11/Volumul 19

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

221


31999D0593


L 229/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI ȘI A COMISIEI

din 31 mai 1999

privind încheierea Acordului de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte

(1999/593/CE, CECO, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 44 alineatul (2), articolul 47 alineatul (2) ultima teză, articolul 55, articolul 57 alineatul (2), articolul 71, articolul 80 alineatul (2), articolele 93, 94, 133 și 308, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) teza a doua și alineatul (3) paragraful al doilea,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, în special articolul 95,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 101 paragraful al doilea,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European (1),

după consultarea Comitetului consultativ CECO și cu avizul conform al Consiliului,

având în vedere aprobarea Consiliului, acordată în conformitate cu articolul 101 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

(1)

întrucât încheierea Acordului de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, semnat la 21 iunie 1996 la Florența, va contribui la realizarea obiectivelor Comunităților Europene;

(2)

întrucât acest acord urmărește să consolideze legăturile stabilite în special prin Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice privind comerțul și cooperarea comercială și economică, semnat la 18 decembrie 1989 și aprobat prin Decizia 90/116/CEE (2);

(3)

întrucât anumite obligații, prevăzute de Acordul de parteneriat și cooperare în afara domeniului de aplicare a politicii comerciale comunitare, afectează sau pot afecta regimul stabilit prin acte comunitare adoptate în domeniul dreptului de stabilire, al transporturilor și al tratamentului întreprinderilor;

(4)

întrucât respectivul acord impune Comunității Europene anumite obligații în ceea ce privește circulația capitalurilor și a plăților între Comunitate și Republica Uzbekistan;

(5)

întrucât, în plus, în măsura în care respectivul acord afectează Directiva 90/434/CEE a Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică care se aplică fuziunilor, divizărilor, transferurilor de active și schimburilor de acțiuni între societățile din diferite state membre (3) și Directiva 90/435/CEE a Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre (4), care se întemeiază pe articolul 94 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, respectivul articol trebuie utilizat ca temei juridic;

(6)

întrucât anumite dispoziții din respectivul acord impun Comunității obligații în domeniul prestării de servicii care depășesc cadrul transfrontalier;

(7)

întrucât pentru anumite dispoziții ale respectivului acord, destinate să fie puse în aplicare de Comunitate, Tratatul de instituire a Comunității Europene nu prevede atribuții de a acționa specifice; prin urmare, trebuie să se recurgă la articolul 308 din tratat,

DECID:

Articolul 1

Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, împreună cu protocolul, declarațiile și schimbul de scrisori, sunt aprobate în numele Comunității Europene, al Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și al Comunității Europene a Energiei Atomice.

Aceste texte se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Poziția pe care Comunitatea urmează să o adopte în cadrul Consiliului de cooperare și al Comitetului de cooperare, atunci când acesta din urmă este împuternicit de Consiliul de cooperare să acționeze, este adoptată de Consiliu, la propunerea Comisiei sau, după caz, de Comisie, în conformitate cu dispozițiile pertinente ale Tratatelor de instituire a Comunității Europene, a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(2)   Președintele Consiliului prezidează, în conformitate cu articolul 79 din Acordul de parteneriat și cooperare, Consiliul de cooperare și prezintă poziția Comunității. Un reprezentant al Comisiei prezidează Comitetul de cooperare, în conformitate cu regulamentul de procedură al acestuia, și prezintă poziția Comunității.

(3)   Decizia de publicare a recomandărilor Consiliului de cooperare și ale Comitetului de cooperare în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene este luată, de la caz la caz, de Consiliu și, respectiv, de Comisie.

Articolul 3

Președintele Consiliului procedează, în numele Comunității Europene, la notificarea prevăzută la articolul 101 din acord. Președintele Comisiei procedează la aceeași notificare, în numele Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și al Comunității Europene a Energiei Atomice.

Adoptată la Bruxelles, 31 mai 1999.

Pentru Comisie

Președintele

J. SANTER

Pentru Consiliu

Președintele

O. SCHILY


(1)  JO C 175, 21.6.1999, p. 432.

(2)  JO L 68, 15.3.1990, p. 1.

(3)  JO L 225, 20.8.1990, p. 1.

(4)  JO L 225, 20.8.1990, p. 6.