11/Sv. 041

HR

Službeni list Europske unije

166


31999D0593


L 229/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

31.05.1999.


ODLUKA VIJEĆA I KOMISIJE

od 31. svibnja 1999.

o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane

(1999/593/EZ, EZUČ, Euratom)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 44. stavak 2., članak 47. stavak 2. zadnju rečenicu, članak 55., članak 57. stavak 2., članak 71., članak 80. stavak 2. te članke 93., 94., 133. i 308., u vezi s člankom 300. stavkom 2. drugom rečenicom i stavkom 3. drugim podstavkom,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 101. drugi stavak,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom EZUČ-a i uz suglasnost Vijeća,

uzimajući u obzir odobrenje Vijeća dano u skladu s člankom 101. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

(1)

budući da će sklapanje Sporazuma o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, koji je potpisan 21. lipnja 1996. u Firenci, doprinijeti postizanju ciljeva Europskih zajednica.

(2)

budući da je svrha Sporazuma ojačati uspostavljene veze, a posebno Sporazumom između Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju i Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika o trgovini i trgovinskoj i gospodarskoj suradnji, koji je potpisan 18. prosinca 1989. i odobren Odlukom 90/116/EEZ (2).

(3)

budući da određene obveze, predviđene Sporazumom o partnerstvu i suradnji, izvan područja primjene trgovinske politike Zajednice, utječu ili će vjerojatno utjecati na režim utvrđen aktima Zajednice koji su doneseni u područjima prava poslovnog nastana, prometa i tretmana poduzeća.

(4)

budući da taj Sporazum nameće Europskoj zajednici određene obveze u vezi s kretanjima kapitala i plaćanjima između Zajednice i Republike Uzbekistana.

(5)

budući da, pored navedenog, u mjeri u kojoj navedeni Sporazum utječe na Direktivu Vijeća 90/434/EEZ od 23. srpnja 1990. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na spajanje, podjelu, prijenos imovine i zamjenu dionica trgovačkih društava iz različitih država članica (3) te na Direktivu Vijeća 90/435/EEZ od 23. srpnja 1990. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica (4), koje se temelje na članku 94. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, taj bi članak trebalo upotrijebiti kao pravni temelj.

(6)

budući da određene odredbe tog Sporazuma nameću obveze Zajednici u području pružanja usluga koje nadilaze prekogranični okvir.

(7)

budući da za određene odredbe tog Sporazuma koje Zajednica treba provesti Ugovor o osnivanju Europske zajednice ne predviđa posebne ovlasti; budući da je stoga potrebno osloniti se na članak 308. Ugovora o osnivanju Europske zajednice,

ODLUČILI SU:

Članak 1.

Ovim se u ime Europske zajednice, Europske zajednice za ugljen i čelik i Europske zajednice za atomsku energiju odobrava Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, zajedno s Protokolom, izjavama i razmjenom pisama.

Ti su tekstovi priloženi ovoj Odluci.

Članak 2.

1.   Stajalište koje Zajednica treba zauzeti unutar Vijeća za suradnju i unutar Odbora za suradnju, kada potonjeg Vijeće za suradnju ovlasti za djelovanje, utvrđuje Vijeće na temelju prijedloga Komisije ili, prema potrebi, Komisija, svaki u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora o osnivanju Europske zajednice, Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

2.   U skladu s člankom 79. Sporazuma o partnerstvu i suradnji, predsjednik Vijeća predsjeda Vijećem za suradnju i predstavlja stajalište Zajednice. Predstavnik Komisije predsjeda Odborom za suradnju u skladu s njegovim poslovnikom i predstavlja stajalište Zajednice.

3.   Odluku o objavljivanju preporuka Vijeća za suradnju i Odbora za suradnju u Službenom listu Europskih zajednica donose Vijeće i Komisija od slučaja do slučaja.

Članak 3.

Predsjednik Vijeća daje obavijest predviđenu u članku 101. Sporazuma u ime Europske zajednice. Predsjednik Komisije daje takvu obavijest u ime Europske zajednice za ugljen i čelik i Europske zajednice za atomsku energiju.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. svibnja 1999.

Za Komisiju

Predsjednik

J. SANTER

Za Vijeće

Predsjednik

O. SCHILY


(1)  SL C 175, 21.6.1999., str. 432.

(2)  SL L 68, 15.3.1990., str. 1.

(3)  SL L 225, 20.8.1990., str. 1.

(4)  SL L 225, 20.8.1990., str. 6.