3.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 73/1


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2021/378

z 22. januára 2021

o uplatňovaní požiadaviek na povinné minimálne rezervy (prepracované znenie) (ECB/2021/1)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, najmä na jeho článok 19 ods.1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2531/98 z 23. novembra 1998, ktoré sa týka uplatnenia minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) (3) bolo niekoľkokrát podstatne zmenené. Keďže je potrebné uskutočniť ďalšie zmeny, toto nariadenie by sa v záujme zrozumiteľnosti malo prepracovať.

(2)

Európska centrálna banka (ECB) má podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 2531/98 právo zbierať od inštitúcií informácie potrebné na uplatňovanie požiadaviek na povinné minimálne rezervy a právo overovať presnosť a kvalitu informácií, ktoré inštitúcie poskytujú s cieľom preukázať dodržiavanie týchto požiadaviek. S cieľom znížiť celkové zaťaženie spojené s vykazovaním je vhodné, aby sa štatistické informácie týkajúce sa mesačnej bilancie zbierané podľa nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/379 (ECB/2021/2) (4) používali na pravidelný výpočet základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv úverových inštitúcií.

(3)

V súvislosti s viacerými záležitosťami týkajúcimi sa uplatňovania požiadaviek na povinné minimálne rezervy je potrebná väčšia transparentnosť a zrozumiteľnosť, najmä pokiaľ ide o: a) podmienky týkajúce sa uplatňovania požiadaviek na povinné minimálne rezervy na inštitúcie; b) skutočnosť, že národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro (ďalej len „národné centrálne banky eurozóny“), môžu rozhodnúť o pozastavení alebo vylúčení prístupu inštitúcií k operáciám Eurosystému na otvorenom trhu a automatickým operáciám Eurosystému (operácie menovej politiky Eurosystému); c) podmienky, za ktorých by sa finančné prostriedky mali započítavať ako rezervy na účely splnenia požiadaviek na povinné minimálne rezervy; d) požiadavky týkajúce sa žiadostí o povolenie na udržiavanie povinných minimálnych rezerv nepriamo prostredníctvom sprostredkovateľskej inštitúcie; e) podmienky pre odňatie povolenia na udržiavanie povinných minimálnych rezerv nepriamo prostredníctvom sprostredkovateľskej inštitúcie.

(4)

Na to, aby bol systém požiadaviek na povinné minimálne rezervy Eurosystému účinný, je tiež potrebné bližšie špecifikovať požiadavky na povinné minimálne rezervy, pokiaľ ide o výpočet, oznamovanie, uznanie a udržiavanie povinných minimálnych rezerv, ako aj vykazovanie a overovanie.

(5)

Je namieste, aby informácie o základni pre výpočet povinných minimálnych rezerv vykazované sprostredkovateľmi boli dostatočne podrobné s cieľom umožniť presné vykazovanie podľa nariadenia (EÚ) 2021/379 (ECB/2021/2). Okrem toho, ak je materskej inštitúcii udelené podľa tohto nariadenia povolenie vykazovať základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv na agregovanom základe, je vhodné, aby údaje o základni pre výpočet povinných minimálnych rezerv vykazovala na agregovanom základe príslušnej národnej centrálnej banke v súlade s nariadením (EÚ) 2021/379 (ECB/2021/2).

(6)

S cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi zabezpečením presnosti údajov o povinných minimálnych rezervách a bezproblémovým uplatňovaním regulačného rámca a s cieľom vyhnúť sa opätovnému vydávaniu príslušných platných a uplatniteľných povolení by všetci sprostredkovatelia, ktorým bolo udelené povolenie vykazovať základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv na agregovanom základe podľa nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9), mali mať možnosť pokračovať v takomto vykazovaní bez toho, aby museli požiadať o nové povolenie.

(7)

V súlade s článkom 19 ods. 1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky môže ECB vyžadovať, aby úverové inštitúcie usadené v členských štátoch, ktorých menou je euro (ďalej len „členské štáty eurozóny“), udržiavali povinné minimálne rezervy na účtoch v ECB a v národných centrálnych bankách eurozóny. Keďže úverové inštitúcie majú účty v národných centrálnych bankách vo svojej príslušnej jurisdikcii, je namieste, aby takéto rezervy boli udržiavané výlučne na účtoch v národných centrálnych bankách.

(8)

Nariadením (ES) č. 2531/98 a nariadením (ES) č. 2532/98 sa ustanovuje právomoc ECB ukladať sankcie za porušenie požiadaviek na štatistické vykazovanie vrátane nedodržania požiadaviek na povinné minimálne rezervy ustanovených v tomto nariadení.

(9)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné, aby sa ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sú zladené so zmenou vymedzenia pojmu „úverové inštitúcie“ v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (5) [podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 (6)], uplatňovali súčasne s uvedenou zmenou od 26. júna 2021. Z prevádzkových dôvodov je však potrebné stanoviť, že ustanovenia o udržiavaní povinných minimálnych rezerv sa uplatňujú od 28. júla 2021, prvého dňa piateho udržiavacieho obdobia v roku 2021,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie stanovuje požiadavky na povinné minimálne rezervy pre tieto inštitúcie:

a)

úverové inštitúcie:

i)

ktorým bolo udelené povolenie v súlade s článkom 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (7) alebo

ii)

ktoré sú oslobodené od povinnosti získať takéto povolenie podľa článku 2 ods. 5 smernice 2013/36/EÚ;

b)

pobočky úverových inštitúcií vrátane pobočiek zriadených v členských štátoch, ktorých menou je euro (členský štát eurozóny), ktoré sú pobočkami úverových inštitúcií, ktoré nemajú svoje sídlo ani ústredie v členskom štáte eurozóny; nepatria sem však pobočky zriadené mimo členského štátu eurozóny, ktoré sú pobočkami úverových inštitúcií usadených v členskom štáte eurozóny.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„povinné minimálne rezervy“ je objem prostriedkov, ktoré je inštitúcia povinná udržiavať ako rezervy na svojich účtoch rezerv v príslušnej národnej centrálnej banke;

2.

„požiadavky na povinné minimálne rezervy“ sú všetky požiadavky, ktoré sú inštitúcie povinné spĺňať podľa tohto nariadenia v súvislosti s povinnými minimálnymi rezervami, pokiaľ ide o výpočet, oznamovanie, uznanie a udržiavanie povinných minimálnych rezerv, ako aj vykazovanie a overovanie;

3.

„členský štát eurozóny“ je členský štát, ktorého menou je euro;

4.

„úverová inštitúcia“ je „úverová inštitúcia“, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

5.

„pobočka“ je pobočka, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 17 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

6.

„príslušná národná centrálna banka“ je národná centrálna banka členského štátu eurozóny, v ktorom je dotknutá inštitúcia rezidentom;

7.

„účty rezerv“ sú účty, na ktorých inštitúcia udržiava svoje rezervy v príslušnej národnej centrálnej banke;

8.

„základňa pre výpočet povinných minimálnych rezerv“ je súčet oprávnených záväzkov použitých na výpočet povinných minimálnych rezerv inštitúcie;

9.

„sadzba povinných minimálnych rezerv“ je percentuálna hodnota, ktorá sa uplatňuje na položky základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv inštitúcie;

10.

„udržiavacie obdobie“ je obdobie, za ktoré sa posudzuje dodržiavanie požiadaviek na povinné minimálne rezervy;

11.

„zostatok na konci dňa“ je stav rezerv v čase, keď sa uzavreli všetky platobné aktivity a vykonali sa účtovné záznamy, ktoré súvisia s prístupom k automatickým operáciám Eurosystému;

12.

„pracovný deň národnej centrálnej banky“ je každý deň, počas ktorého je dotknutá národná centrálna banka otvorená na účely uskutočňovania operácií menovej politiky Eurosystému;

13.

„pracovný dňom TARGET2“ je každý deň, počas ktorého je TARGET2 otvorený pre vyrovnanie platobných príkazov, ako je to vymedzené v usmernení Európskej centrálnej banky ECB/2012/27 (8);

14.

„rezident“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá rezidentom v členskom štáte eurozóny v zmysle článku 1 bodu 4 nariadenia Rady (ES) č. 2533/98 (9);

15.

„zlúčenie alebo splynutie“ je operácia, pri ktorej jedna inštitúcia alebo viaceré inštitúcie (nadobúdané inštitúcie), ktoré sa zrušujú bez likvidácie, prevedú všetky svoje aktíva a pasíva na inú úverovú inštitúciu (nadobúdajúca inštitúcia), ktorá môže byť novozaloženou úverovou inštitúciou;

16.

„rozdelenie“ je operácia, pri ktorej jedna inštitúcia alebo viaceré inštitúcie („rozdeľované inštitúcie“), ktoré sa zrušujú bez likvidácie, prevedú všetky svoje aktíva a pasíva na viac ako jednu inštitúciu („prijímajúca inštitúcia“), ktorá môže byť novozaloženou úverovou inštitúciou.

Článok 3

Udržiavanie povinných minimálnych rezerv

1.   Inštitúcie uvedené v článku 1 udržiavajú svoje povinné minimálne rezervy vypočítané v súlade s článkom 6 takto:

a)

priemerný zostatok na konci dňa na jednom alebo viacerých účtoch rezerv za udržiavacie obdobie sa rovná sume vypočítanej pre dané obdobie v súlade s článkom 6, alebo túto sumu presahuje;

b)

povinné minimálne rezervy sa udržiavajú na účtoch rezerv vedených v eurách v príslušných národných centrálnych bankách v každom členskom štáte eurozóny, v ktorom sú usadené;

c)

účty vyrovnania v národných centrálnych bankách sa môžu používať ako účty rezerv na účely tohto nariadenia;

d)

prostriedky, na ktoré sa vzťahujú zákonné, zmluvné, regulačné alebo iné obmedzenia, ktoré by inštitúcii bránili likvidovať, prevádzať, prideľovať tieto prostriedky alebo s nimi nakladať počas príslušného udržiavacieho obdobia, sú z povinných minimálnych rezerv vylúčené.

Na účely písmena d) inštitúcie bez zbytočného odkladu oznámia príslušnej národnej centrálnej banke akékoľvek obmedzenie uvedené v písmene d).

2.   Ak má inštitúcia niekoľko pobočiek v tom istom členskom štáte eurozóny, uplatňujú sa tieto ustanovenia:

a)

sídlo alebo ústredie, ak sa nachádza v tomto členskom štáte, musí spĺňať požiadavky na povinné minimálne rezervy stanovené v tomto článku pre tieto pobočky v tomto členskom štáte;

b)

táto inštitúcia určí jednu zo svojich pobočiek v tom istom členskom štáte na účely splnenia požiadaviek na povinné minimálne rezervy v tomto článku, ak v tomto členskom štáte nemá sídlo ani ústredie;

c)

na posúdenie, či sú splnené požiadavky odseku 1 písm. a) tohto článku, príslušná národná centrálna banka použije všetky zostatky, ktoré sú na konci dňa na účtoch rezerv pobočiek tejto inštitúcie v tom istom členskom štáte.

3.   Európska centrálna banka (ECB) uverejní na svojom webovom sídle tieto zoznamy:

a)

zoznam inštitúcií, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na povinné minimálne rezervy podľa tohto nariadenia;

b)

zoznam inštitúcií, ktoré sú vyňaté z požiadaviek na povinné minimálne rezervy podľa článku 4, s výnimkou inštitúcií uvedených v článku 4 ods. 2 písm. a) až c).

Článok 4

Vyňatie z požiadaviek na povinné minimálne rezervy

1.   Inštitúcie sú oslobodené od požiadaviek na povinné minimálne rezervy v článku 3, ak nastala ktorákoľvek z týchto skutočností:

a)

povolenie uvedené v článku 1 písm. a) bode i) bolo odňaté alebo sa ho inštitúcia vzdala, alebo

b)

vo vzťahu k inštitúcii prebieha likvidačné konanie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES (10).

2.   ECB môže na žiadosť príslušnej národnej centrálnej banky udeliť výnimky z požiadaviek na povinné minimálne rezervy v článku 3, ak nastala niektorá z týchto skutočností:

a)

na inštitúciu sa vzťahuje reorganizačné opatrenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES;

b)

na inštitúciu sa vzťahuje príkaz na zmrazenie prostriedkov uložený Úniou alebo členským štátom, alebo sa na ňu vzťahujú opatrenia prijaté Úniou podľa článku 75 zmluvy, ktoré spôsobujú obmedzenie schopnosti inštitúcie používať svoje prostriedky;

c)

ECB a národné centrálne banky (Eurosystém) pozastavili alebo vylúčili prístup dotknutej inštitúcie k operáciám Eurosystému na voľnom trhu alebo automatickým operáciám Eurosystému podľa usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) (11);

d)

nie je primerané od dotknutej inštitúcie vyžadovať dodržiavanie požiadavky na povinné minimálne rezervy.

Na účely písmena c) v prvom pododseku, ak Rada guvernérov ECB obnoví prístup inštitúcie k operáciám Eurosystému na voľnom trhu alebo automatickým operáciám Eurosystému podľa článku 158 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60), výnimka sa prestane uplatňovať od začiatku nasledujúceho udržiavacieho obdobia.

3.   Na účely udelenia výnimky v súlade s odsekom 2 písm. d) príslušné národné centrálne banky a ECB zohľadňujú všetky tieto skutočnosti:

a)

či je inštitúcia oprávnená plniť len funkcie na osobitné účely;

b)

či inštitúcia nesmie vykonávať aktívnu bankovú činnosť v rámci hospodárskej súťaže s inými úverovými inštitúciami;

c)

či je inštitúcia povinná mať všetky svoje vklady účelovo viazané pre regionálnu a/alebo medzinárodnú rozvojovú pomoc.

Na účely písm. a) je inštitúcia oprávnená plniť len funkcie na osobitné účely, ak vykonáva osobitné úlohy verejnej správy, alebo ak sa inštitúcii zákonom alebo štatútom zakazuje vykonávať činnosť úverových inštitúcií.

4.   Vyňatie z požiadaviek na povinné minimálne rezervy podľa tohto článku sa uplatňuje od začiatku udržiavacieho obdobia, v ktorom nastane príslušná udalosť.

Článok 5

Základňa pre výpočet povinných minimálnych rezerv

1.   Inštitúcie vypočítajú svoju základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv s použitím štatistických informácií o týchto záväzkoch vykazovaných podľa nariadenia (EÚ) 2021/379 (ECB/2021/2):

a)

vklady;

b)

vydané dlhové cenné papiere.

Ak má inštitúcia záväzky voči pobočke toho istého subjektu, ktorá sa nachádza mimo eurozóny, alebo voči sídlu alebo ústrediu toho istého subjektu, ktoré sa nachádza mimo eurozóny, zahrnú sa tieto záväzky do základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv.

2.   Zo základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv, ktorá sa vypočíta podľa odseku 1, sú vylúčené tieto záväzky:

a)

záväzky voči inej inštitúcii, ak:

i)

sa na túto inštitúciu vzťahujú požiadavky na povinné minimálne rezervy podľa tohto nariadenia a

ii)

táto inštitúcia nie je oslobodená od požiadaviek na povinné minimálne rezervy ani jej nebola udelená výnimka z požiadaviek na povinné minimálne rezervy podľa článku 4;

b)

záväzky voči ECB alebo národnej centrálnej banke členského štátu eurozóny.

3.   Ak sú zo základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv vylúčené záväzky v súlade s odsekom 2, inštitúcia:

a)

bez zbytočného odkladu oznámi príslušnej národnej centrálnej banke výšku vylúčených záväzkov;

b)

poskytne dôkazy o týchto záväzkoch;

c)

odpočíta sumu týchto záväzkov zo základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv po preukázaní výšky záväzkov príslušnej národnej centrálnej banke v súlade s písmenom b).

Na účely písmena b), ak inštitúcia nie je schopná preukázať príslušnej národnej centrálnej banke výšku záväzkov v kategórii „vydané dlhové cenné papiere“, uplatní táto inštitúcia na webovom sídle ECB uverejnený štandardný odpočet nesplatenej menovitej hodnoty dlhových cenných papierov, ktoré vydala a ktoré majú pôvodnú splatnosť do dvoch rokov vrátane.

4.   Pri stanovení štandardného odpočtu uplatňovaného na záväzky v rámci kategórie dlhových cenných papierov so splatnosťou do dvoch rokov v zmysle odseku 3 zohľadní ECB pomer na makroúrovni, ktorý platí v eurozóne medzi stavom príslušných nástrojov vydaných úverovými inštitúciami a udržiavaných inými úverovými inštitúciami, ECB a príslušnými národnými centrálnymi bankami a celkovou výškou zostatku takýchto nástrojov vydaných úverovými inštitúciami.

5.   Inštitúcie vypočítajú svoju základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv pre príslušné udržiavacie obdobie na základe údajov týkajúcich sa mesiaca, ktorý je dva mesiace pred mesiacom, v ktorom sa začína udržiavacie obdobie.

6.   Inštitúcie v zostatkovej časti, ako sú vymedzené v článku 2 nariadenia (EÚ) 2021/379 (ECB/2021/2), vypočítajú svoju základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv pre dve po sebe nasledujúce udržiavacie obdobia počnúc udržiavacím obdobím, ktoré sa začína v treťom mesiaci po skončení štvrťroka, na základe údajov ku koncu štvrťroka vykázaných v súlade s nariadením (EÚ) 2021/379 (ECB/2021/2). Tieto inštitúcie oznamujú príslušnej národnej centrálnej banke svoje povinné minimálne rezervy v súlade s článkom 7.

Článok 6

Výpočet povinných minimálnych rezerv

1.   Povinné minimálne rezervy, ktoré inštitúcie udržiavajú podľa článku 3, sa vypočítajú s použitím týchto sadzieb povinných minimálnych rezerv pre každý zo záväzkov základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv uvedenej v článku 5:

a)

sadzba povinných minimálnych rezerv 0 % sa uplatňuje na tieto kategórie uvedené v časti 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2021/379 (ECB/2021/2):

i)

vklady, ktoré spĺňajú jednu z týchto podmienok:

majú dohodnutú splatnosť dlhšiu ako dva roky,

majú výpovednú lehotu dlhšiu ako dva roky,

sú repo obchodmi;

ii)

vydané dlhové cenné papiere s pôvodnou splatnosťou dlhšou ako dva roky;

b)

sadzba povinných minimálnych rezerv vo výške 1 % sa uplatňuje na všetky ostatné záväzky, ktoré sú zahrnuté do základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv.

2.   Národné centrálne banky alebo inštitúcia odpočítavajú od výpočtu povinných minimálnych rezerv každej inštitúcie paušálnu odpočítateľnú položku vo výške 100 000 EUR pri zohľadnení požiadaviek uvedených v článkoch 10 až 12.

3.   Národné centrálne banky použijú povinné minimálne rezervy vypočítané v súlade s článkom 6 na:

a)

úročenie povinných minimálnych rezerv;

b)

posúdenie, či bol dodržaný článok 3 ods. 1 písm. a).

Článok 7

Oznamovanie povinných minimálnych rezerv

1.   Národné centrálne banky stanovia postup na oznamovanie individuálnych povinných minimálnych rezerv inštitúcií. Súčasťou tohto postupu je posúdenie, či povinné minimálne rezervy v súlade s článkom 6 vypočítava príslušná národná centrálna banka alebo inštitúcia.

2.   Ak povinné minimálne rezervy inštitúcie vypočítava podľa odseku 1 príslušná národná centrálna banka, uplatňujú sa všetky tieto ustanovenia:

a)

príslušná národná centrálna banka oznámi tejto inštitúcii výšku jej povinných minimálnych rezerv najneskôr tri pracovné dni národnej centrálnej banky pred začiatkom príslušného udržiavacieho obdobia;

b)

inštitúcia uzná výšku svojich povinných minimálnych rezerv najneskôr v posledný pracovný deň národnej centrálnej banky pred začiatkom príslušného udržiavacieho obdobia;

c)

ak inštitúcia neodpovie na oznámenie uvedené v písm. a) do konca pracovného dňa národnej centrálnej banky, ktorý predchádza začiatku udržiavacieho obdobia, uznanie uvedené v písmene b) sa považuje za uskutočnené a oznámená výška povinných minimálnych rezerv platí pre túto inštitúciu počas tohto udržiavacieho obdobia.

3.   Ak svoje povinné minimálne rezervy vypočítava podľa odseku 1 inštitúcia, uplatňujú sa všetky tieto ustanovenia:

a)

táto inštitúcia oznámi príslušnej národnej centrálnej banke výšku svojich povinných minimálnych rezerv najneskôr tri pracovné dni národnej centrálnej banky pred začiatkom príslušného udržiavacieho obdobia;

b)

príslušná národná centrálna banka uzná výšku povinných minimálnych rezerv tejto inštitúcie najneskôr v posledný pracovný deň národnej centrálnej banky pred začiatkom príslušného udržiavacieho obdobia.

c)

ak príslušná národná centrálna banka neodpovie na oznámenie uvedené v písmene a) do konca pracovného dňa národnej centrálnej banky, ktorý predchádza začiatku udržiavacieho obdobia, uznanie uvedené v písmene b) sa považuje za uskutočnené a oznámená výška povinných minimálnych rezerv platí pre túto inštitúciu počas tohto udržiavacieho obdobia.

4.   Na účely odsekov 2 a 3 môže príslušná národná centrálna banka určiť skorší dátum na oznámenie povinných minimálnych rezerv.

5.   Národné centrálne banky môžu pre inštitúcie stanoviť podmienky a lehoty na opravu ich základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv a povinných minimálnych rezerv oznámených v súlade s týmto článkom. Po uznaní povinných minimálnych rezerv uvedených v odsekoch 2 a 3 opravy nie sú povolené.

6.   Na vykonávanie postupov, ktoré sú uvedené v tomto článku, príslušné národné centrálne banky uverejňujú harmonogramy s lehotami na oznamovanie a uznanie údajov, ktoré sa týkajú výpočtu povinných minimálnych rezerv.

7.   Ak inštitúcia nevykáže štatistické informácie uvedené v nariadení (EÚ) 2021/379 (ECB/2021/2), príslušná národná centrálna banka odhadne povinné minimálne rezervy tejto inštitúcie pre príslušné udržiavacie obdobie na základe predchádzajúcich informácií vykázaných dotknutou inštitúciou a na základe ďalších relevantných informácií a oznámi inštitúcii výšku jej povinných minimálnych rezerv najmenej tri pracovné dni národnej centrálnej banky pred začiatkom príslušného udržiavacieho obdobia.

Článok 8

Udržiavacie obdobie

1.   Ak Rada guvernérov nestanoví inak, udržiavacie obdobie sa začína dňom vyrovnania hlavnej refinančnej operácie nasledujúcej po zasadnutí Rady guvernérov, predmetom ktorého je hodnotenie nastavenia menovej politiky, a končí sa dňom pred začiatkom nasledujúceho udržiavacieho obdobia.

2.   Výkonná rada ECB uverejní harmonogram udržiavacích období na webovom sídle ECB. Národné centrálne banky uverejnia tento kalendár aj na svojich webových sídlach. ECB a národné centrálne banky uverejnia tento kalendár najmenej tri mesiace pred začiatkom každého kalendárneho roka.

3.   Rada guvernérov môže uskutočniť zmeny v kalendári uvedenom v odseku 2. Zmenený kalendár sa uverejní na webových sídlach ECB a národných centrálnych bánk pred začiatkom udržiavacieho obdobia, na ktoré sa úprava vzťahuje.

Článok 9

Úročenie

1.   Príslušná národná centrálna banka úročí povinné minimálne rezervy na účtoch povinných minimálnych rezerv priemernou sadzbou pre hlavné refinančné operácie Eurosystému počas udržiavacieho obdobia (váženou podľa počtu kalendárnych dní) podľa tohto vzorca (výsledok sa zaokrúhľuje na najbližší cent):

Image 1

Image 2

Pričom:

Rt

=

úročenie, ktoré pripadá na povinné minimálne rezervy počas udržiavacieho obdobia t;

Ht

=

priemerné denné povinné minimálne rezervy počas udržiavacieho obdobia t;

nt

=

počet kalendárnych dní v udržiavacom období t;

rt

=

sadzba pre úročenie povinných minimálnych rezerv počas udržiavacieho obdobia t; sadzba sa štandardne zaokrúhľuje na dve desatinné miesta;

i

=

i-tý kalendárny deň udržiavacieho obdobia t;

MRi

=

hraničná úroková sadzba poslednej hlavnej refinančnej operácie uskutočnenej v kalendárny deň i alebo pred kalendárnym dňom i.

2.   Príslušná národná centrálna banka pripíše úroky z povinných minimálnych rezerv v druhý pracovný deň TARGET2 nasledujúci po skončení udržiavacieho obdobia, za ktoré sa úroky počítali.

Článok 10

Nepriame udržiavanie povinných minimálnych rezerv prostredníctvom sprostredkovateľaj

1.   Inštitúcia môže požiadať príslušnú národnú centrálnu banku o povolenie na udržiavanie všetkých svojich povinných minimálnych rezerv nepriamo prostredníctvom sprostredkovateľskej inštitúcie, ak táto sprostredkovateľská inštitúcia:

a)

je rezidentom toho istého členského štátu;

b)

je inštitúciou s povinnosťou udržiavať minimálne rezervy;

c)

okrem udržiavania povinných minimálnych rezerv pravidelne vykonáva určité administratívne úlohy (napr. finančné hospodárenie) pre túto inštitúciu.

2.   Na účely odseku 1, ak inštitúcia požiada o povolenie na udržiavanie všetkých svojich povinných minimálnych rezerv nepriamo prostredníctvom sprostredkovateľskej inštitúcie, uzavrie na tento účel s touto sprostredkovateľskou inštitúciou dohodu. Dohoda minimálne stanovuje:

a)

či si žiadateľ želá mať prístup k automatickým operáciám Eurosystému a operáciám Eurosystému na voľnom trhu;

b)

výpovednú lehotu v trvaní najmenej 12 mesiacov bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 10 ods. 7 písm. b).

Ak inštitúcia vypovedá dohodu v zmysle písm. b), oznámi to bez zbytočného odkladu príslušnej národnej centrálnej banke.

3.   Ak materská spoločnosť skupiny konsoliduje vo svojom štatistickom vykazovaní činnosť dcérskych spoločností, ktoré sú rezidentmi v tom istom členskom štáte v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/379 (ECB/2021/2, táto materská spoločnosť môže požiadať príslušnú národnú centrálnu banku o povolenie na udržiavanie povinných minimálnych rezerv skupiny ako sprostredkovateľ.

4.   Ak materská spoločnosť požiada o povolenie udržiavať povinné minimálne rezervy skupiny ako sprostredkovateľ podľa odseku 3, táto materská spoločnosť uzavrie s každou inštitúciou v tejto skupine dohodu o tom, že bude konať ako sprostredkovateľ. V týchto dohodách sa minimálne stanoví:

a)

či materská spoločnosť alebo dcérske spoločnosti budú mať prístup k automatickým operáciám Eurosystému a operáciám Eurosystému na voľnom trhu;

b)

výpovednú lehotu najmenej dvanásť mesiacov.

5.   Príslušná národná centrálna banka môže žiadajúcej inštitúcii udeliť povolenie na udržiavanie povinných minimálnych rezerv prostredníctvom sprostredkovateľa a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi dotknutej inštitúcii a sprostredkovateľskej inštitúcii. Takéto povolenie nadobúda účinnosť na začiatku prvého udržiavacieho obdobia, ktoré nasleduje po udelení povolenia, a zostáva v platnosti po dobu trvania dohody uvedenej v odseku 2 alebo 4 alebo do odňatia takéhoto povolenia podľa odsekov 7 a 8.

Povolenie na udržiavanie povinných minimálnych rezerv prostredníctvom sprostredkovateľa udelené inštitúcii podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) sa na účely tohto nariadenia považuje za udelené v súlade s týmto odsekom.

6.   Ak sprostredkovateľská inštitúcia udržiava povinné minimálne rezervy pre inú inštitúciu podľa tohto článku, udržiava tieto rezervy na svojich účtoch rezerv dodatočne k vlastným rezervám udržiavaným v súlade s týmto nariadením.

7.   ECB alebo príslušná národná centrálna banka môžu kedykoľvek odňať povolenie udelené podľa odseku 5, ak nastala ktorákoľvek z týchto skutočností:

a)

ktorákoľvek zo strán dohody uvedenej v odseku 2 alebo 4 nespĺňa požiadavky tohto nariadenia;

b)

ktorákoľvek zo strán dohody uvedenej v odseku 2 alebo 4 požiada o odňatie povolenia podľa tohto článku;

c)

už nie sú splnené podmienky pre nepriame udržiavanie povinných minimálnych rezerv, ktoré sú stanovené v odseku 1;

d)

existujú dôvody obozretnosti voči sprostredkovateľskej inštitúcii.

8.   Príslušná národná centrálna banka alebo ECB pri rozhodovaní, či odoberú povolenie podľa odseku 7, zohľadňujú:

a)

či sa strany dohody dohodli na ukončení dohody na základe vzájomnej dohody;

b)

či inštitúcia, ktorá udržiava svoje povinné minimálne rezervy nepriamo prostredníctvom sprostredkovateľa, je schopná splniť vlastné požiadavky na povinné minimálne rezervy.

9.   Ak príslušná národná centrálna banka alebo ECB odnímu povolenie podľa odseku 7, uplatňujú sa tieto ustanovenia:

a)

odňatie povolenia nadobúda účinnosť na konci udržiavacieho obdobia s výnimkou prípadov, keď je povolenie odňaté podľa odseku 7 písm. d);

b)

ak sa povolenie odníme podľa odseku 7 písm. d), odňatie povolenia sa stáva okamžite účinným a minimálna lehota na oznámenie stanovená v písmene c) tohto odseku sa neuplatňuje;

c)

príslušná národná centrálna banka alebo ECB informujú obe strany dohody uvedenej v odseku 2 alebo 4 o odňatí povolenia najmenej päť pracovných pred skončením posledného udržiavacieho obdobia, na ktoré sa povolenie vzťahuje.

10.   Ak ECB ukladá sankcie podľa nariadenia (ES) č. 2532/98, môže tieto sankcie uložiť sprostredkovateľskej inštitúcii a inštitúcii, pre ktorú sprostredkovateľská inštitúcia udržiava rezervy.

Článok 11

Agregované vykazovanie základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv

1.   Ak inštitúcia požiada príslušnú národnú centrálnu banku o povolenie udržiavať všetky svoje povinné minimálne rezervy nepriamo prostredníctvom materskej inštitúcie podľa článku 10 ods. 3, táto materská inštitúcia môže požiadať príslušnú národnú centrálnu banku o povolenie vykazovať svoju základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv a základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv inštitúcií v tejto skupine na agregovanom základe a v súlade s nariadením (EÚ) 2021/379 (ECB/2021/2). Národné centrálne banky môžu povoliť materským inštitúciám vykazovať základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv na agregovanom základe a v súlade s nariadením (EÚ) 2021/379 (ECB/2021/2).

2.   Ak materská inštitúcia požiada príslušnú národnú centrálnu banku o povolenie vykazovať základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv na agregovanom základe podľa odseku 1, príslušná národná centrálna banka zabezpečí, aby dohoda uvedená v článku 10 ods. 4 obsahovala uznanie prípadnej straty nároku na paušálnu odpočítateľnú položku uvedenú v článku 6 ods. 2 na individuálnej úrovni.

3.   Ak príslušná národná centrálna banka udelí materskej inštitúcii povolenie vykazovať základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv na agregovanom základe podľa odseku 1, bez zbytočného odkladu to oznámi príslušnej inštitúcii. Takéto povolenie je účinné od začiatku prvého udržiavacieho obdobia, ktoré nasleduje po udelení povolenia, a zostáva v platnosti po dobu platnosti dohody uvedenej v odseku 2 alebo do odňatia takéhoto povolenia.

4.   Ak príslušná národná centrálna banka udelí materskej inštitúcii povolenie vykazovať základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv na agregovanom základe podľa odseku 1, od povinných minimálnych rezerv udržiavaných sprostredkovateľskou inštitúciou sa automaticky odpočíta jedna paušálna odpočítateľná položka uvedená v článku 6 ods. 2

5.   Povolenie ECB na vykazovanie základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv na agregovanom základe udelené inštitúcii podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) sa považuje za platné a uplatniteľné na účely tohto nariadenia až do jeho odňatia.

Článok 12

Zlúčenie alebo splynutie a rozdelenie

1.   Ak zlúčenie alebo splynutie nadobudne účinnosť počas udržiavacieho obdobia, uplatňujú sa všetky tieto ustanovenia:

a)

nadobúdajúca inštitúcia musí splniť požiadavky tohto nariadenia za nadobúdanú inštitúciu;

b)

povinné minimálne rezervy nadobúdajúcej inštitúcie sa znížia o každú paušálnu odpočítateľnú položku uplatniteľnú podľa článku 6 ods. 2;

c)

Národné centrálne banky posudzujú, či inštitúcie spĺňajú požiadavky článku 3 ods. 1 písm. a), tak, že zohľadňujú všetky prostriedky, ktoré sú na konci dňa na účtoch rezerv nadobúdajúcich aj nadobúdaných inštitúcií.

2.   Počas udržiavacieho obdobia bezprostredne nasledujúceho po udržiavacom období uvedenom v odseku 1 sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

povinné minimálne rezervy nadobúdajúcej inštitúcie sa znížia v súlade s článkom 6 ods. 2 len o jednu paušálnu položku a

b)

povinné minimálne rezervy nadobúdajúcej inštitúcie sa vypočítajú na účely článku 6 s použitím základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv, ktorá agreguje základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv nadobúdaných inštitúcií a nadobúdajúcej inštitúcie.

Na účely písmena b) sa pri výpočte používajú základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv každej inštitúcie pre príslušné udržiavacie obdobie, ako keby k zlúčeniu alebo splynutiu nedošlo, a v súlade s pravidlami stanovenými v časti 2 prílohy III k nariadeniu (EÚ) 2021/379 (ECB/2021/2).

Prvý pododsek sa uplatňuje aj na nasledujúce udržiavacie obdobia, ak sú splnené podmienky uvedené v časti 2 odseku 4 prílohy III k nariadeniu (EÚ) 2021/379 (ECB/2021/2).

3.   Ak rozdelenie nadobudne účinnosť počas udržiavacieho obdobia, uplatňujú sa tieto ustanovenia:

a)

prijímajúce inštitúcie, ktoré sú úverovými inštitúciami, musia spĺňať požiadavky tohto nariadenia za rozdeľovanú inštitúciu;

b)

každá z prijímajúcich úverových inštitúcií musí spĺňať požiadavky tohto nariadenia pre tú časť základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv rozdeľovanej inštitúcie, ktorá je jej pridelená;

c)

rezervy udržiavané rozdeľovanou inštitúciou sa rozdelia proporčne medzi prijímajúce inštitúcie;

d)

paušálna odpočítateľná položka uvedená v článku 6 ods. 2 sa odpočíta od povinných minimálnych rezerv každej prijímajúcej inštitúcie.

4.   Počas udržiavacieho obdobia bezprostredne nasledujúceho po udržiavacom období, počas ktorého rozdelenie nadobudlo účinnosť, a až dovtedy, kým prijímajúce inštitúcie nevykážu svoje príslušné základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv v súlade s nariadením (EÚ) 2021/379 (ECB/2021/2), sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

každá z prijímajúcich inštitúcií musí spĺňať požiadavky tohto nariadenia pre tú časť základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv rozdeľovanej inštitúcie, ktorá je jej pridelená, a

b)

paušálna odpočítateľná položka uvedená v článku 6 ods. 2 sa odpočíta od povinných minimálnych rezerv každej prijímajúcej inštitúcie.

Článok 13

Delegovanie právomocí v prípade prijatia eura

1.   Ak členský štát prijme euro v súlade so zmluvou, Rada guvernérov týmto deleguje na Výkonnú radu právomoc rozhodnúť po zohľadnení stanoviska Výboru ESCB pre operácie na trhu o:

a)

dátumoch prechodného udržiavacieho obdobia pre uplatňovanie požiadaviek na povinné minimálne rezervy podľa článku 3 pre inštitúcie usadené v tomto členskom štáte, pričom prvým dňom obdobia je dátum prijatia eura v tomto členskom štáte;

b)

spôsobe výpočtu základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv uvedenej v článku 5 počas prechodného udržiavacieho obdobia uvedeného v písmene a);

c)

lehote pre výpočet a overenie povinných minimálnych rezerv pre prechodné udržiavacie obdobie inštitúciami, ktoré sú usadené v tomto členskom štáte, alebo príslušnou národnou centrálnou bankou.

Výkonná rada prijme a uverejní rozhodnutie podľa prvého pododseku najmenej dva mesiace pred dátumom prijatia eura v príslušnom členskom štáte a informuje o tom Radu guvernérov.

2.   Rada guvernérov tiež deleguje na Výkonnú radu právomoc umožniť, aby inštitúcie usadené v ostatných členských štátoch eurozóny odpočítali zo základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv pre príslušné udržiavacie obdobia počas prechodného udržiavacieho obdobia uvedeného v odseku 1 písm. a) a bezprostredne po ňom záväzky voči inštitúciám usadeným v členskom štáte, ktorý prijíma euro.

Ustanovenia prvého pododseku sa uplatňujú v prípade, že inštitúcie v členskom štáte, ktorý prijíma euro, nie sú v čase výpočtu povinných minimálnych rezerv na zozname inštitúcií uvedenom v článku 3 ods. 3 písm. a). V tomto prípade môžu rozhodnutia prijaté Výkonnou radou, ktoré umožňujú odpočítanie podľa tohto odseku, bližšie určiť spôsob výpočtu odpočtu takýchto záväzkov.

Článok 14

Overovanie

1.   Príslušné národné centrálne banky môžu v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2531/98 uplatniť právo na overenie presnosti a kvality informácií, ktoré inštitúcie poskytli o základni pre výpočet povinných minimálnych rezerv.

2.   Ak inštitúcia oznámi svoj výpočet povinných minimálnych rezerv podľa článku 7 ods. 3, príslušná národná centrálna banka overí presnosť tohto výpočtu a monitoruje súlad so štatistickými informáciami vykazovanými podľa nariadenia (EÚ) 2021/379 (ECB/2021/2).

Článok 15

Zrušovacie ustanovenie

1.   Nariadenie (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) sa zrušuje s účinnosťou od 26. Júna 2021.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe II.

Článok 16

Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť piatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 26. júna 2021. článok 3 sa však uplatňuje od 28. júla 2021, v prvý deň piateho udržiavacieho obdobia v roku 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Vo Frankfurte nad Mohanom 22. januára 2021

Za Radu guvernérov ECB

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4.

(3)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 z 12. septembra 2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9) (Ú. v. EÚ L 250, 2.10.2003, s. 10).

(4)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/379 z 22. januára 2021 o bilančných položkách úverových inštitúcií a sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2021/2) (pozri stranu 16 tohto úradného vestníka).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014 (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene a doplnení smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(8)  Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2012/27 z 5. decembra 2012 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (Ú. v. EÚ L 30, 30.1.2013, s. 1).

(9)  Nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (Ú. v. ES L 125, 5.5.2001, s. 15).

(11)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (Ú. v. EÚ L 91, 2.4.2015, s. 3).


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien

Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) (Ú. v. EÚ L 250, 2.10.2003, s. 10).

Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 1052/2008 (ECB/2008/10) (Ú. v. EÚ L 282, 25.10.2008, s. 14).

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1358/2011 (ECB/2011/26) (Ú. v. EÚ L 338, 21.12.2011, s. 51).

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1376/2014 (ECB/2014/52) (Ú. v. EÚ L 366, 20.12.2014, s. 79).

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/1705 (ECB/2016/26) (Ú. v. EÚ L 257, 23.9.2016, s. 10).


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 1745/2003

Toto nariadenie

článok 1

článok 2

článok 2 ods. 1

článok 1

článok 2 ods. 2 prvý pododsek

článok 4 ods. 1

článok 2 ods. 2 druhý pododsek

článok 4 ods. 2 a 3

článok 2 ods. 3

článok 3 ods. 3

článok 3 ods. 1 písm. d) a článok 3 ods. 4

článok 3 ods. 1

článok 5 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 5 ods. 2

článok 3 ods. 2a prvý pododsek

článok 5 ods. 3

článok 3 ods. 2a druhý pododsek

článok 5 ods. 4

článok 5 ods. 5

článok 3 ods. 3

článok 5 ods. 6

článok 3 ods. 4

článok 5 ods. 7

článok 4 ods. 1

článok 6 ods. 1 písm. a)

článok 4 ods. 2

článok 6 ods. 1 písm. b)

článok 5 ods. 1

článok 6 ods. 1 úvodná veta a článok 6 ods. 3

článok 5 ods. 2

článok 6 ods. 2

článok 5 ods. 3

článok 7 ods. 1 až 5

článok 5 ods. 4

článok 7 ods. 6

článok 5 ods. 5

článok 7 ods. 7

článok 6 ods. 1 prvá a druhá veta

článok 3 ods. 1 písm. b)

článok 6 ods. 1 tretia veta

článok 3 ods. 1 písm. c)

článok 6 ods. 2

článok 3 ods. 1 písm. a)

článok 6 ods. 3

článok 3 ods. 2

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9

článok 14 ods. 1

článok 10 ods. 1 a 2

článok 10 ods. 1 a 2; článok 10 ods. 5

článok 10 ods. 3

článok 10 ods. 6 a 10

článok 10 ods. 4

článok 10 ods. 7 a článok 10 ods. 9 písm. a) a c)

článok 10 ods. 5

článok 10 ods. 9 písm. b)

článok 10 ods. 4 až 5 a 8

článok 10 ods. 6

odôvodnenie 5, článok 14 ods. 2

článok 11

článok 11

článok 12

článok 13

článok 12

článok 13a

článok 13

článok 14

článok 15

 

článok 15

článok 16

prílohy I a II