26.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/73


Prasība, kas celta 2012. gada 31. oktobrī — CH/Parlaments

(Lieta F-129/12)

2013/C 26/151

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: CH (pārstāvji — L. Levi, C. Bernard-Glanz, A. Tymen, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par prasītājas atlaišanu no darba un lēmumu, ar kuru ir noraidīts viņas lūgums sniegt palīdzību, atzīstot psiholoģisku vardarbību, kā arī prasība par kaitējuma atlīdzinājumu

Prasītājas prasījumi:

atzīt šo prasību par pieņemamu un pamatotu;

atcelt 2012. gada 19. janvāra lēmumu par prasītājas atlaišanu no darba;

atcelt 2012. gada 20. marta lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītājas 2011. gada 22. decembra lūgums sniegt palīdzību;

vajadzīgajā apmērā atcelt 2012. gada 24. jūlijā saņemto Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2012. gada 20. jūlija lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītājas 2012. gada 30. marta sūdzība par lēmumu par viņas atlaišanu no darba;

vajadzīgajā apmērā atcelt 2012. gada 11. oktobrī saņemto Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2012. gada 8. oktobra lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītājas 2012. gada 22. jūnija sūdzība par lēmumu, ar kuru ir noraidīts viņas lūgums sniegt palīdzību;

piespriest atbildētājam pienākumu samaksāt zaudējumu atlīdzību EUR 120 000 apmērā;

piespriest Parlamentam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.