10.10.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 371/16


Beroep ingesteld op 1 augustus 2016 — VIMC/Commissie

(Zaak T-431/16)

(2016/C 371/19)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: VIMC — Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, Duitsland) (vertegenwoordiger: R. Bramerdorfer, Rechtsanwältin)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

de beslissing van de Commissie van 27 mei 2016 (ref.: zaak AT.40231 — VIMC/WK&FGB) nietig verklaren en

verweerster verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Met dit beroep vordert verzoekster nietigverklaring van besluit C(2016) 3351 final van de Commissie van 27 mei 2016, waarbij verzoeksters klacht op grond van artikel 13 van verordening (EG) nr. 1/2003 (1) is afgewezen.

Ter onderbouwing van haar beroep draagt verzoekster één middel voor, ontleend aan misbruik van beoordelingsbevoegdheid.

In dit verband voert verzoekster aan dat de Commissie niet geheel naar eigen inzicht kan beslissen om al dan niet toepassing te geven aan artikel 13 van verordening (EG) nr. 1/2003. De Commissie dient juist rekening te houden met de bijzondere omstandigheden van het geval en kan op grond van die bepaling niet zonder nadere motivering een verzoek afwijzen dat reeds bij een overheidsinstantie in behandeling is.


(1)  Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB 2003, L 1, blz. 1).