5.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 61/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 171/2009 НА КОМИСИЯТА

от 4 март 2009 година

относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 юни до 31 август 2009 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 година за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 341/2007 на Комисията (3) предвижда откриването на тарифни квоти и определя тяхното управление, а също така въвежда система за лицензии за внос и сертификати за произход за чесън и други селскостопански продукти, внесени от трети страни.

(2)

Количествата, за които през първите пет работни дни след 15-ото число на февруари 2009 година традиционните и новите вносители са подали заявления за лицензии „А“, съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 341/2007, надвишават допустимите количества за продукти, произхождащи от Китай, и всички трети страни, различни от Китай.

(3)

Необходимо е също така, съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, да се установи в каква степен могат да бъдат удовлетворени заявленията за лицензии „А“, изпратени до Комисията не по-късно от края на февруари 2009 съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 341/2007,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Заявленията за лицензии за внос „А“, подадени през първите пет работни дни след 15-ото число на февруари 2009 година, съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 341/2007, и изпратени на Комисията не по-късно от края на февруари 2009, се удовлетворяват според процентите на заявените количества, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 март 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Произход

Пореден номер

Коефициент на разпределение

Аржентина

Традиционни вносители

09.4104

X

Нови вносители

09.4099

X

Китай

Традиционни вносители

09.4105

23,155471 %

Нови вносители

09.4100

0,442303 %

Други трети страни

Традиционни вносители

09.4106

100 %

Нови вносители

09.4102

100 %

„X

:

Няма квота за този произход за въпросния подпериод.“