10.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 371/16


Жалба, подадена на 1 август 2016 г. — VIMC/Комисия

(Дело T-431/16)

(2016/C 371/19)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: VIMC — Vienna International Medical Clinic GmbH (Кулмбах, Германия) (представител: R. Bramerdorfer, Rechtsanwältin)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на Комисията от 27 май 2016 г. (дело AT.40231 — VIMC/WK&FGB), и

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

С настоящата жалба жалбоподателят иска отмяна на Решение C (2016) 3351 окончателен на Комисията от 27 май 2016 г., с което жалбата на жалбоподателя е оставена без разглеждане на основание член 13 от Регламент (ЕО) № 1/2003 (1).

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква едно единствено основание, като твърди злоупотреба с власт.

В това отношение жалбоподателят твърди, че прилагането или неприлагането на член 13 от Регламент (ЕО) № 1/2003 не попада в правото на преценка на Комисията. Тя по-скоро следва да вземе предвид особените обстоятелства на конкретния случай и не може въз основа на тази разпоредба, без подробна аргументация, да остави без разглеждане искане, с което вече се е занимавал държавен орган.


(1)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).