10.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 371/16


Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2016 r. – VIMC/Komisja

(Sprawa T-431/16)

(2016/C 371/19)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: VIMC – Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, Niemcy) (przedstawiciele: R. Bramerdorfer, Rechtsanwältin)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 27 maja 2016 r. (sprawa AT.40231 – VIMC/WK&FGB) oraz

Obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca w ramach niniejszej skargi występuje z żądaniem stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C (2016) 3351 final z dnia 27 maja 2016 r., mocą której odrzucono skargę administracyjną na podstawie art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 (1).

Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi jeden zarzut, w drodze którego utrzymuje przekroczenie uprawnień dyskrecjonalnych.

W tym kontekście skarżąca utrzymuje, że kwestia zastosowania art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 nie jest objęta pełną swobodą uznania Komisji. Instytucja ta musi raczej uwzględnić szczególne okoliczności indywidualnego przypadku i nie może na podstawie tego przepisu odrzucić, bez głębszego uzasadnienia, argumentu będącego już przedmiotem analizy organu państwa.


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. 2003 L 1, s.1)