Седма рамкова програма (2007—2013 г.)

Научноизследователската дейност е част от „триъгълника на знанието“ , който трябва да укрепи растежа и заетостта в Европейския съюз (ЕС) в рамките на една глобална икономика. Седмата рамкова програма за научни изследвания, която обхваща периода 2007—2013 г., е повод за ЕС да постави своята научноизследователска политика на нивото на своите икономически и социални амбиции, като консолидира Европейското научноизследователско пространство (ЕНИП). За да постигне тази цел, Комисията би искала да увеличи годишния бюджет на ЕС за научни изследвания и по този начин да привлече повече частни и национални инвестиции. В процеса на нейното изпълнение Седмата рамкова програма трябва също да отговори на нуждите на промишлеността по отношение на научни изследвания и знания и по-общо на европейски политики. Тя е разделена на четири основни програми и е значително опростена, за да бъде по-достъпна за изследователите и по-ефикасна.

АКТОВЕ

Решение № 1982/2006/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.).

Решение № 969/2006/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно седмата рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) за ядрени изследователски дейности и обучение (2007—2011 г.).

ОБОБЩЕНИЕ

Седмата рамкова програма е адаптирана за нуждите на ЕС по отношение на растеж и заетост. След широки обществени консултации бяха определени четири основни цели, съответстващи на четири специфични програми, които трябва да структурират европейското усилие за научни изследвания.

Четири основни специфични програми

Програмата „Сътрудничество“ има за цел да стимулира сътрудничеството и да укрепва връзките между промишлеността и научните изследвания в транснационален план. Целта е да се изгради и укрепи европейско лидерство в ключовите области на научните изследвания. Тя включва 9 тематични области, независими в тяхното управление, но допълващи се при тяхното изпълнение:

Програмата „Идеи“ трябва да послужи за укрепване на проучвателната научна дейност в Европа, тоест за издирване на нови знания, които фундаментално променят нашето виждане за света и нашия начин на живот. За целта новият Европейски съвет за научни изследвания ще подкрепя най-амбициозните и най-иновативните проекти за научни изследвания. Научен съвет ще определи по независим начин приоритетите и научните цели на тази нова структура, която е лидер в европейските научни изследвания. Целта е да се укрепи високото ниво на европейските научни изследвания, като се насърчават конкуренцията и поемането на рискове.

Програмата „Хора“ мобилизира големи финансови ресурси за подобряване на перспективите за развитие в кариерата на изследователите в Европа и за привличане на качествени млади изследователи. Комисията възнамерява да насърчава професионалното обучение и мобилността, за да се използва пълният потенциал на изследователския персонал в Европа. Тази програма надгражда върху успеха на действията по програма „Мария Кюри”, които от няколко години предлагат възможност за мобилност и професионално обучение на европейските изследователи.

Програмата „Капацитети“ трябва да предостави на изследователите мощни инструменти за подобряване на качеството и конкурентоспособността на европейските научни изследвания. Това означава предварителни инвестиции в научноизследователските инфраструктури в по-слабо развитите региони, формиране на центрове за научноизследователска и развойна дейност в полза на МСП. Тази програма трябва също така да отрази значението на международното сътрудничество в научните изследвания и ролята на науката в обществото.

Освен това по Седмата рамкова програма ще бъдат финансирани преките действия на Съвместния изследователски център (JRC) и действията, обхванати от рамковата програма Евратом в следните области:

Промяна в срока на действие

Седмата рамкова програма се заема отново с множество елементи от предишни програми, които са имали позитивно въздействие върху европейските научни изследвания. Такъв е случаят с проектите, осъществявани от европейските групи за партньорство, които продължават да играят централна роля в рамковата програма. Освен това Комисията поставя рамковата програма в контекста на Европейското научноизследователско пространство, което прегрупира всички дейности на ЕС в тази област. Удължаването на продължителността на програмата от четири на седем години символизира волята за действие и за придаване на по-голям тласък на европейските научни изследвания.

Като се запазват най-добрите аспекти на предишните програми, със Седмата рамкова програма се въвеждат нови мерки за подобряване на съгласуваността и ефективността на научноизследователската политика на ЕС. Основните нововъведения в тази рамкова програма са:

Освен това, както беше и при Шестата рамкова програма, няколко области на научни изследвания няма да получат никакво финансиране от Общността:

Опростена рамкова програма

От 1984 г. различните рамкови програми за научни изследвания са увеличили броя на административните и финансовите процедури, които регулират дейността на ЕС в областта на научните изследвания. Комисията се надява да продължи процеса на опростяване, стартиран при последната рамкова програма, така че да подобри ефикасността на финансирането и управлението на проектите за научни изследвания.

Специфичните мерки за опростяване на изпълнението на рамковата програма включват:

Един голям, но необходим бюджет

Комисията предлага бюджет от 50 521 милиона евро за периода 2007—2013 г., или средно по 7 217 милиона евро годишно. Това надвишава един път и половина годишния бюджет на Шестата рамкова програма (4 375 милиона евро годишно или общ бюджет от 17 500 милиона евро за четири години). По-конкретно бюджетът ще бъде разпределен, както следва:

Това увеличение отразява значението на научноизследователските дейности в повторното стартиране на Лисабонската стратегия, която има за цел да превърне Европа в най-конкурентоспособната и най-динамична икономика на знанието. Наскоро Европа пропусна големи възможности в някои ключови научноизследователски области поради липса на налични средства. Чрез тази рамкова програма ще могат да се финансират повече качествени проекти и да се увеличи капацитетът за иновации на ЕС.

Знанията и технологиите са основните предимства на Европа и представляват база за растеж и заетост. Предназначението на рамковата програма е да упражнява „ефект на лоста” спрямо националните разходи за научни изследвания, така че да се постигне целта разходите за научни изследвания в Европа да достигнат 3 % от БВП. Комисията възнамерява да изпълни пълноценно своята роля на движеща сила и координатор, така че да постави знанието в служба на растежа и заетостта в Европа.

Контекст

От 1984 г. ЕС води политика на научноизследователска и развойна дейност, основана на многогодишни рамкови програми. Седмата рамкова програма — втората след стартирането на Лисабонската стратегия през 2000 г. — и през следващите години трябва да играе основна роля за растежа и заетостта в Европа. Комисията би желала да разработи „триъгълник на знанието“ , формиран от политиките на научни изследвания, обучение и иновации, така че да постави знанието в служба на динамично развиващата се икономика и социалния и екологичния напредък.

Позовавания

Акт

Влизане в сила — дата на изтичане на срока

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Решение № 1982/2006/ЕО

1.1.2007 г. — 31.12.2013 г.

-

Официален вестник L 412, 30.12.2006 г.

Решение № 969/2006/ЕО

1.1.2007 г. — 31.12.2011 г.

-

Официален вестник L 391, 30.12.2006 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията от 29 април 2009 г. за постигнатия напредък на Седмата европейска рамкова програма за научни изследвания [COM(2009) 209 — непубликувано в Официален вестник]. Седмата рамкова програма се адаптира с цел да помогне на ЕС да постигне целите си за създаване на нисковъглеродно и основано на знанието общество. Тя се стреми да увеличи стимулиращото влияние върху публичните и частните инвестиции в научните изследвания и развойната дейност и да разнообрази инструментариума си с оглед максимизиране на европейската добавена стойност.

7 РП остава решаващ инструмент за насърчаване на високите научни постижения и технологичното развитие. Нейната роля е още по-важна в сегашното икономическо положение. 7 РП допринася за разгръщане на научноизследователските усилия, какъвто е примерът с публично-частните партньорски инициативи за „зелени“ автомобили, енергийноефективни сгради и заводи на бъдещето, предприети в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване.

Комисията поиска от независима експертна група да извърши междинна оценка на 7 РП с цел да се подобри въздействието на програмата върху създаването на европейското научноизследователско пространство. Заключенията от тази междинна оценка ще окажат голямо влияние върху започващите дебати относно бъдещите финансови рамки на ЕС, Лисабонската стратегия за периода след 2010 г. и следващата рамкова програма.

Регламент (Евратом) № 1908/2006 на Съвета от 19 декември 2006 г. за определяне на правилата за участие на предприятия, научноизследователски центрове и университети в дейност съгласно Седмата рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007—2011 г.).

Този регламент се отнася за условията за участие на предприятия, научноизследователски центрове и университети в Седмата рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) (2007—2011 г.). Документът е разделен на четири глави: уводни разпоредби (предмет, определения и поверителност), участието в непреки дейности (условия за участие, аспекти на процедурите и др.), правила за разпространение и използване (собственост, защита, публикуване, разпространение и използване на нови и предходни знания, а също и права за достъп до тези знания) и специфични правила за участие в дейности по тематичната област „научни изследвания по термоядрен синтез“.

Регламент (ЕО) № 1906/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за определяне на правила за участието на предприятия, изследователски центрове и университети в дейности по Седмата рамкова програма и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007—2013 г.) [Публикуван в Официален вестник L 391, 30.12.2006 г.].

Посветен на правилата за участието на предприятия, изследователски центрове и университети съгласно Седмата рамкова програма на Европейската общност (2007—2013 г.), този регламент се състои от четири глави: уводни разпоредби, участие в непреки дейности, Европейска инвестиционна банка и правила за разпространение и използване.

Последна актуализация: 07.01.2010