24.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/13


Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (1)

(Stanovisko k žiadosti o výlučné povolenie na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „Permis de Coulommiers“)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 172/08

Žiadosťou z 12. decembra 2008 spoločnosti Sterling Resources (UK) Ltd so sídlom na Harbour Court, Compass Road, North Harbour, Portsmouth, Hampshire PO6 4ST, ANGLICKO a Petro Ventures International Ltd so sídlom na Unit 15, Level 1, 51-53 Kewdale Road, Welshpool, Western Australia 6106, AUSTRÁLIA, požiadali spoločne a nedeliteľne o výlučné povolenie na štvorročné obdobie na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „Permis de Coulommiers“ na území, ktoré tvorí súčasť departementov Seine-et-Marne, l’Aisne, la Marne a l’Oise.

Oblasť, na ktorú sa vzťahuje toto povolenie, je vymedzená úsekmi poludníkov a rovnobežiek postupne spájajúcich uvedené body definované ich geografickými súradnicami v stupňoch, pričom za východiskový poludník sa považuje poludník prechádzajúci Parížom.

Body

Zemepisná dĺžka

Zemepisná šírka

A

54,60 stupňa S

0,60 stupňa V

B

54,60 stupňa S

1,10 stupňa V

C

54,50 stupňa S

1,10 stupňa V

D

54,50 stupňa S

0,80 stupňa V

E

54,30 stupňa S

0,80 stupňa V

F

54,30 stupňa S

1,25 stupňa V

G

54,22 stupňa S

1,25 stupňa V

H

54,22 stupňa S

1,27 stupňa V

I

54,20 stupňa S

1,27 stupňa V

J

54,20 stupňa S

0,92 stupňa V

K

54,21 stupňa S

0,92 stupňa V

L

54,21 stupňa S

0,90 stupňa V

M

54,22 stupňa S

0,90 stupňa V

N

54,22 stupňa S

0,81 stupňa V

O

54,20 stupňa S

0,81 stupňa V

P

54,20 stupňa S

0,70 stupňa V

Q

54,33 stupňa S

0,70 stupňa V

R

54,33 stupňa S

0,71 stupňa V

S

54,34 stupňa S

0,71 stupňa V

T

54,34 stupňa S

0,73 stupňa V

U

54,35 stupňa S

0,73 stupňa V

V

54,35 stupňa S

0,74 stupňa V

W

54,37 stupňa S

0,74 stupňa V

X

54,37 stupňa S

0,70 stupňa V

Y

54,50 stupňa S

0,70 stupňa V

Z

54,50 stupňa S

0,60 stupňa V

Takto vymedzené územie má plochu približne 808 kilometrov štvorcových.

Táto žiadosť čiastočne konkuruje žiadosti o povolenie Champrose, ktorú podala spoločnosť POROS SAS, výzva na predkladanie konkurenčných žiadostí bola uverejnená v Ú. V. EÚ 27. februára 2009, ako aj žiadosti o povolenie Coulommiers, ktorú predložila spoločnosť Toreador Energy France, výzva na predkladanie konkurenčných žiadostí bola uverejnená v Ú. v. EÚ 25. apríla 2009. Toto oznámenie sa týka plôch, na ktoré sa nevzťahujú žiadosti o povolenia Champrose a Coulommiers. Tieto plochy tvoria dva bloky, ktorých obvod je vymedzený úsekmi poludníkov a rovnobežiek postupne spájajúcimi uvedené body definované ich geografickými súradnicami, pričom za východiskový poludník sa považuje poludník prechádzajúci Parížom.

ÚZEMIE A

Body

Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

A

54,60 stupňa S

0,60 stupňa V

B

54,60 stupňa S

1,10 stupňa V

C

54,50 stupňa S

1,10 stupňa V

D

54,50 stupňa S

0,80 stupňa V

E

54,40 stupňa S

0,80 stupňa V

F

54,40 stupňa S

0,70 stupňa V

G

54,50 stupňa S

0,70 stupňa V

H

54,50 stupňa S

0,60 stupňa V


ÚZEMIE B

Body

Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

I

54,30 stupňa S

1,10 stupňa V

J

54,30 stupňa S

1,25 stupňa V

K

54,22 stupňa S

1,25 stupňa V

L

54,22 stupňa S

1,27 stupňa V

M

54,20 stupňa S

1,27 stupňa V

N

54,20 stupňa S

1,10 stupňa V

Podávanie žiadostí

Žiadatelia, ktorí podali počiatočnú žiadosť a konkurenčné žiadosti, musia spĺňať podmienky potrebné na udelenie oprávnenia, ktoré sa ustanovujú v článkoch 4, 5 a 6 dekrétu č. 2006-648 z 2. júna 2006 o oprávneniach na ťažbu a na podzemné skladovanie (Official Journal of the French Republic z 3. júna 2006).

Spoločnosti, ktoré majú záujem o toto povolenie, môžu v časovej lehote deväťdesiat dní po uverejnení tohto stanoviska predložiť konkurenčnú žiadosť podľa podmienok zhrnutých v „Stanovisku o získaní oprávnení na ťažbu uhľovodíkov vo Francúzsku“, uverejnenom v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 374 z 30. decembra 1994 na strane 11, a stanovených dekrétom č. 2006-648 z 2. júna 2006 o oprávneniach na ťažbu a na podzemné skladovanie. Konkurenčné žiadosti treba poslať ministerstvu pre správu baní na ďalej uvedenú adresu. Rozhodnutia o počiatočnej žiadosti a o konkurenčných žiadostiach sa prijmú v lehote dvoch rokov odo dňa prijatia počiatočnej žiadosti francúzskymi orgánmi, čiže najneskôr do 15. decembra 2010.

Podmienky a požiadavky týkajúce sa výkonu činnosti a jej ukončenia

Žiadateľom sa adresuje výzva, aby sa riadili článkami 79 a 79.1 ťažobného kódexu a dekrétom č. 2006-649 z 2. júna 2006 o ťažobných prácach, prácach podzemného skladovania a o poriadku pre bane a podzemné skladovanie (Official Journal of the French Republic z 3. júna 2006).

Všetky doplňujúce informácie je možné získať na Ministerstve životného prostredia, energie, trvalo udržateľného rozvoja a územného plánovania [Ministère de l'écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (direction générale de l'énergie et du climat, direction de l’énergie, bureau exploration et production des hydrocarbures)] Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex telefón +33 140819537, fax +33 140819529.

Uvedené právne a regulačné ustanovenia sú prístupné na internetovej stránke Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  Ú. v. ES L 164, 30.6.1994.