29.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/92


SKUPNI UKREP SVETA 2005/582/SZVP

z dne 28. julija 2005

o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 8. decembra 2003 sprejel Skupni ukrep 2003/872/SZVP o podaljšanju in spremembi mandata posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Južni Kavkaz (1).

(2)

Svet je 2. februarja 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/100/SZVP (2) o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije do 31. avgusta 2005.

(3)

Svet je 26. aprila 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/330/SZVP (3) o spremembi mandata posebnega predstavnika Evropske unije.

(4)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2003/872/SZVP je treba mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) podaljšati za nadaljnjih šest mesecev.

(5)

Po zaključku misije OVSE za nadzor meje v Gruziji se je Politični in varnostni odbor 9. junija 2005 dogovoril o naslednjih korakih Evropske unije pri odzivanju na nastale razmere z okrepitvijo vloge PPEU za Južni Kavkaz.

(6)

Politični in varnostni odbor se je 9. junija 2005 dogovoril o modalitetah podpore Evropske unije izvajanju strategije za reformo gruzijskega kazenskega sistema po zaključku Misije Evropske unije za krepitev pravne države v Gruziji EUJUST THEMIS.

(7)

PPEU bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe.

(8)

Mandat PPEU je treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

G. Heikkiju TALVITIEJU se podaljša mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Južni Kavkaz do 28. februarja 2006.

Člen 2

Skupni ukrep 2003/872/SZVP se spremeni:

(a)

V členu 3 se točka (h) nadomesti z naslednjim:

„(h)

prek podporne skupine:

Evropski uniji zagotavljati poročanje o razmerah na meji in nadaljnjo oceno teh razmer ter spodbujati krepitev zaupanja med Gruzijo in Rusko federacijo in pri tem zagotavljati učinkovito sodelovanje in povezavo z vsemi zadevnimi udeleženci,

pomagati gruzijski mejni straži in drugim vladnim institucijam v Tbilisiju pri pripravi strategije celovite reforme,

sodelovati z gruzijskimi oblastmi pri povečanju komunikacije med Tbilisijem in mejo, vključno z mentorstvom. To se doseže s tesnim sodelovanjem z regionalnimi centri mejnih straž med Tbilisijem in mejo (razen Abkhazije in Južne Osetije),

nadzorovati izvajanje strategije za reformo kazenskopravnega sistema s strani gruzijskih oblasti in drugih akterjev, zlasti s podporo usmerjevalni skupini, ki jo je ustanovila gruzijska vlada.“.

(b)

Člen 5(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, je 1 930 000 EUR.“.

Člen 3

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Uporablja se od 1. septembra 2005.

Člen 4

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. julija 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL L 326, 13.12.2003, str. 44.

(2)  UL L 31, 4.2.2005, str. 74.

(3)  UL L 106, 27.4.2005, str. 36.