24.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 172/13


Francijas valdības paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei (1)

(Paziņojums par pieteikumu ekskluzīvas atļaujas, tā sauktās “Permis de Coulommiers” saņemšanai, lai veiktu šķidro vai gāzveida ogļūdeņražu izpēti)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2009/C 172/08

Ar 2008. gada 12. decembra pieteikumu uzņēmumi Sterling Resources (UK) Ltd (juridiskā adrese Harbour Court, Compass Road, North Harbour, Portsmouth, Hampshire PO6 4ST, UNITED KINGDOM) un Petro Ventures International Ltd (juridiskā adrese Unit 15, Level 1, 51-53 Kewdale Road, Welshpool, Western Australia 6106, AUSTRALIA) vienoti un solidāri lūdza uz četriem gadiem piešķirt ekskluzīvu atļauju, tā saucamo “Permis de Coulommiers”, lai veiktu šķidro vai gāzveida ogļūdeņražu izpēti platībā, kas ir daļa no Seine-et-Marne, Aisne, Marne un Oise departamenta.

Šai atļaujai atbilstīgās teritorijas perimetru veido meridiāni un paralēles, kas secīgi savieno punktus, kuru ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas turpmāk tabulā, par pamatu ņemot Parīzes meridiānu.

Punkti

Ģeogrāfiskais garums

Ģeogrāfiskais platums

A

ziemeļu platums 54°60′

austrumu garums 0°60′

B

ziemeļu platums 54°60′

austrumu garums 1°10′

C

ziemeļu platums 54°50′

austrumu garums 1°10′

D

ziemeļu platums 54°50′

austrumu garums 0°80′

E

ziemeļu platums 54°30′

austrumu garums 0°80′

F

ziemeļu platums 54°30′

austrumu garums 1°25′

G

ziemeļu platums 54°22′

austrumu garums 1°25′

H

ziemeļu platums 54°22′

austrumu garums 1°27′

I

ziemeļu platums 54°20′

austrumu garums 1°27′

J

ziemeļu platums 54°20′

austrumu garums 0°92′

K

ziemeļu platums 54°21′

austrumu garums 0°92′

L

ziemeļu platums 54°21′

austrumu garums 0°90′

M

ziemeļu platums 54°22′

austrumu garums 0°90′

N

ziemeļu platums 54°22′

austrumu garums 0°81′

O

ziemeļu platums 54°20′

austrumu garums 0°81′

P

ziemeļu platums 54°20′

austrumu garums 0°70′

Q

ziemeļu platums 54°33′

austrumu garums 0°70′

R

ziemeļu platums 54°33′

austrumu garums 0°71′

S

ziemeļu platums 54°34′

austrumu garums 0°71′

T

ziemeļu platums 54°34′

austrumu garums 0°73′

U

ziemeļu platums 54°35′

austrumu garums 0°73′

V

ziemeļu platums 54°35′

austrumu garums 0°74′

W

ziemeļu platums 54°37′

austrumu garums 0°74′

X

ziemeļu platums 54°37′

austrumu garums 0°70′

Y

ziemeļu platums 54°50′

austrumu garums 0°70′

Z

ziemeļu platums 54°50′

austrumu garums 0°60′

Šādi noteiktais perimetrs aptver apgabalu, kuras teritorija ir aptuveni 808 kvadrātkilometri.

Šis pieteikums konkurē ar daļu no uzņēmuma POROS SAS iesniegtā “Champrose” pieteikuma, par ko konkursa paziņojums ES Oficiālajā Vēstnesī publicēts 2009. gada 27. februārī, un daļu no Toreador Energy France iesniegtā “Coulommiers” pieteikuma, par ko konkursa paziņojums ES Oficiālajā Vēstnesī publicēts 2009. gada 25. aprīlī. Šis paziņojums attiecas uz teritorijām, kas nav iekļautas pieteikumos, lai saņemtu atļauju “Champrose” un “Coulommiers”. Šīs teritorijas veido divus blokus, kuru perimetru veido meridiāni un paralēles, kas secīgi savieno punktus, kuru ģeogrāfiskās koordinātes noteiktas turpmāk tabulā, par pamatu ņemot Parīzes meridiānu.

A PERIMETRS

Punkti

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

A

ziemeļu platums 54°60′

austrumu garums 0°60′

B

ziemeļu platums 54°60′

austrumu garums 1°10′

C

ziemeļu platums 54°50′

austrumu garums 1°10′

D

ziemeļu platums 54°50′

austrumu garums 0°80′

E

ziemeļu platums 54°40′

austrumu garums 0°80′

F

ziemeļu platums 54°40′

austrumu garums 0°70′

G

ziemeļu platums 54°50′

austrumu garums 0°70′

H

ziemeļu platums 54°50′

austrumu garums 0°60′


B PERIMETRS

Punkti

Geogrāfiskais platums

Geogrāfiskais garums

I

ziemeļu platums 54°30′

austrumu garums 1°10′

J

ziemeļu platums 54°30′

austrumu garums 1°25′

K

ziemeļu platums 54°22′

austrumu garums 1°25′

L

ziemeļu platums 54°22′

austrumu garums 1°27′

M

ziemeļu platums 54°20′

austrumu garums 1°27′

N

ziemeļu platums 54°20′

austrumu garums 1°10′

Pieteikumu iesniegšana

Sākotnējā pieteikuma un konkurējošo pieteikumu iesniedzējiem ir jāpierāda to atbilstība prasībām atļaujas saņemšanai, kas noteiktas 2006. gada 2. jūnija Dekrēta Nr. 2006-648 par kalnrūpniecības un zemes dzīļu izmantošanas darbu atļaujām 4., 5. un 6. pantā (Francijas Republikas Oficiālais Vēstnesis (Journal officiel de la République française), 2006. gada 3. jūnijs).

Ieinteresētie uzņēmumi deviņdesmit dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas var iesniegt konkurējošu pieteikumu saskaņā ar procedūru, kas īsumā aprakstīta “Paziņojumā par kalnrūpniecības atļauju saņemšanu ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei Francijā”, kurš 1994. gada 30. decembrī publicēts Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša C sērijas 374. numura 11. lpp., un kas noteikta Dekrētā Nr. 2006-648 par kalnrūpniecības un zemes dzīļu izmantošanas darbu atļaujām. Konkurējošie pieteikumi jānosūta kalnrūpniecības lietu ministram uz turpmāk norādīto adresi. Lēmumus par atļaujas piešķiršanu attiecībā uz sākotnējo pieteikumu vai konkurējošiem pieteikumiem pieņem divu gadu laikā, skaitot no dienas, kad Francijas iestādes saņem sākotnējo pieteikumu, vai vēlākais līdz 2010. gada 15. decembrim.

Nosacījumi un prasības attiecībā uz darbības veikšanu un tās pārtraukšanu

Pieteikumu iesniedzēji sīkāku informāciju var iegūt, iepazīstoties ar Kalnrūpniecības kodeksa 79. un 79.1. pantu un 2006. gada 2. jūnija Dekrētu Nr. 2006-649 par kalnrūpniecības un apakšzemes darbiem un apakšzemes raktuvju un krātuvju pārvaldi (Francijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 2006. gada 3. jūnijs).

Papildu informāciju var saņemt šādā iestādē: Ministère de l’écologie, de l’énergie, de l’aménagement du territoire et du développement durable (direction générale de l'énergie et du climat, direction de l'énergie, bureau exploration et production des hydrocarbures), Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex (tālrunis: +33 14081953, fakss: +33 140819529).

Ar iepriekš minētajiem tiesību un administratīvajiem aktiem var iepazīties Légifrance tīmekļa vietnē http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  OV L 164, 30.6.1994.