ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.025.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 25

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
26. jaanuar 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 34/2013, 16. jaanuar 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses 2-fenüülfenooli, ametoktradiini, Aureobasidium pullulans’i (tüved DSM 14940 ja DSM 14941), tsüprokonasooli, difenokonasooli, ditiokarbamaatide, folpeedi, propamokarbi, spinosaadi, spirodiklofeeni, tebufenpüraadi ja tetrakonasooli jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal ( 1 )

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 35/2013, 18. jaanuar 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses dimetomorfi, indoksakarbi, püraklostrobiini ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal ( 1 )

49

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 34/2013,

16. jaanuar 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses 2-fenüülfenooli, ametoktradiini, Aureobasidium pullulans’i (tüved DSM 14940 ja DSM 14941), tsüprokonasooli, difenokonasooli, ditiokarbamaatide, folpeedi, propamokarbi, spinosaadi, spirodiklofeeni, tebufenpüraadi ja tetrakonasooli jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) ning eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

2-fenüülfenooli, dikvaadi, ditiokarbamaatide ja folpeedi jääkide piirnormid on kehtestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas. Ametoktradiini, biksafeeni, tsüprokonasooli, difenokonasooli, epoksikonasooli, propamokarbi, spinosaadi, spirodiklofeeni, tebufenpüraadi ja tetrakonasooli jääkide piirnormid on kehtestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa A osas. Aureobasidium pullulans’i (tüvede DSM 14940 ja DSM 14941) jääkide piirnorme ei ole määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisas kehtestatud ning seda ei ole lisatud IV lisasse, seega kohaldatakse vaikimisi väärtust 0,01 mg/kg.

(2)

Seoses kasutusloa andmisega toimeainet ametoktradiini sisaldava taimekaitsevahendi kasutamiseks porrulaugu puhul on esitatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõike 1 alusel taotlus muuta kehtivat jääkide piirnormi.

(3)

Biksafeeni puhul esitati selline taotlus rapsiseemnete, linaseemnete, unimagunaseemnete ja sinepiseemnete kohta. Tsüprokonasooli puhul esitati selline taotlus unimagunaseemnete kohta. Difenokonasooli puhul esitati selline taotlus vaarikate, pamplite ja söödava koorega kõrvitsaliste kohta. Dikvaadi puhul esitati selline taotlus kurgirohu kohta. Ditiokarbamaatide puhul esitati selline taotlus küüslaugu, hariliku sibula, pesasibula, kõrvitsaliste ja spargli kohta. Epoksikonasooli puhul esitati selline taotlus loomse toidu kohta seoses maisi pinnal kasutatava epoksikonasooli tõttu söödas esinevate jääkide piirnormidega. Folpeedi puhul esitati selline taotlus veiniviinamarjade kohta. Propamokarbi osas esitati selline taotlus lehtkapsa kohta. Spinosaadi puhul esitati selline taotlus selleri, apteegitilli, vaarikate ja pamplite kohta. Spirodiklofeeni puhul esitati selline taotlus maasikate ja banaanide kohta. Tebufenpüraadi puhul esitati selline taotlus kurkide ja kabatšokkide kohta. Tetrakonasooli puhul esitati selline taotlus rapsiseemnete kohta.

(4)

Seoses kasutusloa andmisega toimeainet Aureobasidium pullulans’i (tüved DSM 14940 ja DSM 14941) sisaldava taimekaitsevahendi kasutamiseks on esitatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõike 1 alusel taotlus lisada kõnealune toimeaine määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisasse.

(5)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõigetega 2 ja 4 esitati taotlus ametoktradiini kasutamiseks kartulite, troopiliste juur- ja mugulköögiviljade, harilike sibulate, küüslaugu, pesasibula, rohelise sibula, tomatite, punapiparde, baklažaani, söödava muskushibiski, muude maavitsaliste, kurkide, kornišonide, kabatšokkide, söödava koorega kõrvitsaliste, mittesöödava koorega kõrvitsaliste, spargelkapsa, peakapsa, hiina kapsa, aedsalati, eskariooli, salatkressi, ameerika kollaka, rukola, sarepta kapsasrohu, Brassica spp. lehtede ja võrsete, aedspinati, lehtpeedi, portulaki, selleri, apteegitilli ja humala pinnal. Taotluse esitaja väitis, et USAs ja Kanadas on nimetatud toodete puhul lubatud ametoktradiini kasutada ja see põhjustab määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud jääkide piirnormidest suuremaid jääke, mistõttu tuleks kehtestada kõrgemad jääkide piirnormid, et hoida ära kaubandustõkete tekkimine nimetatud toodete importimise korral.

(6)

Spirodiklofeeni puhul esitati selline taotlus papaia, avokaado ja mango kohta praegu kehtivate jääkide piirnormide tõstmiseks, sest kõnealuse aine kasutamine nimetatud toodete puhul USAs põhjustab määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud jääkide piirnormidest suuremaid jääke. Selleks et hoida ära kaubandustõkete tekkimine nimetatud toodete importimise korral, on vajalik kehtestada kõrgemad jääkide piirnormid.

(7)

Määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 8 kohaselt hindasid kõnealuseid taotlusi asjaomased liikmesriigid ja hindamisaruanded edastati komisjonile.

(8)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) hindas taotlusi ja hindamisaruandeid, uurides eelkõige ohtu tarbijatele ja vajaduse korral loomadele, ning esitas põhjendatud arvamused kavandatud jääkide piirnormide kohta (2). Toiduohutusamet edastas arvamused komisjonile ja liikmesriikidele ning tegi need üldsusele kättesaadavaks.

(9)

Toiduohutusamet jõudis oma põhjendatud arvamustes järeldusele, et ametoktradiini kasutamise kohta rohelise sibula puhul ei ole esitatud piisavalt andmeid, mille põhjal saaks kehtestada uue jääkide piirnormi. Tomatite ja punapiparde kohta esitatud andmetest ei ilmne, et nende suhtes kehtivat jääkide piirnormi oleks vaja muuta. Biksafeeni kasutamise kohta rapsi-, lina-, unimaguna- ja sinepiseemnete puhul ei ole esitatud piisavalt andmeid, mille põhjal saaks kehtestada uue jääkide piirnormi Dikvaadi kohta tegi toiduohutusamet järelduse, et kavandatavat kasutusviisi ei ole jääke käsitlevate andmetega piisavalt põhjendatud ja et uusi kasutusviise ei saa lubada enne, kui kehtivad jääkide piirnormid on põhjalikult läbi vaadatud. Loomsetes toodetes esinevate epoksikonasooli jääkide kohta esitatud andmetest ei ilmne, et oleks vaja muuta kehtivaid jääkide piirnorme. Spirodiklofeeni kasutamise kohta maasikate pinnal ei ole esitatud piisavalt andmeid, mille põhjal saaks kehtestada uue jääkide piirnormi.

(10)

Ditiokarbamaatide jääkide puhul, mis on tingitud metiraami kasutamisest spargli, harilike sibulate, pesasibula ja söödava koorega kõrvitsaliste pinnal, ei ole nende suhtes kehtivaid jääkide piirnorme vaja muuta, kuna määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas kehtestatud jääkide piirnormid on identsed taotletud piirnormidega.

(11)

Aureobasidium pullulans’i (tüved DSM 14940 ja DSM 14941) kohta tegi toiduohutusamet järelduse, et on asjakohane see toimeaine lisada määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisasse.

(12)

Muude taotluste kohta tegi toiduohutusamet järelduse, et kõik nõuded andmete osas on täidetud ja et taotlejate soovitud muudatused jääkide piirnormides on tarbijaohutuse seisukohalt vastuvõetavad vastavalt tarbija kokkupuute hinnangule Euroopa 27 spetsiifilise tarbijarühma kohta. Toiduohutusamet võttis arvesse kõige uuemat teavet ainete toksikoloogiliste omaduste kohta. Ei tarbijate eluaegsel kokkupuutel kõnealuste ainetega selliseid aineid sisaldavate toiduainete tarbimisel ega ka lühiajalisel kokkupuutel asjaomaste põllukultuuride ja toodete äärmusliku tarbimise korral ei ilmnenud ohtu ületada aktsepteeritavat päevadoosi või akuutset standarddoosi.

(13)

2-fenüülfenooli jääkide piirnormid tsitrusviljades on määruses (EÜ) nr 304/2010 (3) sätestatud kehtivusajaga kuni 30. septembrini 2012, kuni esitatakse andmed ja hinnang tsitrusviljadel jääkidega tehtud kahe lisakatse ning kehtivate ladustamisstabiilsuse uuringute kohta. Kõnealused katsed ja andmed esitati 2012. aasta märtsis Hispaaniale, kes on selle aine referentliikmesriik. Hispaania hindas kõnealuseid andmeid ja koostas hindamisaruande, mis esitati komisjonile 18. juulil 2012. Selleks et toiduohutusametil oleks kõnealuse aruande hindamiseks ja komisjonil otsuse tegemiseks piisavalt aega, on asjakohane pikendada kõnealuste jääkide piirnormide kehtivusaega kuni 30. septembrini 2014.

(14)

Tuginedes toiduohutusameti põhjendatud arvamusele ja võttes arvesse asjakohaseid tegureid, on jääkide piirnormide asjakohased muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikega 2.

(15)

Määrust (EÜ) nr 396/2005 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(16)

Õiguskindluse huvides tuleks seoses 2-fenüülfenooliga tehtud muudatust kohaldada alates 1. oktoobrist 2012.

(17)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Lisa punkti 1 alapunkti a kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. jaanuar 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Euroopa Toiduohutusameti teaduslike aruannetega saab tutvuda järgmisel aadressil: http://www.efsa.europa.eu:

 

Põhjendatud arvamus kehtivate ametoktradiini jääkide piirnormide muutmise kohta teatavate kaupade puhul. EFSA Journal 2012;10(6):2771 [43 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2771.

 

EFSA põhjendatud arvamus: Mikroorganismi Aureobasidium pullulans’i (tüvede DSM 14940 ja DSM 14941) lisamise kohta määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisasse. EFSA Journal 2011;9(11):2435 [25 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2435.

 

Põhjendatud arvamus kehtivate biksafeeni jääkide piirnormide muutmise kohta rapsi-, lina-, unimaguna- ja sinepiseemnete puhul. EFSA Journal 2012; 10(7):2844 [28 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2844.

 

Põhjendatud arvamus kehtiva tsüprokonasooli jääkide piirnormi muutmise kohta unimagunaseemnete puhul. EFSA Journal 2012; 10(7):2834 [26 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2834.

 

Põhjendatud arvamus kehtivate difenokonasooli jääkide piirnormide muutmise kohta vaarikate, pamplite ja söödava koorega kõrvitsaliste kohta. EFSA Journal 2012; 10(8):2867 [30 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2867.

 

Põhjendatud arvamus kehtiva dikvaadi jääkide piirnormi muutmise kohta kurgirohu (sh Echium plantagineum) puhul. EFSA Journal 2012; 10(5):2711 [24 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2711.

 

Põhjendatud arvamus ditiokarbamaatide (väljendatud süsinikdisulfiidina) jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta sibulköögiviljade, kõrvitsaliste ja spargli puhul. EFSA Journal 2012;10(7):2846 [36 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2846.

 

Põhjendatud arvamus kehtivate epoksikonasooli jääkide piirnormide muutmise kohta loomsete toodete puhul. EFSA Journal 2012;10(6):2795 [34 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2795.

 

Põhjendatud arvamus folpeedi jäägi kehtiva piirnormi muutmise kohta veiniviinamarjade puhul. EFSA Journal 2012;10(6):2769 [31 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2769.

 

Põhjendatud arvamus kehtivate propamokarbi jääkide piirnormide muutmise kohta redise ja lehtkapsa puhul. EFSA Journal 2012;10(4):2684 [30 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2684. Põhjendatud arvamus kehtivate spinosaadi jääkide piirnormide muutmise kohta selleri, apteegitilli, vaarikate ja pamplite puhul. EFSA Journal 2012;10(6):2770 [27 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2770.

 

Põhjendatud arvamus kehtivate spirodiklofeeni jääkide piirnormide muutmise kohta maasikate, banaanide, avokaado, mango ja papaia puhul. EFSA Journal 2012;10(7):2821 [30 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2821.

 

Põhjendatud arvamus kehtivate tebufenpüraadi jääkide piirnormide muutmise kohta kurkide ja kabatšokkide puhul. EFSA Journal 2012;10(6):2793 [25 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2793.

 

Põhjendatud arvamus tetrakonasooli jääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta rapsiseemnete puhul. EFSA Journal 2012;10(7):2842 [31 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2842.

(3)  ELT L 94, 15.4.2010, lk 1.


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa muudetakse järgmiselt.

(1)

II lisa muudetakse järgmiselt.

(a)

2-fenüülfenooli käsitlev veerg asendatakse järgmisega:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhteskohaldatakse jääkide piirnorme (1)

2-fenüülfenooli

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD; PÄHKLID

 

0110000

i)

Tsitrusviljad

5 (+)

0110010

Greipfruudid (Shaddock’id, pomelid, sweetie’d, tangelod (v.a minneolad), uglid ja muud hübriidid)

 

0110020

Apelsinid (Bergamotid, pomerantsid, chinotto’d ja muud hübriidid)

 

0110030

Sidrunid (Sukaadisidrunid, sidrunid)

 

0110040

Laimid

 

0110050

Mandariinid (Klementiinid, tangeriinid, minneolad ja muud hübriidid)

 

0110990

Muud

 

0120000

ii)

Pähklid (koortega või ilma)

0,1 (2)

0120010

Mandlid

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

0120030

Kažupähklid

 

0120040

Kastanid

 

0120050

Kookospähklid

 

0120060

Sarapuupähklid (Filbertpähklid)

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

0120080

Pekanipähklid

 

0120090

Piiniapähklid

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

0120110

Kreeka pähklid

 

0120990

Muud

 

0130000

iii)

Õunviljad

0,05 (2)

0130010

Õunad (Paradiisiõunad)

 

0130020

Pirnid (Liiv-pirnid)

 

0130030

Küdooniad

 

0130040

Astelpihlakad

 (3)

0130050

Nisperod

 (3)

0130990

Muud

 

0140000

iv)

Luuviljad

0,05 (2)

0140010

Aprikoosid

 

0140020

Kirsid (Maguskirsid, hapukirsid)

 

0140030

Virsikud (Nektariinid ja sarnased hübriidid)

 

0140040

Ploomid (Kreegid, renkloodid, mirabellid, laukaploomid)

 

0140990

Muud

 

0150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

0,05 (2)

0151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

0152000

b)

Maasikad

 

0153000

c)

Koguviljad

 

0153010

Pamplid

 

0153020

Põldmurakad (Muraka ja vaarika ristandid, rabamurakad)

 

0153030

Vaarikad (Punakarvased vaarikad, mesimurakad (Rubus arcticus), hübriidvaarikad (Rubus arcticus x idaeus))

 

0153990

Muud

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0154010

Kännasmustikad (Harilikud mustikad,)

 

0154020

Jõhvikad (Pohlad (väikselehelised mustikad))

 

0154030

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

0154040

Karusmarjad (Sealhulgas ristandid teiste sõstra perekonna liikidega)

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 (3)

0154060

Mooruspuumarjad (Maasikapuu viljad)

 (3)

0154070

Õun-viirpuu marjad (Teravahambulise aktiniidia viljad (Actinidia arguta))

 (3)

0154080

Musta leedri marjad (Musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad)

 (3)

0154990

Muud

 

0160000

vi)

Muud viljad

0,05 (2)

0161000

a)

Söödava koorega

 

0161010

Datlid

 

0161020

Viigimarjad

 

0161030

Lauaoliivid

 

0161040

Kinkanid (Jaapani kinkanid, harilikud kinkanid, limkvaadid (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

Tähtviljad (Bilimbid)

 (3)

0161060

Kakiploomid (idadiospüürid)

 (3)

0161070

Nelgipuu viljad (Jaava õunad, pomerakid, jambu-nelgipuu viljad, brasiilia kirsid (Eugenia uniflora) surinami kirsid (E. uniflora))

 (3)

0161990

Muud

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

0162010

Kiivid

 

0162020

Hiina litšipuu viljad (pulasanid, rambutanid, mangostanid)

 

0162030

Purpur-kannatuslille viljad

 

0162040

Suureviljalise viigikaktuse viljad

 (3)

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 (3)

0162060

Ameerika kakiploom (diospüür) (Diospyros digyna viljad, Casimiroa edulise viljad, rohelise marmelaadipuu viljad, Pouteria campechiana viljad, magusa marmelaadipuu viljad)

 (3)

0162990

Muud

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

0163010

Avokaadod

 

0163020

Banaanid (Kääbusbanaanid, jahubanaanid, bananiitod)

 

0163030

Mangod

 

0163040

Papaiad

 

0163050

Granaatõunad

 

0163060

Suhkruannoonad (Võrkannoonad, kaneelannoonad, Annona diversifolia viljad ja muud keskmise suurusega annoonad)

 (3)

0163070

Guajaavid (Draakoniviljad (pitaiad) (Hylocereus undatus))

 (3)

0163080

Ananassid

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad (Erilehise leivapuu viljad (jakad))

 (3)

0163100

Durianid

 (3)

0163110

Ogaannoonad

 (3)

0163990

Muud

 

0200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

0,05 (2)

0210000

i)

Juur ja mugulköögiviljad

 

0211000

a)

Kartulid

 

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

 

0212010

Kassaavad (Tarod (jaapani tarod), malanga kollavõhud)

 

0212020

Bataadid

 

0212030

Jamss (Ameerika muguload, mehhiko jamss)

 

0212040

Maranta

 (3)

0212990

Muud

 

0213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

0213010

Söögipeet

 

0213020

Porgand

 

0213030

Juurseller

 

0213040

Mädarõigas (Kikkaputke, leeskputke, emajuure juur)

 

0213050

Maapirn

 

0213060

Pastinaak

 

0213070

Juurpetersell

 

0213080

Redis (Mustrõigas, jaapani redis, väike redis ja muud sarnased sordid, söödav lõikhein (Cyperus esculentus))

 

0213090

Aed-piimjuur (Scorzonera hispanica)

 

0213100

Kaalikas

 

0213110

Naeris

 

0213990

Muud

 

0220000

ii)

Sibulköögiviljad

 

0220010

Küüslauk

 

0220020

Harilik sibul (Pärlsibul)

 

0220030

Pesasibul

 

0220040

Talisibul (Talisibul ja muud sarnased sordid)

 

0220990

Muud

 

0230000

iii)

Viliköögivili

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

0231010

Tomatid (Kirsstomat, tamarillo, füüsal, hiina taralõng, harilik taralõng (Lycium barbarum ja L. Chinense))

 

0231020

Paprikad (Vürtspaprikad)

 

0231030

Baklažaanid (Melon-maavitsa viljad)

 

0231040

Söödav muskushibisk

 

0231990

Muud

 

0232000

b)

Kõrvitsalised - söödava koorega

 

0232010

Kurgid

 

0232020

Kornišonid

 

0232030

Kabatšokid (Taldrikkõrvits, suvikõrvits)

 

0232990

Muud

 

0233000

c)

Kõrvitsalised - mittesöödava koorega

 

0233010

Melonid (Ogamelon)

 

0233020

Suureviljalised kõrvitsad (Kõrvitsad)

 

0233030

Arbuusid

 

0233990

Muud

 

0234000

d)

Suhkrumais

 

0239000

e)

Muud viliköögiviljad

 

0240000

iv)

Kapsasköögiviljad

 

0241000

a)

Õisikkapsad

 

0241010

Spargelkapsas (Asparkapsas, hiina lehtnaeris)

 

0241020

Lillkapsas

 

0241990

Muud

 

0242000

b)

Peakapsad

 

0242010

Rooskapsas

 

0242020

Peakapsas (Koonuskapsas, punane peakapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas)

 

0242990

Muud

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

0243010

Hiina kapsas (India sinep (india kapsasrohi), pekingi lehtnaeris (paksoi), „hiina kapsas”, palmkapsas)

 

0243020

Lehtkapsas (Kähar lehtkapsas, portugali kapsas, portugali lehtkapsas, söödakapsas)

 

0243990

Muud

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

0250000

v)

Lehtköögivili ja värsked maitsetaimed

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed, sh ristõieliste sugukonnast

 

0251010

Põldkännak (Valerianella eriocarpa)

 

0251020

Aedsalat (Peasalat, punaseleheline salat („Lollo rosso” salat), jääsalat, rooma salat)

 

0251030

Eskariool (sile endiiviasigur) (Juursigur, punasigur, salatsigur, kähar lehtsigur)

 

0251040

Salatkress

 

0251050

Ameerika kollakas

 (3)

0251060

Põld-võõrkapsas, ruccola-salat (Liivsinep)

 

0251070

Sarepta kapsasrohi

 (3)

0251080

Brassica spp. lehed ja võrsed (Jaapani petersell, herne ja redise võrsed ja muude kapsasrohu perekonna liikide noored pealsed (kuni 8 pärislehe moodustumiseni))

 

0251990

Muud

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

 

0252010

Aedspinat (Spinat-ruutlehik, rebashein)

 

0252020

Portulak (Talveportulak, aedportulak, harilik portulak, hapuoblikas, rand-ogamalts (Salsola soda))

 (3)

0252030

Lehtpeet (mangold) (Söögipeedi lehed)

 

0252990

Muud

 

0253000

c)

Viinamarja lehed

 (3)

0254000

d)

Ürtallikkress

 

0255000

e)

Harilik sigur

 

0256000

f)

Maitsetaimed

 

0256010

Aed-harakputk

 

0256020

Murulauk

 

0256030

Lehtseller (Apteegitilli, koriandri, tilli, köömne, leeskputke, kikkaputke, mesiputke ning muud sarikaliste sugukonna taimede lehed)

 

0256040

Petersell

 

0256050

Salvei (Mägi-piparrohi, aed-piparrohi)

 (3)

0256060

Rosmariin

 (3)

0256070

Liivatee (Vorstirohi, pune)

 (3)

0256080

Basiilik (Meliss, münt, piparmünt)

 (3)

0256090

Loorberilehed

 (3)

0256100

Estragonpuju (Iisop)

 (3)

0256990

Muud (Söödavad lilled)

 

0260000

vi)

Kaunköögiviljad (värsked)

 

0260010

Oad (kaunadega) (Rohelised oad (värsked oad), õisoad, aedoad, spargeload)

 

0260020

Oad (kaunadeta) (Põldoad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

 

0260030

Herned (kaunadega) (Suhkruhernes (lesthernes))

 

0260040

Herned (kaunadeta) (Aedherned, rohelised herned, kikerherned)

 

0260050

Läätsed

 

0260990

Muud

 

0270000

vii)

Varsköögiviljad (värsked)

 

0270010

Spargel

 

0270020

Hispaania artišokk

 

0270030

Seller

 

0270040

Apteegitill

 

0270050

Kera-artišokk

 

0270060

Porrulauk

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusevõrsed

 (3)

0270090

Palmipungad

 (3)

0270990

Muud

 

0280000

viii)

Seened

 

0280010

Kultuurseened (Šampinjonid, austerservikud, shitake-seened (Lentinula edodes))

 

0280020

Metsaseened (Kukeseened, trühvlid, mürklid, puravikud)

 

0280990

Muud

 

0290000

ix)

Merevetikad

 (3)

0300000

3.

KAUNVILJAD, KUIVATATU)

0,05 (2)

0300010

Oad (Põldoad, valged oad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

 

0300020

Läätsed

 

0300030

Herned (Kikerherned, põldherned, põld-seaherned)

 

0300040

Lupiinid

 

0300990

Muud

 

0400000

4.

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILJAD

 

0401000

i)

Õliseemned

0,1 (2)

0401010

Linaseemned

 

0401020

Maapähklid

 

0401030

Mooniseemned

 

0401040

Seesamiseemned

 

0401050

Päevalilleseemned

 

0401060

Rapsiseemned (Naerisheinaseemned, naeriseemned)

 

0401070

Sojaoad

 

0401080

Sinepiseemned

 

0401090

Puuvillaseemned

 

0401100

Kõrvitsaseemned (Muude kõrvitsaliste seemned)

 

0401110

Värvisafloor

 (3)

0401120

Kurgirohi

 (3)

0401130

Põldtuder

 (3)

0401140

Kanepiseemned

 

0401150

Riitsinuse seemned

 (3)

0401990

Muud

 

0402000

ii)

Õliviljad

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

0,05 (2)

0402020

Õlipalmi pähklid (palmituum)

 (3)

0402030

Õlipalmi viljad

 (3)

0402040

Kapokipuu viljad

 (3)

0402990

Muud

0,1 (3)

0500000

5.

TERAVILI

0,05 (2)

0500010

Oder

 

0500020

Tatar (Rebashein, tšiili hanemalts)

 

0500030

Mais

 

0500040

Hirss (Itaalia kukeleib, abessiinia lembehein)

 

0500050

Kaer

 

0500060

Riis

 

0500070

Rukis

 

0500080

Suhkrusorgo

 

0500090

Nisu (Speltanisu, tritikale (nisu ja rukki ristand))

 

0500990

Muud

 

0600000

6.

TEE, KOHV, TAIMETEED JA KAKAO

0,1 (2)

0610000

i)

Tee (Camellia sinensis’e kuivatatud lehed ja varred, fermenditud või mitte)

 

0620000

ii)

Kohvioad

 (3)

0630000

iii)

Taimeteed (kuivatatud)

 (3)

0631000

a)

Õied

 (3)

0631010

Kummeliõied

 (3)

0631020

Hapu hibiskuse õied

 (3)

0631030

Roosi õielehed

 (3)

0631040

Jasmiiniõied (Musta leedripuu õisikud (Sambucus nigra).)

 (3)

0631050

Pärnaõied

 (3)

0631990

Muud

 (3)

0632000

b)

Lehed

 (3)

0632010

Maasikalehed

 (3)

0632020

Punapõõsa lehed (Hõlmikpuu lehed)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

0632990

Muud

 (3)

0633000

c)

Juured

 (3)

0633010

Palderjanijuured

 (3)

0633020

Ženženni juured

 (3)

0633990

Muud

 (3)

0639000

d)

Muud taimeteed

 (3)

0640000

iv)

Kakao (fermenditud oad)

 (3)

0650000

v)

Jaanikaunad (jaanileivad)

 (3)

0700000

7.

HUMAL (kuivatatud), sealhulgas humalakäbi graanulid ja kontsentreerimata pulber

0,1 (2)

0800000

8.

MAITSEAINED

 (3)

0810000

i)

Seemned

 (3)

0810010

Aniis

 (3)

0810020

Mustköömen

 (3)

0810030

Selleriseemned (Hariliku leeskputke seemned)

 (3)

0810040

Koriandriseemned

 (3)

0810050

Vürtsiköömen

 (3)

0810060

Tilliseemned

 (3)

0810070

Ristiköömen

 (3)

0810080

Põld-lambaläätsed

 (3)

0810090

Muskaatpähkel

 (3)

0810990

Muud

 (3)

0820000

ii)

Puuviljad ja marjad

 (3)

0820010

Piment

 (3)

0820020

Aniispipar (jaapani pipar)

 (3)

0820030

Köömen

 (3)

0820040

Kardemon

 (3)

0820050

Kadakamarjad

 (3)

0820060

Must ja valge pipar (Pikk pipar, roosa pipar)

 (3)

0820070

Vanillikuprad

 (3)

0820080

Tamarindipuu viljad

 (3)

0820990

Muud

 (3)

0830000

iii)

Puukoor

 (3)

0830010

Kaneel (Hiina kaneelipuu koor)

 (3)

0830990

Muud

 (3)

0840000

iv)

Juured või risoomid

 (3)

0840010

Lagritsa-magusjuur

 (3)

0840020

Ingver

 (3)

0840030

Kollajuur (kurkum)

 (3)

0840040

Mädarõigas

 (3)

0840990

Muud

 (3)

0850000

v)

Pungad

 (3)

0850010

Nelk

 (3)

0850020

Kappar

 (3)

0850990

Muud

 (3)

0860000

vi)

Õie emakasuue

 (3)

0860010

Safran

 (3)

0860990

Muud

 (3)

0870000

vii)

Seemnerüü

 (3)

0870010

Muskaatõis

 (3)

0870990

Muud

 (3)

0900000

9.

SUHKRUTAIMED

 (3)

0900010

Suhkrupeet (juur)

 (3)

0900020

Suhkruroog

 (3)

0900030

Sigurijuured

 (3)

0900990

Muud

 (3)

1000000

10.

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

0,05 (2)

1010000

i)

Liha, lihatooted, rups, veri, loomarasvad – värsked, jahutatud või külmutatud, soolatud, märgsoolatud, kuubikuteks lõigatud või suitsutatud, või pulbriks töödeldud – muud kõnealustel toodetel põhinevad töödeldud tooted, sh vorstid ja toiduained

 

1011000

a)

Sead

 

1011010

Liha

 

1011020

Lihata pekk

 

1011030

Maks

 

1011040

Neer

 

1011050

Söödav rups

 

1011990

Muud

 

1012000

b)

Veised

 

1012010

Liha

 

1012020

Rasv

 

1012030

Maks

 

1012040

Neer

 

1012050

Söödav rups

 

1012990

Muud

 

1013000

c)

Lambad

 

1013010

Liha

 

1013020

Rasv

 

1013030

Maks

 

1013040

Neer

 

1013050

Söödav rups

 

1013990

Muud

 

1014000

d)

Kitsed

 

1014010

Liha

 

1014020

Rasv

 

1014030

Maks

 

1014040

Neer

 

1014050

Söödav rups

 

1014990

Muud

 

1015000

e)

Hobused, eeslid, muulad või hobueeslid

 (3)

1015010

Liha

 (3)

1015020

Rasv

 (3)

1015030

Maks

 (3)

1015040

Neer

 (3)

1015050

Söödav rups

 (3)

1015990

Muud

 (3)

1016000

f)

Kodulinnud – kanad, haned, pardid, kalkunid ja pärlkanad, jaanalinnud, tuvid

 

1016010

Liha

 

1016020

Rasv

 

1016030

Maks

 

1016040

Neer

 

1016050

Söödav rups

 

1016990

Muud

 

1017000

g)

Muud põllumajandusloomad (Küülikud, kängurud)

 (3)

1017010

Liha

 (3)

1017020

Rasv

 (3)

1017030

Maks

 (3)

1017040

Neer

 (3)

1017050

Söödav rups

 (3)

1017990

Muud

 (3)

1020000

ii)

Piim ja koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, või ja muud piimarasvad, juust ja kohupiim

 

1020010

Veised

 

1020020

Lambad

 

1020030

Kitsed

 

1020040

Hobused

 

1020990

Muud

 

1030000

iii)

Linnumunad, värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud kooreta linnumunad ja rebud, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, külmutatud või muul viisil töödeldud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

 

1030010

Kanad

 

1030020

Pardid

 (3)

1030030

Haned

 (3)

1030040

Vutid

 (3)

1030990

Muud

 (3)

1040000

iv)

Mesi (Mesilaspiim, õietolm)

 (3)

1050000

v)

Kahepaiksed ja roomajad (Konnakoivad, krokodillid)

 (3)

1060000

vi)

Teod

 (3)

1070000

vii)

Muud maismaaloomadelt pärit tooted

 (3)

2-fenüülfenooli

(+)

Jääkide piirnorm kehtib kuni 30. septembrini 2014 kuni esitatakse andmed ja hinnang tsitrusviljadel jääkidega tehtud kahe lisakatse ning kehtivate ladustamisstabiilsuse uuringute kohta.

0110000

i)

Tsitrusviljad

0110010

Greipfruudid (Shaddock’id, pomelid, sweetie’d, tangelod (v.a minneolad), uglid ja muud hübriidid)

0110020

Apelsinid (Bergamotid, pomerantsid, chinotto’d ja muud hübriidid)

0110030

Sidrunid (Sukaadisidrunid, sidrunid)

0110040

Laimid

0110050

Mandariinid (Klementiinid, tangeriinid, minneolad ja muud hübriidid)

0110990

Muud”

(b)

Veerud ditiokarbamaatide ja folpeedi kohta asendatakse järgmisega:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhteskohaldatakse jääkide piirnorme (4)

Ditiokarbamaadid (ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraami ja tsiraam)

Folpeet

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD; PÄHKLID

 

 

0110000

i)

Tsitrusviljad

5

0,02 (5)

0110010

Greipfruudid (Shaddock’id, pomelid, sweetie’d, tangelod (v.a minneolad), uglid ja muud hübriidid)

 

 

0110020

Apelsinid (Bergamotid, pomerantsid, chinotto’d ja muud hübriidid)

 

 

0110030

Sidrunid (Sukaadisidrunid, sidrunid)

 

 

0110040

Laimid

 

 

0110050

Mandariinid (Klementiinid, tangeriinid, minneolad ja muud hübriidid)

 

 

0110990

Muud

 

 

0120000

ii)

Pähklid (koortega või ilma)

 

0,02 (5)

0120010

Mandlid

0,05 (5)

 

0120020

Brasiilia pähklid

0,05 (5)

 

0120030

Kažupähklid

0,05 (5)

 

0120040

Kastanid

0,05 (5)

 

0120050

Kookospähklid

0,05 (5)

 

0120060

Sarapuupähklid (Filbertpähklid)

0,05 (5)

 

0120070

Makadaamiapähklid

0,05 (5)

 

0120080

Pekanipähklid

0,05 (5)

 

0120090

Piiniapähklid

0,05 (5)

 

0120100

Pistaatsiapähklid

0,05 (5)

 

0120110

Kreeka pähklid

0,1

 

0120990

Muud

0,05 (5)

 

0130000

iii)

Õunviljad

5

3 (+)

0130010

Õunad (Paradiisiõunad)

 

 

0130020

Pirnid (Liiv-pirnid)

 

 

0130030

Küdooniad

 

 

0130040

Astelpihlakad

 (6)

 (6)

0130050

Nisperod

 (6)

 (6)

0130990

Muud

 

 

0140000

iv)

Luuviljad

 

 

0140010

Aprikoosid

2 (+)

0,02 (5)

0140020

Kirsid (Maguskirsid, hapukirsid)

2 (+)

2

0140030

Virsikud (Nektariinid ja sarnased hübriidid)

2 (+)

0,02 (5)

0140040

Ploomid (Kreegid, renkloodid, mirabellid, laukaploomid)

2 (+)

0,02 (5)

0140990

Muud

0,05 (5)

0,02 (5)

0150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

0151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

5 (+)

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

0,02 (5)

0151020

Veiniviinamarjad

 

10

0152000

b)

Maasikad

10 (+)

3 (+)

0153000

c)

Koguviljad

0,05 (5)

 

0153010

Pamplid

 

3 (+)

0153020

Põldmurakad (Muraka ja vaarika ristandid, rabamurakad)

 

0,02 (5)

0153030

Vaarikad (Punakarvased vaarikad, mesimurakad (Rubus arcticus), hübriidvaarikad (Rubus arcticus x idaeus))

 

3 (+)

0153990

Muud

 

0,02 (5)

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

0154010

Kännasmustikad (Harilikud mustikad,)

5

0,02 (5)

0154020

Jõhvikad (Pohlad (väikselehelised mustikad))

5

0,02 (5)

0154030

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

5 (+)

3 (+)

0154040

Karusmarjad (Sealhulgas ristandid teiste sõstra perekonna liikidega)

5

3 (+)

0154050

Kibuvitsamarjad

 (6)

 (6)

0154060

Mooruspuumarjad (Maasikapuu viljad)

 (6)

 (6)

0154070

Õun-viirpuu marjad (Teravahambulise aktiniidia viljad (Actinidia arguta))

 (6)

 (6)

0154080

Musta leedri marjad (Musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad)

 (6)

 (6)

0154990

Muud

5

0,02 (5)

0160000

vi)

Muud viljad

 

0,02 (5)

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

0161010

Datlid

0,05 (5)

 

0161020

Viigimarjad

0,05 (5)

 

0161030

Lauaoliivid

5 (+)

 

0161040

Kinkanid (Jaapani kinkanid, harilikud kinkanid, limkvaadid (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0,05 (5)

 

0161050

Tähtviljad (Bilimbid)

 (6)

 (6)

0161060

Kakiploomid (idadiospüürid)

 (6)

 (6)

0161070

Nelgipuu viljad (Jaava õunad, pomerakid, jambu-nelgipuu viljad, brasiilia kirsid (Eugenia uniflora) surinami kirsid (E. uniflora))

 (6)

 (6)

0161990

Muud

0,05 (5)

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

0,05 (5)

 

0162010

Kiivid

 

 

0162020

Hiina litšipuu viljad (pulasanid, rambutanid, mangostanid)

 

 

0162030

Purpur-kannatuslille viljad

 

 

0162040

Suureviljalise viigikaktuse viljad

 (6)

 (6)

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 (6)

 (6)

0162060

Ameerika kakiploom (diospüür) (Diospyros digyna viljad, Casimiroa edulise viljad, rohelise marmelaadipuu viljad, Pouteria campechiana viljad, magusa marmelaadipuu viljad)

 (6)

 (6)

0162990

Muud

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

0163010

Avokaadod

0,05 (5)

 

0163020

Banaanid (Kääbusbanaanid, jahubanaanid, bananiitod)

2 (+)

 

0163030

Mangod

2 (+)

 

0163040

Papaiad

7 (+)

 

0163050

Granaatõunad

0,05 (5)

 

0163060

Suhkruannoonad (Võrkannoonad, kaneelannoonad, Annona diversifolia viljad ja muud keskmise suurusega annoonad)

 (6)

 (6)

0163070

Guajaavid (Draakoniviljad (pitaiad) (Hylocereus undatus))

 (6)

 (6)

0163080

Ananassid

0,05 (5)

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad (Erilehise leivapuu viljad (jakad))

 (6)

 (6)

0163100

Durianid

 (6)

 (6)

0163110

Ogaannoonad

 (6)

 (6)

0163990

Muud

0,05 (5)

 

0200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

 

 

0210000

i)

Juur ja mugulköögiviljad

 

 

0211000

a)

Kartulid

0,3 (+)

0,1

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

0,05 (5)

0,02 (5)

0212010

Kassaavad (Tarod (jaapani tarod), malanga kollavõhud)

 

 

0212020

Bataadid

 

 

0212030

Jamss (Ameerika muguload, mehhiko jamss)

 

 

0212040

Maranta

 (6)

 (6)

0212990

Muud

 

 

0213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

0,02 (5)

0213010

Söögipeet

0,5 (+)

 

0213020

Porgand

0,2 (+)

 

0213030

Juurseller

0,3 (+)

 

0213040

Mädarõigas (Kikkaputke, leeskputke, emajuure juur)

0,2 (+)

 

0213050

Maapirn

0,05 (5)

 

0213060

Pastinaak

0,2 (+)

 

0213070

Juurpetersell

0,2 (+)

 

0213080

Redis (Mustrõigas, jaapani redis, väike redis ja muud sarnased sordid, söödav lõikhein (Cyperus esculentus))

2 (+)

 

0213090

Aed-piimjuur (Scorzonera hispanica)

0,2 (+)

 

0213100

Kaalikas

0,05 (5)

 

0213110

Naeris

0,05 (5)

 

0213990

Muud

0,05 (5)

 

0220000

ii)

Sibulköögiviljad

 

 

0220010

Küüslauk

0,6 (+)

0,1

0220020

Harilik sibul (Pärlsibul)

1 (+)

0,1

0220030

Pesasibul

1 (+)

0,02 (5)

0220040

Talisibul (Talisibul ja muud sarnased sordid)

1 (+)

0,02 (5)

0220990

Muud

0,05 (5)

0,02 (5)

0230000

iii)

Viliköögivili

 

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

0231010

Tomatid (Kirsstomat, tamarillo, füüsal, hiina taralõng, harilik taralõng (Lycium barbarum ja L. Chinense))

3 (+)

3 (+)

0231020

Paprikad (Vürtspaprikad)

5 (+)

0,02 (5)

0231030

Baklažaanid (Melon-maavitsa viljad)

3 (+)

0,02 (5)

0231040

Söödav muskushibisk

0,5 (+)

0,02 (5)

0231990

Muud

0,05 (5)

0,02 (5)

0232000

b)

Kõrvitsalised - söödava koorega

2 (+)

0,02 (5)

0232010

Kurgid

 

 

0232020

Kornišonid

 

 

0232030

Kabatšokid (Taldrikkõrvits, suvikõrvits)

 

 

0232990

Muud

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised - mittesöödava koorega

1,5 (+)

1

0233010

Melonid (Ogamelon)

 

 

0233020

Suureviljalised kõrvitsad (Kõrvitsad)

 

 

0233030

Arbuusid

 

 

0233990

Muud

 

 

0234000

d)

Suhkrumais

0,05 (5)

0,02 (5)

0239000

e)

Muud viliköögiviljad

0,05 (5)

0,02 (5)

0240000

iv)

Kapsasköögiviljad

 

 

0241000

a)

Õisikkapsad

1 (+)

0,02 (5)

0241010

Spargelkapsas (Asparkapsas, hiina lehtnaeris)

 

 

0241020

Lillkapsas

 

 

0241990

Muud

 

 

0242000

b)

Peakapsad

 

0,02 (5)

0242010

Rooskapsas

2 (+)

 

0242020

Peakapsas (Koonuskapsas, punane peakapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas)

3 (+)

 

0242990

Muud

0,05 (5)

 

0243000

c)

Lehtkapsad

0,5 (+)

0,02 (5)

0243010

Hiina kapsas (India sinep (india kapsasrohi), pekingi lehtnaeris (paksoi), „hiina kapsas”, palmkapsas)

 

 

0243020

Lehtkapsas (Kähar lehtkapsas, portugali kapsas, portugali lehtkapsas, söödakapsas)

 

 

0243990

Muud

 

 

0244000

d)

Nuikapsad

1 (+)

0,05

0250000

v)

Lehtköögivili ja värsked maitsetaimed

 

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed, sh ristõieliste sugukonnast

5 (+)

 

0251010

Põldkännak (Valerianella eriocarpa)

 

0,02 (5)

0251020

Aedsalat (Peasalat, punaseleheline salat („Lollo rosso” salat), jääsalat, rooma salat)

 

2

0251030

Eskariool (sile endiiviasigur) (Juursigur, punasigur, salatsigur, kähar lehtsigur)

 

0,02 (5)

0251040

Salatkress

 

0,02 (5)

0251050

Ameerika kollakas

 (6)

 (6)

0251060

Põld-võõrkapsas, ruccola-salat (Liivsinep)

 

0,02 (5)

0251070

Sarepta kapsasrohi

 (6)

 (6)

0251080

Brassica spp. lehed ja võrsed (Jaapani petersell, herne ja redise võrsed ja muude kapsasrohu perekonna liikide noored pealsed (kuni 8 pärislehe moodustumiseni))

 

0,02 (5)

0251990

Muud

 

0,02 (5)

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

 

 

0252010

Aedspinat (Spinat-ruutlehik, rebashein)

0,05 (5)

10

0252020

Portulak (Talveportulak, aedportulak, harilik portulak, hapuoblikas, rand-ogamalts (Salsola soda))

 (6)

 (6)

0252030

Lehtpeet (mangold) (Söögipeedi lehed)

0,05 (5)

0,02 (5)

0252990

Muud

0,05 (5)

0,02 (5)

0253000

c)

Viinamarja lehed

 (6)

 (6)

0254000

d)

Ürtallikkress

0,3 (+)

0,02(*’)

0255000

e)

Harilik sigur

0,5 (+)

0,02(*’)

0256000

f)

Maitsetaimed

5 (+)

0,02(*’)

0256010

Aed-harakputk

 

 

0256020

Murulauk

 

 

0256030

Lehtseller (Apteegitilli, koriandri, tilli, köömne, leeskputke, kikkaputke, mesiputke ning muud sarikaliste sugukonna taimede lehed)

 

 

0256040

Petersell

 

 

0256050

Salvei (Mägi-piparrohi, aed-piparrohi)

 (6)

 (6)

0256060

Rosmariin

 (6)

 (6)

0256070

Liivatee (Vorstirohi, pune)

 (6)

 (6)

0256080

Basiilik (Meliss, münt, piparmünt)

 (6)

 (6)

0256090

Loorberilehed

 (6)

 (6)

0256100

Estragonpuju (Iisop)

 (6)

 (6)

0256990

Muud (Söödavad lilled)

 

 

0260000

vi)

Kaunköögiviljad (värsked)

 

 

0260010

Oad (kaunadega) (Rohelised oad (värsked oad), õisoad, aedoad, spargeload)

1 (+)

2 (+)

0260020

Oad (kaunadeta) (Põldoad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

0,1 (+)

2 (+)

0260030

Herned (kaunadega) (Suhkruhernes (lesthernes))

1 (+)

0,02 (5)

0260040

Herned (kaunadeta) (Aedherned, rohelised herned, kikerherned)

0,2 (+)

0,02 (5)

0260050

Läätsed

0,05 (5)

0,02 (5)

0260990

Muud

0,05 (5)

0,02 (5)

0270000

vii)

Varsköögiviljad (värsked)

 

0,02 (5)

0270010

Spargel

0,5 (+)

 

0270020

Hispaania artišokk

0,05 (5)

 

0270030

Seller

0,05 (5)

 

0270040

Apteegitill

0,05 (5)

 

0270050

Kera-artišokk

0,05 (5)

 

0270060

Porrulauk

3 (+)

 

0270070

Rabarber

0,5 (+)

 

0270080

Bambusevõrsed

 (6)

 (6)

0270090

Palmipungad

 (6)

 (6)

0270990

Muud

0,05 (5)

 

0280000

viii)

Seened

0,05 (5)

0,02 (5)

0280010

Kultuurseened (Šampinjonid, austerservikud, shitake-seened (Lentinula edodes))

 

 

0280020

Metsaseened (Kukeseened, trühvlid, mürklid, puravikud)

 

 

0280990

Muud

 

 

0290000

ix)

Merevetikad

 (6)

 (6)

0300000

3.

KAUNVILJAD, KUIVATATU)

 

0,02 (5)

0300010

Oad (Põldoad, valged oad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

0,1 (+)

 

0300020

Läätsed

0,05 (5)

 

0300030

Herned (Kikerherned, põldherned, põld-seaherned)

0,1 (+)

 

0300040

Lupiinid

0,05 (5)

 

0300990

Muud

0,05 (5)

 

0400000

4.

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILJAD

 

0,02 (5)

0401000

i)

Õliseemned

 

 

0401010

Linaseemned

0,1 (5)

 

0401020

Maapähklid

0,1 (5)

 

0401030

Mooniseemned

0,1 (5)

 

0401040

Seesamiseemned

0,1 (5)

 

0401050

Päevalilleseemned

0,1 (5)

 

0401060

Rapsiseemned (Naerisheinaseemned, naeriseemned)

0,5 (+)

 

0401070

Sojaoad

0,1 (5)

 

0401080

Sinepiseemned

0,1 (5)

 

0401090

Puuvillaseemned

0,1 (5)

 

0401100

Kõrvitsaseemned (Muude kõrvitsaliste seemned)

0,1 (5)

 

0401110

Värvisafloor

 (6)

 (6)

0401120

Kurgirohi

 (6)

 (6)

0401130

Põldtuder

 (6)

 (6)

0401140

Kanepiseemned

0,1 (5)

 

0401150

Riitsinuse seemned

 (6)

 (6)

0401990

Muud

0,1 (5)

 

0402000

ii)

Õliviljad

 

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

5 (+)

 

0402020

Õlipalmi pähklid (palmituum)

 (6)

 (6)

0402030

Õlipalmi viljad

 (6)

 (6)

0402040

Kapokipuu viljad

 (6)

 (6)

0402990

Muud

0,1 (5)

 

0500000

5.

TERAVILI

 

 

0500010

Oder

2 (+)

2

0500020

Tatar (Rebashein, tšiili hanemalts)

0,05 (5)

0,02 (5)

0500030

Mais

0,05 (5)

0,02 (5)

0500040

Hirss (Itaalia kukeleib, abessiinia lembehein)

0,05 (5)

0,02 (5)

0500050

Kaer

2 (+)

0,02 (5)

0500060

Riis

0,05 (5)

0,02 (5)

0500070

Rukis

1 (+)

0,02 (5)

0500080

Suhkrusorgo

0,05 (5)

0,02 (5)

0500090

Nisu (Speltanisu, tritikale (nisu ja rukki ristand))

1 (+)

2

0500990

Muud

0,05 (5)

0,02 (5)

0600000

6.

TEE, KOHV, TAIMETEED JA KAKAO

0,1 (5)

0,05 (5)

0610000

i)

Tee (Camellia sinensis’e kuivatatud lehed ja varred, fermenditud või mitte)

 

 

0620000

ii)

Kohvioad

 (6)

 (6)

0630000

iii)

Taimeteed (kuivatatud)

 (6)

 (6)

0631000

a)

Õied

 (6)

 (6)

0631010

Kummeliõied

 (6)

 (6)

0631020

Hapu hibiskuse õied

 (6)

 (6)

0631030

Roosi õielehed

 (6)

 (6)

0631040

Jasmiiniõied (Musta leedripuu õisikud (Sambucus nigra).)

 (6)

 (6)

0631050

Pärnaõied

 (6)

 (6)

0631990

Muud

 (6)

 (6)

0632000

b)

Lehed

 (6)

 (6)

0632010

Maasikalehed

 (6)

 (6)

0632020

Punapõõsa lehed (Hõlmikpuu lehed)

 (6)

 (6)

0632030

Mate

 (6)

 (6)

0632990

Muud

 (6)

 (6)

0633000

c)

Juured

 (6)

 (6)

0633010

Palderjanijuured

 (6)

 (6)

0633020

Ženženni juured

 (6)

 (6)

0633990

Muud

 (6)

 (6)

0639000

d)

Muud taimeteed

 (6)

 (6)

0640000

iv)

Kakao (fermenditud oad)

 (6)

 (6)

0650000

v)

Jaanikaunad (jaanileivad)

 (6)

 (6)

0700000

7.

HUMAL (kuivatatud), sealhulgas humalakäbi graanulid ja kontsentreerimata pulber

25 (+)

150

0800000

8.

MAITSEAINED

 (6)

 (6)

0810000

i)

Seemned

 (6)

 (6)

0810010

Aniis

 (6)

 (6)

0810020

Mustköömen

 (6)

 (6)

0810030

Selleriseemned (Hariliku leeskputke seemned)

 (6)

 (6)

0810040

Koriandriseemned

 (6)

 (6)

0810050

Vürtsiköömen

 (6)

 (6)

0810060

Tilliseemned

 (6)

 (6)

0810070

Ristiköömen

 (6)

 (6)

0810080

Põld-lambaläätsed

 (6)

 (6)

0810090

Muskaatpähkel

 (6)

 (6)

0810990

Muud

 (6)

 (6)

0820000

ii)

Puuviljad ja marjad

 (6)

 (6)

0820010

Piment

 (6)

 (6)

0820020

Aniispipar (jaapani pipar)

 (6)

 (6)

0820030

Köömen

 (6)

 (6)

0820040

Kardemon

 (6)

 (6)

0820050

Kadakamarjad

 (6)

 (6)

0820060

Must ja valge pipar (Pikk pipar, roosa pipar)

 (6)

 (6)

0820070

Vanillikuprad

 (6)

 (6)

0820080

Tamarindipuu viljad

 (6)

 (6)

0820990

Muud

 (6)

 (6)

0830000

iii)

Puukoor

 (6)

 (6)

0830010

Kaneel (Hiina kaneelipuu koor)

 (6)

 (6)

0830990

Muud

 (6)

 (6)

0840000

iv)

Juured või risoomid

 (6)

 (6)

0840010

Lagritsa-magusjuur

 (6)

 (6)

0840020

Ingver

 (6)

 (6)

0840030

Kollajuur (kurkum)

 (6)

 (6)

0840040

Mädarõigas

 (6)

 (6)

0840990

Muud

 (6)

 (6)

0850000

v)

Pungad

 (6)

 (6)

0850010

Nelk

 (6)

 (6)

0850020

Kappar

 (6)

 (6)

0850990

Muud

 (6)

 (6)

0860000

vi)

Õie emakasuue

 (6)

 (6)

0860010

Safran

 (6)

 (6)

0860990

Muud

 (6)

 (6)

0870000

vii)

Seemnerüü

 (6)

 (6)

0870010

Muskaatõis

 (6)

 (6)

0870990

Muud

 (6)

 (6)

0900000

9.

SUHKRUTAIMED

 (6)

 (6)

0900010

Suhkrupeet (juur)

 (6)

 (6)

0900020

Suhkruroog

 (6)

 (6)

0900030

Sigurijuured

 (6)

 (6)

0900990

Muud

 (6)

 (6)

1000000

10.

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

0,05 (5)

 

1010000

i)

Liha, lihatooted, rups, veri, loomarasvad – värsked, jahutatud või külmutatud, soolatud, märgsoolatud, kuubikuteks lõigatud või suitsutatud, või pulbriks töödeldud – muud kõnealustel toodetel põhinevad töödeldud tooted, sh vorstid ja toiduained

 

 

1011000

a)

Sead

 

 

1011010

Liha

 

 

1011020

Lihata pekk

 

 

1011030

Maks

 

 

1011040

Neer

 

 

1011050

Söödav rups

 

 

1011990

Muud

 

 

1012000

b)

Veised

 

 

1012010

Liha

 

 

1012020

Rasv

 

 

1012030

Maks

 

 

1012040

Neer

 

 

1012050

Söödav rups

 

 

1012990

Muud

 

 

1013000

c)

Lambad

 

 

1013010

Liha

 

 

1013020

Rasv

 

 

1013030

Maks

 

 

1013040

Neer

 

 

1013050

Söödav rups

 

 

1013990

Muud

 

 

1014000

d)

Kitsed

 

 

1014010

Liha

 

 

1014020

Rasv

 

 

1014030

Maks

 

 

1014040

Neer

 

 

1014050

Söödav rups

 

 

1014990

Muud

 

 

1015000

e)

Hobused, eeslid, muulad või hobueeslid

 (6)

 (6)

1015010

Liha

 (6)

 (6)

1015020

Rasv

 (6)

 (6)

1015030

Maks

 (6)

 (6)

1015040

Neer

 (6)

 (6)

1015050

Söödav rups

 (6)

 (6)

1015990

Muud

 (6)

 (6)

1016000

f)

Kodulinnud – kanad, haned, pardid, kalkunid ja pärlkanad, jaanalinnud, tuvid

 

 

1016010

Liha

 

 

1016020

Rasv

 

 

1016030

Maks

 

 

1016040

Neer

 

 

1016050

Söödav rups

 

 

1016990

Muud

 

 

1017000

g)

Muud põllumajandusloomad (Küülikud, kängurud)

 (6)

 (6)

1017010

Liha

 (6)

 (6)

1017020

Rasv

 (6)

 (6)

1017030

Maks

 (6)

 (6)

1017040

Neer

 (6)

 (6)

1017050

Söödav rups

 (6)

 (6)

1017990

Muud

 (6)

 (6)

1020000

ii)

Piim ja koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, või ja muud piimarasvad, juust ja kohupiim

 

 

1020010

Veised

 

 

1020020

Lambad

 

 

1020030

Kitsed

 

 

1020040

Hobused

 

 

1020990

Muud

 

 

1030000

iii)

Linnumunad, värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud kooreta linnumunad ja rebud, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, külmutatud või muul viisil töödeldud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

 

 

1030010

Kanad

 

 

1030020

Pardid

 (6)

 (6)

1030030

Haned

 (6)

 (6)

1030040

Vutid

 (6)

 (6)

1030990

Muud

 (6)

 (6)

1040000

iv)

Mesi (Mesilaspiim, õietolm)

 (6)

 (6)

1050000

v)

Kahepaiksed ja roomajad (Konnakoivad, krokodillid)

 (6)

 (6)

1060000

vi)

Teod

 (6)

 (6)

1070000

vii)

Muud maismaaloomadelt pärit tooted

 (6)

 (6)

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).

0140010

Aprikoosid

(+)

(mz, me, pr, t, z)

0140020

Kirsid (Maguskirsid, hapukirsid)

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).

(+)

(mz, t)

0140030

Virsikud (Nektariinid ja sarnased hübriidid)

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).

(+)

(mz, me, t, z)

0140040

Ploomid (Kreegid, renkloodid, mirabellid, laukaploomid)

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).

(+)

(ma, mz, me, pr, t)

0151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).

(+)

(t)

0152000

b)

Maasikad

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).

(+)

(mz)

0154030

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).

(+)

(mz, pr)

0161030

Lauaoliivid

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).

(+)

(mz, me, t)

0163020

Banaanid (Kääbusbanaanid, jahubanaanid, bananiitod)

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).

(+)

(mz)

0163030

Mangod

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).

(+)

(mz)

0163040

Papaiad

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).

(+)

(ma, mz, me, pr)

0211000

a)

Kartulid

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).

(+)

(mz)

0213010

Söögipeet

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).

(+)

(mz)

0213020

Porgand

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).

(+)

(ma, me, pr, t)

0213030

Juurseller

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).

(+)

(mz)

0213040

Mädarõigas (Kikkaputke, leeskputke, emajuure juur)

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).

(+)

(mz)

0213060

Pastinaak

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).

(+)

(mz)

0213070

Juurpetersell

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).

(+)

(mz)

0213080

Redis (Mustrõigas, jaapani redis, väike redis ja muud sarnased sordid, söödav lõikhein (Cyperus esculentus))

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).

(+)

(mz)

0213090

Aed-piimjuur (Scorzonera hispanica)

(+)

Sulgudes jäägi päritolu (ma: maneeb mz: mankotseeb me: metiraam pr: propineeb t: tiraam z: tsiraam).