27.2.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/1


ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ (ЕС, Евратом) 2020/227

на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (1),

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (2),

като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (3),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (4),

като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приет от Комисията на 5 юли 2019 г.,

като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приета от Съвета на 3 септември 2019 г. и предадена на Парламента на 13 септември 2019 г.,

като взе предвид Писмо за внасяне на корекции № 1/2020 в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, представено от Комисията на 15 октомври 2019 г.,

като взе предвид резолюцията, приета от Парламента на 23 октомври 2019 г., относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година,

като взе предвид измененията в проекта на общ бюджет, приети от Парламента на 23 октомври 2019 г.,

като взе предвид изпратеното на 23 октомври 2019 г. от председателя на Съвета писмо, в което се посочва, че Съветът не е могъл да приеме всички изменения, приети от Парламента,

като взе предвид изпратеното на 28 октомври 2019 г. писмо до председателя на Съвета за свикване на Помирителния комитет,

като взе предвид факта, че Помирителният комитет постигна споразумение по общ проект в рамките на срока от 21 дни, посочен в член 314, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид одобрението на общия проект от Съвета на 25 ноември 2019 г.,

като взе предвид одобрението на общия проект от Парламента на 27 ноември 2019 г.,

като взе предвид членове 95 и 96 от Правилника за дейността на Парламента,

ОБЯВЯВА:

Член единствен

Процедурата, предвидена в член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е приключена и общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година е окончателно приет.

Съставено в Страсбург на 27 ноември 2019 година.

Председател

D. M. SASSOLI


(1)  ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

(2)  ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ

A. Въведение и финансиране на общия бюджет 12
Б. Обща приходна част на бюджета по бюджетни функции 22
В. Служители по щатно разписание 169
Г. Сграден фонд 170

ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ ПО РАЗДЕЛИ

Раздел I: Европейски Парламент 177
— Приходи 178
— Разходи 193
— Персонал 255
Раздел II: Европейски съвет и Съвет 257
— Приходи 258
— Разходи 275
— Персонал 318
Раздел III: Комисия 319
— Приходи 320
— Разходи 400
— Персонал 1977
Раздел IV: Съд на Европейския съюз 2028
— Приходи 2029
— Разходи 2041
— Персонал 2076
Раздел V: Сметна палата 2077
— Приходи 2078
— Разходи 2091
— Персонал 2123
Раздел VI: Европейски икономически и социален комитет 2125
— Приходи 2126
— Разходи 2138
— Персонал 2175
Раздел VII: Европейски комитет на регионите 2176
— Приходи 2177
— Разходи 2190
— Персонал 2224
Раздел VIII: Европейски омбудсман 2225
— Приходи 2226
— Разходи 2242
— Персонал 2271
Раздел IX: Европейски надзорен орган по защита на данните 2272
— Приходи 2273
— Разходи 2286
— Персонал 2320
Раздел X: Европейска служба за външна дейност 2322
— Приходи 2323
— Разходи 2340
— Персонал 2384

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ

A. Въведение и финансиране на общия бюджет 12
Б. Обща приходна част на бюджета по бюджетни функции 22

— Дял 1:

Собствени ресурси 23

— Дял 3:

Излишъци, салда и корекции 47

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза 66

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институциите 80

— Дял 6:

Вноски и възстановявания във връзка със споразумения и програми на Съюза 93

— Дял 7:

Лихви за забава и глоби 146

— Дял 8:

Операции по получаване и отпускане на заеми 153

— Дял 9:

Други приходи 167
В. Служители по щатно разписание 169
Г. Сграден фонд 170

ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ ПО РАЗДЕЛИ

Раздел I: Европейски Парламент 177
— Приходи 178

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза 179

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 182

— Дял 6:

Вноски и възстановени суми във връзка със споразумения и програми на Съюза 189

— Дял 9:

Разни приходи 191
— Разходи 193

— Дял 1:

Лица, работещи в институцията 195

— Дял 2:

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи 217

— Дял 3:

Разходи във връзка с изпълнението на общи функции на институцията 230

— Дял 4:

Разходи във връзка с изпълнението на специални функции на институцията 246

— Дял 5:

Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитет от независими изтъкнати личности 250

— Дял 10:

Други разходи 252
— Персонал 255
Раздел II: Европейски съвет и Съвет 257
— Приходи 258

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи в институциите и други органи на съюза 259

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 262

— Дял 6:

Вноски и възстановени суми по споразумения и програми на Съюза 268

— Дял 7:

Лихви за забава и глоби 271

— Дял 9:

Разни приходи 273
— Разходи 275

— Дял 1:

Лица, работещи в институцията 276

— Дял 2:

Сгради, оборудване и оперативни разходи 298

— Дял 10:

Други разходи 316
— Персонал 318
Раздел III: Комисия 319
— Приходи 320

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи с институциите и други органи на Съюза 321

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 326

— Дял 6:

Вноски и възстановявания във връзка със споразумения и програми на Съюза 334

— Дял 7:

Лихви за забава и глоби 385

— Дял 8:

Операции по получаване и отпускане на заеми 391

— Дял 9:

Други приходи 398
ОБЩ СБОР НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ (2020 г. И 2019 г.) И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА (2018 г.) 400

— Дял XX:

Административни разходи, разпределени по области на политиката 404

— Дял 01:

Икономически и финансови въпроси 421

— Дял 02:

Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП 464

— Дял 03:

Конкуренция 550

— Дял 04:

Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване 555

— Дял 05:

Земеделие и развитие на селските райони 633

— Дял 06:

Мобилност и транспорт 718

— Дял 07:

Околна среда 776

— Дял 08:

Научни изследвания и иновации 829

— Дял 09:

Комуникационни мрежи, съдържание и технологии 889

— Дял 10:

Преки изследвания 985

— Дял 11:

Морско дело и рибарство 1018

— Дял 12:

Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари 1060

— Дял 13:

Регионална и селищна политика 1078

— Дял 14:

Данъчно облагане и митнически съюз 1152

— Дял 15:

Образование и култура 1166

— Дял 16:

Комуникация 1237

— Дял 17:

Здравеопазване и безопасност на храните 1257

— Дял 18:

Миграция и вътрешни работи 1307

— Дял 19:

Инструменти в областта на външната политика 1368

— Дял 20:

Търговия 1402

— Дял 21:

Международно сътрудничество и развитие 1414

— Дял 22:

Политика за съседство и преговори за разширяване 1496

— Дял 23:

Хуманитарна помощ и гражданска защита 1547

— Дял 24:

Борба с измамите 1572

— Дял 25:

Координиране на политиките на Комисията и правни съвети 1579

— Дял 26:

Администрация на Комисията 1592

— Дял 27:

Бюджет 1643

— Дял 28:

Одит 1652

— Дял 29:

Статистика 1656

— Дял 30:

Пенсии и свързани с тях разходи 1664

— Дял 31:

Езикови служби 1677

— Дял 32:

Енергетика 1688

— Дял 33:

Правосъдие и потребители 1739

— Дял 34:

Дейност в областта на климата 1780

— Дял 40:

Резерви 1798

Приложения

— Европейско икономическо пространство 1806
— Списък на бюджетните редове, до които имат достъп страните кандидатки и, ако е приложимо, потенциалните кандидатки от Западните Балкани и някои страни партньорки 1829
— Операции по получаване и отпускане на заеми — Операции по получаване и отпускане на заеми, гарантирани от бюджета на Съюза (с информативна цел) 1832
— Служба за публикации 1869
— Приходи 1870
— Разходи 1875
— Европейска служба за борба с измамите 1890
— Приходи 1891
— Разходи 1896
— Европейска служба за подбор на персонал 1908
— Приходи 1909
— Разходи 1914
— Служба за управление и плащане по индивидуални права 1929
— Приходи 1930
— Разходи 1935
— Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел 1945
— Приходи 1946
— Разходи 1951
— Служба за инфраструктура и логистика — Люксембург 1961
— Приходи 1962
— Разходи 1967
— Персонал 1977
Раздел IV: Съд на Европейския съюз 2028
— Приходи 2029

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза 2030

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 2033

— Дял 9:

Разни приходи 2039
— Разходи 2041

— Дял 1:

Лица, работещи в институцията 2042

— Дял 2:

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи 2059

— Дял 3:

Разходи във връзка с изпълнението на специални функции на институцията 2072

— Дял 10:

Други разходи 2074
— Персонал 2076
Раздел V: Сметна палата 2077
— Приходи 2078

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи в институциите и други органи на съюза 2079

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 2082

— Дял 9:

Разни приходи 2089
— Разходи 2091

— Дял 1:

Лица, работещи в институцията 2092

— Дял 2:

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи 2108

— Дял 10:

Други разходи 2121
— Персонал 2123
Раздел VI: Европейски икономически и социален комитет 2125
— Приходи 2126

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза 2127

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 2130

— Дял 9:

Разни приходи 2136
— Разходи 2138

— Дял 1:

Лица, работещи в институцията 2139

— Дял 2:

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи 2157

— Дял 10:

Други разходи 2173
— Персонал 2175
Раздел VII: Европейски комитет на регионите 2176
— Приходи 2177

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза 2178

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 2181

— Дял 9:

Разни приходи 2188
— Разходи 2190

— Дял 1:

Лица, работещи в институцията 2191

— Дял 2:

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи 2207

— Дял 10:

Други разходи 2222
— Персонал 2224
Раздел VIII: Европейски омбудсман 2225
— Приходи 2226

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи в институциите и другите органи на Съюза 2227

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 2231

— Дял 6:

Вноски и възстановявания във връзка със споразумения и програми на Съюза 2238

— Дял 9:

Разни приходи 2240
— Разходи 2242

— Дял 1:

Разходи, свързани с лицата, работещи в институцията 2243

— Дял 2:

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи 2256

— Дял 3:

Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията 2263

— Дял 10:

Други разходи 2269
— Персонал 2271
Раздел IX: Европейски надзорен орган по защита на данните 2272
— Приходи 2273

— Дял 4:

Различни данъци, налози и такси на Съюза 2274

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 2277

— Дял 9:

Други приходи 2284
— Разходи 2286

— Дял 1:

Разходи, свързани с лицата, работещи в институцията 2287

— Дял 2:

Сгради, оборудване и разходи, свързани с функционирането на институцията 2301

— Дял 3:

Европейски комитет по защита на данните 2306

— Дял 10:

Други разходи 2318
— Персонал 2320
Раздел X: Европейска служба за външна дейност 2322
— Приходи 2323

— Дял 4:

Приходи от лица, работещи в институциите и други органи на съюза 2324

— Дял 5:

Приходи от административната дейност на институцията 2327

— Дял 6:

Вноски и възстановени суми по споразумения и програми на Съюза 2334

— Дял 7:

Лихви за забава и глоби 2336

— Дял 9:

Разни приходи 2338
— Разходи 2340

— Дял 1:

Персонал в централния офис 2341

— Дял 2:

Сгради, оборудване и оперативни разходи в централния офис 2355

— Дял 3:

Делегации 2373

— Дял 10:

Други разходи 2382
— Персонал 2384

А.   ВЪВЕДЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Общият бюджет на Съюза е инструментът, който определя и разрешава общата сума на приходите и разходите, считани за необходими за Европейския съюз и за Европейската общност за атомна енергия за всяка година.

Бюджетът се съставя и изпълнява в съответствие с принципите на единство, точност на бюджета, ежегодност, балансираност, разчетна единица, универсалност, специфичност, добро финансово управление и прозрачност.

Принципът на единство и принципът на точност на бюджета означават, че всички приходи и разходи на Съюза при отразяването им в бюджета трябва да бъдат включени в един документ.

Принципът на ежегодност означава, че бюджетът се приема за една бюджетна година и че по принцип както бюджетните кредити за поети задължения, така и бюджетните кредити за плащания за текущата бюджетна година трябва да бъдат използвани през същата година.

Принципът на балансираност означава, че очакваните приходи за бюджетната година трябва да бъдат равни на бюджетните кредити за плащания за същата година: вземането на заеми за покриване на възможен бюджетен дефицит е несъвместимо със системата на собствените ресурси и не се допуска.

В съответствие с принципа на разчетната единица бюджетът се съставя и изпълнява в евро и отчетите се представят в евро.

Принципът на универсалност означава, че общият размер на приходите следва да покрива общия размер на бюджетните кредити за плащания с изключение на ограничен брой приходни позиции, които са предназначени за финансиране на конкретни разходни позиции. Всички приходи и разходи се вписват в пълния им размер без никакви насрещни корекции.

Принципът на специфичност на разходите означава, че всички бюджетни кредити следва да са предназначени за конкретни цели, за да бъде предотвратено объркване между бюджетните кредити.

Принципът на добро финансово управление се определя посредством принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.

Бюджетът се изготвя съгласно принципа на прозрачност, според който се предоставя достоверна информация за изпълнението на бюджета и отчетите.

Бюджетът представя бюджетните кредити и ресурси по цели (бюджет, основан на дейности) за по-голяма прозрачност при управлението на бюджета с оглед на принципите за добро финансово управление, и по-специално ефикасност и ефективност.

Общият размер на разходите, разрешени по настоящия бюджет, възлиза на 168 688 122 110 EUR бюджетни кредити за поети задължения и 153 566 205 917 EUR бюджетни кредити за плащания, което представлява промяна съответно с + 1,50 % и + 3,42 % спрямо бюджета за 2019 г.

Общият размер на бюджетните приходи възлиза на 153 566 205 917 EUR. Унифицираната изискуема ставка за ресурса на база ДДС е 0,30 % (с изключение на Германия, Нидерландия и Швеция, за които изискуемата ставка за периода 2014—2020 г. е 0,15 %), а за ресурса на база БНД — 0,6507 %. Традиционните собствени ресурси представляват 14,43 % от финансирането на бюджета за 2020 г. Ресурсът на база ДДС осигурява 12,34 %, а ресурсът на база БНД — 71,98 %. Другите приходи за тази финансова година се оценяват на 1 928 450 061 EUR.

Собствените ресурси, необходими за финансиране на бюджета за 2020 г., възлизат на 0,89 % от общия БНД.

В таблиците по-долу е представен стъпка по стъпка методът, използван за изчисляване на финансирането на бюджета за 2020 г.

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити през финансовата 2020 година съгласно член 1 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз

РАЗХОДИ

Описание

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г. (1)

Промяна (в %)

1.

Интелигентен и приобщаващ растеж

72 353 828 442

67 556 947 173

+7,10

2.

Устойчив растеж: природни ресурси

57 904 492 439

57 399 857 331

+0,88

3.

Сигурност и гражданство

3 685 227 141

3 527 434 894

+4,47

4.

Глобална Европа

8 929 061 191

9 358 295 603

–4,59

5.

Администрация

10 275 096 704

9 944 904 743

+3,32

6.

Компенсация

p.m.

p.m.

Специални инструменти

418 500 000

705 051 794

–40,64

Общо разходи  (2)

153 566 205 917

148 492 491 538

+3,42


ПРИХОДИ

Описание

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г. (3)

Промяна (в %)

Други приходи (дялове от 4 до 9)

1 928 450 061

1 894 392 136

+1,80

Излишък от предходната финансова година (глава 3 0, статия 3 0 0)

p.m.

1 802 988 329

Възстановяване на излишъка от Гаранционния фонд за външни операции (глава 3 0, статия 3 0 2)

p.m.

p.m.

Нетно салдо на собствените ресурси, произлизащо от собствени ресурси на база ДДС и на база БНД за предходни години (глави 3 1, 3 2 и 3 3)

p.m.

p.m.

Общо приходи по дялове от 3 до 9

1 928 450 061

3 697 380 465

–47,84

Нетна сума от мита и налози върху захарта (глави 1 1 и 1 2)

22 156 900 000

21 471 164 786

+3,19

Собствен ресурс на база ДДС по унифицираната ставка (таблици 1 и 2, глава 1 3)

18 945 245 250

17 738 667 150

+6,80

Остатък за финансиране от допълнителния ресурс (собствен ресурс на база БНД, таблица 3, глава 1 4)

110 535 610 606

105 585 279 137

+4,69

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити от собствените ресурси, посочени в член 2 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (4)

151 637 755 856

144 795 111 073

+4,73

Общо приходи  (5)

153 566 205 917

148 492 491 538

+3,42


ТАБЛИЦА 1

Изчисляване на тавана на хармонизираните бази за данък добавена стойност (ДДС) съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Държава членка

1 % от база ДДС без таван

1 % от БНД

Таван (в %)

1 % от БНД, умножен по процента на тавана

1 % от базата за изчисление на ДДС с таван (6)

Държави членки с база ДДС с таван

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Белгия

2 064 785 000

4 828 731 000

50

2 414 365 500

2 064 785 000

 

България

294 223 000

619 079 000

50

309 539 500

294 223 000

 

Чехия

954 547 000

2 157 592 000

50

1 078 796 000

954 547 000

 

Дания

1 236 816 000

3 248 081 000

50

1 624 040 500

1 236 816 000

 

Германия

15 101 735 000

36 775 058 000

50

18 387 529 000

15 101 735 000

 

Естония

137 193 000

280 639 000

50

140 319 500

137 193 000

 

Ирландия

960 910 000

2 784 713 000

50

1 392 356 500

960 910 000

 

Гърция

766 480 000

1 973 712 000

50

986 856 000

766 480 000

 

Испания

5 902 319 000

12 978 152 000

50

6 489 076 000

5 902 319 000

 

Франция

11 424 424 000

25 387 121 000

50

12 693 560 500

11 424 424 000

 

Хърватия

353 644 000

551 259 000

50

275 629 500

275 629 500

Хърватия

Италия

7 379 229 000

18 340 730 000

50

9 170 365 000

7 379 229 000

 

Кипър

147 038 000

219 566 000

50

109 783 000

109 783 000

Кипър

Латвия

127 770 000

328 766 000

50

164 383 000

127 770 000

 

Литва

201 136 000

483 628 000

50

241 814 000

201 136 000

 

Люксембург

322 993 000

442 746 000

50

221 373 000

221 373 000

Люксембург

Унгария

612 612 000

1 437 840 000

50

718 920 000

612 612 000

 

Малта

94 154 000

132 750 000

50

66 375 000

66 375 000

Малта

Нидерландия

3 436 775 000

8 302 270 000

50

4 151 135 000

3 436 775 000

 

Австрия

1 867 511 000

4 131 641 000

50

2 065 820 500

1 867 511 000

 

Полша

2 664 822 000

5 358 014 000

50

2 679 007 000

2 664 822 000

 

Португалия

1 102 521 000

2 105 933 000

50

1 052 966 500

1 052 966 500

Португалия

Румъния

804 913 000

2 266 156 000

50

1 133 078 000

804 913 000

 

Словения

236 104 000

507 667 000

50

253 833 500

236 104 000

 

Словакия

363 409 000

999 569 000

50

499 784 500

363 409 000

 

Финландия

1 051 297 000

2 487 111 000

50

1 243 555 500

1 051 297 000

 

Швеция

2 102 533 000

4 888 140 000

50

2 444 070 000

2 102 533 000

 

Обединеното кралство

12 053 669 000

25 863 586 000

50

12 931 793 000

12 053 669 000

 

Общо

73 765 562 000

169 880 250 000

 

84 940 125 000

73 471 339 000

 


ТАБЛИЦА 2

Разбивка на собствените ресурси, начислени от ДДС съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 3)

Държава членка

1 % от базата за изчисление на ДДС с таван

Унифицирана ставка за собствения ресурс от ДДС (в %)

Собствен ресурс на база ДДС при унифицираната ставка

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Белгия

2 064 785 000

0,30

619 435 500

България

294 223 000

0,30

88 266 900

Чехия

954 547 000

0,30

286 364 100

Дания

1 236 816 000

0,30

371 044 800

Германия

15 101 735 000

0,15

2 265 260 250

Естония

137 193 000

0,30

41 157 900

Ирландия

960 910 000

0,30

288 273 000

Гърция

766 480 000

0,30

229 944 000

Испания

5 902 319 000

0,30

1 770 695 700

Франция

11 424 424 000

0,30

3 427 327 200

Хърватия

275 629 500

0,30

82 688 850

Италия

7 379 229 000

0,30

2 213 768 700

Кипър

109 783 000

0,30

32 934 900

Латвия

127 770 000

0,30

38 331 000

Литва

201 136 000

0,30

60 340 800

Люксембург

221 373 000

0,30

66 411 900

Унгария

612 612 000

0,30

183 783 600

Малта

66 375 000

0,30

19 912 500

Нидерландия

3 436 775 000

0,15

515 516 250

Австрия

1 867 511 000

0,30

560 253 300

Полша

2 664 822 000

0,30

799 446 600

Португалия

1 052 966 500

0,30

315 889 950

Румъния

804 913 000

0,30

241 473 900

Словения

236 104 000

0,30

70 831 200

Словакия

363 409 000

0,30

109 022 700

Финландия

1 051 297 000

0,30

315 389 100

Швеция

2 102 533 000

0,15

315 379 950

Обединеното кралство

12 053 669 000

0,30

3 616 100 700

Общо

73 471 339 000

 

18 945 245 250


ТАБЛИЦА 3

Определяне на унифицирана ставка и разбивка на ресурсите на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 4)

Държава членка

1 % от брутния национален доход

Унифицирана ставка за „допълнителната база“, собствен ресурс

Собствен ресурс от „допълнителната база“ при унифицираната ставка

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Белгия

4 828 731 000

 

3 141 899 836

България

619 079 000

 

402 814 779

Чехия

2 157 592 000

 

1 403 875 666

Дания

3 248 081 000

 

2 113 421 758

Германия

36 775 058 000

 

23 928 346 533

Естония

280 639 000

 

182 602 764

Ирландия

2 784 713 000

 

1 811 923 115

Гърция

1 973 712 000

 

1 284 230 869

Испания

12 978 152 000

 

8 444 465 768

Франция

25 387 121 000

 

16 518 582 480

Хърватия

551 259 000

 

358 686 487

Италия

18 340 730 000

 

11 933 722 664

Кипър

219 566 000

 

142 864 529

Латвия

328 766 000

0,6506678  (7)

213 917 454

Литва

483 628 000

 

314 681 173

Люксембург

442 746 000

 

288 080 571

Унгария

1 437 840 000

 

935 556 207

Малта

132 750 000

 

86 376 152

Нидерландия

8 302 270 000

 

5 402 019 857

Австрия

4 131 641 000

 

2 688 325 810

Полша

5 358 014 000

 

3 486 287 247

Португалия

2 105 933 000

 

1 370 262 818

Румъния

2 266 156 000

 

1 474 514 767

Словения

507 667 000

 

330 322 576

Словакия

999 569 000

 

650 387 374

Финландия

2 487 111 000

 

1 618 283 073

Швеция

4 888 140 000

 

3 180 555 360

Обединеното кралство

25 863 586 000

 

16 828 602 919

Общо

169 880 250 000

 

110 535 610 606


ТАБЛИЦА 4

Изчисляване на брутното намаление на годишната вноска на база БНД в полза на Дания, Нидерландия и Швеция и финансирането ѝ съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 6)

Държава членка

Брутно намаление

Дял в проценти от БНД базата

Ключ БНД, приложен към брутното намаление

Финансиране на намалението

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Белгия

 

2,84

32 315 590

32 315 590

България

 

0,36

4 143 098

4 143 098

Чехия

 

1,27

14 439 375

14 439 375

Дания

– 146 333 564

1,91

21 737 317

– 124 596 247

Германия

 

21,65

246 111 806

246 111 806

Естония

 

0,17

1 878 136

1 878 136

Ирландия

 

1,64

18 636 293

18 636 293

Гърция

 

1,16

13 208 785

13 208 785

Испания

 

7,64

86 854 423

86 854 423

Франция

 

14,94

169 899 670

169 899 670

Хърватия

 

0,32

3 689 222

3 689 222

Италия

 

10,80

122 742 708

122 742 708

Кипър

 

0,13

1 469 414

1 469 414

Латвия

 

0,19

2 200 219

2 200 219

Литва

 

0,28

3 236 611

3 236 611

Люксембург

 

0,26

2 963 014

2 963 014

Унгария

 

0,85

9 622 538

9 622 538

Малта

 

0,08

888 410

888 410

Нидерландия

– 782 321 749

4,89

55 561 753

– 726 759 996

Австрия

 

2,43

27 650 415

27 650 415

Полша

 

3,15

35 857 741

35 857 741

Португалия

 

1,24

14 093 655

14 093 655

Румъния

 

1,33

15 165 924

15 165 924

Словения

 

0,30

3 397 489

3 397 489

Словакия

 

0,59

6 689 472

6 689 472

Финландия

 

1,46

16 644 634

16 644 634

Швеция

– 208 243 919

2,88

32 713 177

– 175 530 742

Обединеното кралство

 

15,22

173 088 343

173 088 343

Общо

–1 136 899 232

100,00

1 136 899 232

0


ТАБЛИЦА 5

Корекция на бюджетните дисбаланси за Обединеното кралство за 2019 г. съгласно член 4 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом (глава 1 5)

Описание

Коефициент (8) (в %)

Сума

1.

Дял на Обединеното кралство (в %) в индикативната база за ДДС без таван

16,3037

 

2.

Дял на Обединеното кралство (в %) в общия размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването

7,3015

 

3.

(1) – (2)

9,0022

 

4.

Общ размер на разпределените разходи

 

130 008 765 143

5.

Разходи, свързани с разширяването (9)

 

30 694 725 929

6.

Общ размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването = (4) – (5)

 

99 314 039 214

7.

Първоначален размер на корекцията за Обединеното кралство = (3) × (6) × 0,66

 

5 900 699 546

8.

Предимство за Обединеното кралство (10)

 

690 825 371

9.

Основна корекция за Обединеното кралство = (7) – (8)

 

5 209 874 175

10.

Извънредни приходи от традиционни собствени ресурси (11)

 

–44 494 806

11.

Корекция за Обединеното кралство = (9) – (10)

 

5 254 368 981


ТАБЛИЦА 6

Изчисляване на финансирането на корекцията за Обединеното кралство, възлизаща на –5 254 368 981  EUR (глава 1 5)

Държава членка

Дял в проценти от БНД базата

Дялове без Обединеното кралство

Дялове без Германия, Нидерландия, Австрия, Швеция и Обединеното кралство

Три четвърти от дела на Германия, Нидерландия, Австрия и Швеция от колона 2

Колона 4, разпределена в съответствие с колона 3

Скала за финансиране

Скала за финансиране, приложена към корекцията

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Белгия

2,84

3,35

5,37

 

1,51

4,87

255 665 342

България

0,36

0,43

0,69

 

0,19

0,62

32 778 186

Чехия

1,27

1,50

2,40

 

0,68

2,17

114 237 363

Дания

1,91

2,26

3,61

 

1,02

3,27

171 975 150

Германия

21,65

25,54

0,00

–19,15

0,00

6,38

335 429 452

Естония

0,17

0,19

0,31

 

0,09

0,28

14 858 907

Ирландия

1,64

1,93

3,10

 

0,87

2,81

147 441 346

Гърция

1,16

1,37

2,19

 

0,62

1,99

104 501 525

Испания

7,64

9,01

14,43

 

4,07

13,08

687 150 240

Франция

14,94

17,63

28,23

 

7,95

25,58

1 344 164 122

Хърватия

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,56

29 187 341

Италия

10,80

12,74

20,40

 

5,75

18,48

971 081 015

Кипър

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

11 625 294

Латвия

0,19

0,23

0,37

 

0,10

0,33

17 407 073

Литва

0,28

0,34

0,54

 

0,15

0,49

25 606 504

Люксембург

0,26

0,31

0,49

 

0,14

0,45

23 441 937

Унгария

0,85

1,00

1,60

 

0,45

1,45

76 128 874

Малта

0,08

0,09

0,15

 

0,04

0,13

7 028 674

Нидерландия

4,89

5,76

0,00

–4,32

0,00

1,44

75 725 942

Австрия

2,43

2,87

0,00

–2,15

0,00

0,72

37 685 164

Полша

3,15

3,72

5,96

 

1,68

5,40

283 689 127

Португалия

1,24

1,46

2,34

 

0,66

2,12

111 502 190

Румъния

1,33

1,57

2,52

 

0,71

2,28

119 985 468

Словения

0,30

0,35

0,56

 

0,16

0,51

26 879 289

Словакия

0,59

0,69

1,11

 

0,31

1,01

52 923 874

Финландия

1,46

1,73

2,77

 

0,78

2,51

131 684 305

Швеция

2,88

3,39

0,00

–2,55

0,00

0,85

44 585 277

Обединеното кралство

15,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Общо

100,00

100,00

100,00

–28,17

28,17

100,00

5 254 368 981

Изчисленията са направени до 15 знака след десетичната запетая.

ТАБЛИЦА 7

Обобщение на финансирането (12) на общия бюджет по видове собствени ресурси и по държави членки

Държава членка

Традиционни собствени ресурси (ТСР)

Собствени ресурси на база ДДС и БНД, включително корекциите

Общо собствени ресурси (13)

Нето налози върху захарта (80 %)

Нето мита (80 %)

Общо нето традиционни собствени ресурси (80 %)

Разходи по събирането (20 % брутните ТСР) (p.m.)

Собствен ресурс на база ДДС

Собствен ресурс на база БНД

Намаление в полза на Дания, Нидерландия и Швеция

Корекция за Обединеното кралство

Общо „национални вноски“

Дял в общия размер на „националните вноски“ (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Белгия

p.m.

2 264 600 000

2 264 600 000

566 150 000

619 435 500

3 141 899 836

32 315 590

255 665 342

4 049 316 268

3,13

6 313 916 268

България

p.m.

113 700 000

113 700 000

28 425 000

88 266 900

402 814 779

4 143 098

32 778 186

528 002 963

0,41

641 702 963

Чехия

p.m.

316 800 000

316 800 000

79 200 000

286 364 100

1 403 875 666

14 439 375

114 237 363

1 818 916 504

1,40

2 135 716 504

Дания

p.m.

372 700 000

372 700 000

93 175 000

371 044 800

2 113 421 758

– 124 596 247

171 975 150

2 531 845 461

1,96

2 904 545 461

Германия

p.m.

4 257 000 000

4 257 000 000

1 064 250 000

2 265 260 250

23 928 346 533

246 111 806

335 429 452

26 775 148 041

20,68

31 032 148 041

Естония

p.m.

36 900 000

36 900 000

9 225 000

41 157 900

182 602 764

1 878 136

14 858 907

240 497 707

0,19

277 397 707

Ирландия

p.m.

333 400 000

333 400 000

83 350 000

288 273 000

1 811 923 115

18 636 293

147 441 346

2 266 273 754

1,75

2 599 673 754

Гърция

p.m.

193 100 000

193 100 000

48 275 000

229 944 000

1 284 230 869

13 208 785

104 501 525

1 631 885 179

1,26

1 824 985 179

Испания

p.m.

1 660 500 000

1 660 500 000

415 125 000

1 770 695 700

8 444 465 768

86 854 423

687 150 240

10 989 166 131

8,49

12 649 666 131

Франция

p.m.

1 823 600 000

1 823 600 000

455 900 000

3 427 327 200

16 518 582 480

169 899 670

1 344 164 122

21 459 973 472

16,57

23 283 573 472

Хърватия

p.m.

41 300 000

41 300 000

10 325 000

82 688 850

358 686 487

3 689 222

29 187 341

474 251 900

0,37

515 551 900

Италия

p.m.

1 998 200 000

1 998 200 000

499 550 000

2 213 768 700

11 933 722 664

122 742 708

971 081 015

15 241 315 087

11,77

17 239 515 087

Кипър

p.m.

27 100 000

27 100 000

6 775 000

32 934 900

142 864 529

1 469 414

11 625 294

188 894 137

0,15

215 994 137

Латвия

p.m.

47 000 000

47 000 000

11 750 000

38 331 000

213 917 454

2 200 219

17 407 073

271 855 746

0,21

318 855 746

Литва

p.m.

108 500 000

108 500 000

27 125 000

60 340 800

314 681 173

3 236 611

25 606 504

403 865 088

0,31

512 365 088

Люксембург

p.m.

16 800 000

16 800 000

4 200 000

66 411 900

288 080 571

2 963 014

23 441 937

380 897 422

0,29

397 697 422

Унгария

p.m.

223 900 000

223 900 000

55 975 000

183 783 600

935 556 207

9 622 538

76 128 874

1 205 091 219

0,93

1 428 991 219

Малта

p.m.

14 700 000

14 700 000

3 675 000

19 912 500

86 376 152

888 410

7 028 674

114 205 736

0,09

128 905 736

Нидерландия

p.m.

2 758 500 000

2 758 500 000

689 625 000

515 516 250

5 402 019 857

– 726 759 996

75 725 942

5 266 502 053

4,07

8 025 002 053

Австрия

p.m.

222 900 000

222 900 000

55 725 000

560 253 300

2 688 325 810

27 650 415

37 685 164

3 313 914 689

2,56

3 536 814 689

Полша

p.m.

844 800 000

844 800 000

211 200 000

799 446 600

3 486 287 247

35 857 741

283 689 127

4 605 280 715

3,56

5 450 080 715

Португалия

p.m.

199 900 000

199 900 000

49 975 000

315 889 950

1 370 262 818

14 093 655

111 502 190

1 811 748 613

1,40

2 011 648 613

Румъния

p.m.

206 000 000

206 000 000

51 500 000

241 473 900

1 474 514 767

15 165 924

119 985 468

1 851 140 059

1,43

2 057 140 059

Словения

p.m.

90 700 000

90 700 000

22 675 000

70 831 200

330 322 576

3 397 489

26 879 289

431 430 554

0,33

522 130 554

Словакия

p.m.

107 700 000

107 700 000

26 925 000

109 022 700

650 387 374

6 689 472

52 923 874

819 023 420

0,63

926 723 420

Финландия

p.m.

163 500 000

163 500 000

40 875 000

315 389 100

1 618 283 073

16 644 634

131 684 305

2 082 001 112

1,61

2 245 501 112

Швеция

p.m.

538 600 000

538 600 000

134 650 000

315 379 950

3 180 555 360

– 175 530 742

44 585 277

3 364 989 845

2,60

3 903 589 845

Обединеното кралство

p.m.

3 174 500 000

3 174 500 000

793 625 000

3 616 100 700

16 828 602 919

173 088 343

–5 254 368 981

15 363 422 981

11,87

18 537 922 981

Общо

p.m.

22 156 900 000

22 156 900 000

5 539 225 000

18 945 245 250

110 535 610 606

0

0

129 480 855 856

100,00

151 637 755 856

B.   ОБЩА ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ

Дял

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

151 637 755 856

144 795 111 073

142 329 649 983,12

3

ИЗЛИШЪЦИ, САЛДА И КОРЕКЦИИ

p.m.

1 802 988 329

581 255 380,84

4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

1 651 322 700

1 606 517 342

1 541 840 700,56

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

15 050 000

25 050 050

563 311 017,99

6

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА

130 000 000

130 000 000

12 776 501 236,98

7

ЛИХВИ ЗА ЗАБАВА И ГЛОБИ

115 000 000

115 000 000

1 473 392 570,13

8

ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ

2 076 361

2 823 744

39 035 856,12

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

15 001 000

15 001 000

13 148 608,78

 

ВСИЧКО ОБЩО

153 566 205 917

148 492 491 538

159 318 135 354,52

ДЯЛ 1

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

% 2018/2020

 

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Налози върху производството за пазарната 2005/2006 година и предходни години

p.m.

p.m.

–86 723 866,75

 

1 1 1

Налози върху съхраняването на захар

p.m.

p.m.

5 494,96

 

1 1 3

Налози, начислени върху неизнесеното производство на захар В, изоглюкоза В и инулинов сироп В и върху заменената захар В и изоглюкоза В

p.m.

p.m.

0 ,—

 

1 1 7

Производствена такса

p.m.

p.m.

1 619 731,44

 

1 1 8

Еднократни суми върху допълнителната квота за захар и добавъчната квота за изоглюкоза

p.m.

p.m.

0 ,—

 

1 1 9

Допълнителна сума върху излишъка

p.m.

p.m.

27 645,41

 

 

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

–85 070 994,94

 

 

ГЛАВА 1 2

1 2 0

Мита и други задължения, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

22 156 900 000

21 471 164 786

20 316 700 931,74

91,69

 

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

22 156 900 000

21 471 164 786

20 316 700 931,74

91,69

 

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Собствени ресурси, начислени от данъка върху добавената стойност съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

18 945 245 250

17 738 667 150

17 132 576 158,56

90,43

 

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

18 945 245 250

17 738 667 150

17 132 576 158,56

90,43

 

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Собствени ресурси на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

110 535 610 606

105 585 279 137

104 978 526 256,90

94,97

 

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

110 535 610 606

105 585 279 137

104 978 526 256,90

94,97

 

ГЛАВА 1 5

1 5 0

Корекция на бюджетни дисбаланси в полза на Обединеното кралство в съответствие с членове 4 и 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

0 ,—

0 ,—

–18 997 427,66

 

 

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

0 ,—

0 ,—

–18 997 427,66

 

 

ГЛАВА 1 6

1 6 0

Брутно намаление на годишната вноска на база БНД в полза на определени държави членки съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

0 ,—

0 ,—

5 915 058,52

 

 

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

0 ,—

0 ,—

5 915 058,52

 

 

Дял 1 — Общо

151 637 755 856

144 795 111 073

142 329 649 983,12

93,86

ГЛАВА 1 1 —

НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗАХАР (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ)

ГЛАВА 1 2 —

МИТА И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 3 —

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ, НАЧИСЛЕНИ ОТ ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 4 —

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 5 —

КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИ ДИСБАЛАНСИ

ГЛАВА 1 6 —

БРУТНО НАМАЛЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА НА БАЗА БНД В ПОЛЗА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

ГЛАВА 1 1 —   НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗАХАР (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ)

1 1 0
Налози върху производството за пазарната 2005/2006 година и предходни години

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

p.m.

p.m.

–86 723 866,75

Забележки

Общата организация на пазара в сектора на захарта предвиждаше производителите на захар, изоглюкоза и инулинов сироп да плащат базови производствени налози и производствени налози Б. Тези налози бяха предназначени за покриване на разходите за пазарна подкрепа. В момента сумите, записани в тази статия, са следствие от преразглеждането на установените в миналото налози. Налозите за 2007/2008 пазарна година до 2016/2017 пазарна година са записани в статия 1 1 7 от настоящата глава като „производствена такса“.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета от 19 юни 2001 г. относно общата организация на пазара в сектора на захарта (ОВ L 178, 30.6.2001 г., стp. 1).

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Регламент (ЕС) № 1360/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на размера на налога върху производството в сектора на захарта за пазарните години 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 и 2005/2006, на коефициента, необходим за изчисляване на допълнителен налог за пазарните години 2001/2002 и 2004/2005, както и на сумата, която производителите на захар трябва да платят на продавачите на цвекло поради разликата между максималния размер на налога и размера на налога, дължим за пазарните години 2002/2003, 2003/2004 и 2005/2006 (ОВ L 343, 19.12.2013 г., стр. 2).

Регламент (ЕС) 2018/264 на Съвета от 19 февруари 2018 г. за определяне на размера на налозите върху производството и коефициента за изчисляване на допълнителния налог в сектора на захарта за пазарната 1999/2000 година и за определяне на размера на налозите върху производството в сектора на захарта за пазарната 2000/2001 година (ОВ L 51, 23.2.2018 г., стр. 1).

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Белгия

p.m.

p.m.

–5 623 703,01

България

0 ,—

Чехия

p.m.

p.m.

0 ,—

Дания

p.m.

p.m.

–3 384 346,04

Германия

p.m.

p.m.

–28 472 802,71

Естония

0 ,—

Ирландия

p.m.

p.m.

– 746 748,00

Гърция

p.m.

p.m.

0 ,—

Испания

p.m.

p.m.

0 ,—

Франция

p.m.

p.m.

–26 992 884,59

Хърватия

0 ,—

Италия

p.m.

p.m.

–8 358 272,98

Кипър

0 ,—

Латвия

p.m.

p.m.

0 ,—

Литва

p.m.

p.m.

0 ,—

Люксембург

0 ,—

Унгария

p.m.

p.m.

0 ,—

Малта

0 ,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

–6 459 002,52

Австрия

p.m.

p.m.

–2 531 220,10

Полша

p.m.

p.m.

0 ,—

Португалия

p.m.

p.m.

0 ,—

Румъния

0 ,—

Словения

p.m.

p.m.

0 ,—

Словакия

p.m.

p.m.

0 ,—

Финландия

p.m.

p.m.

– 465 727,09

Швеция

p.m.

p.m.

– 767 873,92

Обединено кралство

p.m.

p.m.

–2 921 285,79

Статия 1 1 0 — общо

p.m.

p.m.

–86 723 866,75

1 1 1
Налози върху съхраняването на захар

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

p.m.

p.m.

5 494,96

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от дължимите налози за съхраняване на захар, тъй като с Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета от 19 юни 2001 г. относно общата организация на пазара в сектора на захарта (ОВ L 178, 30.6.2001 г., стр. 1) бе отменен налогът за съхраняване.

Тази статия покрива също неизплатените дължими суми съгласно член 5 от Регламент (ЕИО) № 65/82 на Комисията от 13 януари 1982 г. относно определяне на подробни правила за прехвърляне на захар за следващата пазарна година (ОВ L 9, 14.1.1982 г., стр. 14) в случаите на неизпълнено задължение за складиране на прехвърлена захар, както и дължимите суми съгласно Регламент (ЕИО) № 1789/81 на Съвета от 30 юни 1981 г. за определяне на общи правила за системата за минимални запаси в сектора на захарта (ОВ L 177, 1.7.1981 г., стр. 39) в случаите на неспазване на общите правила за системата за минимални запаси в сектора на захарта.

Тази статия е предназначена също за вписване на приходите, начислявани от новите държави членки в случай на непремахване на запасите от захар, считани за излишък по смисъла на регламенти на Комисията за определяне на преходни мерки в сектора на захарта във връзка с присъединяването.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0 ,—

България

p.m.

p.m.

0 ,—

Чехия

p.m.

p.m.

0 ,—

Дания

p.m.

p.m.

0 ,—

Германия

p.m.

p.m.

0 ,—

Естония

p.m.

p.m.

0 ,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Гърция

p.m.

p.m.

0 ,—

Испания

p.m.

p.m.

0 ,—

Франция

p.m.

p.m.

0 ,—

Хърватия

p.m.

p.m.

0 ,—

Италия

p.m.

p.m.

0 ,—

Кипър

p.m.

p.m.

0 ,—

Латвия

p.m.

p.m.

0 ,—

Литва

p.m.

p.m.

0 ,—

Люксембург

0 ,—

Унгария

p.m.

p.m.

0 ,—

Малта

p.m.

p.m.

0 ,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Австрия

p.m.

p.m.

0 ,—

Полша

p.m.

p.m.

0 ,—

Португалия

p.m.

p.m.

0 ,—

Румъния

p.m.

p.m.

0 ,—

Словения

p.m.

p.m.

0 ,—

Словакия

p.m.

p.m.

0 ,—

Финландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Швеция

p.m.

p.m.

0 ,—

Обединено кралство

p.m.

p.m.

5 494,96

Статия 1 1 1 — общо

p.m.

p.m.

5 494,96

1 1 3
Налози, начислени върху неизнесеното производство на захар В, изоглюкоза В и инулинов сироп В и върху заменената захар В и изоглюкоза В

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

p.m.

p.m.

0 ,—

Забележки

Суми, съответстващи на начислените налози върху неизнесеното производство на захар В, изоглюкоза В и инулинов сироп В. Те включват и начислените налози върху заменената захар В и изоглюкоза В.

Всички постъпващи приходи по тази позиция ще се отнасят само до евентуалното коригиране на определени досиета, за които не са възможни предварителни прогнози.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Регламент (ЕИО) № 2670/81 на Комисията от 14 септември 1981 г. относно определяне на подробни правила за прилагане по отношение на производството на захар при надвишаване на квотата (ОВ L 262, 16.9.1981 г., стр. 14).

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0 ,—

България

0 ,—

Чехия

p.m.

p.m.

0 ,—

Дания

p.m.

p.m.

0 ,—

Германия

p.m.

p.m.

0 ,—

Естония

0 ,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Гърция

p.m.

p.m.

0 ,—

Испания

p.m.

p.m.

0 ,—

Франция

p.m.

p.m.

0 ,—

Хърватия

0 ,—

Италия

p.m.

p.m.

0 ,—

Кипър

0 ,—

Латвия

p.m.

p.m.

0 ,—

Литва

p.m.

p.m.

0 ,—

Люксембург

0 ,—

Унгария

p.m.

p.m.

0 ,—

Малта

0 ,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Австрия

p.m.

p.m.

0 ,—

Полша

p.m.

p.m.

0 ,—

Португалия

p.m.

p.m.

0 ,—

Румъния

0 ,—

Словения

p.m.

p.m.

0 ,—

Словакия

p.m.

p.m.

0 ,—

Финландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Швеция

p.m.

p.m.

0 ,—

Обединено кралство

p.m.

p.m.

0 ,—

Статия 1 1 3 — общо

p.m.

p.m.

0 ,—

1 1 7
Производствена такса

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

p.m.

p.m.

1 619 731,44

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от производствената такса, събирана от предприятията, произвеждащи захар, изоглюкоза или инулинов сироп, в съответствие с член 128 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Производствената такса се събираше и декларираше от държавите членки за последен път при общия бюджет на Съюза за 2017 г. след края на квотната система за захарта през 2016/2017 пазарна година на 30 септември 2017 г. Всички постъпващи приходи по тази позиция ще се отнасят само до евентуалното коригиране на определени досиета, за които не са възможни предварителни прогнози.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1), и по-специално член 16 от него.

Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 39).

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), и по-специално член 51 от него.

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671), и по-специално член 128 от него.

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0 ,—

България

p.m.

p.m.

0 ,—

Чехия

p.m.

p.m.

0 ,—

Дания

p.m.

p.m.

0 ,—

Германия

p.m.

p.m.

0 ,—

Естония

0 ,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Гърция

p.m.

p.m.

0 ,—

Испания

p.m.

p.m.

0 ,—

Франция

p.m.

p.m.

0 ,—

Хърватия

p.m.

p.m.

0 ,—

Италия

p.m.

p.m.

1 619 731,44

Кипър

0 ,—

Латвия

p.m.

p.m.

0 ,—

Литва

p.m.

p.m.

0 ,—

Люксембург

0 ,—

Унгария

p.m.

p.m.

0 ,—

Малта

0 ,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Австрия

p.m.

p.m.

0 ,—

Полша

p.m.

p.m.

0 ,—

Португалия

p.m.

p.m.

0 ,—

Румъния

p.m.

p.m.

0 ,—

Словения

p.m.

p.m.

0 ,—

Словакия

p.m.

p.m.

0 ,—

Финландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Швеция

p.m.

p.m.

0 ,—

Обединено кралство

p.m.

p.m.

0 ,—

Статия 1 1 7 — общо

p.m.

p.m.

1 619 731,44

1 1 8
Еднократни суми върху допълнителната квота за захар и добавъчната квота за изоглюкоза

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

p.m.

p.m.

0 ,—

Забележки

Начислява се еднократна сума върху допълнителната квота захар или допълнителната квота изоглюкоза, които са били отпуснати на предприятията в съответствие с член 58 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Всички постъпващи приходи по тази позиция ще се отнасят само до евентуалното коригиране на определени досиета, за които не са възможни предварителни прогнози.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1), и по-специално член 8 и член 9, параграфи 2 и 3 от него.

Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 39).

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0 ,—

България

p.m.

p.m.

0 ,—

Чехия

p.m.

p.m.

0 ,—

Дания

p.m.

p.m.

0 ,—

Германия

p.m.

p.m.

0 ,—

Естония

0 ,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Гърция

p.m.

p.m.

0 ,—

Испания

p.m.

p.m.

0 ,—

Франция

p.m.

p.m.

0 ,—

Хърватия

0 ,—

Италия

p.m.

p.m.

0 ,—

Кипър

0 ,—

Латвия

p.m.

p.m.

0 ,—

Литва

p.m.

p.m.

0 ,—

Люксембург

0 ,—

Унгария

p.m.

p.m.

0 ,—

Малта

0 ,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Австрия

p.m.

p.m.

0 ,—

Полша

p.m.

p.m.

0 ,—

Португалия

p.m.

p.m.

0 ,—

Румъния

p.m.

p.m.

0 ,—

Словения

p.m.

p.m.

0 ,—

Словакия

p.m.

p.m.

0 ,—

Финландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Швеция

p.m.

p.m.

0 ,—

Обединено кралство

p.m.

p.m.

0 ,—

Статия 1 1 8 — общо

p.m.

p.m.

0 ,—

1 1 9
Допълнителна сума върху излишъка

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

p.m.

p.m.

27 645,41

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от сумата върху излишъка, която държавите членки са събрали и начислили на съответните предприятия в сектора на захарта, намиращи се на тяхната територия.

След като прилагането на квотната система за захарта през 2016/2017 пазарна година приключи на 30 септември 2017 г., всички постъпващи приходи по тази позиция ще се отнасят само до евентуалното коригиране на определени досиета, за които не са възможни предварителни прогнози.

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1), и по-специално член 15 от него.

Регламент (ЕО) № 967/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на производството над квотите в сектора на захарта (ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 22).

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), и по-специално член 64 от него.

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671), и по-специално член 142 от него.

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Белгия

p.m.

p.m.

3 444,31

България

p.m.

p.m.

0 ,—

Чехия

p.m.

p.m.

41,62

Дания

p.m.

p.m.

0 ,—

Германия

p.m.

p.m.

1 644,40

Естония

0 ,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Гърция

p.m.

p.m.

0 ,—

Испания

p.m.

p.m.

0 ,—

Франция

p.m.

p.m.

21 720,00

Хърватия

p.m.

p.m.

0 ,—

Италия

p.m.

p.m.

0 ,—

Кипър

0 ,—

Латвия

p.m.

p.m.

0 ,—

Литва

p.m.

p.m.

0 ,—

Люксембург

0 ,—

Унгария

p.m.

p.m.

0 ,—

Малта

0 ,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Австрия

p.m.

p.m.

0 ,—

Полша

p.m.

p.m.

795,08

Португалия

p.m.

p.m.

0 ,—

Румъния

p.m.

p.m.

0 ,—

Словения

p.m.

p.m.

0 ,—

Словакия

p.m.

p.m.

0 ,—

Финландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Швеция

p.m.

p.m.

0 ,—

Обединено кралство

p.m.

p.m.

0 ,—

Статия 1 1 9 — общо

p.m.

p.m.

27 645,41

ГЛАВА 1 2 —   МИТА И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

1 2 0
Мита и други задължения, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

22 156 900 000

21 471 164 786

20 316 700 931,74

Забележки

Разпределянето на митата като собствени ресурси за финансиране на общите разходи е логическо следствие от свободното движение на стоки в рамките на Съюза. Тази статия може да обхваща налози, премии, допълнителни или компенсационни суми, допълнителни суми или фактори, мита по Общата митническа тарифа и други мита, установени или които ще бъдат установени от институциите на Европейския съюз по отношение на търговията с трети държави и мита за продукти съгласно изтеклия Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (Договор за ЕОВС).

Цифрите не включват разходите по събирането.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква а) от него.

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Белгия

2 264 600 000

2 231 751 142

2 089 748 661,72

България

113 700 000

85 589 891

96 437 053,36

Чехия

316 800 000

282 787 246

266 635 591,53

Дания

372 700 000

360 488 843

340 871 847,37

Германия

4 257 000 000

4 316 437 269

4 028 258 529,80

Естония

36 900 000

32 355 040

32 993 665,82

Ирландия

333 400 000

304 670 375

285 867 961,48

Гърция

193 100 000

171 054 793

180 230 724,50

Испания

1 660 500 000

1 628 890 605

1 528 095 335,89

Франция

1 823 600 000

1 685 105 856

1 673 926 579,16

Хърватия

41 300 000

46 087 877

36 681 641,86

Италия

1 998 200 000

1 930 311 295

1 823 728 190,74

Кипър

27 100 000

23 314 503

23 063 213,09

Латвия

47 000 000

36 460 118

42 650 163,71

Литва

108 500 000

85 705 837

91 281 458,60

Люксембург

16 800 000

23 145 219

20 100 606,09

Унгария

223 900 000

158 338 358

193 089 026,94

Малта

14 700 000

12 601 119

12 852 745,29

Нидерландия

2 758 500 000

2 634 190 508

2 509 406 598,72

Австрия

222 900 000

225 447 080

212 204 837,42

Полша

844 800 000

718 731 428

734 986 793,97

Португалия

199 900 000

169 070 922

175 893 570,10

Румъния

206 000 000

172 620 830

175 824 560,89

Словения

90 700 000

70 154 687

70 394 456,79

Словакия

107 700 000

96 311 277

93 381 712,18

Финландия

163 500 000

148 161 643

138 664 834,93

Швеция

538 600 000

545 422 296

494 868 944,10

Обединено кралство

3 174 500 000

3 275 958 729

2 944 561 625,69

Статия 1 2 0 — общо

22 156 900 000

21 471 164 786

20 316 700 931,74

ГЛАВА 1 3 —   СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ, НАЧИСЛЕНИ ОТ ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

1 3 0
Собствени ресурси, начислени от данъка върху добавената стойност съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

18 945 245 250

17 738 667 150

17 132 576 158,56

Забележки

Унифицираната ставка, валидна за всички държави членки и прилагана към хармонизираните бази за изчисляване на ДДС, определени в съответствие с правилата на Съюза, е фиксирана в размер на 0,30 %. Базата за изчисляването, която следва бъде взета предвид за тази цел, не може да надвишава 50 % от БНД на всяка държава членка. Само за периода 2014—2020 г. обаче изискуемата ставка за собствения ресурс на база ДДС за Германия, Нидерландия и Швеция е определена в размер на 0,15 %.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква б) и член 2, параграф 4 от него.

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Белгия

619 435 500

596 875 500

577 260 600,00

България

88 266 900

81 719 400

76 562 700,00

Чехия

286 364 100

263 196 600

248 880 328,42

Дания

371 044 800

355 763 400

341 386 661,14

Германия

2 265 260 250

2 180 437 350

2 091 674 850,00

Естония

41 157 900

38 415 900

36 316 200,00

Ирландия

288 273 000

274 269 900

259 996 800,00

Гърция

229 944 000

222 417 000

216 643 200,00

Испания

1 770 695 700

1 608 243 900

1 561 296 300,00

Франция

3 427 327 200

3 255 672 300

3 159 437 400,00

Хърватия

82 688 850

78 574 650

75 393 535,57

Италия

2 213 768 700

2 116 640 700

2 059 044 000,00

Кипър

32 934 900

31 201 350

29 749 050,00

Латвия

38 331 000

37 007 700

34 463 700,00

Литва

60 340 800

55 587 300

52 542 000,00

Люксембург

66 411 900

61 691 850

58 756 950,00

Унгария

183 783 600

169 690 500

155 850 376,08

Малта

19 912 500

18 154 050

16 964 850,00

Нидерландия

515 516 250

488 400 750

467 872 500,00

Австрия

560 253 300

530 600 100

513 051 600,00

Полша

799 446 600

642 540 900

609 823 889,41

Португалия

315 889 950

302 068 800

292 395 300,00

Румъния

241 473 900

235 882 500

219 617 730,80

Словения

70 831 200

66 093 300

62 349 300,00

Словакия

109 022 700

96 972 600

92 256 000,00

Финландия

315 389 100

304 539 300

296 342 400,00

Швеция

315 379 950

310 172 550

309 785 043,00

Обединено кралство

3 616 100 700

3 315 837 000

3 216 862 894,14

Статия 1 3 0 — общо

18 945 245 250

17 738 667 150

17 132 576 158,56

ГЛАВА 1 4 —   СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕШЕНИЕ 2014/335/ЕС, ЕВРАТОМ

1 4 0
Собствени ресурси на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

110 535 610 606

105 585 279 137

104 978 526 256,90

Забележки

Ресурсът на база БНД е „допълнителен“ ресурс, осигуряващ приходите, необходими за покриване на разходи, надвишаващи сумата на традиционните собствени ресурси, плащанията на база ДДС и другите приходи за всяка конкретна година. Следователно ресурсът на база БНД гарантира, че общият бюджет на Съюза е винаги балансиран ex ante.

Изискуемата ставка за БНД се определя чрез допълнителните приходи, необходими за финансиране на включените в бюджета разходи, които не са покрити от другите ресурси (плащания на база ДДС, традиционни собствени ресурси и други приходи). Следователно изискуема ставка се прилага за БНД на всяка държава членка.

За финансова 2020 година ставката, която следва да бъде приложена към брутния национален доход на държавите членки, е 0,6507 %.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 1, буква в) от него.

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Белгия

3 141 899 836

3 004 220 539

2 997 541 076,00

България

402 814 779

359 897 893

350 519 667,01

Чехия

1 403 875 666

1 325 819 482

1 300 542 858,61

Дания

2 113 421 758

2 024 061 148

2 012 287 067,74

Германия

23 928 346 533

23 101 076 889

22 920 282 521,00

Естония

182 602 764

165 013 924

160 539 106,00

Ирландия

1 811 923 115

1 717 538 481

1 689 501 362,00

Гърция

1 284 230 869

1 223 067 453

1 216 146 546,00

Испания

8 444 465 768

8 078 991 279

8 021 346 698,00

Франция

16 518 582 480

15 960 762 323

15 959 932 571,00

Хърватия

358 686 487

336 303 472

332 990 224,21

Италия

11 933 722 664

11 719 616 597

11 761 304 538,00

Кипър

142 864 529

133 543 355

131 388 481,00

Латвия

213 917 454

194 440 342

188 579 407,00

Литва

314 681 173

287 517 958

282 202 320,00

Люксембург

288 080 571

264 044 235

259 503 628,00

Унгария

935 556 207

865 391 549

818 831 957,49

Малта

86 376 152

77 700 251

74 926 287,00

Нидерландия

5 402 019 857

5 152 885 086

5 066 066 145,00

Австрия

2 688 325 810

2 581 373 803

2 564 145 312,00

Полша

3 486 287 247

3 230 634 784

3 161 554 667,28

Португалия

1 370 262 818

1 305 229 657

1 299 512 218,00

Румъния

1 474 514 767

1 363 645 285

1 306 107 081,93

Словения

330 322 576

311 010 300

301 415 021,00

Словакия

650 387 374

610 103 013

591 035 176,00

Финландия

1 618 283 073

1 567 546 892

1 554 830 935,00

Швеция

3 180 555 360

3 088 347 928

3 173 026 485,84

Обединеното кралство

16 828 602 919

15 535 495 219

15 482 466 898,79

Статия 1 4 0 — общо

110 535 610 606

105 585 279 137

104 978 526 256,90

ГЛАВА 1 5 —   КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИ ДИСБАЛАНСИ

1 5 0
Корекция на бюджетни дисбаланси в полза на Обединеното кралство в съответствие с членове 4 и 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

0 ,—

0 ,—

–18 997 427,66

Забележки

Механизмът за корекция на бюджетния дисбаланс в полза на Обединеното кралство (корекция за Обединеното кралство) беше въведен от Европейския съвет във Фонтенбло през юни 1984 г. и произтеклото от тази среща решение за собствените ресурси от 1985 г. Целта на механизма е намаляване на бюджетния дисбаланс на Обединеното кралство чрез намаляване на неговите плащания към Съюза.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално членове 4 и 5 от него.

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Белгия

255 665 342

243 566 504

239 806 867,00

България

32 778 186

29 178 641

28 041 992,00

Чехия

114 237 363

107 490 516

104 068 487,18

Дания

171 975 150

164 100 302

161 002 479,84

Германия

335 429 452

322 179 902

315 179 541,00

Естония

14 858 907

13 378 467

12 843 320,00

Ирландия

147 441 346

139 249 046

135 162 127,00

Гърция

104 501 525

99 159 919

97 293 176,00

Испания

687 150 240

655 002 400

641 717 317,00

Франция

1 344 164 122

1 294 015 214

1 276 813 669,00

Хърватия

29 187 341

27 265 728

26 636 917,52

Италия

971 081 015

950 165 278

940 918 412,00

Кипър

11 625 294

10 826 997

10 511 235,00

Латвия

17 407 073

15 764 207

15 086 578,00

Литва

25 606 504

23 310 454

22 576 523,00

Люксембург

23 441 937

21 407 327

20 760 600,00

Унгария

76 128 874

70 161 425

65 534 948,65

Малта

7 028 674

6 299 530

5 994 192,00

Нидерландия

75 725 942

71 864 875

69 664 080,00

Австрия

37 685 164

36 001 212

35 259 868,00

Полша

283 689 127

261 922 988

253 078 326,46

Португалия

111 502 190

105 821 201

103 962 530,00

Румъния

119 985 468

110 557 235

104 503 004,56

Словения

26 879 289

25 215 090

24 113 562,00

Словакия

52 923 874

49 463 964

47 283 520,00

Финландия

131 684 305

127 088 512

124 388 332,00

Швеция

44 585 277

43 071 742

43 643 923,26

Обединено кралство

–5 254 368 981

–5 023 528 676

–4 944 842 956,13

Статия 1 5 0 — общо

0

0

–18 997 427,66

ГЛАВА 1 6 —   БРУТНО НАМАЛЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА НА БАЗА БНД В ПОЛЗА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

1 6 0
Брутно намаление на годишната вноска на база БНД в полза на определени държави членки съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

0 ,—

0 ,—

5 915 058,52

Забележки

В тази статия се записват брутните намаления на годишните вноски на база БНД на някои държави членки в съответствие с Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета.

Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39), и по-специално член 10а, параграф 6 от него.

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 2, параграф 5 от него.

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Белгия

32 315 590

31 777 303

31 354 572,00

България

4 143 098

3 806 839

3 666 470,00

Чехия

14 439 375

14 023 927

13 605 568,38

Дания

– 124 596 247

– 122 341 288

– 120 392 982,93

Германия

246 111 806

244 352 877

239 748 388,00

Естония

1 878 136

1 745 444

1 679 255,00

Ирландия

18 636 293

18 167 355

17 672 349,00

Гърция

13 208 785

12 937 061

12 721 011,00

Испания

86 854 423

85 455 962

83 904 068,00

Франция

169 899 670

168 825 817

166 942 450,00

Хърватия

3 689 222

3 557 268

3 482 939,10

Италия

122 742 708

123 964 872

123 024 391,00

Кипър

1 469 414

1 412 562

1 374 336,00

Латвия

2 200 219

2 056 703

1 972 559,00

Литва

3 236 611

3 041 237

2 951 864,00

Люксембург

2 963 014

2 792 942

2 714 433,00

Унгария

9 622 538

9 153 725

8 566 889,48

Малта

888 410

821 879

783 736,00

Нидерландия

– 726 759 996

– 714 009 525

– 703 806 977,00

Австрия

27 650 415

27 304 620

26 821 210,00

Полша

35 857 741

34 172 212

33 080 813,22

Португалия

14 093 655

13 806 137

13 593 024,00

Румъния

15 165 924

14 424 031

13 663 069,42

Словения

3 397 489

3 289 728

3 152 830,00

Словакия

6 689 472

6 453 397

6 182 286,00

Финландия

16 644 634

16 580 811

16 263 683,00

Швеция

– 175 530 742

– 171 901 428

– 160 839 161,53

Обединено кралство

173 088 343

164 327 532

162 031 985,38

Статия 1 6 0 — общо

0

0

5 915 058,52

ДЯЛ 3

ИЗЛИШЪЦИ, САЛДА И КОРЕКЦИИ

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

% 2018/2020

 

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Излишък от предходната финансова година

p.m.

1 802 988 329

555 542 325,09

 

3 0 2

Възстановяване в бюджета на излишъка от Гаранционния фонд за външни дейности

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

p.m.

1 802 988 329

555 542 325,09

 

 

ГЛАВА 3 1

3 1 0

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

3 1 0 3

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

p.m.

p.m.

492 239 672,72

 

 

Статия 3 1 0 — Общо

p.m.

p.m.

492 239 672,72

 

 

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

492 239 672,72

 

 

ГЛАВА 3 2

3 2 0

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

3 2 0 3

Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

p.m.

p.m.

801 486 221,54

 

 

Статия 3 2 0 — Общо

p.m.

p.m.

801 486 221,54

 

 

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

p.m.

p.m.

801 486 221,54

 

 

ГЛАВА 3 3

3 3 0

Определяне на нетния размер на корекциите на собствените ресурси на база ДДС и БНД за предходни финансови години

p.m.

p.m.

–1 291 955 790,55

 

 

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

p.m.

p.m.

–1 291 955 790,55

 

 

ГЛАВА 3 4

3 4 0

Корекция във връзка с последиците от неучастието на някои държави членки в някои политики в областта „Пространство на свобода, сигурност и правосъдие“

p.m.

p.m.

4 000 940,85

 

 

ГЛАВА 3 4 — ОБЩО

p.m.

p.m.

4 000 940,85

 

 

ГЛАВА 3 5

3 5 0

Резултат от окончателното изчисляване на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

3 5 0 4

Резултат от окончателното изчисляване на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

p.m.

p.m.

19 942 011,19

 

 

Статия 3 5 0 — Общо

p.m.

p.m.

19 942 011,19

 

 

ГЛАВА 3 5 — ОБЩО

p.m.

p.m.

19 942 011,19

 

 

ГЛАВА 3 6

3 6 0

Резултат от междинното актуализиране на изчисляването на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

3 6 0 4

Резултат от междинното актуализиране на изчисляването на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

Статия 3 6 0 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

ГЛАВА 3 6 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

ГЛАВА 3 7

3 7 0

Корекция във връзка с прилагането на решенията за собствените ресурси

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

ГЛАВА 3 7 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

ГЛАВА 3 8

3 8 0

Корекция във връзка с изпълнението на рамката за извънредни мерки

p.m.

 

 

 

 

ГЛАВА 3 8 — ОБЩО

p.m.

 

 

 

 

Дял 3 — Общо

p.m.

1 802 988 329

581 255 380,84

 

ГЛАВА 3 0 —

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

ГЛАВА 3 1 —

САЛДА И КОРЕКЦИЯ НА САЛДАТА НА БАЗА ДДС ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10Б ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 609/2014

ГЛАВА 3 2 —

САЛДА И КОРЕКЦИИ НА САЛДАТА НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД/ПРОДУКТ ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10Б ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 609/2014

ГЛАВА 3 3 —

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИЯ РАЗМЕР НА КОРЕКЦИИТЕ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ НА БАЗА ДДС И БНД ЗА ПРЕДХОДНИ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

ГЛАВА 3 4 —

КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕУЧАСТИЕТО НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ В НЯКОИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА „ПРОСТРАНСТВО НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ“

ГЛАВА 3 5 —

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДИСБАЛАНС ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

ГЛАВА 3 6 —

РЕЗУЛТАТ ОТ МЕЖДИННОТО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДИСБАЛАНС ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

ГЛАВА 3 7 —

КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕШЕНИЯТА ЗА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

ГЛАВА 3 8 —

КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАМКАТА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ

ГЛАВА 3 0 —   ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

3 0 0
Излишък от предходната финансова година

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

p.m.

1 802 988 329

555 542 325,09

Забележки

Съгласно член 18 от Финансовия регламент салдото от всяка финансова година, независимо дали е излишък или дефицит, се вписва като приход или като разход в бюджета за следващата финансова година.

Съответните разчети на тези приходи или разходи се записват в бюджета в хода на бюджетната процедура и когато това е уместно — в писмо за внасяне на корекции, представено съгласно член 39 от Финансовия регламент. Те се изготвят в съответствие с принципите, установени в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014.

След приключване на отчетите за всяка финансова година всички отклонения от разчетите се вписват в бюджета за следващата финансова година чрез коригиращ бюджет, който трябва да бъде представен от Комисията в срок от 15 дни след представяне на предварителните отчети.

Дефицитът се вписва в статия 27 02 01 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“.

Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 9).

Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39).

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 7 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1), и по-специално член 18 от него.

3 0 2
Възстановяване в бюджета на излишъка от Гаранционния фонд за външни дейности

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

p.m.

p.m.

0 ,—

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на излишъка от Гаранционния фонд за външни дейности в съответствие с членове 3 и 4 от Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 след достигане на целевата стойност.

Правно основание

Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 10).

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

ГЛАВА 3 1 —   САЛДА И КОРЕКЦИЯ НА САЛДАТА НА БАЗА ДДС ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10Б ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 609/2014

3 1 0
Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

3 1 0 3
Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

p.m.

p.m.

492 239 672,72

Забележки

Съгласно член 7, параграф 1 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 държавите членки изпращат на Комисията преди 31 юли декларация за общата сума на ресурсната база от ДДС за предишната календарна година.

Всяка държава членка се дебитира със сума, изчислена въз основа на тази декларация в съответствие с правилата на Съюза, и се кредитира с 12-те плащания, реално извършени през предходната финансова година.

Всички корекции на посочените по-горе декларации, които са резултат от проверките на Комисията съгласно член 9 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89, и/или всички промени в БНД за предходни финансови години, които оказват въздействие върху определянето на таван за базата за ДДС, ще водят до корекции в салдата по ДДС.

Комисията информира държавите членки за сумите, получени при това изчисление, преди 1 февруари на годината, следваща годината на предоставяне на данните за корекциите.

Правно основание

Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 г. за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (ОВ L 155, 7.6.1989 г., стр. 9).

Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39), и по-специално член 10б от него.

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Белгия

p.m.

p.m.

12 325 411,16

България

p.m.

p.m.

2 318 715,15

Чехия

p.m.

p.m.

5 121 724,63

Дания

p.m.

p.m.

4 541 307,56

Германия

p.m.

p.m.

–6 570 042,92

Естония

p.m.

p.m.

135 097,73

Ирландия

p.m.

p.m.

–9 945 731,76

Гърция

p.m.

p.m.

–53 431 664,47

Испания

p.m.

p.m.

67 708 021,71

Франция

p.m.

p.m.

58 704 487,60

Хърватия

p.m.

p.m.

2 751 504,97

Италия

p.m.

p.m.

262 796 587,94

Кипър

p.m.

p.m.

1 486 200,00

Латвия

p.m.

p.m.

1 824 021,61

Литва

p.m.

p.m.

1 132 072,28

Люксембург

p.m.

p.m.

3 283 200,00

Унгария

p.m.

p.m.

–1 772 539,93

Малта

p.m.

p.m.

813 600,00

Нидерландия

p.m.

p.m.

17 273 955,32

Австрия

p.m.

p.m.

5 241 651,70

Полша

p.m.

p.m.

–21 721 719,75

Португалия

p.m.

p.m.

9 105 117,95

Румъния

p.m.

p.m.

19 504 139,17

Словения

p.m.

p.m.

1 367 497,94

Словакия

p.m.

p.m.

4 191 152,49

Финландия

p.m.

p.m.

5 123 419,20

Швеция

p.m.

p.m.

6 845 265,79

Обединено кралство

p.m.

p.m.

92 087 219,65

Позиция 3 1 0 3 — общо

p.m.

p.m.

492 239 672,72

ГЛАВА 3 2 —   САЛДА И КОРЕКЦИИ НА САЛДАТА НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД/ПРОДУКТ ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 10Б ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 609/2014

3 2 0
Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

3 2 0 3
Прилагане за 1995 г. и следващите финансови години на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

p.m.

p.m.

801 486 221,54

Забележки

Въз основа на цифрите за общия размер на брутния национален доход и неговите компоненти за предходната година, предоставени от държавите членки в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003, всяка държава членка се дебитира със сума, изчислена в съответствие с правилата на Съюза, и се кредитира с дванадесетте плащания, извършени през тази предходна финансова година.

Всички промени в брутния национален продукт/брутния национален доход за предходни финансови години съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003, при спазване на членове 4 и 5 от него, водят за всяка съответна държава членка до корекция на определеното салдо съгласно член 10б, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014.

Комисията информира държавите членки за сумите, получени при това изчисление, преди 1 февруари на годината, следваща годината на предоставяне на данните за корекциите.

Правно основание

Регламент (ЕС) 2019/516 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета (Регламент за БНД) (ОВ L 91, 29.3.2019 г., стр. 19).

Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39), и по-специално член 10б от него.

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Белгия

p.m.

p.m.

12 194 007,87

България

p.m.

p.m.

28 258 107,42

Чехия

p.m.

p.m.

55 500 740,57

Дания

p.m.

p.m.

176 139 504,58

Германия

p.m.

p.m.

–54 145 899,70

Естония

p.m.

p.m.

230 903,01

Ирландия

p.m.

p.m.

238 711 144,62

Гърция

p.m.

p.m.

10 188 039,92

Испания

p.m.

p.m.

17 764 913,77

Франция

p.m.

p.m.

100 048 394,97

Хърватия

p.m.

p.m.

12 161 176,58

Италия

p.m.

p.m.

175 661 391,12

Кипър

p.m.

p.m.

6 552 195,93

Латвия

p.m.

p.m.

–5 603 911,60

Литва

p.m.

p.m.

–3 055 869,29

Люксембург

p.m.

p.m.

14 328 680,33

Унгария

p.m.

p.m.

36 113 512,89

Малта

p.m.

p.m.

3 538 466,77

Нидерландия

p.m.

p.m.

–20 831 704,72

Австрия

p.m.

p.m.

158 052 248,30

Полша

p.m.

p.m.

–23 007 790,32

Португалия

p.m.

p.m.

–6 210 967,83

Румъния

p.m.

p.m.

3 943 597,66

Словения

p.m.

p.m.

–3 539 194,90

Словакия

p.m.

p.m.

27 093 787,99

Финландия

p.m.

p.m.

34 947 368,17

Швеция

p.m.

p.m.

–34 717 852,18

Обединено кралство

p.m.

p.m.

– 158 828 770,39

Позиция 3 2 0 3 — общо

p.m.

p.m.

801 486 221,54

ГЛАВА 3 3 —   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИЯ РАЗМЕР НА КОРЕКЦИИТЕ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ НА БАЗА ДДС И БНД ЗА ПРЕДХОДНИ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

3 3 0
Определяне на нетния размер на корекциите на собствените ресурси на база ДДС и БНД за предходни финансови години

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

p.m.

p.m.

–1 291 955 790,55

Забележки

Резултат от изчислението за определяне на нетния размер на корекциите на ресурсите на база ДДС и БНД за предходни финансови години.

Това изчисление е резултатът от умножаването на общия размер на корекциите, посочени в член 10б, параграфи 1—4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, с изключение на специфичните корекции по член 10б, параграф 2, букви б) и в) от същия регламент, с процентния дял на БНД на съответната държава членка от БНД на всички държави членки, приложим на 15 януари спрямо бюджета, който е в сила за годината, следваща годината на предоставяне на данните за корекциите.

Комисията информира държавите членки за сумите, получени при това изчисление, преди 1 февруари на годината, следваща годината на предоставяне на данните за корекциите.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105).

Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39), и по-специално член 10б, параграф 5 от него.

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Белгия

p.m.

p.m.

–36 530 447,49

България

p.m.

p.m.

–4 134 160,83

Чехия

p.m.

p.m.

–14 540 940,60

Дания

p.m.

p.m.

–25 026 669,65

Германия

p.m.

p.m.

– 279 023 206,59

Естония

p.m.

p.m.

–1 894 237,56

Ирландия

p.m.

p.m.

–19 956 632,15

Гърция

p.m.

p.m.

–15 448 879,93

Испания

p.m.

p.m.

–98 520 281,01

Франция

p.m.

p.m.

– 196 002 938,55

Хърватия

p.m.

p.m.

–3 993 695,63

Италия

p.m.

p.m.

– 143 639 177,56

Кипър

p.m.

p.m.

–1 522 977,11

Латвия

p.m.

p.m.

–2 295 627,94

Литва

p.m.

p.m.

–3 380 937,28

Люксембург

p.m.

p.m.

–3 239 496,52

Унгария

p.m.

p.m.

–9 878 866,60

Малта

p.m.

p.m.

– 858 526,45

Нидерландия

p.m.

p.m.

–60 363 679,26

Австрия

p.m.

p.m.

–30 533 360,91

Полша

p.m.

p.m.

–37 207 033,41

Португалия

p.m.

p.m.

–15 871 692,02

Румъния

p.m.

p.m.

–15 428 574,41

Словения

p.m.

p.m.

–3 523 683,05

Словакия

p.m.

p.m.

–7 107 108,87

Финландия

p.m.

p.m.

–18 618 169,04

Швеция

p.m.

p.m.

–39 655 508,99

Обединено кралство

p.m.

p.m.

– 203 759 281,14

Статия 3 3 0 — общо

p.m.

p.m.

–1 291 955 790,55

ГЛАВА 3 4 —   КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕУЧАСТИЕТО НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ В НЯКОИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА „ПРОСТРАНСТВО НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ“

3 4 0
Корекция във връзка с последиците от неучастието на някои държави членки в някои политики в областта „Пространство на свобода, сигурност и правосъдие“

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

p.m.

p.m.

4 000 940,85

Забележки

Член 3 от Протокола за позицията на Дания и член 5 от Протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложени към Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), предоставят пълно освобождаване на тези държави членки от подкрепа за финансовите последици от някои специфични политики в областта на свободата, сигурността и правосъдието, с изключение на свързаните с тях административни разходи. Затова те могат да получат корекция на собствените ресурси, платени за всяка година, през която не участват.

Вноската на всяка държава членка за механизма за приспособяване се изчислява чрез прилагане към бюджетните разходи, произтичащи от тази операция или политика, скалата на общия брутен национален доход и неговите компоненти от предходната година, предоставени от държавите членки в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. за хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1).

Комисията определя салдото на всяка държава членка и го съобщава своевременно, за да може съответната държава членка да впише своето салдо по сметката, посочена в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на първия работен ден от декември, в съответствие с член 11 от този регламент.

Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39), и по-специално член 11 от него.

Протокол за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 3 от него, и Протокол за позицията на Обединеното кралство и Ирландия относно областта на свободата, сигурността и правосъдието и вътрешните работи, анексирани към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 5 от него.

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Белгия

p.m.

p.m.

4 617 182,87

България

p.m.

p.m.

543 866,92

Чехия

p.m.

p.m.

1 894 853,17

Дания

p.m.

p.m.

–15 336 517,43

Германия

p.m.

p.m.

34 726 260,14

Естония

p.m.

p.m.

240 528,38

Ирландия

p.m.

p.m.

–8 058 566,83

Гърция

p.m.

p.m.

1 876 262,75

Испания

p.m.

p.m.

12 105 868,21

Франция

p.m.

p.m.

24 408 623,04

Хърватия

p.m.

p.m.

504 962,93

Италия

p.m.

p.m.

18 024 832,51

Кипър

p.m.

p.m.

197 811,43

Латвия

p.m.

p.m.

278 953,92

Литва

p.m.

p.m.

420 841,55

Люксембург

p.m.

p.m.

407 312,61

Унгария

p.m.

p.m.

1 183 076,22

Малта

p.m.

p.m.

107 743,17

Нидерландия

p.m.

p.m.

7 689 988,10

Австрия

p.m.

p.m.

3 833 377,03

Полша

p.m.

p.m.

4 616 138,91

Португалия

p.m.

p.m.

1 978 051,93

Румъния

p.m.

p.m.

1 873 824,28

Словения

p.m.

p.m.

438 724,27

Словакия

p.m.

p.m.

864 148,23

Финландия

p.m.

p.m.

2 353 402,16

Швеция

p.m.

p.m.

4 677 008,67

Обединено кралство

p.m.

p.m.

– 102 467 618,29

Статия 3 4 0 — общо

p.m.

p.m.

4 000 940,85

ГЛАВА 3 5 —   РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДИСБАЛАНС ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

3 5 0
Резултат от окончателното изчисляване на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

3 5 0 4
Резултат от окончателното изчисляване на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

p.m.

p.m.

19 942 011,19

Забележки

Резултат от окончателното изчисляване на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство.

Цифрите за 2018 г. съответстват на резултата от окончателното изчисляване на финансирането на корекцията на бюджетните дисбаланси за Обединеното кралство по отношение на корекцията за 2014 година.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално членове 4 и 5 от него.

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Белгия

p.m.

p.m.

1 189 588,00

България

p.m.

p.m.

1 314 590,00

Чехия

p.m.

p.m.

5 052 033,13

Дания

p.m.

p.m.

6 630 235,23

Германия

p.m.

p.m.

4 827 592,00

Естония

p.m.

p.m.

79 593,00

Ирландия

p.m.

p.m.

17 082 160,00

Гърция

p.m.

p.m.

1 707 571,00

Испания

p.m.

p.m.

6 540 304,00

Франция

p.m.

p.m.

23 264 515,00

Хърватия

p.m.

p.m.

849 834,63

Италия

p.m.

p.m.

17 952 849,00

Кипър

p.m.

p.m.

552 558,00

Латвия

p.m.

p.m.

– 273 682,00

Литва

p.m.

p.m.

389 961,00

Люксембург

p.m.

p.m.

396 101,00

Унгария

p.m.

p.m.

1 397 961,10

Малта

p.m.

p.m.

287 498,00

Нидерландия

p.m.

p.m.

1 144 795,00

Австрия

p.m.

p.m.

1 225 444,00

Полша

p.m.

p.m.

2 948 723,76

Португалия

p.m.

p.m.

904 421,00

Румъния

p.m.

p.m.

928 955,13

Словения

p.m.

p.m.

–64 803,00

Словакия

p.m.

p.m.

1 838 327,00

Финландия

p.m.

p.m.

2 716 018,00

Швеция

p.m.

p.m.

722 347,25

Обединено кралство

p.m.

p.m.

–81 663 479,04

Позиция 3 5 0 4 — общо

p.m.

p.m.

19 942 011,19

ГЛАВА 3 6 —   РЕЗУЛТАТ ОТ МЕЖДИННОТО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДИСБАЛАНС ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

3 6 0
Резултат от междинното актуализиране на изчисляването на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

3 6 0 4
Резултат от междинното актуализиране на изчисляването на финансирането за коригиране на бюджетния дисбаланс за Обединеното кралство

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

p.m.

p.m.

0 ,—

Забележки

Тази позиция е предназначена за записване на разликата между включената по-рано в бюджета и последната междинна актуализация на корекцията за Обединеното кралство, преди да бъдат направени окончателните изчисления.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално членове 4 и 5 от него.

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0 ,—

България

p.m.

p.m.

0 ,—

Чехия

p.m.

p.m.

0 ,—

Дания

p.m.

p.m.

0 ,—

Германия

p.m.

p.m.

0 ,—

Естония

p.m.

p.m.

0 ,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Гърция

p.m.

p.m.

0 ,—

Испания

p.m.

p.m.

0 ,—

Франция

p.m.

p.m.

0 ,—

Хърватия

p.m.

p.m.

0 ,—

Италия

p.m.

p.m.

0 ,—

Кипър

p.m.

p.m.

0 ,—

Латвия

p.m.

p.m.

0 ,—

Литва

p.m.

p.m.

0 ,—

Люксембург

p.m.

p.m.

0 ,—

Унгария

p.m.

p.m.

0 ,—

Малта

p.m.

p.m.

0 ,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Австрия

p.m.

p.m.

0 ,—

Полша

p.m.

p.m.

0 ,—

Португалия

p.m.

p.m.

0 ,—

Румъния

p.m.

p.m.

0 ,—

Словения

p.m.

p.m.

0 ,—

Словакия

p.m.

p.m.

0 ,—

Финландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Швеция

p.m.

p.m.

0 ,—

Обединено кралство

p.m.

p.m.

0 ,—

Позиция 3 6 0 4 — общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ГЛАВА 3 7 —   КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕШЕНИЯТА ЗА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

3 7 0
Корекция във връзка с прилагането на решенията за собствените ресурси

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

p.m.

p.m.

0 ,—

Забележки

Резултат от изчислението за прилагането със задна дата на Решение 2014/335/ЕС, Евратом за собствените ресурси.

Правно основание

Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105), и по-специално член 11 от него.

Държава членка

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Резултат от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Белгия

p.m.

p.m.

0 ,—

България

p.m.

p.m.

0 ,—

Чехия

p.m.

p.m.

0 ,—

Дания

p.m.

p.m.

0 ,—

Германия

p.m.

p.m.

0 ,—

Естония

p.m.

p.m.

0 ,—

Ирландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Гърция

p.m.

p.m.

0 ,—

Испания

p.m.

p.m.

0 ,—

Франция

p.m.

p.m.

0 ,—

Хърватия

p.m.

p.m.

0 ,—

Италия

p.m.

p.m.

0 ,—

Кипър

p.m.

p.m.

0 ,—

Латвия

p.m.

p.m.

0 ,—

Литва

p.m.

p.m.

0 ,—

Люксембург

p.m.

p.m.

0 ,—

Унгария

p.m.

p.m.

0 ,—

Малта

p.m.

p.m.

0 ,—

Нидерландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Австрия

p.m.

p.m.

0 ,—

Полша

p.m.

p.m.

0 ,—

Португалия

p.m.

p.m.

0 ,—

Румъния

p.m.

p.m.

0 ,—

Словения

p.m.

p.m.

0 ,—

Словакия

p.m.

p.m.

0 ,—

Финландия

p.m.

p.m.

0 ,—

Швеция

p.m.

p.m.

0 ,—

Обединено кралство

p.m.

p.m.

0 ,—

Статия 3 7 0 — общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ГЛАВА 3 8 —   КОРЕКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАМКАТА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ

3 8 0
Корекция във връзка с изпълнението на рамката за извънредни мерки

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

p.m.

 

 

Забележки

Нова статия

Тази статия е предназначена за вписване на вноските на Обединеното кралство в бюджета за 2020 г. в съответствие с член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) 2019/2234.

Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) 2019/2234 на Съвета от 19 декември 2019 г. относно мерките за изпълнението и финансирането на общия бюджет на Съюза през 2020 г., свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (ОВ L 336, 30.12.2019 г., стр. 1).

ДЯЛ 4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

% 2018/2020

 

ГЛАВА 4 0

4 0 0

Постъпления от данъка върху заплатите, възнагражденията и надбавките на членове на институциите, длъжностни лица, други служители и лица, получаващи пенсии, както и членове на управителните органи на Европейската инвестиционна банка, Европейската централна банка, Европейския инвестиционен фонд, техния персонал и лицата, получаващи пенсии

883 573 834

850 719 607

816 904 596,52

92,45

4 0 3

Постъпления от временната вноска от заплати на членове на институциите, длъжностни лица и други активно заети служители

p.m.

p.m.

105 895,84

 

4 0 4

Постъпления от специалния налог и налога за солидарност върху възнагражденията на членовете на институциите, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

96 991 725

93 233 406

91 152 356,30

93,98

 

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

980 565 559

943 953 013

908 162 848,66

92,62

 

ГЛАВА 4 1

4 1 0

Вноски на персонала по пенсионноосигурителната схема

499 822 021

492 600 810

473 594 981,37

94,75

4 1 1

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

118 431 636

120 495 963

107 349 734,18

90,64

4 1 2

Вноски по пенсионноосигурителната схема от длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

110 000

110 000

146 584,01

133,26

 

ГЛАВА 4 1 — ОБЩО

618 363 657

613 206 773

581 091 299,56

93,97

 

ГЛАВА 4 2

4 2 0

Вноска на работодателя от децентрализираните агенции и международните организации в пенсионноосигурителната схема

52 393 484

49 357 556

52 586 552,34

100,37

4 2 1

Вноски на членовете на Европейския парламент в пенсионноосигурителна схема

p.m.

p.m.

0 ,—

 

 

ГЛАВА 4 2 — ОБЩО

52 393 484

49 357 556

52 586 552,34

100,37

 

Дял 4 — Общо

1 651 322 700

1 606 517 342

1 541 840 700,56

93,37

ГЛАВА 4 0 —

РАЗНИ ДАНЪЦИ И УДРЪЖКИ

ГЛАВА 4 1 —

ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

ГЛАВА 4 2 —

ДРУГИ ВНОСКИ В ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

ГЛАВА 4 0 —   РАЗНИ ДАНЪЦИ И УДРЪЖКИ

4 0 0
Постъпления от данъка върху заплатите, възнагражденията и надбавките на членове на институциите, длъжностни лица, други служители и лица, получаващи пенсии, както и членове на управителните органи на Европейската инвестиционна банка, Европейската централна банка, Европейския инвестиционен фонд, техния персонал и лицата, получаващи пенсии

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

883 573 834

850 719 607

816 904 596,52

Забележки

Тези приходи представляват целият данък върху заплати, надници и възнаграждения от всякакъв вид, с изключение на осигуровките и семейните надбавки, плащани на членовете на Комисията, длъжностните лица, другите служители и лицата, които получават компенсационните плащания при прекратяване на трудовото правоотношение, по глава 1 от всеки дял от разходната част на бюджета и на лицата, които получават пенсия.

Парламент

 

81 408 600

Съвет

 

26 188 000

Комисия:

 

602 368 437

— Администрация

(481 544 000 )

 

— Научни изследвания и технологично развитие

(22 122 664 )

 

— Научни изследвания (непреки дейности)

(18 224 831 )

 

— Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

(3 697 000 )

 

— Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

(785 000 )

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB)

(3 355 000 )

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург (OIL)

(996 000 )

 

— Служба за управление и плащане по индивидуални права (РМО)

(1 597 000 )

 

— Служба за публикации на Европейския съюз (OP)

(4 178 000 )

 

— Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)

(434 893 )

 

— Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП)

(133 015 )

 

— Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) - Служба

(89 136 )

 

— Съвместно предприятие „Чисто небе“ (CSJU)

(277 898 )

 

— Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

(362 498 )

 

— Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA)

(356 772 )

 

— Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

(1 737 105 )

 

— Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL)

(200 943 )

 

— Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

(332 377 )

 

— Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)

(1 106 265 )

 

— Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

(852 576 )

 

— Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA)

(5 241 857 )

 

— Европейски банков орган (ЕБО)

(1 692 772 )

 

— Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

(2 135 186 )

 

— Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDPC)

(1 417 774 )

 

— Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

(609 309 )

 

— Европейска агенция по химикалите (ЕСНА)

(3 775 173 )

 

— Европейска агенция за околната среда (EEA)

(1 666 217 )

 

— Европейска агенция за контрол на рибарството (ЕАКР)

(451 097 )

 

— Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)

(2 259 694 )

 

— Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

(839 274 )

 

— Европейска агенция за ГНСС (GSA)

(980 047 )

 

— Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)

(82 971 )

 

— Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

(140 634 )

 

— Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

(211 784 )

 

— Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)

(914 318 )

 

— Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергетика (F4E)

(2 826 031 )

 

— Европейски орган по труда (ЕОТ)

(134 432 )

 

— Европейска агенция по морска безопасност (EMSA)

(1 284 815 )

 

— Европейска агенция по лекарствата (EMA)

(4 921 900 )

 

— Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)

(723 282 )

 

— Европейска прокуратура

(390 559 )

 

— Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)

(2 046 893 )

 

— Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

(1 426 361 )

 

— Европейска фондация за обучение (ETF)

(954 925 )

 

— Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

(618 385 )

 

— Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)

(4 136 121 )

 

— Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

(191 022 )

 

— Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)

(354 274 )

 

— Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

(1 073 084 )

 

— Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

(5 736 078 )

 

— Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

(968 539 )

 

— Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)

(1 629 911 )

 

— Съвместно предприятие за горивни клетки и водород (FCH)

(178 549 )

 

— Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)

(1 176 978 )

 

— Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства (IMI)

(269 130 )

 

— Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

(2 777 365 )

 

— Съвместно предприятие за европейска железопътна система (SHIFT2RAIL)

(82 096 )

 

— Съвместно предприятие за ново поколение европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

(309 731 )

 

— Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)

(2 077 240 )

 

— Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

(1 279 656 )

 

Съд на Европейския съюз

 

31 490 000

Сметна палата

 

11 987 000

Европейски икономически и социален комитет

 

5 614 334

Европейски комитет на регионите

 

4 570 607

Европейски омбудсман

 

641 856

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

697 000

Европейска служба за външна дейност

 

24 148 000

Европейска инвестиционна банка

 

51 130 000

Европейска централна банка

 

37 500 000

Европейски инвестиционен фонд

 

5 830 000

 

Общо

883 573 834

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Протокол относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.

Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 г. относно определяне на възнагражденията на председателя и на членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда, на председателя, членовете и секретаря на Общия съд, както и на председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ 187, 8.8.1967 г., стр. 1).

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. за определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1860/76 на Съвета от 29 юни 1976 г. за определяне на условията на заетост на персонала на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (ОВ L 214, 6.8.1976 г., стр. 24).

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 г., стр. 1).

Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15).

Решение № 1247/2002/ЕО на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 1 юли 2002 г. относно статута и общите условия, регулиращи изпълнението на задълженията на Европейския надзорен орган по защита на данните (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 1).

Решение 2009/909/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на председателя на Европейския съвет (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 35).

Решение 2009/910/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 36).

Решение 2009/912/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на генералния секретар на Съвета на Европейския съюз (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 38).

Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета от 29 февруари 2016 г. за определяне на възнагражденията на високопоставените служители на ЕС, заемащи публична длъжност (ОВ L 58, 4.3.2016 г., стр. 1).

4 0 3
Постъпления от временната вноска от заплати на членове на институциите, длъжностни лица и други активно заети служители

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

p.m.

p.m.

105 895,84

Забележки

Разпоредбите относно временната вноска се прилагаха до 30 юни 2003 г. Поради това този ред ще покрива всички приходи, произтичащи от остатъчната сума на временната вноска от заплатите на членовете на Комисията, длъжностните лица и другите активно заети служители.

Европейски парламент

 

p.m.

Съвет

 

p.m.

Комисия:

 

p.m.

— Администрация

(p.m.)

 

— Научни изследвания и технологично развитие

(p.m.)

 

— Научни изследвания (непреки дейности)

(p.m.)

 

— Европейска служба за подбор на персонал

(p.m.)

 

— Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

(p.m.)

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB)

(p.m.)

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург (OIL)

(p.m.)

 

— Служба за управление и плащане по индивидуални права (PMO)

(p.m.)

 

— Служба за публикации на Европейския съюз (OP)

(p.m.)

 

— Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

(p.m.)

 

— Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Европейска агенция по лекарствата (EMEA)

(p.m.)

 

— Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA)

(p.m.)

 

— Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

(p.m.)

 

— Европейска агенция за околната среда (EEA)

(p.m.)

 

— Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)

(p.m.)

 

— Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

(p.m.)

 

— Европейска агенция за морска безопасност (EMSA)

(p.m.)

 

— Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

(p.m.)

 

— Европейска фондация за обучение (ETF)

(p.m.)

 

— Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

(p.m.)

 

— Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

(p.m.)

 

— Център за преводи към органите на Европейския съюз (CdT)

(p.m.)

 

Съд на Европейския съюз

 

p.m.

Сметна палата

 

p.m.

Европейски икономически и социален комитет

 

p.m.

Европейски комитет на регионите

 

p.m.

Европейски омбудсман

 

p.m.

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

p.m.

 

Общо

p.m.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 66а от него във версията, която беше в сила до 15 декември 2003 г.

Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 г. относно определянето на възнагражденията на председателя и на членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда, на председателя, членовете и секретаря на Общия съд, както и на председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ 187, 8.8.1967 г., стр. 1).

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 г., стр. 1).

4 0 4
Постъпления от специалния налог и налога за солидарност върху възнагражденията на членовете на институциите, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

96 991 725

93 233 406

91 152 356,30

Забележки

Тази статия е предназначена за записване на постъпленията от специалния налог и налога за солидарност върху заплатите на длъжностните лица и другите активно заети служители, в съответствие с член 66 от Правилника за персонала.

Парламент

 

12 057 800

Съвет

 

3 992 000

Комисия:

 

66 400 687

— Администрация

(41 360 000 )

 

— Научни изследвания и технологично развитие

(4 551 618 )

 

— Научни изследвания (непреки дейности)

(3 383 693 )

 

— Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

(734 000 )

 

— Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

(156 000 )

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB)

(612 000 )

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург (OIL)

(182 000 )

 

— Служба за управление и плащане по индивидуални права (РМО)

(298 000 )

 

— Служба за публикации на Европейския съюз (OP)

(901 000 )

 

— Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)

(120 181 )

 

— Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП)

(25 583 )

 

— Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) - Служба

(25 063 )

 

— Съвместно предприятие „Чисто небе“ (CSJU)

(60 995 )

 

— Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

(77 721 )

 

— Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA)

(65 880 )

 

— Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

(294 483 )

 

— Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL)

(43 211 )

 

— Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

(76 842 )

 

— Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)

(242 384 )

 

— Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

(187 905 )

 

— Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA)

(1 276 425 )

 

— Европейски банков орган (ЕБО)

(283 321 )

 

— Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

(691 765 )

 

— Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDPC)

(272 184 )

 

— Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

(156 350 )

 

— Европейска агенция по химикалите (ЕСНА)

(749 809 )

 

— Европейска агенция за околната среда (EEA)

(274 731 )

 

— Европейска агенция за контрол на рибарството (ЕАКР)

(115 343 )

 

— Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)

(551 225 )

 

— Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

(158 922 )

 

— Европейска агенция за ГНСС (GSA)

(273 792 )

 

— Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)

(14 870 )

 

— Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

(40 545 )

 

— Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

(72 764 )

 

— Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)

(192 707 )

 

— Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергетика (F4E)

(640 217 )

 

— Европейски орган по труда (ЕОТ)

(25 856 )

 

— Европейска агенция по морска безопасност (EMSA)

(371 590 )

 

— Европейска агенция по лекарствата (EMA)

(931 014 )

 

— Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)

(178 736 )

 

— Европейска прокуратура

(85 722 )

 

— Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)

(372 966 )

 

— Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

(280 021 )

 

— Европейска фондация за обучение (ETF)

(207 053 )

 

— Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

(145 246 )

 

— Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)

(938 536 )

 

— Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

(51 023 )

 

— Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

(93 508 )

 

— Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

(238 927 )

 

— Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

(1 308 384 )

 

— Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

(180 542 )

 

— Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)

(266 354 )

 

— Съвместно предприятие за горивни клетки и водород (FCH)

(43 633 )

 

— Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)

(199 351 )

 

— Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства (IMI)

(58 909 )

 

— Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

(477 179 )

 

— Съвместно предприятие за европейска железопътна система (SHIFT2RAIL)

(14 713 )

 

— Съвместно предприятие за ново поколение европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

(69 653 )

 

— Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)

(405 499 )

 

— Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

(292 743 )

 

Съд на Европейския съюз

 

5 521 000

Сметна палата

 

2 200 000

Европейски икономически и социален комитет

 

1 108 828

Европейски комитет на регионите

 

898 969

Европейски омбудсман

 

124 441

Европейски надзорен орган по защита на данните

 

140 000

Европейска служба за външна дейност

 

4 548 000

 

Общо

96 991 725

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 г. относно определянето на възнагражденията на председателя и на членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда, на председателя, членовете и секретаря на Общия съд, както и на председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ 187, 8.8.1967 г., стр. 1).

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 г. за определяне на възнагражденията на членовете на Сметната палата (ОВ L 268, 20.10.1977 г., стр. 1).

Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15).

Решение № 1247/2002/ЕО на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 1 юли 2002 г. относно статута и общите условия, регулиращи изпълнението на задълженията на Европейския надзорен орган по защита на данните (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 1).

Решение 2009/909/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на председателя на Европейския съвет (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 35).

Решение 2009/910/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 36).

Решение 2009/912/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване условията за работа на генералния секретар на Съвета на Европейския съюз (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 38).

Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета от 29 февруари 2016 г. за определяне на възнагражденията на високопоставените служители на ЕС, заемащи публична длъжност (ОВ L 58, 4.3.2016 г., стр. 1).

ГЛАВА 4 1 —   ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

4 1 0
Вноски на персонала по пенсионноосигурителната схема

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

499 822 021

492 600 810

473 594 981,37

Забележки

Приходите представляват вноските на персонала във финансирането на пенсионноосигурителната схема.

Парламент

 

67 037 700

Съвет

 

26 180 000

Комисия:

 

345 882 851

— Администрация

(199 882 000 )

 

— Научни изследвания и технологично развитие

(23 561 247 )

 

— Научни изследвания (непреки дейности)

(16 824 568 )

 

— Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

(3 289 000 )

 

— Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

(933 000 )

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB)

(5 582 000 )

 

— Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург (OIL)

(1 586 000 )

 

— Служба за управление и плащане по индивидуални права (РМО)

(2 907 000 )

 

— Служба за публикации на Европейския съюз (OP)

(4 639 000 )

 

— Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)

(707 722 )

 

— Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП)

(160 498 )

 

— Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC)

(159 812 )

 

— Съвместно предприятие „Чисто небе“ (CSJU)

(311 605 )

 

— Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

(412 204 )

 

— Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA)

(459 582 )

 

— Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

(2 555 261 )

 

— Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL)

(238 343 )

 

— Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

(481 928 )

 

— Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)

(1 429 098 )

 

— Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

(1 496 424 )

 

— Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA)

(6 340 890 )

 

— Европейски банков орган (ЕБО)

(1 488 883 )

 

— Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

(4 039 947 )

 

— Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDPC)