10.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 362/19


Žaloba podaná 7. októbra 2011 — Chivas/ÚHVT — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)

(Vec T-530/11)

2011/C 362/29

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: A. Carboni, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Spojené kráľovstvo)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) zo 14. júla 2011 vo veci R 2334/2010-1 a vrátil prihlášku ÚHVT, aby mu umožnil ďalej konať vo veci, a

zaviazal žalovaného a akýchkoľvek vedľajších účastníkov v tomto konaní, aby znášali svoje vlastné trovy konania a trovy konania žalobcu, ktoré mu vznikli v tomto konaní a v odvolacom konaní pred odvolacím senátom.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „CHIVALRY“ pre tovary a služby tried 33, 35 a 41 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 6616593.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: zápis ochrannej známky č. 1293610 v Spojenom kráľovstve pre obrazovú ochrannú známku „CHIVALRY“ pre tovary triedy 33; zápis ochrannej známky č. 2468527 v Spojenom kráľovstve pre obrazovú ochrannú známku „CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY“ pre tovary triedy 33; v Spojenom kráľovstve nezapísaná slovná ochranná známka „CHIVALRY“ používaná v obchode vo vzťahu k „Whisky“.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b), článku 76 ods. 1 a článku 75 nariadenia Rady č. 207/2009, keďže odvolací senát: i) mylne prijal záver o povahe príslušnej skupiny verejnosti a neuviedol dôvody pre prijatie uvedeného záveru; ii) alternatívne k dôvodu i), konštatujúc, že príslušný spotrebiteľ je „mimoriadne vedomý si značky a lojálny k značke“, mylne neposúdil, či takéto vlastnosti môžu zvýšiť pozornosť príslušného spotrebiteľa a zodpovedajúco tomu znížiť ukazujúcu sa pravdepodobnosť zámeny; iii) nezohľadnil dôležité usmernenie stanovené Súdnym dvorom a zaujal nesprávny prístup, keď porovnával ochranné známky; iv) nesprávne identifikoval slovo „CHIVALRY“ ako vizuálne dominantný prvok skoršej ochrannej známky a nesprávne prijal záver, že ostatné obrazové a slovné prvky majú sekundárnu úlohu; v) nesprávne konštatoval, že k fonetickému porovnaniu ochranných známok možno pristupovať rovnako ako k vizuálnemu porovnaniu; a vi) nesprávne posúdil pravdepodobnosť zámeny.