24.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/13


Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (1)

(Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „Permis de Coulommiers”)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009/C 172/08

Wnioskiem z dnia 12 grudnia 2008 r. spółki Sterling Resources (UK) Ltd z siedzibą pod adresem: Harbour Court, Compass Road, North Harbour, Portsmouth, Hampshire PO6 4ST, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO oraz Petro Ventures International Ltd z siedzibą pod adresem: Unit 15, Level 1, 51–53 Kewdale Road, Welshpool, Western Australia 6106, AUSTRALIA wspólnie i solidarnie wystąpiły o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych przez okres czterech lat, zwane „Permis de Coulommiers”, odnoszące się do części departamentów Seine-et-Marne, Aisne, Marne i Oise.

Obszar, którego dotyczy wspomniane zezwolenie, wyznaczają południki i równoleżniki łączące kolejno punkty, których współrzędne geograficzne określono poniżej, przy czym południkiem początkowym jest południk biegnący przez Paryż.

Wierzchołki

Długość geograficzna

Szerokość geograficzna

A

54,60° N

0,60° E

B

54,60° N

1,10 ° E

C

54,50° N

1,10° E

D

54,50° N

0,80° E

E

54,30° N

0,80° E

F

54,30° N

1,25° E

G

54,22° N

1,25° E

H

54,22° N

1,27° E

I

54,20° N

1,27° E

J

54,20° N

0,92° E

K

54,21° N

0,92° E

L

54,21° N

0,90° E

M

54,22° N

0,90° E

N

54,22° N

0,81° E

O

54,20° N

0,81° E

P

54,20° N

0,70° E

Q

54,33° N

0,70° E

R

54,33° N

0,71° E

S

54,34° N

0,71° E

T

54,34° N

0,73° E

U

54,35° N

0,73° E

V

54,35° N

0,74° E

W

54,37° N

0,74° E

X

54,37° N

0,70° E

Y

54,50° N

0,70° E

Z

54,50° N

0,60° E

Wyznaczony w ten sposób obszar obejmuje powierzchnię około 808 km2.

Wniosek ten jest częściowo konkurencyjny z wnioskiem dotyczącym „Permis de Champrose” złożonym przez spółkę POROS SAS, w odniesieniu do którego zawiadomienie zostało ogłoszone w Dz.U. UE z dnia 27 lutego 2009 r. oraz z wnioskiem dotyczącym „Permis de Coulommiers” złożonym przez spółkę Toreador Energy France, w odniesieniu do którego zawiadomienie zostało ogłoszone w Dz.U. UE z dnia 25 kwietnia 2009 r. Niniejsze zawiadomienie dotyczy powierzchni, które nie wchodzą w zakres zezwoleń zwanych „Permis de Champrose” i „Permis de Coulommiers”. Powierzchnie te tworzą dwa bloki, których obszar wyznaczają łuki południków i równoleżników łączących kolejno wierzchołki określone poniżej poprzez ich współrzędne geograficzne, przy czym południkiem początkowym jest południk biegnący przez Paryż.

OBSZAR A

Wierzchołki

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

A

54,60° N

0,60° E

B

54,60° N

1,10° E

C

54,50° N

1,10° E

D

54,50° N

0,80° E

E

54,40° N

0,80° E

F

54,40° N

0,70° E

G

54,50° N

0,70° E

H

54,50° N

0,60° E


OBSZAR B

Wierzchołki

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

I

54,30° N

1,10° E

J

54,30° N

1,25° E

K

54,22° N

1,25° E

L

54,22° N

1,27° E

M

54,20° N

1,27° E

N

54,20° N

1,10° E

Składanie wniosków

Podmioty składające pierwotny wniosek oraz podmioty składające wnioski konkurencyjne muszą udowodnić, że spełniają warunki konieczne dla uzyskania takiego zezwolenia, określone w art. 4, 5 oraz 6 dekretu nr 2006-648 z dnia 2 czerwca 2006 r. dotyczącego zezwoleń na wydobycie i składowanie podziemne (Official Journal of the French Republic z dnia 3 czerwca 2006 r.).

Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą przedłożyć konkurencyjne wnioski w terminie 90 dni od chwili publikacji niniejszego zawiadomienia, zgodnie z procedurą opisaną w „Zawiadomieniu dotyczącym udzielania zezwoleń na wydobywanie węglowodorów we Francji”, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 374 z dnia 30 grudnia 1994 r., s. 11, i ustanowioną dekretem nr 2006-648 z dnia 2 czerwca 2006 r. dotyczącym zezwoleń na wydobycie i składowanie podziemne. Konkurencyjne wnioski należy kierować do ministra odpowiedzialnego za górnictwo na podany poniżej adres. Decyzje dotyczące zezwoleń pierwotnych i zezwoleń konkurencyjnych zostaną podjęte w terminie dwóch lat od daty otrzymania przez władze francuskie pierwotnego wniosku, tzn. najpóźniej do dnia 15 grudnia 2010 r.

Warunki i wymagania dotyczące prowadzenia działalności i jej zaprzestania

Wnioskodawcy są proszeni o zapoznanie się z treścią art. 79 i 79.1 kodeksu górniczego oraz z treścią dekretu nr 2006-649 z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie prac wydobywczych, robót związanych ze składowaniem podziemnym oraz urzędu nadzoru kopalń i składowania podziemnego (Official Journal of the French Republic z dnia 3 czerwca 2006 r.).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Ministerstwie ds. Ekologii, Energii, Zrównoważonego Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej – Ministère de l’écologie, de l’énergie, de l’aménagement du territoire et du développement durable (Direction générale de l'énergie et du climat, Direction de l'énergie, SD2, Bureau exploration et production des hydrocarbures), 92055, boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13 (tel. +33 140819537, faks +33 140819529).

Teksty wyżej wymienionych przepisów ustawowych i wykonawczych są dostępne na stronie internetowej Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  Dz.U. L 164 z 30.6.1994.