26.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1022

z 20. júna 2019,

ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V Dohovore Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982, ktorého zmluvnou stranou je aj Únia, sa stanovujú povinnosti týkajúce sa ochrany morských zdrojov vrátane zachovania alebo obnovy populácií lovených druhov na úrovni, pri ktorej možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos (ďalej len „MSY“).

(2)

Na samite Organizácie Spojených národov o udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v New Yorku v roku 2015 sa Únia a jej členské štáty zaviazali do roku 2020 účinne zregulovať rybolov, zastaviť nadmerný, nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov a deštruktívne rybolovné praktiky a zrealizovať vedecky podložené riadiace plány s cieľom čo najrýchlejšie obnoviť populácie rýb minimálne na úroveň, pri ktorej možno dosiahnuť MSY zodpovedajúci ich biologickým vlastnostiam.

(3)

V ministerskom vyhlásení z Malty MedFish4Ever z 30. marca 2017 (3) sa stanovuje nový rámec na riadenie rybolovu v Stredozemnom mori a pracovný program s piatimi konkrétnymi činnosťami na nadchádzajúcich 10 rokov. Jedným z prijatých záväzkov je zriadiť viacročné plány.

(4)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (4) sa stanovujú pravidlá spoločnej rybárskej politiky (ďalej len „SRP“) v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie. SRP má prispievať k ochrane morského prostredia, udržateľnému hospodáreniu so všetkými komerčne využívanými druhmi, a najmä k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu do roku 2020.

(5)

Cieľmi SRP je okrem iného zabezpečiť, aby činnosti rybolovu a akvakultúry boli dlhodobo environmentálne, sociálne a hospodársky udržateľné a aby sa pri riadení rybárstva uplatňoval prístup predbežnej opatrnosti a ekosystémový prístup. SRP takisto prispieva k primeranej životnej úrovni v rámci odvetvia rybárstva vrátane maloobjemového, drobného alebo pobrežného rybárstva. Dosiahnutie týchto cieľov prispieva aj k dostupnosti dodávok potravín a má prínosy v oblasti zamestnanosti.

(6)

Na dosiahnutie cieľov SRP by sa mali prijať viaceré ochranné opatrenia, ako sú viacročné plány, technické opatrenia a stanovenie a pridelenie maximálneho povoleného rybolovného úsilia.

(7)

Podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 majú viacročné plány vychádzať z vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní. V súlade s týmito ustanoveniami by viacročný plán ustanovený v tomto nariadení (ďalej len „plán“) mal obsahovať ciele, kvantifikovateľné ciele s jasnými časovými rámcami, ochranné referenčné body, záruky a technické opatrenia určené na zamedzenie nechceným úlovkom a na ich zníženie.

(8)

„Najlepšie dostupné vedecké odporúčania“ by sa mali chápať ako verejne dostupné vedecké odporúčania podložené najaktuálnejšími vedeckými údajmi a metódami, ktoré vydal alebo preskúmal nezávislý vedecký orgán uznávaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni.

(9)

Komisia by mala získať najlepšie dostupné vedecké odporúčania pre populácie v rozsahu pôsobnosti plánu. Na tento účel by sa mala radiť najmä s Vedeckým, technickým a hospodárskym výborom pre rybárstvo (ďalej len „STECF“). Komisia by mala získať najmä verejne dostupné vedecké odporúčania vrátane odporúčaní týkajúcich sa zmiešaného rybolovu, v ktorých sa zohľadňuje plán a uvádzajú sa rozsahy FMSY a ochranné referenčné body (BPA a BLIM).

(10)

Nariadením Rady (ES) č. 1967/2006 (5) sa zriaďuje riadiaci rámec pre udržateľné využívanie rybolovných zdrojov v Stredozemnom mori a vyžaduje sa prijatie riadiacich plánov pre rybolov pomocou vlečných sietí, záťahových sietí ovládaných z lode, pobrežných záťahových sietí, obchvatných sietí a dredží v pobrežných vodách členských štátov.

(11)

Francúzsko, Taliansko a Španielsko prijali riadiace plány podľa nariadenia (ES) č. 1967/2006. Medzi uvedenými plánmi je však nedostatočný súlad a nezohľadňujú sa v nich všetky druhy výstroja, ktorým sa lovia populácie žijúce pri morskom dne, ani transzonálna distribúcia určitých populácií a rybárskych flotíl. Navyše sa ukázalo, že z hľadiska plnenia cieľov SRP sú tieto plány neúčinné. Členské štáty a zainteresované strany vyjadrili podporu vypracovaniu a vykonávaniu viacročného plánu na úrovni EÚ pre dotknuté populácie.

(12)

Výbor STECF preukázal, že využívanie mnohých populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora výrazne prekračuje úrovne potrebné na dosiahnutie MSY.

(13)

Preto je vhodné ustanoviť viacročný plán na ochranu a udržateľné využívanie populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora.

(14)

V tomto pláne by sa mala zohľadniť zmiešaná povaha rybolovu a dynamika medzi lovenými populáciami, t. j. populáciami merlúzy európskej (Merluccius merluccius), sultánky nachovej (Mullus barbatus), krevety ružovej (Parapenaeus longirostris), homára štíhleho (Nephrops norvegicus), krevety druhu Aristeus antennatus a krevety druhu Aristaeomorpha foliacea. Mali by sa v ňom zohľadniť aj druhy lovené ako vedľajšie úlovky v rámci rybolovu druhov žijúcich pri morskom dne a populácie žijúce pri morskom dne, o ktorých nie sú k dispozícii dostatočné údaje. Mal by sa vzťahovať na rybolov druhov žijúcich pri morskom dne (najmä lov vlečnými sieťami, nastavovacími sieťami na lov pri dne, pascami a lovnými šnúrami), ktorý sa vykonáva vo vodách Únie alebo ktorý vykonávajú rybárske plavidlá Únie mimo vôd Únie v západnej časti Stredozemného mora.

(15)

Ak má úmrtnosť spôsobená rekreačným rybolovom podstatný vplyv na dotknuté populácie, Rada by mala mať možnosť stanoviť nediskriminačné obmedzenia pre rekreačných rybárov. Rada by mala pri stanovení takýchto obmedzení vychádzať z transparentných a objektívnych kritérií. Členské štáty by mali v príslušných prípadoch prijať potrebné a primerané opatrenia na monitorovanie a zber údajov na účely spoľahlivého odhadu skutočných úrovní úlovkov rekreačného rybolovu. Okrem toho by malo byť možné prijať technické ochranné opatrenia týkajúce sa rekreačného rybolovu.

(16)

Geografická pôsobnosť plánu by mala vychádzať z geografickej distribúcie populácií na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní. Na základe lepších vedeckých informácií môžu byť v budúcnosti potrebné zmeny geografickej distribúcie populácií uvedenej v pláne. Komisia by preto mala byť splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa upraví geografická distribúcia populácií uvedená v pláne, pokiaľ vedecké odporúčania preukážu zmenu geografickej distribúcie príslušných populácií.

(17)

Cieľom plánu by malo byť prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP, najmä k dosiahnutiu a udržaniu MSY cieľových populácií, plneniu povinnosti vylodiť úlovky v prípade populácií žijúcich pri morskom dne a pelagických vedľajších úlovkov ulovených v rámci tohto rybolovu, pre ktoré je stanovená minimálna ochranná referenčná veľkosť, a k presadzovaniu primeranej životnej úrovne osôb závislých od rybolovných činností, a to s prihliadnutím na pobrežný rybolov a sociálno-ekonomické aspekty. V rámci plánu by sa mal uplatňovať aj ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva, aby sa minimalizovali negatívne vplyvy rybolovných činností na morský ekosystém. Mal by byť v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, najmä s cieľom dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES (6) a s cieľmi smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (7) a smernice Rady 92/43/EHS (8).

(18)

Cieľovú rybolovnú úmrtnosť (F) zodpovedajúcu cieľu dosiahnuť a udržať MSY je vhodné stanoviť ako rozsahy hodnôt, ktoré sú potrebné na dosiahnutie MSY (FMSY). Tieto rozsahy, určené na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, sú potrebné na zabezpečenie flexibility, ktorá umožní zohľadniť vývoj vedeckých odporúčaní, prispieť k vykonávania povinnosti vylodiť úlovky a zohľadniť zmiešaný rybolov. Na základe plánu sa uvedené rozsahy stanovujú tak, aby priniesli zníženie dlhodobého výnosu maximálne o 5 % v porovnaní s MSY. Horná hranica rozsahu FMSY je okrem toho ohraničená, aby pravdepodobnosť poklesu populácie pod hraničný referenčný bod biomasy (BLIM) bola najviac 5 %.

(19)

Na účely stanovenia maximálneho povoleného rybolovného úsilia by mali existovať rozsahy FMSY pre „bežné použitie“ a v prípade dobrého stavu dotknutých populácií možnosti maximálneho povoleného rybolovného úsilia nad uvedené rozsahy FMSY pre najzraniteľnejšiu populáciu, ak to je na základe vedeckého odporúčania potrebné na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia v rámci zmiešaného rybolovu, na zamedzenie škodám na populácii v dôsledku vnútrodruhovej alebo medzidruhovej dynamiky populácií alebo na obmedzenie medziročných výkyvov maximálneho povoleného rybolovného úsilia. Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti v súlade s týmito rozsahmi FMSY by sa mala dosiahnuť postupným prírastkovým spôsobom pokiaľ možno do roku 2020 a najneskôr do 1. januára 2025.

(20)

Pokiaľ ide o populácie, v prípade ktorých sú stanovené cieľové hodnoty MSY, a na účely uplatnenia záruk je potrebné stanoviť ochranné referenčné body vyjadrené ako preventívne referenčné body (BPA) a hraničné referenčné body (BLIM).

(21)

Mali by sa stanoviť vhodné záruky na zabezpečenie plnenia cieľov, pričom v prípade potreby by sa aj v prípadoch, keď populácie klesnú pod ochranné referenčné body, aktivovali nápravné opatrenia. Medzi nápravné opatrenia by mali patriť núdzové opatrenia v súlade s článkami 12 a 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, maximálne povolené rybolovné úsilie a iné špecifické ochranné opatrenia.

(22)

Na zabezpečenie transparentného prístupu k rybolovu a dosiahnutie cieľovej rybolovnej úmrtnosti by sa mal prijať režim rybolovného úsilia na úrovni Únie pre vlečné siete, ktoré sú hlavným druhom výstroja používaným na lov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora. Na tento účel je vhodné určiť skupiny rybolovného úsilia, aby Rada mohla každoročne stanoviť maximálne povolené rybolovné úsilie vyjadrené ako počet rybolovných dní. V prípade potreby by mal režim rybolovného úsilia zahŕňať aj iné druhy rybárskeho výstroja.

(23)

Vzhľadom na znepokojivú situáciu mnohých populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora a s cieľom znížiť súčasné vysoké úrovne rybolovnej úmrtnosti by režim rybolovného úsilia mal v prvých piatich rokoch vykonávania plánu priniesť výrazné zníženie rybolovného úsilia.

(24)

Členské štáty by mali prijať konkrétne opatrenia na zabezpečenie účinnosti a funkčnosti režimu rybolovného úsilia začlenením metódy prideľovania kvót rybolovného úsilia v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, vypracovaním zoznamu plavidiel, vydávaním oprávnení na rybolov a zaznamenávaním a zasielaním príslušných údajov o rybolovnom úsilí.

(25)

V záujme prispenia k účinnému dosiahnutiu cieľov plánu a v súlade so zásadami dobrej správy vecí verejných stanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by členské štáty mali mať možnosť presadzovať na miestnej úrovni systémy participatívneho riadenia.

(26)

V záujme ochrany neresísk a citlivých biotopov a zachovania maloobjemového rybolovu by pobrežná zóna mala byť pravidelne vyhradená pre selektívnejší rybolov. Preto by sa mal v pláne ustanoviť každý rok po dobu troch mesiacov zákaz lovu vlečnými sieťami do šiestich námorných míľ od pobrežia s výnimkou oblastí vo väčšej hĺbke, ako je hĺbnica s hĺbkou 100 m. Malo by byť možné ustanoviť aj ďalšie oblasti zákazu rybolovu, ak sa tým dokáže zabezpečiť aspoň 20 % zníženie úlovkov mladých jedincov merlúzy európskej.

(27)

V súvislosti s populáciami žijúcimi pri morskom dne by sa mali prijať ďalšie ochranné opatrenia. Konkrétne, na základe vedeckých odporúčaní je vhodné stanoviť ďalšie zákazy rybolovu v oblastiach s veľkým výskytom neresiacich sa húfov rýb v záujme ochrany značne poškodenej dospelej populácie merlúzy európskej.

(28)

V prípade populácií lovených ako vedľajšie úlovky a populácií žijúcich pri morskom dne, o ktorých nie sú k dispozícii dostatočné údaje, by sa mal uplatniť prístup predbežnej opatrnosti. V súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v prípade, že z vedeckých odporúčaní vyplýva potreba nápravných opatrení, mali prijať konkrétne ochranné opatrenia.

(29)

Plán by mal poskytovať možnosť prijímať prostredníctvom delegovaných aktov ďalšie technické ochranné opatrenia. Je to potrebné na dosiahnutie cieľov plánu, najmä pokiaľ ide o ochranu populácií žijúcich pri morskom dne a zlepšenie selektívnosti.

(30)

S cieľom splniť povinnosť vylodiť úlovky ustanovenú v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v pláne mali ustanoviť ďalšie riadiace opatrenia, ktoré sa bližšie určia v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(31)

S cieľom včas prispôsobiť plán technickému a vedeckému pokroku, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pokiaľ ide o doplnenie tohto nariadenia o nápravné a technické ochranné opatrenia, vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky a o zmenu určitých prvkov plánu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (9). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(32)

Mala by sa stanoviť lehota na predkladanie spoločných odporúčaní členskými štátmi s priamym riadiacim záujmom, ako sa vyžaduje v nariadení (EÚ) č. 1380/2013.

(33)

Plán by mal v záujme hodnotenia pokroku pri dosahovaní MSY umožňovať pravidelné vedecké monitorovanie dotknutých populácií a pokiaľ možno aj populácií lovených ako vedľajšie úlovky.

(34)

V súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by Komisia mala pravidelne posudzovať vhodnosť a účinnosť tohto nariadenia. Toto posúdenie by malo časovo i obsahovo nadväzovať na pravidelné hodnotenie plánu na základe vedeckých odporúčaní výboru STECF do 17. júla 2024 a následne každé tri roky. Uvedené obdobie umožní úplné zavedenie povinnosti vylodiť úlovky a prijatie a realizácia regionalizovaných opatrení a prejavenie ich vplyvu na populácie a rybolov.

(35)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je vhodné objasniť, že opatrenia dočasného zastavenia, ktoré sa prijali v záujme dosiahnutia cieľov plánu, možno považovať za oprávnené na podporu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 (10).

(36)

S cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi rybolovnou kapacitou flotily a dostupným maximálnym povoleným rybolovným úsilím by mala byť v nerovnovážnych segmentoch flotily, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, k dispozícii podpora z Európskeho námorného a rybárskeho fondu na trvalé ukončenie rybolovných činností. Nariadenie (EÚ) č. 508/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(37)

Pravdepodobný hospodársky a sociálny vplyv plánu sa ešte pred vypracovaním jeho návrhu náležite posúdil v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(38)

Vzhľadom na to, že maximálne povolené rybolovné úsilie sa stanovuje na každý kalendárny rok, by sa ustanovenia o režime rybolovného úsilia mali uplatňovať od 1. januára 2020. Vzhľadom na environmentálnu, sociálnu a hospodársku udržateľnosť by sa ustanovenia o rozsahoch FMSY a o zárukách pre populácie pod BPA mali uplatňovať od 1. januára 2025,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovuje viacročný plán (ďalej len „plán“) na ochranu a udržateľný lov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora.

2.   Toto nariadenie sa vzťahuje na tieto populácie:

a)

kreveta druhu Aristeus antennatus v podoblastiach GFCM 1, 5, 6 a 7;

b)

kreveta ružová (Parapenaeus longirostris) v podoblastiach GFCM 1, 5, 6 a 9–10–11;

c)

kreveta druhu Aristaeomorpha foliacea v podoblastiach GFCM 9–10–11;

d)

merlúza európska (Merluccius merluccius) v podoblastiach GFCM 1–5–6–7 a 9–10–11;

e)

homár štíhly (Nephrops norvegicus) v podoblastiach GFCM 5, 6, 9 a 11;

f)

sultánka nachová (Mullus barbatus) v podoblastiach GFCM 1, 5, 6, 7, 9, 10 a 11;

3.   Toto nariadenie sa vzťahuje aj na populácie lovené v západnej časti Stredozemného mora ako vedľajšie úlovky pri love populácií uvedených v odseku 2. Uplatňuje sa aj na iné populácie žijúce pri morskom dne lovené v západnej časti Stredozemného mora, o ktorých nie sú k dispozícii dostatočné údaje.

4.   Toto nariadenie sa vzťahuje na komerčný rybolov, v rámci ktorého sa lovia populácie žijúce pri morskom dne uvedené v odsekoch 2 a 3 a ktorý sa vykonáva vo vodách Únie alebo ho vykonávajú rybárske plavidlá Únie mimo vôd Únie v západnej časti Stredozemného mora.

5.   V tomto nariadení sa špecifikujú aj prvky vykonávania povinnosti vylodiť úlovky vo vodách Únie západnej časti Stredozemného mora pre všetky populácie druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a ktoré sa ulovili v rámci rybolovu pri morskom dne.

6.   V tomto nariadení sa ustanovujú technické opatrenia podľa článku 14, ktoré sú v západnej časti Stredozemného mora uplatniteľné na všetky populácie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa okrem vymedzení pojmov uvedených v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 (11) a článku 2 nariadenia (ES) č. 1967/2006 uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

1.

„západná časť Stredozemného mora“ sú vody v zemepisných podoblastiach (GSA) GFCM 1 (severné Alboránske more), 2 (ostrov Alborán), 5 (Baleárske ostrovy), 6 (severné Španielsko), 7 (Lionský záliv), 8 (ostrov Korzika), 9 (Ligúrske more a severné Tyrrhenské more), 10 (južné Tyrrhenské more) a 11 (ostrov Sardínia), ktoré sú vymedzené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 (12).

2.

„dotknuté populácie“ sú populácie uvedené v článku 1 ods. 2;

3.

„najzraniteľnejšia populácia“ je populácia, ktorej rybolovná úmrtnosť za predchádzajúci rok je v čase stanovenia maximálneho povoleného rybolovného úsilia najviac vzdialená od bodovej hodnoty FMSY stanovenej podľa najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania;

4.

„rozsah FMSY“ je rozsah hodnôt uvedený v najlepšom dostupnom vedeckom odporúčaní, najmä odporúčaní výboru STECF alebo podobného nezávislého vedeckého orgánu uznávaného na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, kde všetky úrovne rybolovnej úmrtnosti v rámci tohto rozsahu vedú z dlhodobého hľadiska k maximálnemu udržateľnému výnosu (ďalej len „MSY“) s ohľadom na štruktúru rybolovu a v rámci súčasných priemerných environmentálnych podmienok bez značného ovplyvnenia reprodukčného procesu dotknutých populácií. Toto rozpätie sa stanovuje tak, aby nedošlo k viac ako 5 % zníženiu dlhodobého výnosu v porovnaní s MSY. Je ohraničené tak, aby pravdepodobnosť poklesu populácie pod hraničný referenčný bod (BLIM) bola najviac 5 %;

5.

„bodová hodnota FMSY“ je hodnota odhadovanej rybolovnej úmrtnosti, ktorá s ohľadom na štruktúru rybolovu a podľa súčasných priemerných environmentálnych podmienok prináša dlhodobý maximálny výnos;

6.

„MSY FLOWER“ je najnižšia hodnota v rámci rozsahu FMSY;

7.

„MSY FUPPER“ je najvyššia hodnota v rámci rozsahu FMSY;

8.

„dolný rozsah FMSY“ je rozsah, ktorý zahŕňa hodnoty od MSY FLOWER po bodovú hodnotu FMSY;

9.

„horný rozsah FMSY“ je rozsah, ktorý zahŕňa hodnoty od bodovej hodnoty FMSY po MSY FUPPER;

10.

„BLIM“ je hraničný referenčný bod vyjadrený ako biomasa neresiacej sa populácie, ktorý je stanovený v najlepšom dostupnom vedeckom odporúčaní, najmä odporúčaní výboru STECF alebo podobného nezávislého vedeckého orgánu uznávaného na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, a ktorý zodpovedá hodnote, pod ktorou môže dôjsť k zníženiu reprodukčnej kapacity;

11.

„BPA“ je preventívny referenčný bod vyjadrený ako biomasa neresiacej sa populácie, ktorý je stanovený v najlepšom dostupnom vedeckom odporúčaní, najmä odporúčaní výboru STECF alebo podobného nezávislého vedeckého orgánu uznávaného na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, a ktorý zabezpečuje, že pravdepodobnosť poklesu biomasy neresiacej sa populácie pod BLIM je menšia ako 5 %;

12.

„skupina rybolovného úsilia“ je jednotka riadenia flotily členského štátu, pre ktorú sa stanovuje maximálne povolené rybolovné úsilie;

13.

„skupina populácií“ je skupina spoločne lovených populácií, ako sa uvádza v prílohe I;

14.

„rybolovný deň“ je akékoľvek nepretržité obdobie 24 hodín alebo jeho časť, počas ktorého je plavidlo prítomné v západnej časti Stredozemného mora a neprítomné v prístave.

Článok 3

Ciele

1.   Plán je založený na režime rybolovného úsilia a má za cieľ prispievať k dosiahnutiu cieľov SRP uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, najmä uplatňovaním prístupu predbežnej opatrnosti pri riadení rybárstva, ako aj zabezpečiť, aby využívanie živých morských biologických zdrojov viedlo k obnove a zachovaniu populácií lovených druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť MSY.

2.   Plán prispieva k eliminácii odhadzovania úlovkov zamedzením nechceným úlovkom a znížením v čo najväčšej miere ich množstva, ako aj k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky uvedenej v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v prípade druhov, pre ktoré sú stanovené minimálne ochranné referenčné veľkosti podľa práva Únie a na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

3.   V pláne sa uplatňuje ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy. Je v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, najmä s cieľom dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES.

4.   Medzi ciele plánu patrí najmä:

a)

zabezpečiť plnenie podmienok opísaných v deskriptore 3 uvedenom v prílohe I k smernici 2008/56/ES

b)

prispievať k plneniu ďalších relevantných deskriptorov uvedených v prílohe I k smernici 2008/56/ES úmerne k úlohe, ktorú rybárstvo zohráva pri ich plnení; a

c)

prispievať k dosahovaniu cieľov stanovených v článkoch 4 a 5 smernice 2009/147/ES a článkoch 6 a 12 smernice 92/43/EHS, najmä minimalizovať negatívny vplyv rybolovných činností na citlivé biotopy a chránené druhy.

5.   Opatrenia podľa plánu sa prijímajú na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní.

KAPITOLA II

CIEĽOVÉ HODNOTY, OCHRANNÉ REFERENČNÉ BODY A ZÁRUKY

Článok 4

Cieľové hodnoty

1.   Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti dotknutých populácií v súlade s rozsahmi FMSY vymedzenými v článku 2 sa dosiahne postupným prírastkovým spôsobom pokiaľ možno do roku 2020 a najneskôr do 1. januára 2025 a následne sa udržuje v rozsahoch FMSY.

2.   Rozsahy FMSY na základe plánu sa požadujú, najmä od výboru STECF alebo podobného nezávislého vedeckého orgánu uznaného na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni.

3.   V súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 platí, že Rada pri stanovovaní maximálneho povoleného rybolovného úsilia stanovuje uvedené rybolovné úsilie pre každú skupinu rybolovného úsilia v rozsahu FMSY, ktorý je v danom čase k dispozícii pre najzraniteľnejšiu populáciu.

4.   Bez ohľadu na odseky 1 a 3 možno maximálne povolené rybolovné úsilie stanoviť na úrovniach nižších ako rozsahy FMSY.

5.   Bez ohľadu na odseky 1 a 3 možno maximálne povolené rybolovné úsilie stanoviť nad rozsahom FMSY, ktorý je v danom čase k dispozícii pre najzraniteľnejšiu populáciu, pokiaľ sú všetky dotknuté populácie nad hodnotou BPA:

a)

ak je to na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 v prípade zmiešaného rybolovu;

b)

ak je to na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné na zamedzenie vážnym škodám na populácii v dôsledku vnútrodruhovej alebo medzidruhovej dynamiky populácie; alebo

c)

s cieľom obmedziť medziročné výkyvy maximálneho povoleného rybolovného úsilia na najviac 20 %.

6.   Ak v prípade populácie uvedenej v článku 1 ods. 2 nemožno určiť rozsahy FMSY v dôsledku nedostatku primeraných vedeckých informácií, s danou populáciou sa hospodári v súlade s článkom 12, pokým nie sú k dispozícii rozsahy FMSY v súlade s odsekom 2 tohto článku.

Článok 5

Ochranné referenčné body

Na účely článku 6 sa najmä od výboru STECF alebo podobného nezávislého vedeckého orgánu uznaného na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni na základe plánu požadujú tieto ochranné referenčné body:

a)

preventívne referenčné body vyjadrené ako biomasa neresiacej sa populácie (BPA) a

b)

hraničné referenčné body vyjadrené ako biomasa neresiacej sa populácie (BLIM).

Článok 6

Záruky

1.   Ak z vedeckého odporúčania vyplýva, že biomasa neresiacej sa populácie ktorejkoľvek dotknutej populácie je pod BPA, prijmú sa všetky vhodné nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat dotknutých populácií nad úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Konkrétne sa bez ohľadu na článok 4 ods. 3 maximálne povolené rybolovné úsilie stanovuje na úrovniach zodpovedajúcich rybolovnej úmrtnosti, ktorá je znížená v rozsahu FMSY pre najzraniteľnejšiu populáciu, pričom sa zohľadňuje úbytok biomasy.

2.   Ak z vedeckého odporúčania vyplýva, že biomasa neresiacej sa populácie ktorejkoľvek dotknutej populácie je pod BLIM, prijmú sa ďalšie nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat dotknutej populácie nad úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Takéto nápravné opatrenia môžu bez ohľadu na článok 4 ods. 3 zahŕňať pozastavenie cieleného rybolovu dotknutých populácií a primerané zníženie maximálneho povoleného rybolovného úsilia.

3.   Medzi nápravné opatrenia uvedené v tomto článku môžu patriť:

a)

opatrenia podľa článkov 7, 8 a 11 až 14 tohto nariadenia a

b)

núdzové opatrenia v súlade s článkami 12 a 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

4.   Výber opatrení uvedených v tomto článku sa uskutoční v súlade s povahou, vážnosťou, trvaním a opakovaním situácie, keď je biomasa neresiacej sa populácie pod úrovňami uvedenými v článku 5.

KAPITOLA III

RYBOLOVNÉ ÚSILIE

Článok 7

Režim rybolovného úsilia

1.   Režim rybolovného úsilia sa uplatňuje na všetky plavidlá, ktoré lovia vlečnými sieťami v oblastiach vymedzených v prílohe I, ktoré lovia skupiny populácií uvedené v danej prílohe a patria do kategórií dĺžok uvedených v tej istej prílohe.

2.   Rada každý rok na základe vedeckého odporúčania a podľa článku 4 stanoví pre jednotlivé členské štáty maximálne povolené rybolovné úsilie pre každú skupinu rybolovného úsilia.

3.   Odchylne od článku 3 ods. 1 a bez ohľadu na odsek 2 tohto článku počas prvých piatich rokov vykonávania plánu:

a)

v prvom roku vykonávania plánu sa maximálne povolené rybolovné úsilie zníži o 10 % v porovnaní s východiskovou úrovňou s výnimkou geografických podoblastí, v ktorých sa rybolovné úsilie už znížilo o viac ako 20 % počas východiskového obdobia;

b)

v druhom až piatom roku vykonávania plánu sa maximálne povolené rybolovné úsilie zníži počas tohto obdobia maximálne o 30 %. Zníženie rybolovného úsilia možno v záujme dosiahnutia FMSY do 1. januára 2025 doplniť akýmikoľvek relevantnými technickými alebo inými ochrannými opatreniami prijatými v súlade s právom Únie.

4.   Východiskovú úroveň uvedenú v odseku 3 vypočíta každý členský štát pre každú skupinu rybolovného úsilia alebo geografickú podoblasť ako priemerné rybolovné úsilie vyjadrené počtom rybolovných dní od 1. januára 2015 do 31. decembra 2017, pričom sa do úvahy berú len plavidlá, ktoré boli v tomto období aktívne.

5.   Pokiaľ z najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania vyplývajú značné úlovky konkrétnej populácie ulovené s iným rybárskym výstrojom, ako sú vlečné siete, na základe tohto vedeckého odporúčania sa môže stanoviť maximálne povolené rybolovné úsilie pre tento konkrétny výstroj.

Článok 8

Rekreačný rybolov

1.   Ak z vedeckého odporúčania vyplýva, že rekreačný rybolov má významný vplyv na rybolovnú úmrtnosť populácie uvedenej v článku 1 ods. 2, Rada môže pre rekreačných rybárov stanoviť nediskriminačné obmedzenia.

2.   Pri stanovovaní obmedzení uvedených v odseku 1 Rada vychádza z transparentných a objektívnych kritérií vrátane kritérií environmentálnej, sociálnej a hospodárskej povahy. Použité kritériá môžu zahŕňať najmä vplyv rekreačného rybolovu na životné prostredie, spoločenský význam tejto činnosti a jej prínos pre hospodárstvo v pobrežných oblastiach.

3.   Členské štáty v príslušných prípadoch prijmú potrebné a primerané opatrenia na monitorovanie a zber údajov na účely spoľahlivého odhadu skutočných úrovní úlovkov rekreačného rybolovu.

Článok 9

Povinnosti členských štátov

1.   Členské štáty riadia maximálne povolené rybolovné úsilie v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 26 až 34 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

2.   Každý členský štát rozhoduje o metóde prideľovania maximálneho povoleného rybolovného úsilia jednotlivým plavidlám či skupinám plavidiel, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, v súlade s kritériami uvedenými v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

3.   Členský štát môže zmeniť svoje rozdelenie rybolovného úsilia prevodom rybolovných dní medzi skupinami rybolovného úsilia v rovnakej geografickej oblasti za predpokladu, že uplatní prevodový koeficient, ktorý má oporu v najlepšom dostupnom vedeckom odporúčaní. Vymenené rybolovné dni a prevodový koeficient sa ihneď a najneskôr do 10 pracovných dní sprístupnia Komisii a ostatným členským štátom.

4.   Pokiaľ členský štát povoľuje plavidlám, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, loviť vlečnými sieťami, zabezpečí, aby bol tento rybolov obmedzený na maximálne 15 hodín za rybolovný deň, päť rybolovných dní za týždeň alebo na porovnateľné hodnoty.

Členské štáty môžu udeliť výnimku v maximálnej dĺžke 18 hodín za rybolovný deň na zohľadnenie času prechodu z prístavu do rybolovnej oblasti. Takáto výnimka sa bezodkladne oznámi Komisii a ostatným dotknutým členským štátom.

5.   Bez ohľadu na odsek 3, ak plavidlo počas jedného rybolovného dňa loví dve rozdielne skupiny populácií, odpočíta sa z maximálneho povoleného rybolovného úsilia prideleného danému plavidlu na každú z týchto skupín populácií polovica rybolovného dňa.

6.   Každý členský štát vydáva pre plavidlá, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou a lovia dotknuté populácie, oprávnenia na rybolov pre oblasti uvedené v prílohe I v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

7.   Členské štáty zabezpečia, aby sa počas obdobia uplatňovania plánu nezvýšila celková kapacita vyjadrená v GT (hrubej priestornosti) a kW (kilowattoch) zodpovedajúca oprávneniam na rybolov vydaným v súlade s odsekom 6.

8.   Každý členský štát vypracuje a vedie zoznam plavidiel s oprávneniami na rybolov vydanými v súlade s odsekom 6, a tento zoznam sprístupní Komisii a ostatným členským štátom. Členské štáty zasielajú svoje zoznamy prvýkrát do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom každý rok najneskôr do 30. novembra.

9.   Členské štáty monitorujú svoj režim rybolovného úsilia a zabezpečia, aby maximálne povolené rybolovné úsilie uvedené v článku 7 neprekročilo stanovené hranice.

10.   Členské štáty môžu v súlade so zásadami dobrej správy vecí verejných stanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 presadzovať na miestnej úrovni systémy participatívneho riadenia v záujme dosiahnutia cieľov plánu.

Článok 10

Oznamovanie relevantných údajov

1.   Členské štáty zaznamenávajú a zasielajú Komisii údaje o rybolovnom úsilí v súlade s článkom 33 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a článkami 146c, 146d a 146e vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 404/2011 (13).

2.   Súhrn údajov o rybolovnom úsilí sa vypracúva mesačne a obsahuje informácie stanovené v prílohe II. Formát súhrnných údajov je schéma XML na základe UN/CEFACT P1000-12.

3.   Členské štáty zasielajú Komisii údaje o rybolovnom úsilí uvedené v odseku 1 do 15. dňa každého mesiaca.

KAPITOLA IV

TECHNICKÉ OCHRANNÉ OPATRENIA

Článok 11

Oblasti zákazu rybolovu

1.   Popri ustanoveniach článku 13 nariadenia (ES) č. 1967/2006 sa každoročne po dobu troch mesiacov a vo vhodných prípadoch nepretržite uplatňuje na základe najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania zákaz používania vlečných sietí v západnej časti Stredozemného mora do vzdialenosti šesť námorných míľ od pobrežia s výnimkou oblastí vo väčšej hĺbke, ako je hĺbnica s hĺbkou 100 m. Tieto tri mesiace každoročného zákazu rybolovu si určuje každý členský štát a uplatňujú sa počas najrelevantnejšieho obdobia stanoveného na základe najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania. Toto obdobie sa bezodkladne oznámi Komisii a ostatným dotknutým členským štátom.

2.   Odchylne od odseku 1 a ak je to odôvodnené osobitnými geografickými obmedzeniami, ako napríklad obmedzenou veľkosťou kontinentálneho šelfu alebo dlhými vzdialenosťami do rybolovných oblastí, môžu členské štáty na základe najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania stanoviť ďalšie oblasti zákazu rybolovu za predpokladu, že sa v každej geografickej podoblasti dosiahne aspoň 20 % zníženie úlovkov mladých jedincov merlúzy európskej. Takáto výnimka sa bezodkladne oznámi Komisii a ostatným dotknutým členským štátom.

3.   Dotknuté členské štáty do 17. júla 2021 a na základe najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania stanovia ďalšie oblasti zákazu rybolovu v prípadoch, ak existujú dôkazy o vysokej koncentrácii rybej mlade, ktorá nedosahuje minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, a neresísk populácií žijúcich pri morskom dne, najmä dotknutých populácií.

4.   Ďalšie oblasti zákazu rybolovu stanovené podľa odseku 3 posudzuje najmä výbor STECF alebo podobný nezávislý vedecký orgán uznaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni. Ak z tohto posúdenia vyplýva, že tieto oblasti zákazu rybolovu nie sú v súlade so stanovenými cieľmi, členské štáty preskúmajú tieto oblasti zákazu rybolovu z hľadiska týchto odporúčaní.

5.   Pokiaľ sa oblasti zákazu rybolovu uvedené v odseku 3 tohto článku týkajú rybárskych plavidiel viacerých členských štátov, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a článkom 18 tohto nariadenia a na základe najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania prijímať delegované akty, ktorými sa stanovia dotknuté oblasti zákazu rybolovu.

Článok 12

Hospodárenie s populáciami, ktoré sú lovené ako vedľajšie úlovky, a s populáciami žijúcimi pri morskom dne, o ktorých nie sú k dispozícii dostatočné údaje

1.   S populáciami uvedenými v článku 1 ods. 3 tohto nariadenia sa hospodári na základe prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva vymedzeného v článku 4 ods. 1 bode 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.   Riadiace opatrenia pre populácie uvedené v článku 1 ods. 3, najmä technické ochranné opatrenia, ako sú napríklad opatrenia uvedené v článku 13, sa prijímajú s ohľadom na najlepšie dostupné vedecké odporúčania.

Článok 13

Osobitné ochranné opatrenia

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorými sa doplní toto nariadenie zavedením týchto technických ochranných opatrení:

a)

špecifikácie vlastností rybárskeho výstroja a pravidiel jeho používania s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, znížiť nechcené úlovky alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém;

b)

špecifikácie úprav alebo zariadení na doplnenie rybárskeho výstroja s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, znížiť nechcené úlovky alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém;

c)

obmedzenia alebo zákazy používania určitého rybárskeho výstroja a rybolovných činností v určitých oblastiach alebo obdobiach s cieľom chrániť neresiace sa ryby, ryby nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť alebo necieľové druhy rýb, alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém;

d)

stanovenie minimálnych ochranných referenčných veľkostí pre ktorúkoľvek z populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, s cieľom zabezpečiť ochranu rybej mlade morských organizmov a

e)

opatrenia týkajúce sa rekreačného rybolovu.

2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 musia prispievať k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3.

KAPITOLA V

POVINNOSŤ VYLODIŤ ÚLOVKY

Článok 14

Ustanovenia súvisiace s povinnosťou vylodiť úlovky

Pre všetky populácie druhov v západnej časti Stredozemného mora, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a pre náhodné úlovky pelagických druhov v rámci rybolovu populácií uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, je Komisia splnomocnená po porade s členskými štátmi prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorými sa toto nariadenie doplní prijatím podrobných opatrení týkajúcich sa tejto povinnosti, ako sa ustanovuje v článku 15 ods. 5 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

KAPITOLA VI

REGIONALIZÁCIA

Článok 15

Regionálna spolupráca

1.   Na opatrenia uvedené v článkoch 11 až 14 tohto nariadenia sa vzťahuje článok 18 ods. 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.   Na účely odseku 1 tohto článku môžu členské štáty s priamym hospodárskym záujmom predložiť spoločné odporúčania v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013:

a)

prvýkrát najneskôr do dvanástich mesiacov po 16. júli 2019 a potom najneskôr dvanásť mesiacov po každom predložení hodnotenia plánu v súlade s článkom 17 ods. 2 tohto nariadenia;

b)

do 1. júla roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa majú opatrenia uplatňovať; a/alebo

c)

vždy keď to považujú za potrebné, najmä v prípade náhlej zmeny stavu ktorejkoľvek z populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

3.   Právomocami udelenými podľa článkov 11 až 14 tohto nariadenia nie sú dotknuté právomoci prenesené na Komisiu na základe iných ustanovení práva Únie vrátane podľa nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

KAPITOLA VII

ZMENY A NADVÄZUJÚCE OPATRENIA

Článok 16

Zmeny plánu

1.   Pokiaľ z vedeckého odporúčania vyplýva, že došlo k zmene geografickej distribúcie dotknutých populácií, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18, ktorými sa mení toto nariadenie úpravou oblastí vymedzených v článku 1 ods. 2 a prílohe I s cieľom zohľadniť túto zmenu.

2.   Pokiaľ sa Komisia na základe vedeckého odporúčania domnieva, že je potrebné zmeniť zoznam dotknutých populácií, Komisia môže predložiť návrh na zmenu tohto zoznamu.

Článok 17

Monitorovanie a hodnotenie plánu

1.   Na účely výročnej správy uvedenej v článku 50 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 kvantifikovateľné ukazovatele zahŕňajú ročné odhady súčasnej rybolovnej úmrtnosti voči FMSY (F/FMSY), biomasy neresiacej sa populácie (SSB) a socioekonomické ukazovatele pre dotknuté populácie, a pokiaľ možno aj pre populácie lovené ako vedľajšie úlovky. Na základe vedeckých odporúčaní ich možno doplniť o ďalšie ukazovatele.

2.   Do 17. júla 2024 a následne každé tri roky Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch plánu a jeho vplyve na dotknuté populácie, a na rybolov využívajúci dané populácie, a to najmä z hľadiska dosahovania cieľov stanovených v článku 3.

KAPITOLA VIII

PROCESNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijať delegované akty uvedené v článkoch 11 až 14 a 16 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 16. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o päťročné obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 11 až 14 a 16 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článkov 11 až 14 a 16 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

KAPITOLA IX

EURÓPSKY NÁMORNÝ A RYBÁRSKY FOND

Článok 19

Podpora z Európskeho námorného a rybárskeho fondu

Opatrenia dočasného zastavenia rybolovných činností prijaté na dosiahnutie cieľov plánu sa považujú za dočasné zastavenie rybolovných činností na účely článku 33 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 508/2014.

Článok 20

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu

Článok 34 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sa mení takto:

1.

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Podpora podľa tohto článku sa môže poskytovať do 31. decembra 2017 s výnimkou prípadov, keď sa prijmú opatrenia trvalého ukončenia rybolovných činností v záujme dosiahnutia cieľov viacročného plánu na ochranu a udržateľné využívanie populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1022 (*1).

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1022 z 20. júna 2019, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014 (Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019, s. 1).“"

2.

Dopĺňa sa tento odsek:

„4a.   Výdavky na opatrenia trvalého ukončenia rybolovných činností prijaté v záujme dosiahnutia cieľov nariadenia (EÚ) 2019/1022 sú oprávnené na podporu z ENRF od nadobudnutia účinnosti uvedeného nariadenia.“

KAPITOLA X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vzhľadom na environmentálnu, sociálnu a hospodársku udržateľnosť sa článok 4 a článok 6 ods. 1 uplatňujú od 1. januára 2025.

Článok 7 sa uplatňuje od 1. januára 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júna 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 103.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 6. júna 2019.

(3)  Ministerské vyhlásenie z Malty MedFish4Ever. Ministerská konferencia o udržateľnosti rybolovu v Stredozemnom mori (Malta, 30. marca 2017).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(8)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(9)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).

(11)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z 13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) a o zmene a doplnení nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 44).

(13)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 404/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1).


PRÍLOHA I

Režim rybolovného úsilia

(ako sa uvádza v článku 7)

Skupiny rybolovného úsilia sa vymedzujú takto:

A)

Vlečné siete na lov sultánky nachovej, merlúzy európskej, krevety ružovej a homára štíhleho vo vodách kontinentálneho šelfu a horného svahu.

Typ výstroja

Geografická oblasť

Skupiny populácií

Celková dĺžka plavidiel

Kód skupiny rybolovného úsilia

Vlečné siete

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Podoblasti GFCM 1–2–5–6–7

sultánka nachová v geografických podoblastiach 1, 5, 6 a 7; merlúza európska v geografických podoblastiach 1–5–6–7; kreveta ružová v geografických podoblastiach 1, 5 a 6 a homár štíhly v geografických podoblastiach 5 a 6.

< 12 m

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m a < 18 m

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m a < 24 m

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

Podoblasti GFCM 8–9–10–11

sultánka nachová v geografických podoblastiach 9, 10 a 11; merlúza európska v geografických podoblastiach 9–10–11; kreveta ružová v geografických podoblastiach 9–10–11 a homár štíhly v geografických podoblastiach 9 a 10.

< 12 m

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m a < 18 m

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m a < 24 m

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

B)

Vlečné siete na hlbokomorský lov kreviet druhov Aristeus antennatusAristaeomorpha foliacea.

Typ výstroja

Geografická oblasť

Skupiny populácií

Celková dĺžka plavidiel

Kód skupiny rybolovného úsilia

Vlečné siete

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Podoblasti GFCM 1–2–5–6–7

kreveta druhu Aristeus antennatus v geografických podoblastiach 1, 5, 6 a 7.

< 12 m

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m a < 18 m

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m a < 24 m

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

Podoblasti GFCM 8–9–10–11

kreveta druhu Aristaeomorpha foliacea v geografických podoblastiach 9, 10 a 11

< 12 m

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m a < 18 m

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m a < 24 m

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4


PRÍLOHA II

Zoznam informácií na účely údajov o rybolovnom úsilí

(ako sa uvádza v článku 10)

Informácie

Vymedzenie a poznámky

(1)

Členský štát

3-miestny alfabetický kód ISO vlajkového členského štátu, ktorý informácie poskytuje

(2)

Skupina rybolovného úsilia

kód skupiny rybolovného úsilia uvedeného v prílohy I

(3)

Obdobie rybolovného úsilia

dátum začiatku a konca mesiaca, za ktorý sa informácie poskytujú

(4)

Výkaz rybolovného úsilia

celkový počet rybolovných dní


Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady

Európsky parlament a Rada majú v úmysle zrušiť právomoci prijímať technické opatrenia prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 13 tohto nariadenia, keď prijmú nové nariadenie o technických opatreniach, ktoré zahŕňa právomoci vzťahujúce sa na rovnaké opatrenia.