28.8.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 217/19


ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS

10. juuni 2004

kohtuasjas T-275/01: Mercedes Alvarez Moreno versus Euroopa Parlament (1)

(Ametnikud - Ajutine ametnik - Konverentsitõlk - Ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 74 - Teenistussuhte lõppemine)

(2004/C 217/35)

Kohtuasja menetluse keel: prantsuse keel

Kohtuasjas T-275/01: Mercedes Alvarez Moreno, elukoht Berliin (Saksamaa), esindaja advokaat G. Vandersanden, versus Euroopa Parlament (esindajad: H. von Hertzen ja J. de Wachter), mille esemeks on esiteks 65-aastaseks saanud konverentsitõlkide töölevõtmisest loobumise otsuse tühistamine ning teiseks kahju hüvitamise nõue, tegi esimese astme kohus (viies koda) koosseisus koja esimees R. Garcia-Valdecasas, kohtunikud P. Lindh ja J. D. Cooke, kohtusekretär vanemametnik J. Palacio Gonzales, 10. juunil 2004 otsuse, mille resolutiivosa on järgmine:

1)

tühistada Euroopa Parlamendi 30. novembri 2000. aasta otsus, mis tehti hagejale teatavaks 10. veebruaril 2001, ning Euroopa Parlamendi 19. juuli 2001. aasta otsus, millega jäeti hageja nõue rahuldamata;

2)

jätta hagi rahuldamata;

3)

jätta kohtukulud Euroopa Parlamendi kanda.


(1)  EÜT C 3, 5.1.2002.