10.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 362/19


Sag anlagt den 7. oktober 2011 — Chivas mod KHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)

(Sag T-530/11)

2011/C 362/29

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Det Forenede Kongerige) (ved solicitor A. Carboni)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Det Forenede Kongerige)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 14. juli 2011 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2334/2010-1) annulleres, og ansøgningen hjemvises til Harmoniseringskontoret med henblik på videre behandling.

Harmoniseringskontoret og enhver part, der intervenerer i denne appel, tilpligtes at betale sagens omkostninger og omkostningerne i forbindelse med klagesagen ved appelkammeret.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Chivas Holdings (IP) Ltd

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »CHIVALRY«, for varer og tjenesteydelser i klasse 33, 35 og 41 — EF-varemærkeansøgning nr. 6616593

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd

Det påberåbte varemærke eller tegn: UK varemærkeregistrering nr. 1293610 af figurmærket »CHIVALRY« for varer i klasse 33; UK varemærkeregistrering nr. 2468527 af figurmærket »CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY« for varer i klasse 33; Ikke-registreret UK varemærke af ordet »CHIVALRY«, der anvendes erhvervsmæssigt i forbindelse med »whisky«

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Delvist medhold i indsigelsen

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), artikel 76, stk. 1, og artikel 75, i Rådets forordning nr. 207/2009, idet Appelkammeret: i) drog en urigtig konklusion vedrørende de faktiske omstændigheder angående kendetegnene ved den relevante kundekreds og ikke begrundede denne konklusion, ii) subsidiært til anbringende i), fastslog, at den berørte forbruger er »særligt mærke-bevidst og mærke-loyal«, og ikke tog hensyn til, at en sådan karakteristik netop medfører øget opmærksomhed hos den berørte forbruger og som følge deraf en nedsat risiko for forveksling, iii) ikke tog Domstolens vigtige praksis i betragtning og anvendte en forkert fremgangsmåde ved sammenligningen af varemærkerne, iv) fejlagtigt anså ordet »CHIVALRY« for den visuelt dominerende bestanddel af det ældre varemærke, og fandt at de øvrige figurative bestanddele og ordbestanddele spillede en sekundær rolle, (v) fejlagtigt antog, at den fonetiske sammenligning af varemærkerne kunne foretages på samme måde som den visuelle; og (vi) vurderede risikoen for forveksling urigtigt.