52011PC0860

Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cistí Caipitil Fiontair Eorpacha /* COIM/2011/0860 leagan deireanach - 2011/0417 (COD) */


MEABHRÁN MÍNIÚCHÁIN

1. COMHTHÉACS AN TOGRA

I gcomparáid le lárionaid ardteicneolaíochta agus nuálaíochta atá in iomaíocht leis, go háirithe na Stáit Aontaithe, tá tionscal caipitil fiontair na hEorpa ilroinnte agus scaipthe. Fágann an ilroinnt agus an scaipeadh sin go mbíonn drogall, drogall a bhfuil tábhacht staidrimh ag baint leis, ar infheisteoirí infheistiú a dhéanamh i gciste caipitil fiontair: Tá córais ar leith ag roinnt Ballstát do na cistí seo, córais a bhfuil rialacha ag gabháil leo maidir le comhdhéanamh punainne, teicnící infheistíochta agus spriocanna infheistíochta. Níl córais ar leith den chineál sin ag formhór na mBallstát, áfach, agus is é an chaoi a ndéanann siad rialacha ginearálta a bhaineann le dlí na gcuideachtaí agus oibleagáidí i leith réamheolairí a chur i bhfeidhm maidir le gníomhaíochtaí gach bainisteora ciste ar mian leis 'láithrithe príobháideacha' caipitil fiontair a thairiscint ar dhlínse na mBallstát sin.

De thoradh na hilroinnte rialála, is deacair agus is costasach d'infheisteoirí 'caipitil fiontair' ionchasacha amhail daoine saibhre, cistí pinsin nó cuideachtaí árachais cuid dá n‑infheistíochtaí a chur i dtreo caipitil fiontair. Ina theannta sin, cuireann an ilroinnt rialála bac le cistí caipitil fiontair speisialaithe méideanna móra caipitil a thiomsú thar sáile.

Tá dlúthbhaint ag an bhfadhb sin le ceist eile, i.e. leordhóthanacht na gcistí a thiomnaíonn an Eoraip do thionscail nuathionscanta nuálaíocha. Le linn na tréimhse 2003–2010 thiomnaigh na Stáit Aontaithe tuairim is EUR 131 billiún do chistí caipitil fiontair, os a choinne sin níor thiomsaigh cistí caipitil fiontair Eorpacha ach EUR 28 billiún le linn na tréimhse céanna.

I láthair na huaire is fearr le hinfheisteoirí ionchasacha cothromas príobháideach thar chistí caipitil fiontair. Le linn na tréimhse tagartha 2003–2010, EUR 64 billiún an méid bhí sna cistí a tiomsaíodh do chaipitil fiontair, as iomlán EUR 437 billiún a infheistíodh i gcothromas príobháideach go ginearálta, i.e. gan ach 14.6 % ag caipitil fiontair agus 85.4 % ag cothromas príobháideach. Gach bliain le linn na tréimhse tagartha sin, ba mhó i bhfad an t-airgead a thiomsaigh cothromas príobháideach ná an t-airgead a thiomsaigh caipiteal fiontair.

A fhad a mhairfidh an claonadh sin i leith cothromais phríobháidigh (earnáil a infheistíonn i gcuideachtaí aibí agus a eagraíonn ceannaigh thar barr amach le giaráil), ní chuirfear cistí atá ar fáil chuig airgeadais cothromais le haghaidh fiontar síl agus fiontar nuathionscanta atá ag staid ina bhfuil a bhforás corparáideach idir dhá cheann na meá. An easpa acmhainní airgeadais a thiomnaítear do chaipiteal fiontair, sin is cúis dhíreach leis an meánchiste caipitil fiontair Eorpach a bheith níos lú ná an mhéid optamach.

Tá méid an mheánchiste caipitil fiontair Eorpaigh go mór faoi bhun mhéid optamach an chineáil seo ionstraime cistiúcháin. EUR 130 milliún de shócmhainní arna mbainistiú a thiomsaíonn an méanchiste caipitil fiontair Meiriceánach; EUR 60 milliún an méid a thiomsaíonn meánchiste Eorpach den chineál céanna.

Dá bhrí sin, tá ról imeallach ag caipiteal fiontair faoi láthair i maoiniú fiontair bheaga agus mhéanmhéide (FBManna). Ar iasachtaí bainc go príomha a bhraitheann FBManna, óir iasachtaí bainc atá in 80 % dá maoiniú; os a choinne sin ní sholáthraíonn speisialtóirí i gcaipiteal fiontair ach 2 % dá maoiniú. Is é 14 % an figiúr comhfhreagrach sna Stáit Aontaithe.

Díol mór spéis na figiúirí sin go háirithe nuair a chuirtear san áireamh go raibh ar go leor FBManna rátaí níos airde úis a íoc ar iasachtaí bainc ó thosaigh an ghéarchéim airgeadais in 2008–2009[1]. Ina theannta sin, de dheasca ghéarchéim airgeadais 2008–2009 tá laghdú mór tagtha ar na línte creidmheasa a thugann bainc do FBManna agus ar na síntí a chuireann na bainc leis na línte sin, rud a fhágann go bhfuil géarghá ag FMBanna le foinsí eile maoiniúcháin[2]. In ainneoin sin, de cheal acmhainní caipitil leordhóthanacha, ní rabhthas in ann caipiteal fiontair a úsáid chun an gá sin a shásamh.

In éagmais earnáil caipitil fiontair atá éifeachtúil, níl a oiread cumas tráchtála ag lucht nuálaíochta ná ag fiontair nuálaíocha san Eoraip agus a d'fhéadfadh a bheith acu, rud a bhfuil drochthionchar aige ar iomaíochas domhanda na hEorpa. Is féidir é sin a fheiceáil ach comparáid a dhéanamh idir an tábhacht choibhéiseach atá ag infheistíochtaí caipitil fiontair mar uirlis infheistíochta (arna shloinneadh ina chéatadán den OTI) i margadh sárnualaíoch amhail margadh Stáit Aontaithe Mheiriceá (0.14 %) agus san Eoraip (0.03 % ar an meán).

Comhdhearbhaítear an anailís sin le scrúdú ar an bpunann ginearálta de chistí caipitil fiontair a bhainistíonn bainisteoir ciste ar leith. De réir na figiúirí is déanaí atá le fáil ón European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) (an Cumann Eorpach um Chothromas Príobháideach agus Caipiteal Fiontair), bainistíonn 98 % de bhainisteoirí cistí caipitil fiontair Eorpacha punanna cistí atá faoi bhun na tairsí EUR 500 milliún atá leagtha síos sa Treoir maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha[3].

Tá sé sár-riachtanach, dá bhrí sin, dul i ngleic leis na fadhbanna sin agus tacú le fiontraithe Eorpacha. Cuspóir de chuid na straitéise 'Eoraip 2020'[4] is ea margadh caipitil fiontair lán de bhrí a bhaint amach, agus d'iarr Comhairle Eorpach Fheabhra 2011 go gcuirfí deireadh leis na constaicí atá fanta le caipiteal fiontair trasteorann. Chuige sin, thug an Coimisiún Eorpach gealltanas sa Ghníomh um an Margadh Aonair[5] go bhféachfadh sé chuige, faoin mbliain 2012, go bhféadfadh cistí caipitil fiontair caipiteal a caipiteal a thiomsú agus infheistiú gan srian ar fud an AE, beag beann ar an mBallstát ina bhfuil na cistí sin bunaithe. Tá ceapadh creata nua do chistí caipitil fiontair ina phríomhthosaíocht sa phlean gníomhaíochta do FBManna [an tagairt le cur isteach], plean arb é is aidhm leis fás FBManna a chothú trí bhíthin an rochtain atá acu ar mhaoiniú a fheabhsú. Ina cheann sin, sa teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal 'Treochlár um chobhsaíocht agus fás', arna ghlacadh an 12 Deireadh Fómhair 2011, dúradh go bhfuil sé ríthábhachtach rochtain ar chaipiteal fiontair a éascú d'fhonn fás a chothú san AE, agus is i ngeall air sin a iarradh sa teachtaireacht sin na tograí ábhartha ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a ghlacadh go mear[6].

Téann an Rialachán atá beartaithe i ngleic leis na fadhbanna sin. Tógfaidh sé isteach ceanglais aonfhoirmeacha maidir le bainisteoirí gnóthas comhinfheistíochta a fheidhmíonn faoin ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach'. Tógfaidh sé isteach ceanglais maidir leis an bpunann infheistíochta, maidir le teicnící infheistíochta agus maidir leis na gnóthais incháilithe a bhféadfaidh ciste caipitil fiontair incháilithe aimsiú orthu. Tógfaidh sé isteach, leis, rialacha aonfhoirmeacha maidir leis na catagóirí infheisteoirí a fhéadfaidh cistí caipitil fiontair cáilitheacha aimsiú orthu agus maidir le heagrú inmheánach na mbainisteoirí a mhargaíonn na cistí cáilitheacha sin. Ós rud é go mbeidh bainisteoirí gnóthas comhinfheistíochta a fheidhmíonn faoin ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' faoi réir rialacha comhionanna ar leith ar fud an AE, tairbheoidh rachaidh coinníollacha aonfhoirmeacha maidir clárú agus pas uile-Eorpach a bheith ann chun sochair dóibh, rud a bheidh ina chuidiú cothrom iomaíochta a chur i bhfeidhm do rannpháirtí uile an mhargaidh caipitil fiontair.

Féadann rialacha aonfhoirmeacha maidir le cistí caipitil fiontair a bheith ina spreagadh mór le forbairt a dhéanamh ar réimsí eile de rialáil infheistíochtaí caipitil fiontair. I gcreataí stuamachta maidir le cuideachtaí árachais (Sócmhainneacht II) agus bainc (an Rialachán agus an Treoir maidir le Ceanglais Chaipitil) caitear le hinfheistíochtaí caipitil fiontair mar a bheadh oibríochtaí ardriosca ann chun críocha ceanglais chaipitil a ríomh. Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar thionchar na gceanglas sin, d'fhonn a fháil amach an gá iad a athrú sa mheántéarma nó san fhadtéarma. B'fhusa, b'fhéidir, an measúnú sin a dhéanamh ach creat uile-Eorpach do chistí caipitil fiontair go rialacha aonfhoirmeacha a bhunú maidir le comhdhéanamh punann agus coinníollacha oibríochtúla, mar atá beartaithe sa Rialachán seo.

Cuireadh rud eile i dtábhacht sa phlean gníomhaíochta do FBManna, is é sin go mbeadh sainmhíniú comónta ar chiste caipitil fiontair ina chéadchéim fhónta le dul i mbun plé níos mionsonraithe leis na Ballstáit féachaint na fadbhanna cánach a d'fhéadfadh bac a chur le hinfheistiú trasteorann a réiteach. In 2012 críochnóidh an Coimisiún an scrúdú ar na bacainní cánach atá le hinfheistiú trasteorann i bhfiontar caipitil féachaint réitigh a mholadh in 2013 a bheidh de chuspóir acu deireadh a chur leis na bacainní sin, agus san am céanna, seachaint cánach agus imghabháil cánach a chosc. Cé go bhfuil na réitigh sin neamhspleách ar an Rialachán seo, tá siad ina gcomhlánú tábhachtach air, agus tá siad ag teastáil chun margadh lánfheidhmeach a chur ar bun do chaipiteal fiontair agus do FMBanna laistigh den AE. D'áiritheodh sé sin sruthanna leordhóthanacha caipitil do chistí caipitil fiontair, agus sa deireadh thiar thall, do na gnóthais phunainne cháilitheacha ina n-infheistíonn na cistí.

Tá an Rialachán atá beartaithe ina chomhlánú ar an Rialachán atá beartaithe maidir le cistí Eorpacha um fhiontraíocht shóisialta. Is éard is aidhm don dá thogra cuspóirí éagsúla a bhaint amach, agus má ghlactar an dá cheann acu, comhairfidh siad lena chéile agus iad neamhspleách lena chéile sa dlí.

2. TORTHAÍ AN CHOMHAIRLIÚCHÁIN LEIS NA PÁIRTITHE LEASMHARA AGUS NA MEASÚNUITHE TIONCHAIR 2.1. Comhairliúchán le páirtithe leasmhara

Cuireadh tús leis an obair ar chaipiteal fiontair siar in 1998 tráth a d'aithin an Coimisiún ina Theachtaireacht 'Plean Gníomhaíochta maidir le Caipiteal Riosca' an tábhacht a bhaineann le margadh caipitil dea-fheidhmeach[7], agus caipiteal fiontair ina chuid bhunúsach de sin[8]. Ó shin i leith tá tuilleadh fianaise bailithe ag an gCoimisiún ó cheardlanna speisialta, ó chomhairliúcháin agus ó ghrúpaí saineolaithe, chun aghaidh a thabhairt ar na bacainní dlí, cánach agus rialála atá ag cur coisc ar dhea-fheidhmiú na margaí caipitil fiontair.

An 15 Meitheamh 2011 sheol seirbhísí an Choimisiúin comhairliúchán poiblí[9] maidir le príomheilimintí de chreata féideartha Eorpach do chistí caipitil fiontair; dúnadh an comhairliúchán an 10 Lúnasa 2011. Fuarthas 48 aighneacht agus is féidir iad a cheadú ar an suíomh gréasáin seo:         http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/venture_capital_en.htm.

2.2. Measúnú tionchair

I gcomhréir lena bheartas 'Rialáil Níos Fearr', rinne an Coimisiún measúnú tionchair ar na roghanna beartais. Tá raon leathan roghanna ann:

· Pas caipitil fiontair nua a thabhairt isteach faoi Threoir 2011/61/CE;

· Tairseacha Threoir 2011/61/CE a ísliú nó deireadh a chur leo;

· Rialacha speisialta a chruthú le haghaidh caipitil fiontair mar chuid d'fhorálacha cur chun feidhme Threoir 2011/61/CE ('leibhéal 2);

· Pas caipitil fiontair a chruthú a bheadh ina ionstraim dlí neamhspleách;

· Líonra riaracháin a chruthú chun aitheantas frithpháirteach rialacha náisiúnta maidir le caipiteal fiontar nó 'láithrithe príobháideacha' a athneartú.

Rinneadh anailís ar na roghanna sin ní amháin i bhfianaise chuspóirí ginearálta an tionscnaimh seo, eadhon FBManna Eorpacha a dhéanamh níos iomaíche sa mhargadh domhanda, ach i bhfianaise a spriocanna sonracha agus oibríochtúla freisin: (i) sainmhíniú Eorpach ar 'chiste caipitil fiontair' a bhunú; (ii) córas Eorpach a chruthú a chuirfeadh chun cinn tiomsú airgid trasteorann na gcistí sin; (iii) cur chuige comónta a cheapadh maidir leis na cistí sin a rialú, lena n-áirítear líonra a chruthú ar mhaithe le comhoibriú rialála agus maoirsiú á dhéanamh orthu.

Rinneadh anailís ar thionchair na roghanna éagsúla freisin, lena n-áirítear a gcostais agus a mbuntáistí a fhad a bhaineann le bainisteoirí cistí caipitil fiontair, FMBanna, an tsochaí, an geilleagar ina iomláine, an comhshaol, agus an domhan mór. Thángthas ar an gconclúid san anailís sin gurbh é rud ab fhearr a chruthú pas caipitil fiontair a bheadh ina ionstraim dlí neamhspleách. Meastar go rachaidh rogha na tosaíochta ar sochar do bhainisteoirí cistí caipitil fiontair sa mhéid is go gcuirfidh sé feabhas ar na dálaí ina n-oibríonn siad san AE agus go mbeidh mar thoradh air sin comhlíonadh agus laghdú ar chostais riaracháin agus deiseanna nua tiomsaithe airgid a theacht chun cinn. Tuilleadh deiseanna gnó agus tuilleadh maoiniú a bheidh dírithe ar FMBanna nua agus nuálaíocha a thiocfaidh as sin, rud a chothóidh iomaíochas an gheilleagair Eorpaigh agus a chuirfidh borradh faoi.

Ní mór na barúlacha a chuir Bord an Mheasúnaithe Tionchair uaidh an 11 Samhain a chur san áireamh. Go háirithe, is fearrde an anailís ar na fadhbanna an míniú ar a mhéid atá ilroinnt na rialacha san AE ina chúis leis na leibhéil ísle de thiomsú caipitil trasteorann. Is soiléire an nasc idir na roghanna agus na fadbhanna arna sainaithint agus is mine an anailís a rinneadh ar thionchar na roghanna sin. Ar deireadh, tá soiléiriú déanta ar na socruithe maidir le faireachán agus comhlíonadh.

3. EILIMINTÍ DLÍ AN TOGRA 3.1. Bunús dlí

Tá an togra bunaithe ar Airteagal 114 den CFAE toisc gurb é sin an bunús dlí is iomchuí sa réimse seo. Is éard is príomhaidhm an togra feabhas a chur ar iontaofacht agus ar dheimhnitheacht dhlíthiúil gníomhaíochtaí margaíochta a dhéanann oibreoirí a úsáideann an t‑ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontar Eorpach'. D'fhonn an aidhm sin a bhaint amach, tá á dtabhairt isteach ag an togra caighdeáin aonfhoirmeacha maidir le comhdhéanamh punainne 'Cistí Caipitil Fiontair Eorpacha', na hionstraimí infheistíochta a fhéadfaidh na cistí sin a úsáid, agus na spriocanna infheistíochta atá incháilithe do mhaoiniú ó na cistí comhinfheistíochta a úsáideann an t-ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontar Eorpach'.

Tá á dtabhairt isteach ag an togra, leis, rialacha aonfhoirmeacha maidir leis na catagóirí infheisteoirí a mheastar a bheith incháilithe infheistiú i 'gCistí Caipitil Fiontar Eorpach'. Meastar gur Rialachán an ionstraim dlí is iomchuí le rialacha aonfhoirmeacha a thabhairt isteach a bheadh infheidhme maidir le rannpháirtithe uile an mhargaidh, is é sin infheisteoirí caipitil fiontair, cistí caipitil fiontair agus na cuideachtaí a n-aimsíonn na cistí sin orthu. Meastar gur Rialachán, arís, an ionstraim dlí is iomchuí le rialacha aonfhoirmeacha a cheapadh maidir le cé is féidir bheith ina infheisteoir caipitil, maidir le cé is féidir an t‑ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' a úsáid, agus maidir leis na cineálacha gnóthais is féidir maoiniú a fháil ó na cistí cáilitheacha sin. Ar deireadh, meastar gur Rialachán an ionstraim is iomchuí dlí lena áirithiú go mbeidh gach rannpháirtí faoi réir ceanglas aonfhoirmeach maidir le glacadh le 'Cistí Caipitil Fiontair Eorpacha', lena straitéisí infheistíochta agus lena n-uirlisí infheistíochta.

3.2. Coimhdeacht agus comhréireacht

Is éard is aidhm bhunúsach an togra cúinsí margaíochta iontaofa, sábháilte agus cobhsaí ó thaobh dlí de a chruthú do mhargú cistí caipitil fiontair Eorpacha. Maidir le cinneadh buntréithe ciste caipitil fiontair Eorpaigh, i dtéarmaí comhdhéanamh punainne, uirlisí agus spriocanna infheistíochta, agus grúpaí d'infheisteoirí incháilithe, ní féidir é a fhágáil faoi na Ballstáit óir is é toradh a bheadh air sin na critéir sin a bheith á gcur i bhfeidhm go míréireach ar fud an AE. Dá bhrí sin, ba cheart sainmhínithe agus ceanglais oibríochtúla aonfhoirmeacha bheith ina gcuid dhílis de chur ar bun tacair chomhrialacha maidir leis an margadh Eorpach do chistí caipitil fiontair an AE agus maidir le bainisteoirí na gcistí sin. Ina theannta sin, na bainisteoirí cistí comhinfheistíochta a oibríonn sa mhargadh seo agus a úsáideann an t-ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach', caithfidh siad go léir bheith faoi réir na gceanglas céanna maidir le heagrú agus maidir le gnó a dhéanamh.

A fhad a bhaineann le clárú agus maoirsiú bhainisteoirí 'Cistí Caipitil Fiontair Eorpacha', is éard is aidhm don togra cothromaíocht a bhaint amach idir an gá le maoirsiú éifeachtach ar chistí caipitil fiontair, leas na n-údarás náisiúnta inniúil ina bhfuil sainchónaí na gcistí sin nó ina dtairgtear iad do chatagóirí incháilithe infheisteoirí agus ról comhordúcháin an ÚEUM. D'fhonn próiseas rianúil maoirseachta a chruthú, déanfaidh údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil sainchónaí bhainisteoir an 'Chiste Caipitil Fiontair Eorpaigh' na doiciméid chlárúcháin atá curtha isteach ag an mbainisteoir is iarratasóir a fhíorú, agus, tar éis dó a mheas an leor an ráthaíocht atá tugtha ag an iarratasóir maidir lena chumas ceanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh, cláróidh sé an t-iarratasóir. Agus é ag déanamh maoirsiú ar an mbainisteoir cláraithe, comhoibreoidh an t-údarás inniúil a chláraigh an bainisteoir le húdaráis inniúla na mBallstát sin ina margaítear an ciste cáilitheach. Beidh bunachar sonraí lárnach ag an ÚEUM ina mbeidh liosta de na bainisteoirí cláraithe go léir atá cáilithe an t-ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' a úsáid.

Maidir le comhréireacht, tá cothromaíocht sa togra idir leas an phobail, is é sin forbairt margaí caipitil fiontair atá níos leachtaí a chur chun cinn, agus cost-éifeachtúlach na mbeart atá beartaithe. Sa mhéid is go bhfuil foráil déanta sa togra maidir le córas simplí clárúcháin tá lánaird tugtha ar an ngá atá le cothromú a bheith ann idir sábháilteacht agus iontaofacht úsáid an ainmnithe 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpaigh' ar thaobh, agus ar an taobh eile, feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh caipitil fiontair agus an costas atá ar gheallsealbhóirí.

3.3. Comhlíonadh Airteagal 290 agus Airteagal 291 den CFAE

An 23 Meán fómhair 2009, ghlac an Coimisiún tograí le haghaidh Rialachán lenar bunaíodh an ÚBE, an UAPGE agus an ÚEUM. I dtaca leis sin is mian leis an gCoimisiún a thabhairt chun cuimhne na Ráitis maidir le hAirteagal 290 agus Airteagal 291 de Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a rinne sé agus é ag glacadh na Rialachán lenar bunaíodh na hÚdaráis Mhaoirseachta Eorpacha: “Maidir leis an bpróiseas chun glacadh le caighdeáin rialála, leagann an Coimisiún béim ar nádúr uathúil earnáil na seirbhísí airgeadais, rud a thagann as struchtúr Lamfalussy agus rud ar tugadh aitheantas sainráite dó i nDearbhú 39 i gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Mar sin féin, tá móramhras ar an gCoimisiún i dtaobh na srianta ar a ról agus é ag glacadh gníomhartha tarmligthe agus beart cur chun feidhme a bheith ag teacht le hAirteagal 290 agus le hAirteagal 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh”.

3.4. Cur i láthair an togra

Airteagal 1 – Raon Feidhme

Déanann Airteagal 1 teorainneacha an Rialacháin atá beartaithe a shainiú. Cuirtear i bhfios go soiléir san Airteagal seo gur do bhainisteoirí cistí a chomhlíonann tacar aonfhoirmeach de chritéir cháilíochta is infheidhme maidir le margú a gcistí caipitil fiontair ar fud an Aontais, agus dóibhsean amháin, atá an t-ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach'. Ar an dóigh sin cuireann sé béim ar an gcuspóir an coincheap 'ciste caipitil fiontair incháilitheach' a shainiú go haonfhoirmeach, agus, trína bhíthin sin, margú rianúil na gcistí sin ar fud an Aontais a áirithiú.

Airteagal 2 - Raon feidhme

Sonraítear in Airteagal 2 go bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir le bainisteoirí gnóthas comhinfheistíochta arna sainiú in Airteagal 3(b) den Rialachán seo, ar chuntar go bhfuil na bainisteoirí sin bunaithe san Aontas agus go bhfuil siad cláraithe le húdarás inniúil a Bhallstáit bhaile i gcomhréir le Treoir 2011/61/CE agus go mbainistíonn siad punanna de chistí caipitil fiontair cáilitheacha nach bhfuil na sócmhainní iontu atá á mbainistiú níos mó tairseach EUR 500 milliún.

Airteagal 3 – Sainmhínithe

Tá in Airteagal 3 na sainmhínithe riachtanacha lena sainítear raon feidhme an Rialacháin atá beartaithe. Sainítear coincheapa bunúsacha amhail an ciste caipitil fiontair cáilitheach, na huirlisí infheistíochta cáilitheacha spriocanna infheistíochta cáilitheacha. Go bunúsach, is éard is aidhm do na sainmhínithe sin teorann shoiléir a tharraingt idir ciste caipitil fiontair cáilitheach agus cistí infheistíochta eile nach bhfuil a straitéisí infheistíochta chomh speisialaithe céanna, mar shampla cothromas príobháideach.

I gcomhréir leis an gcuspóir sainiú beacht a dhéanamh ar na cistí cáilitheacha a dtairbheoidh bainisteoir ciste caipitil de chearta an Rialacháin seo ina leith, tá coinníoll in Airteagal 3 mír (a) gurb éard a bheidh i gciste caipitil fiontair cáilitheach ciste a thiomnaíonn ar a laghad 70 % dá ranníocaíochtaí caipitil comhiomlána agus dá chaipiteal tiomanta neamhghlaoite d'infheistíochtaí in FMBanna a eisíonn ionstraimí cothromais nó cuasachothromais go díreach don infheisteoir caipitil fiontair ('spriocanna infheistíochta'). Ciallaíonn sé sin, mar shampla, nach mór costais oibríochtúla atá le muirear ar an gciste caipitil fiontair cáilitheach, arna chomhaontú sin leis na hinfheisteoirí, nach mór iad a íoc as an 30 % de ranníocaíochtaí caipitil tiomnaithe atá fanta.

Tá sé tábhachtach a shoiléiriú go gcaithfidh an ciste caipitil fiontair na hionstraimí a fháil go díreach ón FBM eisiúna. Cosaint nach féidir déanamh dá huireasa is ea an fháil dhíreach sin ó tharla gurb é is aidhm léi dealú a dhéanamh idir cistí caipitil fiontair cáilitheacha agus an chatagóir mhór de chistí cothromais phríobháidigh (a thrádálann urrúis eisithe ar mhargaí tánaisteacha). Tá breis sainmhínithe in Airteagal 3 is gá chun an Rialachán atá beartaithe a chur chun feidhme.

Airteagal 4 – Úsáid an ainmnithe 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpaigh'

Tá in Airteagal 4 an prionsabal ríthábhachtach gurb iad na cistí a chomhlíonann na critéir aonfhoirmeacha a leagtar síos leis an Rialachán seo, agus iad sin amháin, atá i dteideal an t‑ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair' a úsáid chun cistí caipitil fiontair a mhargú ar fud an Aontais.

Airteagal 5 – Comhdhéanamh punainne

Tá in Airteagal 5 foráil mhionsonrach maidir leis an gcineál comhdhéanaimh phunainne a bheidh ag Ciste Caipitil Fiontair Eorpach. Ina leith sin, tá rialacha aonfhoirmeacha in Airteagal 5 maidir le spriocanna infheistíochta cistí caipitil fiontair incháilitheacha, maidir le hurilisí infheistíochta incháilitheacha, agus maidir leis na teorainneacha ar an méid is féidir le ciste caipitil fiontair a nochtadh a mhéadú. D'fhonn solúbthacht áirithe a thabhairt do chistí caipitil fiontair cáilitheacha i dtaca le hinfheistíocht agus bainistiú leachtachta, cheadófaí trádáil thánaisteach suas go tairseach nach mó ná 30 % dá ranníocaíochtaí caipitil comhiomlána agus dá n-infheistíochtaí caipitil neamhghlaoite.

Airteagal 6 – Infheisteoirí incháilitheacha

Tá in Airteagal 6 forálacha mionsonraithe maidir leis na hinfheisteoirí atá i dteideal infheistiú i gcistí caipitil fiontair incháilitheacha. De réir an Airteagail seo, ní fhéadfar na cistí cáilitheacha a mhargú ach do na hinfheisteoirí sin atá aitheanta mar infheisteoirí gairmiúla i dTreoir 2004/39/CE. Níl sé ceadmhach margú d'infheisteoirí eile (e.g daoine aonair rachmasacha) ach amháin má thiomnaíonn siad ranníocaíocht EUR 100 000 ar a laghad don chiste agus má chloíonn an bainisteoir ciste le nósanna imeachta áirithe sa chaoi is go bhfuil an bainisteoir deimhin a dhóthain go bhfuil na hinfheisteoirí sin in ann cinntí infheistíochta a dhéanamh leo féin agus go dtuigeann siad na rioscaí atá i dtreis.

Airteagal 7 – Rialacha iompraíochta agus seachaint coinbhleachtaí leasa

Tá in Airteagal 7 prionsabail ghinearálta maidir le hiompraíocht an bhainisteora ciste caipitil fiontair, go háirithe agus é i mbun a chuid gníomhaíochtaí agus é ag plé le hinfheisteoirí.

Airteagal 8 – Coinbhleachtaí leasa

Tá in Airteagal 8 rialacha maidir le conas ba cheart don bhainisteoir ciste caipitil fiontair coinbhleachtaí leasa a láimhdeachas. Cuireann na rialacha seo ceangal ar an mbainisteoir na socruithe eagraíochtúla agus riaracháin is gá a dhéanamh d'fhonn a áirithiú go láimhseálfar coinbhleachtaí leasa mar is ceart.

Airteagal 9 – Ceanglais eile eagraíochtúla

Ceanglaíonn Airteagal 9 go mbeidh i dtólamh ag bainisteoirí cistí caipitil fiontair acmhainní daonna agus teicniúla leordhóthanacha agus a oiread cistí dílse is gá chun cistí caipitil fiontair cáilitheacha a bhainistiú mar is ceart.

Airteagal 10 – Luacháil

Baineann Airteagal 10 le luacháil sócmhainní ciste caipitil fiontair cháilithigh. Ba cheart rialacha ina leith sin a leagan síos i ndoiciméid reachtúla gach ciste caipitil fiontair cháilithigh. Airteagal 11 – Tuarascálacha Bliantúla

Tá in Airteagal 11 rialacha maidir leis na tuarascálacha bliantúla ba cheart do bhainisteoirí cistí caipitil fiontair a thabhairt ar láimh i leith na gcistí caipitil fiontair cáilitheacha a bhainistíonn siad. Beidh cur síos sa tuarascáil ar chomdhéanamh phunanna an chiste agus ar ghníomhaíochtaí na bliana a chuaigh thart.

Airteagal 12 – Faisnéis a nochtadh d'infheisteoirí

Tá in Airteagal 12 na príomhcheanglais maidir le nochtadh atá ar bhainisteoirí ciste caipitil fiontair i dtaca le cistí caipitil fiontair cáilitheacha. Go háirithe, leagann na ceanglais sin amach oibleagáidí réamhchonarthacha maidir le nochtadh i dtaca le straitéis agus spriocanna infheistíochta an chiste cháilithigh, na hionstraimí infheistíochta a úsáidtear, faisnéis maidir le costais agus muirir ghaolmhara, agus próifíl riosca/luacha saothair na hinfheistíochta atá an ciste cáilitheach a thairiscint. Ina theannta sin tá faisnéis maidir leis an gcaoi a dhéantar luach saothair bhainisteoir an chiste caipitil fiontair a ríomh.

Airteagal 13 – Maoirsiú

D'fhonn a áirithiú go bhféadfaidh údarás inniúil an Bhallstáit bhaile maoirsiú a dhéanamh ar a mhéid atá an bainisteoir ciste caipitil fiontair ag comhlíonadh na gceanglas aonfhoirmeacha atá leagtha amach sa Rialachán seo, cuirfidh an bainisteoir ciste caipitil fiontair in iúl don údarás inniúil má tá rún atá aige cistí caipitil fiontair a mhargú faoin ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach'. Soláthróidh an bainisteoir gach faisnéis is gá, lena n-áirítear faisnéis maidir leis na socruithe arna ndéanamh le bheith i gcomhréir leis an Rialacháin seo agus maidir leis na cistí atá rún aige a mhargú. Nuair atá an t-údarás inniúil sásta go bhfuil an fhaisnéis is gá go leor soláthraithe agus go bhfuil na socruithe oiriúnach chun na ceanglais atá leagtha amach sa Rialachán seo a chomhlíonadh, cláróidh sé an bainisteoir ciste caipitil fiontair. Beidh an clárú bailí i gcríoch iomlán an Aontais agus ligfidh sé don bhainisteoir ciste caipitil fiontair cistí caipitil fiontair cháilitheacha a mhargú faoin ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' a mhargú.

Airteagal 14 – Faisnéis maidir le cistí caipitil fiontair cáilitheacha a thabhairt cothrom le dáta

Tá in Airteagal 14 rialacháin maidir leis na cásanna inar gá faisnéis arna soláthar d'údarás inniúil an Bhallstáit bhaile a thabhairt cothrom le dáta.

Airteagal 15 – Fógraí trasteorann

Tá in Airteagal 15 cur síos ar an bpróiseas fógraí trasteorann idir na húdaráis maoirseachta inniúla, próiseas a gcuirtear tús leis ar chlárú do bhainisteoir ciste caipitil fiontair.

Airteagal 16 – Bunachar sonraí an ÚEUM

Cuireann Airteagal 16 de chúram ar an ÚEUM bunachar sonraí lárnach a choinneáil ina liostófar gach ciste caipitil fiontair cáilitheach atá cláraithe ar fud an Aontais.

Airteagal 17 – Na húdaráis inniúla maoirsiú a dhéanamh

Tá coinníoll in Airteagal 17 gurb é údarás inniúil an Bhallstáit bhaile a dhéanfaidh maoirsiú ar cheanglais an Rialacháin seo.

Airteagal 18 – Cumhachtaí maoirseachta

Tá sonraithe in Airteagal 18 liosta de na cumhachtaí maoirseachta a bheidh ar fáil do na húdaráis inniúla d'fhonn a áirithiú go gcomhlíonfar na critéir aonfhoirmeacha dá bhforáiltear sa Rialachán seo.

Airteagal 19 – Smachtbhannaí

Tá in Airteagal 19 forálacha maidir le smachtbhannaí d'fhonn a áirithiú go bhforfheidhmeofar i gceart ceanglais an Rialacháin seo.

Airteagal 20 – Sárú ar phríomhfhorálacha

Tá sonraithe in Airteagal 20 gurb é smachtbhanna ba cheart a chur i bhfeidhm as sáruithe ar phríomhfhorálacha an Rialacháin seo, e.g. na forálacha maidir le comhdhéanamh punainne, infheisteoirí incháilithe, agus úsáid an ainmnithe 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach', toirmeasc a chur ar úsáid an ainmnithe agus an bainisteoir ciste caipitil fiontair a bhaint den chlár.

Airteagal 21 – Comhar maoirseachta

Tá in Airteagal 21 rialacha maidir leis na húdaráis inniúla sna Ballstáit bhaile agus sna Ballstáit óstacha agus an ÚEUM faisnéis maidir le maoirsiú a mhalartú lena chéile.

Airteagal 22 – Rúndacht ghairmiúil

Tá in Airteagal 22 forálacha maidir leis an leibhéal rúndachta gairmiúla ar cheart feidhm a bheith aige maidir le gach údarás náisiúnta agus maidir leis an ÚEUM.

Airteagal 23 – Coinníollacha maidir le cumhachtaí a thabhairt don Choimisiún

Tá leagtha amach in Airteagal 23 na coinníollacha faoina dtugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

Airteagal 24 - Athbhreithniú

Tá in Airteagal 24 clásail maidir leis an athbhreithniú ar an Rialachán atá beartaithe agus maidir le haon mholtaí a d'fhéadfadh a bheith ag an gCoimisiún é a athrú.

4. IMPLEACHT BHUISÉADACH

Níl aon impleachtaí buiséadacha ann.

2011/0417 (COD)

Togra le haghaidh

RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir le Cistí Caipitil Fiontair Eorpacha

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach[10],

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na Parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach[11],

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa[12],

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach,

De bharr an méid seo a leanas:

(1) Is gnách gurb é atá i gcaipiteal fiontair soláthar maoiniúcháin do ghnóthais beaga atá ag dul i gceann an tsaoil chorparádaigh agus a bhfuil móracmhainn fáis agus méadaíochta iontu. Ina theannta sin, cuireann caipiteal fiontair ar fáil do na gnóthais sin saineolas agus eolas, teagmhálacha gnó, cothromas branda agus comhairle straitéiseach. Trí bhíthin maoiniú agus comhairle a sholáthar do na gnóthais sin, déanann cistí caipitil fiontair fás eacnamaíoch a spreagadh, cruthú post a éascú, gnóthais nuálacha a threisiú, an t-infheistiú a dhéanann siad i dtaighde agus forbairt a mhéadú, agus fiontraíocht, nuálaíocht agus iomaíochas san Aontas a chothú.

(2) Is gá creat coiteann a leagan síos maidir leis na rialacha i leith an t-ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' a úsáid, go háirithe i dtaca le comhdhéanamh phunann na gcistí a oibrítear faoin ainmniú sin, spriocanna infheistíochta incháilithe na gcistí sin, na huirlisí infheistíochta a fhéadfaidh siad a úsáid agus na catagóirí infheisteoirí atá incháilithe infheistiú a dhéanamh sna cistí sin, trí bhíthin rialacha aonfhoirmeacha a leagan síos ag leibhéal an Aontais. In éagmais creata choitinn den sórt sin, bheadh an baol ann go ndéanfadh na Ballstáit bearta ar an leibhéal náisiúnta nach mbeadh ag teacht lena chéile agus go mbeadh iarmhairt dhiúltach dhíreach aige sin ar dhea‑fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh agus go mbeadh sé ina chonstaic roimhe, toisc go mbeadh cistí caipitil fiontair a bheadh ó n-oibriú ar fud an Aontais faoi réir rialacha éagsúla i mBallstáit éagsúla. Ina theannta sin, d'fhéadfadh leibhéil éagsúla cosanta tomhaltóirí agus mearbhall maidir leis an infheistíocht atá i gceist le 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' a theacht as ceanglais dhifriúla maidir le comhdhéanamh punann, spriocanna infheistíochta, agus infheisteoirí incháilithe. Ba cheart, leis, go mbeadh infheisteoirí in ann an infheistíocht atá i gceist le cistí caipitil fiontair éagsúla a chur i gcomparáid. Is gá deireadh a chur leis na mórbhacainní atá roimh chistí caipitil fiontair tiomsú airgid trasteorann a dhéanamh, saobhadh iomaíochta idir na cistí sin a sheachaint, agus cosc a chur ar bhacainní agus saobhadh den sórt sin a theacht chun cinn an athuair. Dá bhrí sin, is é Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh an bunús dlí iomchuí, arna léirmhíniú i gcomhréir le cásdlí comhsheasmhach Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

(3) Is gá Rialachán Eorpach a ghlacadh lena mbunófar rialacha aonfhoirmeacha is infheidhme maidir le Cistí Caipitil Fiontair Eorpacha agus lena bhforchuirfear oibleagáidí comhfhreagracha ar bhainisteoirí na gcistí sin i ngach Ballstát ar mian leis caipiteal a thiomsú ar fud an Aontais trí bhíthin an t-ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' a úsáid. Ba cheart go n-áiritheodh na ceanglais sin go mbeidh muinín ag infheisteoirí a bheadh ag iarraidh infheistiú i gcistí caipitil fiontair.

(4) Ach na ceanglais cháilíochta maidir le húsáid an ainmnithe 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' a shainiú, d'fhéadfaí a áirithiú go mbeidh na ceanglais sin infheidhme go díreach maidir le bainisteoirí gnóthas comhinfheistíochta a chruinníonn cistí trí úsáid a bhaint as an ainmniú sin. D'áiritheodh sé sin coinníollacha aonfhoirmeacha maidir le húsáid an ainmnithe sin trí chosc a chur ar cheanglais dhifriúla náisiúnta de thoradh an Threoir a thrasuí. D'fhágfadh an Rialachán seo go mbeadh ar bhainisteoirí gnóthas comhinfheistíochta a úsáideann an t-ainmniú sin na rialacha céanna a leanúint ar fud an Aontais, rud a mhéadódh muinín infheisteoirí a bheadh ag iarraidh infheistiú i gcistí caipitil fiontair. Ina theannta sin laghdódh Rialachán an chastacht rialála atá ann agus na costais a bhíonn ar bhainisteoirí toisc go gcaithfidh siad rialacha difriúla náisiúnta maidir le cistí caipitil fiontar a chomhlíonadh, go háirithe i gcás na mbainisteoirí sin ar mian leo caipitil a thiomsú ar bhonn trasteorann. Bheadh Rialachán ina chuidiú saobhadh iomaíochta a dhíchur freisin.

(5) D'fhonn an caidreamh idir an Rialachán seo agus na rialacha maidir le gnóthais chomhinfheistíochta agus a mbainisteoirí a shoiléiriú, is gá a bhunú nár cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo ach maidir le bainisteoirí gnóthas comhinfheistíochta, seachas gnóthas le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe i gcomhréir le hAirteagal 1 de Threoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú dlíthe, rialachán, agus forálacha riaracháin a bhaineann le gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (GCUInna)[13] atá bunaithe san Aontas agus atá cláraithe leis an údarás inniúil ina mBallstát baile i gcomhréir le Treoir 2011/61/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha agus lena leasaítear Treoir 2003/41/CE agus Treoir 2009/65/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) 1095/2010[14]. Thairis sin, níor cheart feidhm a bheith aige ach maidir le bainisteoirí a bhainistíonn punanna de chistí caipitil fiontair cáilitheacha nach bhfuil iomlán na sócmhainní iontu atá á mbainistiú os cionn thairseach EUR 500 milliún. Chun ríomh na tairsí sin a chur i bhfeidhm, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil le ríomh na tairsí sin a shonrú. Agus na cumhachtaí sin á bhfeidhmiú aige, ba cheart don Choimisiún, d'fhonn a áirithiú go mbeidh na rialacha maidir le gnóthais infheistíochta comhsheasmhach, bearta a ghlac sé i gcomhréir le pointe (a) d'Airteagal 3(6) de Threoir 2011/61/CE a chur san áireamh.

(6) I gcás nach mian le bainisteoirí gnóthas comhinfheistíochta an t-ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' a úsáid, níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo. Sna cásanna sin, ba cheart go leanfadh d'fheidhm a bheith ag na rialacha náisiúnta agus ag rialacha ginearálta an Aontais atá ann cheana.

(7) Ba cheart a leagan síos leis an Rialachán seo rialacha aonfhoirmeacha maidir le céard is cistí caipitil fiontair cáilitheacha ann, go háirithe maidir leis na gnóthais punainne inar féidir cistí caipitil fiontair cáilitheacha a infheistiú agus na hionstraimí infheistíochta atá le húsáid. Tá gá leis sin chun líne teorann shoiléir a tharraingt idir ciste caipitil fiontair cáilitheach agus cistí infheistíochta malartacha nach bhfuil a straitéisí infheistíochta chomh speisialaithe céanna, mar shampla cothromas príobháideach.

(8) D'fhonn an sprioc a bhaint amach na gnóthais chomhinfheistíochta a chumhdóidh an Rialachán seo a shainiú go soiléir agus d'fhonn a áirithiú go mbeidh siad dírithe ar chaipiteal a sholáthar do ghnóthais bheaga atá ag dul i gceann an tsaoil chorparáidigh, ba cheart an t-ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' a theorannú do na cistí sin a bhfuil ar a laghad 70 % dá ranníocaíochtaí caipitil comhiomlána agus dá chaipiteal tiomanta neamhghlaoite tiomnaithe d'infheistíochtaí i ngnóthais den sórt sin i bhfoirm ionstraimí cothromais nó cuasachothromais.

(9) D'fhonn cosaint shár-riachtanach a chur ar bun a dhéanann dealú idir cistí caipitil fiontair cáilitheacha faoin Rialachán seo agus an chatagóir ghinearálta de chistí infheistíochta malartacha lena dtrádáiltear urrúis eisithe ar mhargaí tánaisteacha, is gá cistí caipitil fiontair cáilitheacha a theorannú d'infheistíochtaí in ionstraimí arna n‑eisiúint go díreach, agus dóibh sin amháin.

(10) D'fhonn solúbthacht áirithe a thabhairt do bhainisteoirí cistí caipitil fiontair i dtaca le hinfheistiú agus bainistiú leachtachta a gcistí caipitil fiontair cáilitheacha, ba cheart trádáil thánaisteach a bheith ceadmhach suas go tairseach nach mó ná 30 % dá ranníocaíochtaí caipitil comhiomlána agus dá n-infheistíochtaí caipitil neamhghlaoite. Níor cheart sealúchas gearrthéarmach d'airgead tirim ná de choibhéisí airgid a chur san áireamh agus an teorainn sin á ríomh.

(11) D'fhonn a áirithiú go mbeidh an t-ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' iontaofa so-aitheanta ag infheisteoirí ar fud an Aontais, ba cheart a bhunú leis an Rialachán seo nár ceart ach bainisteoirí cistí caipitil fiontair a chomhlíonann na critéir maidir le cáilíocht aonfhoirmeach arna leagan amach sa Rialachán seo a bheith incháilithe an t‑ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' a úsáid agus cistí caipitil fiontair cáilitheacha a margú ar fud an Aontais.

(12) D'fhonn a chinntiú go mbeidh próifíl leithleach inaitheanta ag cistí caipitil fiontair cáilitheacha a oireann dá gcuspóir, ba cheart rialacha aonfhoirmeacha a bheith ann maidir le comhdhéanamh na punainne agus maidir leis na teicnící infheistíochta atá ceadaithe i gcás na gcistí cáilitheacha sin.

(13) D'fhonn a áirithiú nach mbeidh cistí caipitil fiontair cáilitheacha ina chúis le teacht chun cinn rioscaí sistéamacha agus d'fhonn a áirithiú go ndíreofar gníomhaíochtaí infheistíochta na gcistí sin ar thacaíocht a thabhairt do gnólachtaí cáilitheacha sa phunann, níor cheart iasacht ná giaráil ar leibhéal an chiste a bheith ceadmhach. Mar sin féin, ionas go bhféadfaidh an ciste riachtanais leachtacha urghnácha a chumhdach a d'fhéadfadh teacht chun cinn idir an glao ar chaipiteal tiomanta ó infheisteoirí agus an caipiteal a fháil iarbhír ina chuntais, ba cheart go mbeadh sé ceadmhach iasachtaí ghearrthéarmach a fháil.

(14) D'fhonn a áirithiú go ndéanfar cistí caipitil fiontair cáilitheacha a mhargú d'infheisteoirí ag a bhfuil an t-eolas, an saineolas agus an acmhainn is gá chun na rioscaí a bhaineann leis na cistí seo a ghlacadh, agus d'fhonn muinín agus trusta infheisteoirí i gcistí caipitil fiontair cáilitheacha a choinneáil a ghabháil, ba cheart cosaintí sonracha áirithe a leagan síos. Dá bhrí sin, níor cheart cistí caipitil fiontair cáilitheacha a mhargú ach d'infheisteoirí ar cliaint ghairmiúla iad nó ar féidir caitheamh leo mar chliaint ghairmiúla faoi Threoir 2004/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Aibreán 2004 maidir le margaí ionstraimí airgeadais lena leasaítear Treoir 85/611/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/6/CEE ón gComhairle, agus Treoir 2002/12/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 93/22/CEE ón gComhairle[15]. Áirítear sa chatagóir sin bainisteoirí cistí caipitil fiontair a infheistíonn i gcistí caipitil fiontair. Mar sin féin, d'fhonn bonn infheisteoirí atá leathan a dhóthain bheith ann chun infheistíocht a dhéanamh i gcistí caipitil fiontair tá sé inmhianaithe rochtain a bheith ag infheisteoirí áirithe eile ar chistí caipitil fiontair cáilitheacha, lena n-áirítear daoine aonair a bhfuil glanfhiúchais ard acu. I gcás na n-infheisteoirí eile sin, áfach, ba cheart cosaintí sonracha a leagan síos d'fhonn a áirithiú nach ndéanfar cistí caipitil fiontair a mhargú ach d'infheisteoirí a bhfuil an phróifíl is gá acu na hinfheistíochtaí sin a dhéanamh. Ní áirítear ar na cosaintí sin margaíocht a dhéanamh trí phleananna coigiltis tréimhsiúla.

(15) D'fhonn a áirithiú nach n-úsáidfidh ach bainisteoirí cistí caipitil a chomhlíonann critéir cháilíochta aonfhoirmeacha maidir lena iompraíocht ar an margadh an t-ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach', ba cheart a bhunú leis an Rialachán seo rialacha maidir le hiompar gnó agus maidir leis an gcaidreamh idir an bainisteoir ciste caipitil fiontair agus a infheisteoirí. Ar an gcúis chéanna ba cheart coinníollacha aonfhoirmeacha a leagan síos sa Rialachán seo i dtaca le coinbhleachtaí leasa a bheith á láimhseáil ag na bainisteoirí sin. Ba cheart go gcuirfeadh na rialacha sin ceangal ar an mbainisteoir na socruithe eagraíochtúla agus riaracháin is gá a dhéanamh d'fhonn a áirithiú go láimhseálfar coinbhleachtaí leasa mar is ceart.

(16) D'fhonn iontaofacht an ainmnithe 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' a áirithiú, ba cheart critéir cáilíochta bheith sa Rialachán seo freisin maidir le heagrú an bhainisteora ciste caipitil fiontair. Dá bhrí sin, ba cheart a leagan síos leis an Rialachán seo ceanglais aonfhoirmeacha chomhréireacha maidir leis an ngá acmhainní leordhóthanacha daonna agus teicniúla, mar aon le cistí dílse chun dea-bhainistiú a dhéanamh ar chistí caipitil, a choimeád ar fáil seasta.

(17) Is gá a áirithiú, chun críocha infheisteoirí a chosaint, go ndéanfar meastóireacht cheart ar shócmhainní cistí caipitil fiontair cáilitheacha. Ar an ábhar sin ba cheart rialacha maidir le luacháil sócmhainní bheith i ndoiciméid reachtúla cistí caipitil fiontair cáilitheacha. Ba cheart go n-áiritheodh sé sin iontaofacht agus trédhearcacht na luachála.

(18) D'fhonn a áirithiú go ndéanfaidh na bainisteoirí cistí caipitil a úsáideann an t-ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach', go ndéanfaidh siad léiriú leordhóthanach ar a gcuid gníomhaíochtaí, ba cheart rialacha aonfhoirmeacha maidir le tuarascálacha bliantúla a bhunú.

(19) Is gá, chun críocha iontaofacht an ainmnithe 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach', in aigne na n‑infheisteoirí, nach n-úsáidfidh ach bainisteoirí cistí caipitil fiontair a bhfuil a mbeartas infheistíochta agus a spriocanna infheistíochta go hiomlán trédhearcach. Ba cheart a leagan amach sa Rialachán seo dá bhrí sin, rialacha aonfhoirmeacha maidir le ceanglais maidir le nochtadh nach mór don bhainisteoir cistí caipitil fiontair a chomhlíonadh i leith a infheisteoirí. Go háirithe, ba cheart oibleagáidí réamhchonarthacha maidir le nochtadh a bheith ann i dtaca le straitéis infheistíochta agus spriocanna na gcistí caipitil infheistíochta cáilitheacha, na hionstraimí infheistíochta a úsáidtear, faisnéis maidir le costais agus maidir le muirir ghaolmhara, agus próifíl riosca/luaíochta na hinfheistíochta atá an ciste cáilitheach a thairiscint. D'fhonn ardleibhéal trédhearcachta a áirithiú, ba cheart faisnéis maidir leis an gcaoi a ríomhtar luach saothair bhainisteoir an chiste caipitil fiontair a bheith ar áireamh sna ceanglais sin maidir le nochtadh freisin.

(20) D'fhonn a áirithiú go ndéanfar maoirseacht éifeachtach ar cheanglais aonfhoirmeacha an Rialacháin seo, déanfaidh údarás inniúil an Bhallstáit bhaile maoirseacht ar an gcaoi a bhfuil bainisteoir an chiste caipitil ag comhlíonadh na gceanglas aonfhoirmeach atá leagtha amach sa Rialachán seo. Chuige sin, an bainisteoir ciste caipitil fiontair cháilithigh ar mian leis a gcistí cáilitheacha a mhargú faoin ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach', ba cheart dó a Bhallstát baile a chur ar an eolas maidir lena bhfuil beartaithe aige. Ba cheart don údarás inniúil an bainisteoir ciste caipitil fiontair a chlárú má tá gach faisnéis is gá soláthraithe agus má tá socruithe oiriúnacha ar bun chun ceanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh. Ba cheart an clárú sin bheith bailí ar fud an Aontais.

(21) D'fhonn a áirithiú go ndéanfar maoirseacht éifeachtach ar chomhlíonadh na gcritéar aonfhoirmeach atá leagtha amach sa Rialachán seo, ba cheart rialacha bheith sa Rialachán seo maidir leis na cúinsí inar gá an fhaisnéis a sholáthraítear don údarás inniúil sa Bhallstát baile a thabhairt cothrom le dáta.

(22) Chun maoirseacht éifeachtach ar cheanglais an Rialacháin seo a dhéanamh, ba cheart nós imeachta a leagan síos ann maidir leis na húdaráis inniúla maoirseachta fógraí trasteorann a thabhairt dá chéile, nós imeachta a gcuirfí tús leis ar chlárú don bhainisteoir ciste caipitil fiontair ina Bhallstát baile.

(23) D'fhonn coinníollacha trédhearcacha a áirithiú do mhargú cistí caipitil cáilitheacha ar fud an Aontais, ba cheart a chur de chúram ar an Údarás Eorpach Urrús agus Margaí (ÚEUM) bunachar sonraí lárnach a chothabháil ina liostófaí gach ciste caipitil fiontair cáilitheach atá cláraithe i gcomhréir leis an Rialachán seo.

(24) D'fhonn a áirithiú go ndéanfar maoirseacht éifeachtach ar na critéir aonfhoirmeacha atá bunaithe sa Rialachán seo, ba cheart a leagan síos ann liosta de na cumhachtaí maoirseachta a bheidh ag an údarás inniúil.

(25) D'fhonn forfheidhmiú ceart a áirithiú, ba cheart smachtbhannaí bheith sa Rialachán seo as na forálacha ríthábhachtacha dá chuid a shárú, mar atá na rialacha maidir le comhdhéanamh punann, maidir le cosaintí a bhaineann le céannacht infheisteoirí cáilitheacha, agus maidir leis an ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' gan a bheith á úsáid ach ag bainisteoirí cistí caipitil fiontair. Ba cheart a bhunú gurb é toradh atá ar shárú na bhforálacha ríthábhachtacha sin toirmeasc ar a chur úsáid an ainmnithe agus an bainisteoir ciste caipitil fiontair a bhaint den chlár.

(26) Ba cheart faisnéis maoirseachta a mhalartú idir na húdaráis inniúla sna Ballstáit bhaile agus sna Ballstáit óstacha agus an ÚEUM.

(27) Chun comhar rialála éifeachtach a bhaint amach idir na heintitis a bhfuil sé de chúram orthu maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na gcritéar aonfhoirmeach atá leagtha amach sa Rialachán seo, is gá ardleibhéal rúndachta gairmiúla a chur i bhfeidhm maidir le gach údarás náisiúnta rialála ábhartha agus maidir leis an ÚEUM.

(28) Ba cheart go n-áiritheodh caighdeáin theicniúla maidir le seirbhísí airgeadais comhchuibhiú comhsheasmhach agus ardleibhéal maoirseachta ar fud an Aontais. Ós rud é gur comhlacht é an ÚEUM a bhfuil saineolas an-speisialaithe aige, b’éifeachtúil agus b’iomchuí ullmhú dréachtchaighdeán rialála agus cur chun feidhme, nach mbeadh roghanna beartais ag baint leo, a chur de chúram ar an ÚEUM, lena gcur faoi bhráid an Choimisiúin.

(29) Ba cheart a thabhairt de chumhacht don Choimisiún caighdeáin theicniúla cur chun feidhme a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme de bhun Airteagal 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Eorpach Maoirseachta (tÚdarás Eorpach Urrús agus Margaí) a lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún[16]. Ba cheart dréachtú caighdeán teicniúil cur chun feidhme maidir le formáid agus modh an nós imeachta fógra dá dtagraítear in Airteagal 15 a chur de chúram ar an ÚEUM.

(30) D'fhonn na ceanglais atá leagtha amach sa Rialachán seo a shonrú, ba cheart a tharmligean chuig an gCoimisiún an chumhacht gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a fhad a bhaineann leis na modhanna atá le húsáid chun an tairseach dá dtagraítear sa Rialachán seo a ríomh agus faireachán a dhéanamh uirthi, agus a fhad a bhaineann le sonrú a dhéanamh ar na cineálacha coinbhleachtaí leasa a chaithfidh bainisteoirí cistí caipitil fiontair a sheachaint agus na bearta atá le déanamh chuige sin. Tá sé ríthábhachtach go ndéanfaidh an Coimisiún comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, comhairliúchán le saineolaithe san áireamh.

(31) Ba cheart don Choimisiún a áirithiú, agus gníomhartha tarmligthe á n-ullmhú agus á dtarraingt suas aige, go ndéanfar doiciméid ábhartha a tharchur go comhuaineach, go tráthúil agus go hiomchuí chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle.

(32) Ceithre bliana ar a mhéad tar éis an dáta a bheidh feidhm leis, ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ar an Rialachán seo d'fhonn an forás atá tagtha ar an margadh caipitil fiontair a chur san áireamh. Ar bhonn an athbhreithnithe sin, ba cheart don Choimisiún tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoin gComhairle agus, más iomchuí, ba cheart athruithe a dhéanamh ar an reachtaíocht.

(33) Urramaíonn an Rialachán seo na cearta bunúsacha agus cloíonn sé leis na prionsabail a aithnítear i gCairt an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha, lena n-áirítear an ceart go n-urramófaí an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh (Airteagal 7) agus an tsaoirse chun gnó a dhéanamh (Airteagal 16).

(34) Le Treoir 95/46 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 1995 maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin[17], déantar rialú ar an bpróiseáil sonraí pearsanta a dhéantar sna Ballstáit i gcomhthéacs an Rialacháin seo agus faoi mhaoirseacht údarás inniúil na mBallstát, na húdaráis neamhspleácha phoiblí arna n-ainmniú ag na Ballstáit go háirithe. Le Rialachán (AE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil leis an bpróiseáil sonraí pearsanta a dhéanann institiúidí agus comhlachtaí an AE agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin[18], déantar rialú ar an bpróiseáil sonraí pearsanta a dhéanann an ÚEUM laistigh de chreat an Rialacháin seo agus faoi mhaoirseacht an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

(35) Ba cheart an Rialachán seo bheith gan dochar do chur i bhfeidhm rialacha státchabhair maidir le cistí caipitil fiontair cáilitheacha.

(36) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon coinníollacha cur chun feidhme aonfhoirmeacha a chur i bhfeidhm maidir le margú cistí caipitil fiontair cáilitheacha, a bhaint amach go leordhóthanach. Dá bhrí sin, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar atá leagtha amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, arna leagan amach san Airteagal sin, foráiltear sa Rialachán seo maidir le córas simplí clárúcháin do bhainisteoirí cistí caipitil fiontair; ar an dóigh sin tá lánairde tugtha ar an ngá atá le cothromaíocht idir, sa chéad chás de, sábháilteacht agus iontaofacht an ainmnithe 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach', agus os a choinne sin, oibriú éifeachtach an mhargaidh cistí caipitil fiontair agus an costas a chuireann sé ar gheallsealbhóirí an mhargaidh sin. Ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I ÁBHAR, RAON FEIDHME AGUS SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Leagann an Rialachán seo síos coinníollacha aonfhoirmeacha do bhainisteoirí gnóthas comhinfheistíochta ar mian leo an t-ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' a úsáid mar aon leis na coinníollacha maidir le gnóthais chomhinfheistíochta a mhargú faoin ainmniú sin san Aontas, ag rannchuidiú, ar an dóigh sin, le dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh. Leagann sé síos freisin rialacha aonfhoirmeacha maidir le cistí caipitil fiontair cáilitheacha a mhargú d'infheisteoirí incháilithe ar fud an Aontais, maidir le comhdhéanamh punann cistí caipitil fiontair cáilitheacha, maidir leis na hionstraimí agus na teicnící infheistíochta incháilitheacha atá le húsáid ag na cistí caipitil fiontair cáilitheacha agus maidir le heagrú, iompraíocht agus trédhearcacht bainisteoirí cistí caipitil fiontair a mhargaíonn cistí caipitil fiontair cáilitheacha ar fud an Aontais.

Airteagal 2

1. Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le bainisteoirí gnóthas comhinfheistíochta arna sainiú i bpointe (b) d'Airteagal 3 atá bunaithe san Aontas agus atá faoi réir clárú le húdaráis inniúla a mBallstáit bhaile i gcomhréir le pointe (a) d'Airteagal 3(3) de Threoir 2011/61/CE, ar chuntar go mbainistíonn na bainisteoirí sin punanna de chistí caipitil fiontair cáilitheacha nach bhfuil na sócmhainní iontu atá á mbainistiú níos mó ná tairseach EUR 500 milliún, nó i gcás Ballstát nach é an Euro a n-airgeadra oifigiúil, a chomhluach sin san airgeadra náisiúnta ar dháta teacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

2. Agus an tairseach dá dtagraítear i mír 1 á ríomh acu, ní bheidh ar bhainisteoirí gnóthas comhinfheistíochta a bhainistíonn cistí seachas cistí caipitil fiontair cáilitheacha na sócmhainní atá á mbainistiú sna cistí eile sin a chomhiomlánú.

3. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 23, gníomhartha ina sonrófar na modhanna chun an tairseach dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a ríomh agus na modhanna chun faireachán leanúnach a dhéanamh ar an gcomhlíonadh sin.

Airteagal 3

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a) ciallaíonn 'ciste caipitil fiontair cáilitheach' gnóthas comhinfheistíochta a infheistíonn ar a laghad 70 % dá ranníocaíochtaí caipitil comhiomlána agus dá chaipiteal tiomanta neamhghlaoite i sócmhainní a cháilíonn mar infheistíochtaí;

(b) ciallaíonn 'gnóthas comhinfheistíochta' gnóthas a thiomsaíonn caipitil ó roinnt infheisteoirí d'fhonn é a infheistiú i gcomhréir le beartas sainithe infheistíochta ar mhaithe leis na hinfheisteoirí sin, agus nach bhfuil údarú ag teastáil lena aghaidh de bhun Airteagal 5 de Threoir 2009/65/CE;

(c) ciallaíonn 'infheistíochtaí cáilitheacha' ionstraimí cothromais nó ionstraim cuasachothromais:

(i)      arna n-eisiúint ag punann cháilitheach agus arna bhfáil go díreach ag an gciste caipitil fiontair ón ngnóthas punainne cáilitheach, nó

(ii)      arna n-éisiúnt ag gnóthas punainne cáilitheach mar mhalairt ar urrúis chothromais arna n‑eisiúint ag an ngnóthas punainne cáilitheach, nó

(iii)     arna n-eisiúint ag gnóthas ar fochuideachta faoi úinéireacht tromlaigh a ghnóthas punainn agus a fhaigheann an ciste caipitil fiontair cáilitheach mar mhalairt ar ionstraim cothromais arna heisiúint ag an ngnóthas punainne cáilitheach;

(d) ciallaíonn 'gnóthas punainne cáilitheach' gnóthas nach bhfuil liostaithe, tráth a dhéanann an ciste caipitil fiontair cáilitheach infheistíocht, ar mhargadh rialáilte arna shainiú i bpointe (14) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2004/39/CE agus a bhfuil níos lú ná 250 duine fostaithe aige agus a bhfuil láimhdeachas bliaintúil nach mó ná EUR 50 milliún nó clár comhordaithe nach mó ná EUR 43 milliún aige agus nach gnóthas comhinfheistíochta é féin.

(e) ciallaíonn 'cothromas' leas úinéireachta i ngnóthas, i bhfoirm scaireanna nó i bhfoirm cineál eile rannpháirteachais i gcaipiteal an ghnóthais phunainne cháilithigh, arna n-eisiúint do na hinfheisteoirí;

(f) ciallaíonn 'cuasacothromas' aon ionstraim a bhfuil a fháltas bunaithe den chuid is mó ar bhrabúis nó caillteanais an ghnóthais phunainne cháilithigh agus atá neamhurraithe i gcás mainneachtana;

(g) ciallaíonn 'margú' aonaid nó scaireanna de chiste caipitil fiontair a bhainistíonn bainisteoir ciste caipitil fiontair a thairiscint go díreach nó go hindíreach d'infheisteoirí a bhfuil sainchónaí orthu nó oifig chláraithe acu san Aontas, nó iad a láithriú go díreach nó go hindíreach leo, ar thionscnamh an bhainisteora sin nó thar a cheann;

(h) ciallaíonn 'caipiteal tiomnaithe' aon tiomantas a chuireann ceangal ar dhuine leas sa chiste caipitil fiontair a cheannach nó ranníocaíochtaí caipitil a dhéanamh leis an gciste caipitil fiontair;

(i) ciallaíonn 'bainisteoir ciste caipitil fiontair' duine dlítheanach arb é a ghnó rialta ar a laghad ciste caipitil fiontair amháin a bhainistiú;

(j) ciallaíonn 'Ballstát Baile' an Ballstát ina bhfuil an bainisteoir ciste caipitil fiontair bunaithe nó ina bhfuil a oifig chláraithe aige;

(k) ciallaíonn 'Ballstát óstach' an Ballstát, seachas an Ballstát baile, ina ndéanann an bainisteoir ciste caipitil fiontair cistí caipitil fiontair a mhargú i gcomhréir leis an Rialachán seo;

(l) ciallaíonn 'údarás inniúil' an t-údarás inniúil a ainmníonn an Ballstát baile, le bearta dlí nó bearta rialála, chun bainisteoirí gnóthas comhinfheistíochta dá dtagraítear i mír 1 d'Airteagal 2 a chlárú.

CAIBIDIL II COINNÍOLLACHA MAIDIR LE hÚSÁID AN AINMNITHE 'CISTE CAIPITIL FIONTAIR EORPACH'

Airteagal 4

Bainisteoirí cistí caipitil fiontair a chomhlíonann na ceanglais atá leagtha amach sa Chaibidil seo, beidh siad i dteideal an t-ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' a úsáid chun cistí caipitil fiontair cáilitheacha a mhargú san Aontas.

Airteagal 5

1. Agus é ag fáil sócmhainní seachas infheistíochtaí cáilitheacha, áiritheoidh an bainisteoir ciste caipitil fiontair nach ndéanfar níos mó ná 30 % de ranníocaíochtaí caipitil comhiomlána ná de chaipiteal tiomanta neamhghlaoite an chiste a úsáid chun sócmhainní seachas ionstraimí cáilitheacha a fháil; ní chuirfear san áireamh sealúchas gearrthéarmach d'airgead tirim ná de choibhéisí airgid agus an teorainn sin á ríomh.

2. Ní dhéanfaidh bainisteoir an chiste caipitil fiontair iasachtaí a fháil, oibleagáidí fiachais a eisiúint, ná ráthaíochtaí a thabhairt, ar leibhéal an chiste caipitil fiontair cháilithigh, ná ní úsáidfidh sé, ar leibhéal an chiste caipitil fiontair cháilithigh, aon mhodh a mhéadóidh ar a nochta atá an ciste, is cuma cé acu a dhéanfar sin trí airgead nó urrúis a thógáil ar iasacht, suíomhanna díorthach a ghlacadh nó trí aon mhodh eile.

3. Ní bheidh feidhm ag an toirmeasc atá leagtha amach i mír 2 maidir le hiasachtaí a fháil go ceann téarma neamh‑inathnuaite nach faide ná 120 lá féilire chun leachtacht a sholáthar idir glao ar chaipiteal tiomnaithe ó infheisteoirí agus an caipiteal sin a fháil.

Airteagal 6

Ní dhéanfaidh bainisteoirí cistí caipitil fiontair aonaid agus scaireanna na gcistí caipitil fiontair cáilitheacha a mhargú ach d'infheisteoirí a mheastar bheith ina gcliaint ghairmiúla i gcomhréir le Roinn I d'Iarscríbhinn II de Threoir 2004/39/CE nó d'infheisteoirí a fhéadfar, ar iarratas, caitheamh leo mar a bheadh cliaint ghairmiúla ann i gcomhréir le Roinn I d'Iarscríbhinn II de Threoir 2004/39/CE, nó d'infheisteoirí eile sna cásanna seo a leanas:

(a) tugann na hinfheisteoirí sin gealltanas ar a laghad EUR 100 000 a infheistiú;

(b) deir na hinfheisteoirí eile sin i scríbhinn, i ndoiciméad ar leith ón gconradh atá le tabhairt i gcrích maidir leis an ngealltanas infheistíocht a dhéanamh, go bhfuil siad ar an eolas maidir leis na rioscaí a bhaineann leis an ngealltanas nó maidir leis an infheistíocht atá beartaithe;

(c) déanann an bainisteoir cistí caipitil fiontair measúnú ar shaineolas, taithí agus eolas an infheisteora, gan talamh slán a dhéanamh de gurb ionann an t-eolas atá ag an infheisteoir agus an t-eolas atá ag na daoine atá liostaithe i Roinn I d'Iarscríbhinn II de Threoir 2004/39/CE;

(d) tá bainisteoir an chiste caipitil fiontair deimhin a dhóthain, i bhfianaise chineál an ghealltanais nó na hinfheistíochta atá beartaithe, go bhfuil an t-infheisteoir in ann a gcuid cinntí infheistíochta féin a dhéanamh agus na rioscaí atá i gceist a thuiscint agus go bhfuil gealltanas den chineál atá i dtrácht oiriúnach don infheisteoir sin;

(e) dearbhaíonn an bainisteoir ciste caipitil fiontair i scríbhinn go bhfuil an measúnú dá dtagraítear i bpointe (c) déanta aige agus go bhfuil na coinníollacha atá leagtha amach i bpointe (d) comhlíonta.

Airteagal 7

Maidir leis na cistí caipitil fiontair a bhainistíonn siad, déanfaidh bainisteoirí cistí caipitil fiontair an méid seo a leanas:

(a) a gcuid gníomhaíochtaí a dhéanamh leis an scil, leis an gcúram agus leis an dúthracht is iomchuí;

(b) beartais agus nósanna imeachta iomchuí a chur i bhfeidhm le cosc a chur ar mhíchleachtais a bhféadfaí a bheith ag súil leis go réasúnach go ndéanfaidís difear do leasanna infheisteoirí agus do na gnóthais phunainne cháilitheacha;

(c) a gcuid gnó a dhéanamh sa tslí is go ndéanfar leas an chiste caipitil fiontair cháilithigh atá siad a bhainistiú agus leas na ndaoine a d'infheistigh iontu, agus iontaofacht an mhargaidh, a chur chun cinn;

(d) ardleibhéal de dhícheall cuí a dhéanamh agus na hinfheistíochtaí sna gnóthais phunainne cháilitheacha á roghnú agus faireachán leanúnach á dhéanamh orthu;

(e) beidh eolas agus tuiscint leordhóthanach acu ar na gnóthais phunainne cháilitheacha a ndéanann siad infheistíocht iontu.

Airteagal 8

1. Sainaithneoidh bainisteoirí cistí caipitil fiontair coinbhleachtaí leasa agus seachnóidh siad iad, agus i gcás nach féidir iad a sheachaint, bainisteoidh siad iad agus déanfaidh siad faireachán orthu agus, i gcomhréir le mír 4, nochtfaidh siad iad d'fhonn a áirithiú nach ndéanfar dochar do leas na gcistí caipitil fiontair cáilitheacha ná dóibh siúd a d'infheistigh iontu, agus d'fhonn a áirithiú go gcaithfear go cothrom leis na cistí caipitil fiontair a bhainistíonn siad;

2. Go háirithe, sainaithneoidh an bainisteoir ciste caipitil fiontair coinbhleachtaí leasa a d'fhéadfadh teacht chun cinn idir:

(a) bainisteoirí cistí caipitil fiontair, na daoine sin a dhéanann i ndáiríre gnó an bhainisteora ciste caipitil fiontair, fostuithe nó aon duine a rialaíonn go díreach nó go hindíreach an bainisteoir ciste caipitil fiontair nó atá á rialú go díreach nó go hindíreach aige, agus an ciste caipitil fiontair cáilitheach a bhainistíonn na bainisteoirí cistí caipitil fiontair nó iad siúd a d'infheistigh sna cistí caipitil fiontair cáilitheacha sin;

(b) an ciste caipitil fiontair cáilitheach nó na hinfheisteoirí sa chiste caipitil fiontair cáilitheach sin, agus ciste caipitil fiontair cáilitheach eile a bhainistíonn an bainisteoir ciste caipitil fiontair céanna nó na hinfheisteoirí sa chiste caipitil fiontair cáilitheach eile.

3. Déanfaidh bainisteoirí cistí caipitil fiontair socruithe riaracháin éifeachtacha a choinneáil ar bhun agus a chur i bhfeidhm d'fhonn na ceanglais atá leagtha amach i mír 1 agus i mír 2 a chomhlíonadh.

4. Déanfar nochtadh coinbhleachtaí leasa dá dtagraítear i mír 1 a chur in iúl i gcás nach leor na socruithe eagraíochtúla atá déanta ag an mbainisteoir cistí caipitil fiontair chun coinbhleachtaí leasa a shainaithint, a chosc, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh orthu, nach leor iad d'fhonn a áirithiú, le muinín réasúnach, go gcoscfar an baol go ndéanfar díobháil do leas infheisteoirí. Déanfaidh bainisteoirí cistí caipitil fiontair cineál ginearálta nó cúiseanna na gcoinbhleachtaí leasa a nochtadh go soiléir d'infheisteoirí roimh dóibh gnó a dhéanamh thar a gceann.

5. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 23 á sonrú na nithe seo a leanas:

(a) na cineálacha coinbhleachtaí leasa dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo;

(b) na bearta atá bainisteoirí cistí caipitil fiontair ceaptha a dhéanamh, i dtaca le struchtúir agus nósanna imeachta eagraíochtúla agus riaracháin d'fhonn coinbhleachtaí leasa a chosc, a bhainistiú, a nochtadh agus faireachán a dhéanamh orthu.

Airteagal 9

Beidh cistí leordhóthanacha ag bainisteoirí cistí caipitil fiontair agus úsáidfidh siad acmhainní daonna agus teicniúla atá leordhóthanach iomchuí de réir mar is gá chun na cistí caipitil fiontair cáilitheacha a bhainistiú.

Airteagal 10

Déanfar rialacha maidir le luacháil sócmhainní a leagan síos i ndoiciméid reachtúla an chiste caipitil fiontair cháilithigh.

Airteagal 11

1. Déanfaidh an bainisteoir ciste caipitil fiontair tuarascáil bhliantúil a chur ar fáil d'údarás inniúil an Bhallstáit bhaile do gach ciste caipitil fiontair cáilitheach atá á bhainistiú, tráth nach déanaí sé mhí tar éis dheireadh na bliana airgeadais. Beidh tuairisc sa tuarascáil ar chomdhéanamh phunanna an chiste caipitil fiontar cháilithigh agus ar ghníomhaíochtaí na bliana a chuaigh thart. Beidh cuntais airgeadais iniúchta an chiste caipitil fiontar cháilithigh ann freisin. Ullmhófar é i gcomhréir le caighdeáin tuairiscithe atá ann cheana agus leis na téarmaí a chomhaontaigh an bainisteoir ciste caipitil fiontair agus na hinfheisteoirí. Déanfaidh an bainisteoir ciste caipitil fiontair an tuarascáil a chur ar fáil d'infheisteoirí arna iarraidh sin dóibh. Féadfaidh bainisteoirí cistí caipitil fiontair agus infheisteoirí teacht ar chomhaontú eatarthu féin breis nochta a dhéanamh.

2. I gcás ina bhfuil ceangal ar an mbainisteoir ciste caipitil fiontair tuarascáil airgeadais bhliantúil a phoibliú i gcomhréir le Treoir 2004/109/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle[19] i dtaca leis an gciste caipitil fiontair cáilitheach, féadfar an t‑eolas dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a sholáthar ar leith nó ina chuid bhreise den tuarascáil airgeadais bhliantúil.

Airteagal 12

1. Déanfaidh bainisteoirí cistí caipitil fiontair a gcuid infheisteoirí a chur ar an eolas i leith na nithe seo a leanas ar a laghad roimh do na hinfheisteoirí sin cinneadh infheistíochta a dhéanamh:

(a) céannacht an bhainisteora ciste caipitil fiontair agus céannacht aon tsoláthróra seirbhíse a dhéanann an bainisteoir ciste caipitil fiontair conradh leis i dtaca le bainistiú a dhéanamh ar an gciste caipitil fiontair, agus tuairisc ar a gcuid dualgas;

(b) tuairisc ar an straitéis infheistíochta agus ar chuspóirí an chiste caipitil fiontair cháilithigh, lena n-áirítear tuairisc ar na cineálacha gnóthas punainne cáilitheach agus ar na sócmhainní eile inar féidir an ciste caipitil fiontair infheistiú, na teicnící is féidir a úsáid, agus ar aon srianta infheistíochta infheidhme.

(c) tuairisc ar phróifíl riosca an chiste caipitil fiontair cháilithigh agus ar aon rioscaí a bhaineann leis na sócmhainní a d'fhéadfadh an ciste infheistiú iontu nó leis na teicnící infheistíochta a d'fhéadfaí a úsáid;

(d) tuairisc ar nós imeachta luachála an chiste chaipitil fiontair cháilithigh agus ar an modheolaíocht praghsála a úsáidtear chun na sócmhainní a luacháil, lena n‑áirítear na modhanna a úsáidtear chun na gnóthais phunainne cháilitheacha a luacháil;

(e) tuairisc ar an gcaoi a ndéantar luach saothair bhainisteoir an chiste caipitil fiontair a ríomh;

(f) tuairisc ar gach táille, muirear agus speansas agus ar na híosmhéideanna díobh sin a íocann na hinfheisteoirí go díreach nó go hindíreach;

(g) i gcás ina bhfuil sé ar fáil, feidhmíocht stairiúil an chiste caipitil fiontair cháilithigh;

(h) tuairisc ar na nósanna imeachta trína bhféadfaidh an ciste caipitil fiontair cáilitheach a straitéis infheistíochta nó a bheartas infheistíochta, nó an dá rud, a athrú.

2. I gcás ina bhfuil ceangal ar an gciste caipitil fiontair cáilitheach réamheolaire a fhoilsiú i gcomhréir le Treoir 2003/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle[20] nó i gcomhréir leis an dlí náisiúnta maidir leis an gciste caipitil fiontair cáilitheach, féadfar an t‑eolas dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a sholáthar ar leith nó ina chuid bhreise den réamheolaire.

CAIBIDIL III MAOIRSEACHT, COMHAR RIARACHÁIN

Airteagal 13

1. Bainisteoirí cistí caipitil fiontair a bhfuil sé beartaithe acu an t-ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' a úsáid chun a gcuid cistí caipitil fiontair cáilitheacha a úsáid, cuirfidh siad sin in iúl d'údarás inniúil a mBallstáit bhaile agus soláthróidh siad an fhaisnéis seo a leanas:

(a) céannacht an duine a dhéanann i ndáiríre cistí caipitil fiontair cháilitheacha a bhainistiú;

(b) céannacht na gcistí caipitil fiontair cáilitheacha a ndéanfar a n-aonaid nó a scaireanna a mhargú, agus straitéisí infheistíochta na gcistí sin;

(c) faisnéis maidir leis na socruithe a rinneadh chun ceanglais Chaibidil II a chomhlíonadh;

(d) liosta de na Ballstáit a bhfuil sé beartaithe ag an mbainisteoir ciste caipitil fiontair gach ciste caipitil fiontair cáilitheach a mhargú iontu.

2. Ní chláróidh údarás inniúil an Bhallstáit bhaile an bainisteoir ciste caipitil fiontair mura a bhfuil sé sásta:

(a) go bhfuil an fhaisnéis a cheanglaítear faoi mhír 1 iomlán:

(b) go bhfuil na socruithe arna gcur in iúl i gcomhréir le pointe (c) de mhír 1 oiriúnach d'fhonn ceanglais Chaibidil II a chomhlíonadh.

3. Beidh an clárú bailí i gcríoch iomlán an Aontais agus ligfidh sé do bhainisteoirí cistí caipitil fiontair cistí caipitil fiontair cháilitheacha a mhargú faoin ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' ar fud an Aontais.

Airteagal 14

Déanfaidh an bainisteoir ciste caipitil fiontair údarás inniúil an Bhallstáit bhaile a bhfuil sé beartaithe aige margú a dhéanamh ann a chur ar an eolas:

(a) maidir le haon chiste caipitil fiontair cáilitheach nua atá ann;

(b) maidir le ciste caipitil fiontair cáilitheach atá ann cheana i mBallstát agus nár luadh sa liosta dá dtagraítear i bpointe (d) d'Airteagal 13(1).

Airteagal 15

1. A luaithe a chláróidh bainisteoir ciste caipitil fiontair, déanfaidh údarás inniúil an Bhallstáit bhaile é sin a chur in iúl do na Ballstáit atá luaite i gcomhréir le pointe (d) d'Airteagal 13 (1) agus don tÚdarás Eorpach Urrús agus Margaí (ÚEUM).

2. An Ballstát óstach atá luaite i gcomhréir le pointe (d) d'Airteagal 13(1), ní fhorchuirfidh sé ar an mbainisteoir ciste caipitil fiontair atá cláraithe i gcomhréir le hAirteagal 13 aon cheanglais ná nósanna imeachta riaracháin i dtaca lena gcistí caipitil fiontair cáilitheacha a mhargú, ná ní cheanglóidh siad aon fhormheas ina leith an mhargaithe sin sula rachfar ina bhun.

3. D'fhonn coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú do chur chun feidhme an Airteagail seo, ullmhóidh an ÚEUM dréacht-chaighdeáin theicniúla chur chun feidhme chun formáid an fhógra a chinneadh.

4. Cuirfidh an ÚEUM na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin [an dáta le cur isteach].

5. Tugtar cumhacht don Choimisiún na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha síos in Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

Airteagal 16

Coinneoidh an ÚEUM ar bun bunachar sonraí lárnach a mbeidh rochtain ag an bpobal air ar an idirlíon, bunachar ina liostófar gach bainisteoir ciste caipitil fiontair atá cláraithe san Aontas i gcomhréir leis an Rialachán seo.

Airteagal 17

Déanfaidh údarás inniúil an Bhallstáit bhaile maoirseacht ar chomhlíonadh na gceanglas atá leagtha amach sa Rialachán seo.

Airteagal 18

Beidh ag na húdaráis inniúla, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, gach cumhacht maoirseachta agus imscrúdaithe is gá chun a bhfeidhmeanna a fheidhmiú. Beidh sé de chumhacht acu go háirithe:

(a) rochtain a iarraidh ar dhoiciméad ar bith i bhfoirm ar bith, agus cóip den doiciméad sin a ghlacadh nó a thógáil;

(b) ceangal a chur ar an mbainisteoir ciste caipitil fiontair faisnéis a sholáthar gan mhoill;

(c) ceangal a chur ar aon duine a bhaineann le gníomhaíochtaí an bhainisteora ciste caipitil fiontair nó le gníomhaíochtaí an chiste caipitil fiontair cháilithigh faisnéis a sholáthar;

(d) cigireachtaí réamhfhógartha nó gan a bheith réamhfhógartha ar an láthair a dhéanamh;

(e) ordú a eisiúint d'fhonn a áirithiú go gcomhlíonfaidh bainisteoir ciste caipitil fiontair ceanglais an Rialacháin seo agus nach iompróidh sé féin arís ar bhealach a d'fhéadfadh a bheith ina shárú ar an Rialachán seo.

Airteagal 19

1. Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha maidir leis na bearta agus na smachtbhannaí riaracháin is infheidhme i leith sáruithe ar fhorálacha an Rialacháin seo agus glacfaidh siad na bearta uile is gá d’fhonn a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm iad. Na bearta agus na smachtbhannaí dá bhforáilfear, beidh siad éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

2. Faoin [24 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún agus don ÚEUM maidir leis na rialacha dá dtagraítear sa chéad mhír. Tabharfaidh siad fógra don Choimisiún agus don ÚEUM gan mhoill maidir le haon leasú a dhéanfar orthu.

Airteagal 20

1. Déanfaidh údarás inniúil an Bhallstáit bhaile na bearta oiriúnacha dá dtagraítear i mír 2 i gcás nach ndéanann bainisteoir ciste caipitil fiontair na nithe seo a leanas:

(a) na ceanglais a bhfuil feidhm acu maidir le comhdhéanamh punainne a chomhlíonadh, de shárú ar Airteagal 5;

(b) an ciste caipitil fiontair cáilitheach a mhargú d'infheisteoirí incháilithe, de shárú ar Airteagal 6;

(c) clárú le húdarás inniúil a Bhallstáit bhaile, de shárú ar cheanglais Airteagal 13.

2. Sna cásanna dá dtagraítear i mír 1, déanfaidh údarás inniúil an Bhallstáit bhaile na bearta seo a leanas, de réir mar is iomchuí:

(a) toirmeasc a chur ar úsáid an ainmnithe 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' i gcás margú chiste caipitil fiontair cáilitheach amháin nó níos mó de chuid an bhainisteora ciste caipitil fiontair.

(b) an bainisteoir ciste caipitil fiontair a bhaint den chlár.

3. Déanfaidh údarás inniúil an Bhallstáit bhaile údaráis inniúla an Bhallstáit óstaigh atá luaite i gcomhréir le pointe (d) d'Airteagal 13 (1) a chur ar an eolas maidir le baint an bhainisteora ciste caipitil fiontair den chlár dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo.

4. Maidir leis an gceart ciste caipitil fiontair amháin nó níos mó a mhargú faoin ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' san Aontas, éagfaidh sé le héifeacht láithreach amhail ó dháta theacht i bhfeidhm chinneadh an údaráis inniúil dá dtagraítear i bpointe (a) nó (b) de mhír 2.

Airteagal 21

1. Comhoibreoidh na húdaráis inniúla agus an ÚEUM le chéile aon uair is gá chun críocha a gcuid dualgas féin a dhéanamh faoin Rialachán seo.

2. Malartóidh siad gach faisnéis agus doiciméad is gá chun sáruithe ar an Rialacháin seo a aithint agus a leigheas.

Airteagal 22

1. Gach duine a oibríonn nó a d'oibrigh do na húdaráis inniúla nó don ÚEUM, mar aon le hiniúchóir agus saineolaithe faoi Threoir na n-údarás inniúil, tá siad faoi réir cheanglas na hoibleagáide maidir le rúndacht ghairmiúil. Aon fhaisnéis rúnda a fhaigheann na daoine sin agus iad i mbun a gcuid dualgas, ní sceithfidh siad í d'aon duine ná d'aon údarás, seachas i bhfoirm achoimre nó i bhfoirm chomhiomláin ionas nach bhféadfar aon bhainisteoir ciste caipitil fiontair ná ciste caipitil fiontair cáilitheach ar leith a aithint, gan dochar do chásanna a chumhdaíonn an dlí coiriúil ná d'imeachtaí dlí arna dtionscnamh faoin Rialacháin seo.

2. Ní chuirfear aon bhac ar údaráis inniúla na mBallstát ná ar an ÚEUM faisnéis a mhalartú i gcomhréir leis an Rialachán seo ná le dlí eile de chuid an Aontais is infheidhme maidir le bainisteoirí cistí caipitil fiontair agus cistí caipitil fiontair cáilitheacha.

3. I gcás ina bhfaigheann údaráis inniúla agus an ÚEUM faisnéis rúnda i gcomhréir le mír 2, ní fhéadfaidh siad í a úsáid ach nuair atá siad i mbun a gcuid dualgas agus chun críocha imeachtaí riaracháin agus breithiúnacha.

CAIBIDIL IV FORÁLACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA AGUS CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 23

1. Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha síos san Airteagal seo.

2. Is go ceann tréimhse ceithre bliana tar éis dáta teacht i bhfeidhm an Rialacháin seo a dhéanfar an tarmligean cumhachta dá dtagraítear i mír 3 d'Airteagal 2 agus i mír 5 d'Airteagal 8 a thabhairt don Choimisiún. Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil maidir le tarmligean na cumhachta a ullmhú tráth nach déanaí ná sé mhí roimh dheireadh na tréimhse ceithre bliana sin. Beidh sé intuigthe go ndéanfar tréimhsí comhfhaid a chur leis an tarmligean cumhachta, ach amháin má chuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle ina choinne sin trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle an chumhacht dá dtagraítear i mír 3 d'Airteagal 2 agus i mír 5 d'Airteagal 8 a chúlghairm tráth ar bith. Déanfaidh cinneadh cúlghairme deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Beidh éifeacht aige ón lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ag dáta níos déanaí a shonrófar ann. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.

4. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra ina leith go comhuaineach do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

5. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe arna ghlacadh de bhun mhír 3 d'Airteagal 2 ná mhír 5 d'Airteagal 8 i bhfeidhm ach amháin mura ndéanfaidh Parlaimint na hEorpa ná an Chomhairle agóid ina choinne laistigh de thréimhse dhá mhí ó fhógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, sula dtéann an tréimhse sin in éag, go gcuirfidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon in iúl nach ndéanfaidh siad agóid ina choinne. Cuirfear dhá mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 24

1. Ceithre bliana ar a laghad tar éis dáta teacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar an Rialachán seo. Mar chuid den athbhreithniú sin déanfar suirbhé ginearálta ar fheidhmiú rialacha an Rialacháin seo agus ar an taithí a fuarthas á gcur i bhfeidhm, lena n-áirítear:

(c) an méid úsáide a bhain bainisteoirí cistí caipitil fiontair as an ainmniú 'Ciste Caipitil Fiontair Eorpach' sna Ballstáit éagsúla, ar bhonn intíre nó trasteorann;

(d) raon feidhme an Rialacháin seo, lena n-áirítear an tairseach EUR 500 milliún.

2. Tar éis dó dul i gcomhairle leis an ÚEUM cuirfidh an Coimisiún an tuarascáil sin faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle agus, más gá, beidh togra reachtach ag gabháil léi.

Airteagal 25

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Beidh feidhm leis amhail ón 22 Iúil 2013, ach amháin i gcás mhír 3 d'Airteagal 2 agus mhír 5 d'Airteagal 8; beidh feidhm acu sin amhail ó dháta teacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa              Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán                                               An tUachtarán

[1]               De réir an tsuirbhé is déanaí ón mBanc Ceannais Eorpach dúirt os cionn 50 % de na FBManna sa limistéar Euro a bhí sa sampla a tógadh gur tháinig méadú ar na rátaí úis a mhuirearaigh na bainc agus go ndeachaigh na coinníollacha creidmheas i ndéine a chuireann na bainc i bhfeidhm maidir le hiasachtaí a thabhairt do FBManna.

[2]               Sa suirbhé deireanach a eisíodh (09/2010–02/2011), arna dhéanamh ag an mBanc Ceannais Eorpach agus arna mhionsaothrú i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpaigh, maidir leis an rochtain atá ag FMBanna ar mhaoiniú i limistéar an Euro, dúirt timpeall is 15 % de FMBanna gurbh é "rochtain ar mhaoiniú" an fhadhb ba mhó a bhí ag déanamh ciotaí dóibh, rud a bhí mar an gcéanna sna suirbhéanna a rinneadh roimhe sin. http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201104en.pdf?b704f6b228e071bea9507d7569412805

[3]               Foinse: Meastacháin 2011 an European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA).

[4]               http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm, (an 3 Márta 2010); tá an rud céanna de chuspóir freisin ag an tionscnamh 'Aontas Nuálaíochta', http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=keydocs (an 6 Deireadh Fómhair 2010).

[5]               http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/20110413-communication_en.pdf (an 13 Aibreán 2011).

[6]               http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111012communication_roadmap_en.pdf

[7]               Clúdaíonn caipiteal riosca trí chineál maoinithe: (i) infheistiú neamfhoirmiúil a dhéanann 'infheisteoirí tráthúla' (business angels); (ii) caipiteal fiontair; (iii) stocmhargaí arb iad FBManna agus comhlachtaí ardfháis a speisialtacht.

[8]               Tuarascáil deiridh 2003 an Phlean Gníomhaíochta maidir le Caipiteal Riosca: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/riskcapital/index_en.htm.

[9]               http://ec.europa.eu/internal_market/investment/venture_capital_en.htm

[10]             IO C , , lch. .

[11]             IO C ... lch. .

[12]             IO C , , lch. .

[13]             IO L 302, 17.11.2009, lch. 32.

[14]             IO L 174, 1.7.2007, lch. 1.

[15]             IO L 145, 30.4.2004, lch.1.

[16]             IO L 331, 15.12.2010, lch. 84.

[17]             IO L 281, 23.11.1995 lch. 31.

[18]             IO L 8, 12.1.2001, lch. 1.

[19]             IO L 390, 31.12.2004, lch. 38.

[20]             IO L 345, 31.12.2003, lch. 64.