14.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/15


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6243 – CE Gas Marketing & Trading/Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft/VNG Austria)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2011/C 303/11

1.

Komisii bolo 7. októbra 2011 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky CE Gas Marketing & Trading GmbH („CEMAG“, Rakúsko) a Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft („VNG“, Nemecko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií a na základe zmluvy spoločnú kontrolu nad podnikom VNG Austria GmbH („VNG Austria“, Rakúsko).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

CEMAG: obchodovanie so zemným plynom,

VNG: dovoz zemného plynu, veľkoobchod so zemným plynom a preprava zemného plynu, ako aj prevádzka podzemných zásobníkov zemného plynu a predaj zásobníkových kapacít,

VNG Austria: dodávky plynu.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6243 – CE Gas Marketing & Trading/Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft/VNG Austria na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).