26.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/73


Skarga wniesiona w dniu 31 października 2012 r. — CH przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-129/12)

2013/C 26/151

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CH (przedstawiciele: adwokaci L. Levi, C. Bernard-Glanz i A. Tymen)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu skarżącej oraz decyzji w sprawie oddalenia wniosku skarżącej o udzielenie pomocy w udowodnienia mobbingu i żądanie odszkodowawcze.

Żądania strony skarżącej

uznanie niniejszej skargi za dopuszczalną i zasadną;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zwolnienia skarżącej;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 20 marca 2012 r., oddalającej wniosek skarżącej z dnia 22 grudnia 2011 r. o udzielenie pomocy;

w razie konieczności — stwierdzenie nieważności decyzji Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 20 lipca 2012 r., otrzymanej w dniu 24 lipca 2012 r., oddalającej odwołanie skarżącej z dnia 30 marca 2012 r. od decyzji o jej zwolnieniu;

w razie konieczności — stwierdzenie nieważności decyzji Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 8 października 2012 r., otrzymanej w dniu 11 października 2012 r., oddalającej odwołanie skarżącej z dnia 22 czerwca 2012 r. od decyzji oddalającej jej wniosek o udzielenie pomocy;

zasądzenie od pozwanego kwoty 120 000 EUR tytułem odszkodowania;

obciążenie Parlamentu wszystkimi kosztami postępowania.