.m.

1 397 961,10

Malta

p.m.

p.m.

287 498,00

Nederlandene

p.m.

p.m.

1 144 795,00

Østrig

p.m.

p.m.

1 225 444,00

Polen

p.m.

p.m.

2 948 723,76

Portugal

p.m.

p.m.

904 421,00

Rumænien

p.m.

p.m.

928 955,13

Slovenien

p.m.

p.m.

–64 803,00

Slovakiet

p.m.

p.m.

1 838 327,00

Finland

p.m.

p.m.

2 716 018,00

Sverige

p.m.

p.m.

722 347,25

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

–81 663 479,04

Konto 3 5 0 4 i alt

p.m.

p.m.

19 942 011,19

KAPITEL 3 6 —   RESULTATET AF DE MIDLERTIDIGE AJOURFØRINGER AF BEREGNINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

3 6 0
Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

3 6 0 4
Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

p.m.

p.m.

0 ,—

Anmærkninger

Under denne konto opføres forskellen mellem de tidligere budgetterede og den seneste foreløbige ajourføring af Det Forenede Kongeriges korrektion, inden de endelige beregninger foretages.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105), særlig artikel 4 og 5.

Medlemsstat

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

Belgien

p.m.

p.m.

0 ,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0 ,—

Tjekkiet

p.m.

p.m.

0 ,—

Danmark

p.m.

p.m.

0 ,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0 ,—

Estland

p.m.

p.m.

0 ,—

Irland

p.m.

p.m.

0 ,—

Grækenland

p.m.

p.m.

0 ,—

Spanien

p.m.

p.m.

0 ,—

Frankrig

p.m.

p.m.

0 ,—

Kroatien

p.m.

p.m.

0 ,—

Italien

p.m.

p.m.

0 ,—

Cypern

p.m.

p.m.

0 ,—

Letland

p.m.

p.m.

0 ,—

Litauen

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxembourg

p.m.

p.m.

0 ,—

Ungarn

p.m.

p.m.

0 ,—

Malta

p.m.

p.m.

0 ,—

Nederlandene

p.m.

p.m.

0 ,—

Østrig

p.m.

p.m.

0 ,—

Polen

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugal

p.m.

p.m.

0 ,—

Rumænien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovakiet

p.m.

p.m.

0 ,—

Finland

p.m.

p.m.

0 ,—

Sverige

p.m.

p.m.

0 ,—

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

0 ,—

Konto 3 6 0 4 i alt

p.m.

p.m.

0 ,—

KAPITEL 3 7 —   TILPASNING SOM FØLGE AF GENNEMFØRELSEN AF AFGØRELSEN OM EGNE INDTÆGTER

3 7 0
Tilpasning som følge af gennemførelsen af afgørelsen om egne indtægter

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

p.m.

p.m.

0 ,—

Anmærkninger

Resultatet af beregningen i forbindelse med gennemførelsen af afgørelse 2014/335/EU, Euratom om egne indtægter med tilbagevirkende kraft.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105), særlig artikel 11.

Medlemsstat

Budget 2020

Budget 2019

Gennemførelse 2018

Belgien

p.m.

p.m.

0 ,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0 ,—

Tjekkiet

p.m.

p.m.

0 ,—

Danmark

p.m.

p.m.

0 ,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0 ,—

Estland

p.m.

p.m.

0 ,—

Irland

p.m.

p.m.

0 ,—

Grækenland

p.m.

p.m.

0 ,—

Spanien

p.m.

p.m.

0 ,—

Frankrig

p.m.

p.m.

0 ,—

Kroatien

p.m.

p.m.

0 ,—

Italien

p.m.

p.m.

0 ,—

Cypern

p.m.

p.m.

0 ,—

Letland

p.m.

p.m.

0 ,—

Litauen

p.m.

p.m.

0 ,—

Luxembourg

p.m.

p.m.

0 ,—

Ungarn

p.m.

p.m.

0 ,—

Μalta

p.m.

p.m.

0 ,—

Nederlandene

p.m.

p.m.

0 ,—

Østrig

p.m.

p.m.

0 ,—

Polen

p.m.

p.m.

0 ,—

Portugal

p.m.

p.m.

0 ,—

Rumænien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0 ,—

Slovakiet

p.m.

p.m.

0 ,—

Finland

p.m.

p.m.

0 ,—

Sverige

p.m.

p.m.

0 ,—

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

0 ,—

Artikel 3 7 0 i alt

p.m.

p.m.

0 ,—

KAPITEL 3 8 —   TILPASNING SOM FØLGE AF GENNEMFØRELSEN AF BEREDSKABSRAMMEN

3 8 0
Tilpasning som følge af gennemførelsen af beredskabsrammen

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

p.m.

 

 

Anmærkninger

Ny artikel

Under denne artikel opføres Det Forenede Kongeriges bidrag til budgettet for 2020 i henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) 2019/2234.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EU, Euratom) 2019/2234 af 19. december 2019 om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2020 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (EUT L 336 af 30.12.2019, s. 1).

TITEL 4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

Artikel

Konto

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

% 2018/2020

 

KAPITEL 4 0

4 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister samt medlemmer af Den Europæiske Investeringsbanks organer, af Den Europæiske Centralbank og af Den Europæiske Investeringsfond og deres personale og pensionister

883 573 834

850 719 607

816 904 596,52

92,45

4 0 3

Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, som udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

p.m.

p.m.

105 895,84

 

4 0 4

Provenu af det særlige fradrag og det solidaritetsbidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

96 991 725

93 233 406

91 152 356,30

93,98

 

KAPITEL 4 0 - I ALT

980 565 559

943 953 013

908 162 848,66

92,62

 

KAPITEL 4 1

4 1 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

499 822 021

492 600 810

473 594 981,37

94,75

4 1 1

Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

118 431 636

120 495 963

107 349 734,18

90,64

4 1 2

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

110 000

110 000

146 584,01

133,26

 

KAPITEL 4 1 - I ALT

618 363 657

613 206 773

581 091 299,56

93,97

 

KAPITEL 4 2

4 2 0

Arbejdsgiverbidrag fra decentraliserede organer og internationale organisationer til pensionsordningen

52 393 484

49 357 556

52 586 552,34

100,37

4 2 1

Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

KAPITEL 4 2 - I ALT

52 393 484

49 357 556

52 586 552,34

100,37

 

Titel 4 - I alt

1 651 322 700

1 606 517 342

1 541 840 700,56

93,37

KAPITEL 4 0 —

DIVERSE SKATTER OG INDEHOLDELSER

KAPITEL 4 1 —

BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

KAPITEL 4 2 —

ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

KAPITEL 4 0 —   DIVERSE SKATTER OG INDEHOLDELSER

4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister samt medlemmer af Den Europæiske Investeringsbanks organer, af Den Europæiske Centralbank og af Den Europæiske Investeringsfond og deres personale og pensionister

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

883 573 834

850 719 607

816 904 596,52

Anmærkninger

Denne indtægt består af alle skatter på lønninger og godtgørelse af enhver form med undtagelse af de godtgørelser og familietillæg, der betales til medlemmerne af Kommissionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og personer, der modtager godtgørelser ved afslutningen af den ansættelse, der er omhandlet i kapitel 01 under hvert afsnit i oversigten over udgifter, og pensionister.

Parlamentet

 

81 408 600

Rådet

 

26 188 000

Kommissionen:

 

602 368 437

— Administration

(481 544 000 )

 

— Forskning og teknologisk udvikling

(22 122 664 )

 

— Forskning (indirekte aktioner)

(18 224 831 )

 

— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

(3 697 000 )

 

— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

(785 000 )

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)

(3 355 000 )

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)

(996 000 )

 

— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)

(1 597 000 )

 

— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)

(4 178 000 )

 

— Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

(434 893 )

 

— Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)

(133 015 )

 

— Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) — støttekontoret

(89 136 )

 

— Fællesforetagendet Clean Sky (CSJU)

(277 898 )

 

— EF-Sortsmyndigheden (OCVV)

(362 498 )

 

— Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)

(356 772 )

 

— Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)

(1 737 105 )

 

— Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL)

(200 943 )

 

— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

(332 377 )

 

— Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

(1 106 265 )

 

— Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

(852 576 )

 

— Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

(5 241 857 )

 

— Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

(1 692 772 )

 

— Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)

(2 135 186 )

 

— Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

(1 417 774 )

 

— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

(609 309 )

 

— Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

(3 775 173 )

 

— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

(1 666 217 )

 

— Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA)

(451 097 )

 

— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

(2 259 694 )

 

— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

(839 274 )

 

— Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)

(980 047 )

 

— Det europæiske fællesforetagende for højtydende databehandling

(82 971 )

 

— Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

(140 634 )

 

— Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

(211 784 )

 

— Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

(914 318 )

 

— Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)

(2 826 031 )

 

— Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed

(134 432 )

 

— Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)

(1 284 815 )

 

— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

(4 921 900 )

 

— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)

(723 282 )

 

— Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)

(390 559 )

 

— Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)

(2 046 893 )

 

— Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA)

(1 426 361 )

 

— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

(954 925 )

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

(618 385 )

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

(4 136 121 )

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)

(191 022 )

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA)

(354 274 )

 

— Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)

(1 073 084 )

 

— Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

(5 736 078 )

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

(968 539 )

 

— Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)

(1 629 911 )

 

— Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (BCB)

(178 549 )

 

— Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)

(1 176 978 )

 

— Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler (IMI)

(269 130 )

 

— Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

(2 777 365 )

 

— Fællesforetagendet Shift2Rail (S2R)

(82 096 )

 

— Fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR)

(309 731 )

 

— Den Fælles Afviklingsinstans

(2 077 240 )

 

— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

(1 279 656 )

 

Den Europæiske Unions Domstol

 

31 490 000

Den Europæiske Revisionsret

 

11 987 000

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

5 614 334

Det Europæiske Regionsudvalg

 

4 570 607

Den Europæiske Ombudsmand

 

641 856

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

697 000

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil

 

24 148 000

Den Europæiske Investeringsbank

 

51 130 000

Den Europæiske Centralbank

 

37 500 000

Den Europæiske Investeringsfond

 

5 830 000

 

I alt

883 573 834

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1).

Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15).

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 1).

Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35).

Rådets afgørelse 2009/910/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 36).

Rådets afgørelse 2009/912/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 38).

Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan (EUT L 58 af 4.3.2016, s. 1).

4 0 3
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, som udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

p.m.

p.m.

105 895,84

Anmærkninger

Bestemmelserne vedrørende det midlertidige bidrag fandt anvendelse indtil 30. juni 2003. Denne artikel vil derfor omfatte alle indtægter som følge af restbeløb fra det midlertidige bidrag fra lønningerne til medlemmer af Kommissionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste.

Europa-Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen:

 

p.m.

— Administration

(p.m.)

 

— Forskning og teknologisk udvikling

(p.m.)

 

— Forskning (indirekte aktioner)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

(p.m.)

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)

(p.m.)

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)

(p.m.)

 

— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)

(p.m.)

 

— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)

(p.m.)

 

— EF-Sortsmyndigheden (CPVO)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA)

(p.m.)

 

— Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

(p.m.)

 

— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

(p.m.)

 

— Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

(p.m.)

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

(p.m.)

 

— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

(p.m.)

 

Den Europæiske Unions Domstol

 

p.m.

Den Europæiske Revisionsret

 

p.m.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

p.m.

Det Europæiske Regionsudvalg

 

p.m.

Den Europæiske Ombudsmand

 

p.m.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

p.m.

 

I alt

p.m.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, og for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1).

4 0 4
Provenu af det særlige fradrag og det solidaritetsbidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

96 991 725

93 233 406

91 152 356,30

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægterne fra det særlige lønfradrag og det solidaritetsbidrag, der fratrækkes vederlaget til tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste i overensstemmelse med artikel 66a i personalevedtægten.

Parlamentet

 

12 057 800

Rådet

 

3 992 000

Kommissionen:

 

66 400 687

— Administration

(41 360 000 )

 

— Forskning og teknologisk udvikling

(4 551 618 )

 

— Forskning (indirekte aktioner)

(3 383 693 )

 

— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

(734 000 )

 

— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

(156 000 )

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)

(612 000 )

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)

(182 000 )

 

— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)

(298 000 )

 

— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)

(901 000 )

 

— Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

(120 181 )

 

— Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)

(25 583 )

 

— Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) — støttekontoret

(25 063 )

 

— Fællesforetagendet Clean Sky (CSJU)

(60 995 )

 

— EF-Sortsmyndigheden (OCVV)

(77 721 )

 

— Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)

(65 880 )

 

— Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)

(294 483 )

 

— Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL)

(43 211 )

 

— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

(76 842 )

 

— Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

(242 384 )

 

— Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

(187 905 )

 

— Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

(1 276 425 )

 

— Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

(283 321 )

 

— Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)

(691 765 )

 

— Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

(272 184 )

 

— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

(156 350 )

 

— Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

(749 809 )

 

— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

(274 731 )

 

— Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA)

(115 343 )

 

— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

(551 225 )

 

— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

(158 922 )

 

— Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)

(273 792 )

 

— Det europæiske fællesforetagende for højtydende databehandling

(14 870 )

 

— Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

(40 545 )

 

— Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

(72 764 )

 

— Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

(192 707 )

 

— Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)

(640 217 )

 

— Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed

(25 856 )

 

— Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)

(371 590 )

 

— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

(931 014 )

 

— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)

(178 736 )

 

— Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)

(85 722 )

 

— Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)

(372 966 )

 

— Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA)

(280 021 )

 

— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

(207 053 )

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

(145 246 )

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

(938 536 )

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)

(51 023 )

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA)

(93 508 )

 

— Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)

(238 927 )

 

— Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

(1 308 384 )

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

(180 542 )

 

— Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)

(266 354 )

 

— Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (BCB)

(43 633 )

 

— Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)

(199 351 )

 

— Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler (IMI)

(58 909 )

 

— Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

(477 179 )

 

— Fællesforetagendet Shift2Rail (S2R)

(14 713 )

 

— Fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR)

(69 653 )

 

— Den Fælles Afviklingsinstans

(405 499 )

 

— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

(292 743 )

 

Den Europæiske Unions Domstol

 

5 521 000

Den Europæiske Revisionsret

 

2 200 000

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

1 108 828

Det Europæiske Regionsudvalg

 

898 969

Den Europæiske Ombudsmand

 

124 441

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

140 000

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil

 

4 548 000

 

I alt

96 991 725

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, og for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1).

Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15).

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 1).

Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35).

Rådets afgørelse 2009/910/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 36).

Rådets afgørelse 2009/912/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 38).

Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan (EUT L 58 af 4.3.2016, s. 1).

KAPITEL 4 1 —   BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

499 822 021

492 600 810

473 594 981,37

Anmærkninger

Denne indtægt består af personalets bidrag til finansiering af pensionsordningen.

Parlamentet

 

67 037 700

Rådet

 

26 180 000

Kommissionen:

 

345 882 851

— Administration

(199 882 000 )

 

— Forskning og teknologisk udvikling

(23 561 247 )

 

— Forskning (indirekte aktioner)

(16 824 568 )

 

— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

(3 289 000 )

 

— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

(933 000 )

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)

(5 582 000 )

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)

(1 586 000 )

 

— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)

(2 907 000 )

 

— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)

(4 639 000 )

 

— Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

(707 722 )

 

— Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)

(160 498 )

 

— Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) — støttekontoret

(159 812 )

 

— Fællesforetagendet Clean Sky (CSJU)

(311 605 )

 

— EF-Sortsmyndigheden (OCVV)

(412 204 )

 

— Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)

(459 582 )

 

— Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)

(2 555 261 )

 

— Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL)

(238 343 )

 

— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

(481 928 )

 

— Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

(1 429 098 )

 

— Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

(1 496 424 )

 

— Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

(6 340 890 )

 

— Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

(1 488 883 )

 

— Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)

(4 039 947 )

 

— Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

(1 827 797 )

 

— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

(867 907 )

 

— Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

(4 220 128 )

 

— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

(1 571 539 )

 

— Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA)

(592 056 )

 

— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

(3 348 204 )

 

— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

(846 154 )

 

— Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)

(1 486 383 )

 

— Det europæiske fællesforetagende for højtydende databehandling

(122 523 )

 

— Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

(260 163 )

 

— Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

(442 633 )

 

— Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

(1 061 477 )

 

— Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)

(3 463 839 )

 

— Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed

(162 207 )

 

— Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)

(1 967 190 )

 

— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

(5 707 891 )

 

— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)

(887 139 )

 

— Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)

(437 931 )

 

— Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)

(2 991 744 )

 

— Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA)

(1 663 170 )

 

— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

(1 061 570 )

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

(801 580 )

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

(5 583 615 )

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)

(392 694 )

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA)

(554 425 )

 

— Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)

(1 298 468 )

 

— Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

(7 588 942 )

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

(1 414 604 )

 

— Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)

(2 648 144 )

 

— Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (BCB)

(223 075 )

 

— Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)

(1 728 096 )

 

— Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler (IMI)

(353 438 )

 

— Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

(4 386 541 )

 

— Fællesforetagendet Shift2Rail (S2R)

(121 231 )

 

— Fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR)

(352 106 )

 

— Den Fælles Afviklingsinstans

(2 344 007 )

 

— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

(1 616 228 )

 

Den Europæiske Unions Domstol

 

20 532 000

Den Europæiske Revisionsret

 

8 193 000

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

5 780 259

Det Europæiske Regionsudvalg

 

4 532 819

Den Europæiske Ombudsmand

 

665 392

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

777 000

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil

 

20 241 000

 

I alt

499 822 021

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24).

4 1 1
Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

118 431 636

120 495 963

107 349 734,18

Anmærkninger

Denne indtægt består af betalingen til Unionen af den fastsatte tilbagekøbsværdi af de pensionsrettigheder, som tjenestemænd har erhvervet i deres tidligere job.

Europa-Parlamentet

 

10 000 000

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

108 431 636

Den Europæiske Unions Domstol

 

p.m.

Den Europæiske Revisionsret

 

p.m.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

p.m.

Det Europæiske Regionsudvalg

 

p.m.

Den Europæiske Ombudsmand

 

p.m.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

p.m.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

p.m.

 

I alt

118 431 636

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

110 000

110 000

146 584,01

Anmærkninger

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager, erhverver fortsat pensionsrettigheder, forudsat at de også betaler arbejdsgiverens bidrag.

Europa-Parlamentet

 

10 000

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

100 000

Den Europæiske Unions Domstol

 

p.m.

Den Europæiske Revisionsret

 

p.m.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

p.m.

Det Europæiske Regionsudvalg

 

p.m.

Den Europæiske Ombudsmand

 

p.m.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

p.m.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

p.m.

 

I alt

110 000

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

KAPITEL 4 2 —   ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

4 2 0
Arbejdsgiverbidrag fra decentraliserede organer og internationale organisationer til pensionsordningen

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

52 393 484

49 357 556

52 586 552,34

Anmærkninger

Denne indtægt består af arbejdsgiverbidrag fra decentraliserede organer og internationale organisationer til pensionsordningen

Kommissionen

 

52 393 484

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

4 2 1
Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

p.m.

p.m.

0 ,—

Anmærkninger

Denne indtægt består af bidrag fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til finansieringen af pensionsordningen.

Europa-Parlamentet

 

p.m.

Retsgrundlag

Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, særlig bilag III.

TITEL 5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION

Artikel

Konto

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

% 2018/2020

 

KAPITEL 5 0

5 0 0

Indtægter fra salg af løsøre (leverancer)

5 0 0 0

Indtægter fra salg af transportmateriel

p.m.

p.m.

327 092 ,—

 

5 0 0 1

Indtægter fra salg af andre former for løsøre

p.m.

p.m.

373 941,84

 

5 0 0 2

Indtægter fra levering af varer, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

1 008 599,01

 

 

Artikel 5 0 0 - I alt

p.m.

p.m.

1 709 632,85

 

5 0 1

Indtægter fra salg af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

211 487,43

 

5 0 2

Indtægter fra salg af publikationer, tryksager og film

p.m.

p.m.

29 863,49

 

 

KAPITEL 5 0 - I ALT

p.m.

p.m.

1 950 983,77

 

 

KAPITEL 5 1

5 1 0

Indtægter fra udlejning af løsøre og materiel — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

404 332,05

 

5 1 1

Indtægter fra udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af lejeafgifter

5 1 1 0

Indtægter fra udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

26 308 134,71

 

5 1 1 1

Refusion af lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

19 918 290,57

 

 

Artikel 5 1 1 - I alt

p.m.

p.m.

46 226 425,28

 

 

KAPITEL 5 1 - I ALT

p.m.

p.m.

46 630 757,33

 

 

KAPITEL 5 2

5 2 0

Afkast af investeret ka