24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/13


Tillkännagivande från den franska regeringen om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (1)

(Tillkännagivande av en ansökan om ett exklusivt tillstånd att inleda prospektering efter flytande kolväten och kolväten i gasform ”Coulommiers-tillstånd”)

(Text av betydelse för EES)

2009/C 172/08

Den 12 december 2008 lämnade företagen Sterling Resources (UK) Ltd, – med säte på adressen Harbour Court, Compass Road, North Harbour, Portsmouth, Hampshire PO6 4ST, ENGLAND, – och Petro Ventures International Ltd – med säte på adressen Unit 15, Level 1, 51-53 Kewdale Road, Welshpool, Western Australia 6106, AUSTRALIEN, in en gemensam ansökan om det exklusiva tillståndet på fyra år för prospektering efter flytande och gasformiga kolväten (Coulommiers-tillståndet). Ansökan omfattar en del av de franska departementen Seine-et-Marne, Aisne, Marne och Oise.

Tillståndet avser ett område som bestäms av de längd- och breddgrader som efter varandra förbinder de nedan angivna punkterna. Som nollmeridian räknas Parismeridianen.

Punkter

Longitud

Latitud

A

54,60° N

0,60° Ö

B

54,60° N

1,10° Ö

C

54,50° N

1,10° Ö

D

54,50° N

0,80° Ö

E

54,30° N

0,80° Ö

F

54,30° N

1,25° Ö

G

54,22° N

1,25° Ö

H

54,22° N

1,27° Ö

I

54,20° N

1,27° Ö

J

54,20° N

0,92° Ö

K

54,21° N

0,92° Ö

L

54,21° N

0,90° Ö

M

54,22° N

0,90° Ö

N

54,22° N

0,81° Ö

O

54,20° N

0,81° Ö

P

54,20° N

0,70° Ö

Q

54,33° N

0,70° Ö

R

54,33° N

0,71° Ö

S

54,34° N

0,71° Ö

T

54,34° N

0,73° Ö

U

54,35° N

0,73° Ö

V

54,35° N

0,74° Ö

W

54,37° N

0,74° Ö

X

54,37° N

0,70° Ö

Y

54,50° N

0,70° Ö

Z

54,50° N

0,60° Ö

Detta område har en yta på ungefär 808 kvadratkilometer.

Denna ansökan konkurrerar delvis med den ansökan avseende Champrose-tillståndet som lämnats in av företaget Soros Sas. Tillkännagivandet om denna offentliggjordes i EUT den 27 februari 2009. Dessutom med en ansökan avseende Coulommiers, som lagts fram av företaget Toreador Energy France. Detta tillkännagivande offentliggjordes i EUT den 25 april 2009. Det här tillkännagivandet avser de områden som inte omfattas av ansökningarna om tillstånd för Champrose eller Coulommiers. Områdena består av två block som begränsas av meridianer och parallellcirklar mellan de hörnpunkter som bestäms av nedanstående geografiska koordinater angivna i goner. Som nollmeridian räknas Parismeridianen.

OMRÅDE A

Punkter

Latitud

Longitud

A

54,60° N

0,60° Ö

B

54,60° N

1,10° Ö

C

54,50° N

1,10° Ö

D

54,50° N

0,80° Ö

E

54,40° N

0,80° Ö

F

54,40° N

0,70° Ö

G

54,50° N

0,70° Ö

H

54,50° N

0,60° Ö


OMRÅDE B

Punkter

Latitud

Longitud

I

54,30° N

1,10° Ö

J

54,30° N

1,25° Ö

K

54,22° N

1,25° Ö

L

54,22° N

1,27° Ö

M

54,20° N

1,27° Ö

N

54,20° N

1,10° Ö

Inlämning av ansökan

Det företag som lämnat in den ursprungliga ansökan samt de som lämnar in en konkurrerande ansökan skall visa att villkoren för beviljande av licensen är uppfyllda. Dessa villkor anges i artiklarna 4–6 i dekret 2006-648 av den 2 juni 2006 om gruvdriftslicenser och licenser för underjordisk lagring (Journal officiel de la République française av den 3 juni 2006).

Intresserade företag kan lämna in en konkurrerande ansökan inom 90 dagar räknat från offentliggörandet av detta tillkännagivande. Ansökan skall göras i enlighet med de bestämmelser som anges i tillkännagivandet om ansökningsförfarande för gruvdriftslicenser för kolväten i Frankrike. Nämnda tillkännagivande är offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 374 av den 30 december 1994, s. 11. Det har fastställts genom dekret nr 2006-648 av den 2 juni 2006 om gruvdriftslicenser och licenser för underjordisk lagring. Konkurrerande ansökningar ska skickas till ministern med ansvar för gruvor på den adress som anges nedan. Besluten avseende den ursprungliga ansökan och konkurrerande ansökningar fattas inom två år från det att de franska myndigheterna mottog den ursprungliga ansökan, dvs. senast 15 december 2010.

Villkor och krav för att bedriva verksamhet och upphöra med den

De sökande hänvisas till artikel 79 och 79.1 i gruvlagen och till dekret 2006-649 av den 2 juni 2006 om gruvdrift, underjordisk lagring samt om tillsyn av sådan verksamhet (Journal officiel de la République française av den 3 juni 2006). Kompletterande information kan erhållas från:

Kompletterande information kan erhållas från ministeriet för ekologi, energi, fysisk planering och hållbar utveckling (ministère de l’écologie, de l’énergie, de l’aménagement du territoire et du développement durable -direction générale de l'énergie et du climat, direction de l'énergie, SD2, bureau exploration et production des hydrocarbures), Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex (Tfn +33 140819537, fax +33 140819529).

Ovannämnda bestämmelser i lagar och andra författningar är tillgängliga på följande webbadress: Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  EGT L 164, 30.6.1994.