4.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 270/31


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 109/2012,

15. juuni 2012,

millega muudetakse XI lisa („Elektrooniline side, audiovisuaalteenused ja infoühiskond”), XIX lisa („Tarbijakaitse”) ja EMP lepingu protokolli 37

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artikleid 98 ja 101,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XI lisa on muudetud EMP ühiskomitee 30. aprilli 2012. aasta otsusega nr 94/2012 (1).

(2)

Lepingu XIX lisa on muudetud EMP ühiskomitee 30. märtsi 2012. aasta otsusega nr 68/2012 (2).

(3)

Lepingu protokolli nr 37 on muudetud EMP ühiskomitee 30. märtsi 2012. aasta otsusega nr 61/2012 (3).

(4)

Lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2007. aasta direktiiv 2007/65/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (4).

(5)

Lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv), (5) parandatud ELTs L 263, 6.10.2010, lk 15.

(6)

Lepingu heaks toimimiseks tuleb muuta lepingu protokolli nr 37, et hõlmata direktiiviga 2010/13/EL loodud audiovisuaalmeedia teenuste kontaktkomiteed, ning XI lisa, et sätestada selle komiteega liitumise kord.

(7)

Direktiiviga 2010/13/EL tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/552/EMÜ, (6) mis on lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XI lisa punkti 5p (nõukogu direktiiv 89/552/EMÜ) tekst asendatakse järgmisega:

32010 L 0013: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) (ELT L 95, 15.4.2010, lk 1), parandatud ELTs L 263, 6.10.2010, lk 15.

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses.

a)

Artikli 1 lõike 1 punkti n alapunktis iii lisatakse sõnale „liidu” sõnad „või EFTA riigi”.

b)

Artikli 1 lõike 1 punkti n alapunkti iii lisatakse järgmine lõik:

„Kui lepinguosaline soovib sõlmida audiovisuaalsektoriga seotud lepingut, teavitab ta sellest EMP ühiskomiteed. Selliste lepingute sisu üle võib konsultatsioone pidada mis tahes lepinguosalise taotlusel.”

c)

Artikli 2 lõikes 5 asendatakse tekst „Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 49–55” tekstiga „Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklite 31–35”.

Üksikasjalik kord Liechtensteini, Islandi ja Norra assotsiatsioonile vastavalt käesoleva lepingu artiklile 101:

Iga EFTA riik võib nimetada ühe iga EFTA riigi poolt nimetatud järelevalveasutuse esindaja, kes osaleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/13/EL artiklis 29 osutatud audiovisuaalmeedia teenuste kontaktkomitee koosolekutel.

Euroopa Komisjon teatab osavõtjatele õigeks ajaks kontaktkomitee koosolekute toimumise kuupäevad ja edastab neile asjakohase teabe.”

Artikkel 2

Lepingu XIX lisa punkti 7f (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2006/2004) lisatakse järgmine taane:

„—

32007 L 0065: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/65/EÜ, 11. detsember 2007 (ELT L 332, 18.12.2007, lk 27).”

Artikkel 3

Lepingu protokolli nr 37 (mis sisaldab artikliga 101 ette nähtud loetelu) muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti 12 tekst (teleringhäälingutegevuse kontaktkomitee (nõukogu direktiiv 89/552/EMÜ)) jäetakse välja.

2)

Lisatakse järgmine punkt:

„35.

Audiovisuaalmeedia teenuste kontaktkomitee (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/13/EL).”

Artikkel 4

Direktiivide 2007/65/EÜ ja 2010/13/EL islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub 16. juunil 2012 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (7).

Artikkel 6

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 15. juuni 2012

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja kohusetäitja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 248, 13.9.2012, lk 32.

(2)  ELT L 207, 2.8.2012, lk 48.

(3)  ELT L 207, 2.8.2012, lk 41.

(4)  ELT L 332, 18.12.2007, lk 27.

(5)  ELT L 95, 15.4.2010, lk 1.

(6)  EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23.

(7)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.