14.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 303/15


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6243 – CE Gas Marketing & Trading/Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft/VNG Austria)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 303/11

1.

2011 m. spalio 7 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „CE Gas Marketing & Trading GmbH“ (toliau – CEMAG, Austrija) ir „Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft“ (toliau – VNG, Vokietija) pirkdamos akcijas ir sudarydamos sutartį įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „VNG Austria GmbH“ (toliau – „VNG Austria“, Austrija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

CEMAG: prekyba gamtinėmis dujomis,

VNG: gamtinių dujų importas, didmeninė prekyba ir gabenimas, taip pat požeminių dujų saugojimo talpyklų valdymas ir saugojimo pajėgumų pardavimas,

„VNG Austria“: dujų tiekimas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6243 – CE Gas Marketing & Trading/Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft/VNG Austria adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).