22.2.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 51/186


Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2010/030 NL/Noord-Holland και Flevoland, κλάδος 18, Κάτω Χώρες

P7_TA(2011)0375

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/030 NL/Noord-Holland και Flevoland, κλάδος 18 από τις Κάτω Χώρες) (COM(2011)0389 – C7-0175/2011 – 2011/2139(BUD))

2013/C 51 E/52

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0389 – C7-0175/2011),

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και ιδίως το σημείο 28 της συμφωνίας αυτής,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2) (κανονισμός ΕΤΠ),

έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερών συσκέψεων που προβλέπεται στο σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006,

έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0306/2011),

Α.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ διευρύνθηκε για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 με σκοπό να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζομένους η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του ΕΤΠ,

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κάτω Χώρες έχουν ζητήσει βοήθεια για περιπτώσεις που αφορούν 551 απολύσεις (ενίσχυση ζητείται για όλες) σε 26 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 18 της NACE αναθ. 2 («Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων») στις δύο επιπέδου NUTS II περιφέρειες Noord- Holland (NL32) και Flevoland (NL23) στις Κάτω Χώρες.

Ε.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ,

1.

ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για τη βελτίωση των διαδικαστικών και δημοσιονομικών ρυθμίσεων με στόχο την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ· εκτιμά στο πλαίσιο αυτό τη βελτιωμένη διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων, με την οποία η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ· ελπίζει ότι, στο πλαίσιο των επικείμενων αναθεωρήσεων του ΕΤΠ, θα επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στη διαδικασία και ότι θα επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ορατότητα σε σχέση με το ΕΤΠ·

2.

υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύονται·

3.

τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ΕΤΠ στηρίζει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των μεμονωμένων εργαζομένων που απολύονται· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων· υπογραμμίζει επίσης ότι τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ πρέπει να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη απασχόληση·

4.

επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ, περιλαμβάνουν στοιχεία για τη συμπληρωματικότητα με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και στις ετήσιες εκθέσεις της·

5.

εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μετά τα επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου εγγράφηκαν για πρώτη φορά στον προϋπολογισμό του 2011 πιστώσεις πληρωμών ύψους 47 608 950 EUR στη θέση 04 05 01 του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι επομένως δικαιούται ιδιαίτερες πιστώσεις ώστε να αποφεύγονται οι μεταφορές πιστώσεων από άλλες θέσεις, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν εις βάρος της επίτευξης των διαφόρων πολιτικών στόχων·

6.

καλεί την Επιτροπή να προβεί σε λεπτομερή ποιοτική αξιολόγηση του ΕΤΠ·

7.

εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

8.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


(1)  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.


Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/030 NL/Noord-Holland και Flevoland, κλάδος 18 από τις Κάτω Χώρες)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2011/657/EE.)