28.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 217/19


SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE

z dne 10. junija 2004

v zadevi T-275/01 Mercedes Alvarez Moreno proti Evropskemu parlamentu, (1)

(Uradniki - Pomožni uslužbenec - Konferenčni tolmač - Člen 74 PZDU - Iztek pogodbe o zaposlitvi)

(2004/C 217/35)

Jezik postopka: francoščina

V zadevi T-275/01, Mercedes Alvarez Moreno, stanujoča v Berlinu (Nemčija), ki jo zastopa G. Vandersanden, avocat, proti Evropskemu parlamentu (zastopniki: H. von Hertzen in J. de Wachter), zaradi razglasitve ničnosti odločbe o ustavitvi sklepanja pogodb o delu s konferenčnimi tolmači, ki so dosegli starost 65 let in zaradi izplačila odškodnine, je Sodišče prve stopnje (peti senat), v sestavi R. García-Valdecasas, predsednik, P. Lindh, sodnica in J. D. Cooke, sodnik; sodni tajnik: J. Palacio Gonzáles, administrateur principal, dne 10. junija 2004 razglasilo sodbo, katere izrek se glasi kot sledi:

1)

Odločba Parlamenta z dne 30. novembra 2000, ki jo je tožeča stranka prejela dne 10. februarja 2001 in odločba Parlamenta z dne 19. julija 2001, s katero je bil zavrnjen ugovor tožeče stranke, se razglasita za nični.

2)

V preostalem se tožba delno zavrne, delno zavrže.

3)

Parlamentu se naloži plačilo stroškov postopka.


(1)  UL C 3, 05. 01. 02.