5.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 61/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 171/2009

zo 4. marca 2009

o vydávaní dovozných povolení na cesnak v podobdobí od 1. júna do 31. augusta 2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 341/2007 (3) sa otvára a ustanovuje správa colných kvót a zavádza systém dovozných povolení a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín.

(2)

Množstvá, na ktoré tradiční a noví dovozcovia podali počas prvých piatich pracovných dní nasledujúcich po 15. dni mesiaca februára 2009 žiadosti o povolenia „A“ podľa článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 341/2007, presahujú dostupné množstvá pre produkty pochádzajúce z Číny a zo všetkých ostatných tretích krajín okrem Číny.

(3)

V súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 je preto nevyhnutné ustanoviť, do akej miery je možné vyhovieť žiadostiam o povolenia „A“ poslaným Komisii do konca februára 2009 v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 341/2007,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadostiam o dovozné povolenia „A“ podaným podľa článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 341/2007 počas prvých piatich pracovných dní nasledujúcich po 15. dni mesiaca februára 2009 a poslaným Komisii najneskôr do konca februára 2009 sa vyhovuje do miery percentuálneho podielu požadovaných množstiev uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. marca 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 12.


PRÍLOHA

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia

Argentína

Tradiční dovozcovia

09.4104

X

Noví dovozcovia

09.4099

X

Čína

Tradiční dovozcovia

09.4105

23,155471 %

Noví dovozcovia

09.4100

0,442303 %

Ostatné tretie krajiny

Tradiční dovozcovia

09.4106

100 %

Noví dovozcovia

09.4102

100 %

„X

:

Pre dané podobdobie nie je pre tento pôvod žiadna kvóta.“