28.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 226/1


A BIZOTTSÁG 765/2010/EU RENDELETE

(2010. augusztus 25.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klórtalonil, klotianidin, difenokonazol, fenhexamid, flubendiamid, nikotin, spiro-tetramát, tiakloprid és tiametoxám megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 396/2005/EK rendelet II. melléklete és III. mellékletének B. része megengedett szermaradék-határértékeket (maximum residue levels, a továbbiakban: MRL-ek) állapított meg a klórtalonil, fenhexamid és a tiakloprid tekintetében. A klotianidin, difenokonazol, flubendiamid, spiro-tetramát és tiametoxám megengedett szermaradék-határértékét a 396/2005/EK rendelet III. mellékletének A része határozta meg. A nikotin megengedett szermaradék-határértékét eddig még nem határozták meg, és az anyag a 396/2005/EK rendelet IV. mellékletében sem szerepel.

(2)

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvnek (2) megfelelően a difenokonazol hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer karórépára és tarlórépára való alkalmazásának engedélyezésére irányuló eljárás keretében – a 396/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően – kérelmet nyújtottak be az érvényben lévő MRL-ek módosítására.

(3)

A klorotalonil esetében az árpára történő alkalmazás engedélyezését kérelmezték. E kérelem esetében MRL-eket kell meghatározni a szarvasmarhák, juhok és kecskék húsára, zsírjára, májára, veséjére és tejére vonatkozóan, mivel a felsorolt állatok takarmányozására gabonaféléket használnak és a szermaradékok bekerülhetnek a takarmányba. A fenhexamid esetében a salátán történő alkalmazás engedélyezését kérelmezték. A flubendiamid esetében a padlizsánon, a kabakosokon és a hüvelyes babon történő alkalmazás engedélyezését kérelmezték. A spirotetramát esetében a vöröshagymára történő alkalmazás engedélyezését kérelmezték. A tiakloprid esetében a szamócára történő alkalmazás engedélyezését kérelmezték, jóllehet a Codex Alimentarius Bizottság által megállapított MRL is létezik erre a kombinációra. A tiametoxám esetében a sárgarépára történő alkalmazás engedélyezését kérelmezték. A tiametoxám alkalmazása következtében keletkezett klotianidin szermaradékai esetében a sárgarépa felületén található klotianidin megengedett szermaradék-határértékét is módosítani kell.

(4)

A 396/2005/EK rendelet 8. cikkének megfelelően az érintett tagállamok értékelték a kérelmeket, majd az értékelő jelentéseket továbbították a Bizottságnak.

(5)

A vadon termő gombában található nikotin esetében a Bizottság tájékoztatást kapott a tagállamoktól és az ágazati vállalkozásoktól, amely szerint a vadon termő gombában található nikotin magasabb határértéket mutat a rendeletben meghatározott 0,01 mg/kg megengedett szermaradék-határértéknél.

(6)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) megvizsgálta a kérelmeket és az értékelő jelentéseket, különös tekintettel a fogyasztókat és adott esetben az állatokat érintő kockázatokra, és indokolással ellátott véleményt adott ki a javasolt megengedett szermaradék-határértékekről (3). A nikotin esetében a Bizottság felkérte a Hatóságot, hogy nyilvánítson véleményt a gombában előforduló nikotin szermaradékszintje által jelentett közegészségügyi kockázatokról. Az ügy sürgősségére való tekintettel indokolással ellátott vélemény helyett a Hatóság egy nyilatkozatot adott ki, amelyben számos továbbra is fennálló bizonytalan információkra hivatkozik (4). A Hatóság ezeket a véleményeket és a nyilatkozatot továbbította a Bizottságnak és a tagállamoknak, valamint hozzáférhetővé tette őket a nyilvánosság számára.

(7)

A Hatóság indokolással ellátott véleményeiben arra a következtetésre jutott, hogy az adatokra vonatkozó valamennyi követelmény teljesült, és a kérelmezők által kért MRL-módosítások a fogyasztók biztonsága szempontjából 27 specifikus európai fogyasztói csoport fogyasztói expozíciójának vizsgálata alapján elfogadhatók. A Hatóság figyelembe vette az anyagok toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó legfrissebb információkat. Sem az említett anyagokat esetlegesen tartalmazó élelmiszerek fogyasztásából következő, ezen anyagokkal szembeni, egész életen át tartó expozíció, sem az adott termények túlzott fogyasztása miatti, rövid távú expozíció esetén nem merült fel a megengedhető napi bevitel (acceptable daily intake, ADI) vagy az akut referenciadózis (acute reference dose, ArfD) túllépésének kockázata.

(8)

A vadon termő gombában levő nikotinnal kapcsolatban a Hatóság kiemelte, hogy az általa kiadott nyilatkozatot számos korlát és bizonytalanság jellemzi. E nyilatkozaton felül 2009-ben ellenőrző adatok gyűjtésére került sor a szóban forgó anyag vadon termő gombában való jelenlétének vizsgálatára. A tagállamok, élelmiszeripari vállalkozások és a kínai kormány gyűjtötték be ezeket az adatokat, amelyek azt mutatják, hogy a nikotin a forrástól és fajtától függően eltérő mértékben van jelen a vadon termő gombafélékben, de majdnem valamennyi mintában meghaladta a 0,01 mg/kg-ban meghatározott megengedett szermaradék-határértéket. Ezek a kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy a nikotin jelenléte a vadon termő gombában, főleg a vargányában (Boletus edulis) elkerülhetetlen. Ezért a meglévő ellenőrző adatokat és a Hatóság véleményét alapul véve indokolt a vadon termő gombában lévő nikotinra vonatkozóan ideiglenes megengedett szermaradék-határértéket megállapítani. Két éven belül ezeket az ideiglenes megengedett szermaradék-határértékeket felül kell vizsgálni, a jövőben rendelkezésre álló – a vadon termő gombában lévő nikotin természetes előfordulására vagy képződésére vonatkozó új adatok és információk kiértékelése révén.

(9)

A Hatóság indokolással ellátott véleményei és nyilatkozata alapján és a tárgy szempontjából fontos tényezőket figyelembe véve a megengedett szermaradék-határértékek megfelelő módosításai teljesítik a 396/2005/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésének a) pontjában szereplő követelményeket.

(10)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. augusztus 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(3)  Az EFSA http://www.efsa.europa.eu oldalon olvasható tudományos jelentései:

 

Az EFSA növényvédőszer-csoportjának (PRAPeR) indokolással ellátott véleménye az árpában és számos állati eredetű termékekben előforduló klorotalonilra vonatkozóan érvényben lévő MRL módosításáról, EFSA Journal 2010; 8(3):1524.

 

Az EFSA növényvédőszer-csoportjának (PRAPeR) indokolással ellátott véleménye a szamócában előforduló tiaklopridre vonatkozóan érvényben lévő MRL módosításáról, EFSA Journal 2010; 8(1):1498.

 

Az EFSA növényvédőszer-csoportjának (PRAPeR) indokolással ellátott véleménye a sárgarépában előforduló klotianidinre vonatkozóan érvényben lévő MRL módosításáról, EFSA Journal 2010; 8(2):1515.

 

Az EFSA növényvédőszer-csoportjának (PRAPeR) indokolással ellátott véleménye a karórépában és tarlórépában előforduló difenokonazolra vonatkozóan érvényben lévő MRL módosításáról. EFSA Journal 2010; 8(2):1510.

 

Az EFSA növényvédőszer-csoportjának (PRAPeR) indokolással ellátott véleménye az ehető és nem ehető héjú kabakosokban, a padlizsánban és a hüvelyes babban előforduló flubendiamidra vonatkozóan érvényben lévő MRL módosításáról, EFSA Journal 2010; 8(3):1527.

 

Az EFSA növényvédőszer-csoportjának (PRAPeR) indokolással ellátott véleménye a különféle leveles növényekben előforduló fenhexamidra vonatkozóan érvényben lévő MRL módosításáról, EFSA Journal 2010; 8(11):1455.

 

Az EFSA növényvédőszer-csoportjának (PRAPeR) indokolással ellátott véleménye a vöröshagymában előforduló spirotetramátra vonatkozóan érvényben levő MRL módosításáról és a vesére vonatkozóan új MRL meghatározásáról, EFSA Journal 2010; 8(2):1511.

 

Az EFSA növényvédőszer-csoportjának (PRAPeR) indokolással ellátott véleménye a sárgarépában előforduló tiametoxamra vonatkozóan érvényben lévő MRL módosításáról, EFSA Journal 2009; 7(9):1307.

(4)  Az EFSA nyilatkozata. A vadon termő gombában lévő nikotin jelenlétének lehetséges közegészségügyi kockázatai, EFSA Journal 2009; RN-286, 1-47.


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

A II. mellékletben lévő klorotalonilra, fenhexamidra és tiaklopridra vonatkozó oszlopok helyébe a következő lép:

Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (1)

Klórtalonil (R)

Fenhexamid

Tiakloprid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

 

 

0110000

i.

Citrusfélék

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0110010

Grapefruit

 

 

 

0110020

Narancs

 

 

 

0110030

Citrom

 

 

 

0110040

Zöld citrom

 

 

 

0110050

Mandarin

 

 

 

0110990

Egyéb

 

 

 

0120000

ii.

Fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal vagy héj nélkül)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

Mandula

 

 

 

0120020

Brazil dió

 

 

 

0120030

Kesudió

 

 

 

0120040

Gesztenye

 

 

 

0120050

Kókuszdió

 

 

 

0120060

Mogyoró

 

 

 

0120070

Ausztráliai mogyoró

 

 

 

0120080

Pekándió

 

 

 

0120090

Píniamag

 

 

 

0120100

Pisztácia

 

 

 

0120110

Dió

 

 

 

0120990

Egyéb

 

 

 

0130000

iii.

Almatermésűek

1

0,05 (2)

0,3

0130010

Alma

 

 

 

0130020

Körte

 

 

 

0130030

Birsalma

 

 

 

0130040

Naspolya

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Japán naspolya

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Egyéb

 

 

 

0140000

iv.

Csonthéjasok

 

 

 

0140010

Kajszibarack

1

5

0,3

0140020

Cseresznyefélék

0,01 (2)

5

0,3

0140030

Őszibarack

1

5

0,3

0140040

Szilva

0,01 (2)

1

0,1

0140990

Egyéb

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0150000

v.

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

0151000

a)

Csemege- és borszőlő

 

5

0,02 (2)

0151010

Csemegeszőlő

1

 

 

0151020

Borszőlő

3

 

 

0152000

b)

Szamóca

3

5

1

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósok

0,01 (2)

10

 

0153010

Feketeszeder

 

 

3

0153020

Hamvas szeder

 

 

1

0153030

Málna

 

 

3

0153990

Egyéb

 

 

1

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

 

1

0154010

Fürtös áfonya

0,01 (2)

5

 

0154020

Nagytermésű tőzegáfonya

2

5

 

0154030

Ribizli (piros, fekete és fehér)

10

5

 

0154040

Köszméte (egres)

10

5

 

0154050

Gyepürózsa/vadrózsa/csipkebogyó

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Faeper

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Azarol (mediterrán naspolya/galagonya)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Fekete bodza

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Egyéb

0,01 (2)

5

 

0160000

vi.

Egyéb gyümölcsök

 

 

 

0161000

a)

Ehető héjúak

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0161010

Datolya

 

 

0,02 (2)

0161020

Füge

 

 

0,02 (2)

0161030

Étkezési olajbogyó

 

 

4

0161040

Kamkvat

 

 

0,02 (2)

0161050

Karambola

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Datolyaszilva

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambul (Jáva-szilva)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Egyéb

 

 

0,02 (2)

0162000

b)

Kisebb nem ehető héjúak

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0162010

Kivi

 

10

 

0162020

Licsi

 

0,05 (2)

 

0162030

Passiógyümölcs

 

0,05 (2)

 

0162040

Töviskörte (fügekaktusz)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Csillagalma

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Amerikai datolyaszilva (kaki)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Egyéb

 

0,05 (2)

 

0163000

c)

Nagyobb nem ehető héjúak

 

0,05 (2)

 

0163010

Avokádó

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163020

Banán

0,2

 

0,02 (2)

0163030

Mangó

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163040

Papaja

20

 

0,5

0163050

Gránátalma

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163060

Csirimojó

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guajáva

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananász:

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Kenyérgyümölcs

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durián

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Szúrszop (savanyú alma) (guanabana)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Egyéb

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

0210000

i.

Gyökér- és gumós zöldségek

 

0,05 (2)

 

0211000

a)

Burgonya

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212000

b)

Trópusi gyökér- és gumós zöldségek

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212010

Kasszava (manióka, tápióka)

 

 

 

0212020

Édesburgonya

 

 

 

0212030

Jamszgyökér

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Egyéb

 

 

 

0213000

c)

Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

 

0213010

Cékla

0,01 (2)

 

0,05

0213020

Sárgarépa

1

 

0,05

0213030

Gumós zeller

1

 

0,1

0213040

Torma

0,01 (2)

 

0,05

0213050

Csicsóka

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213060

Pasztinák

0,01 (2)

 

0,05

0213070

Petrezselyemgyökér

0,01 (2)

 

0,05

0213080

Retek

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213090

Saláta bakszakáll

0,01 (2)

 

0,05

0213100

Karórépa

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213110

Tarlórépa

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213990

Egyéb

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0220000

ii.

Hagymafélék

 

0,05 (2)

 

0220010

Fokhagyma

0,5

 

0,02 (2)

0220020

Vöröshagyma

0,5

 

0,02 (2)

0220030

Salottahagyma, mogyoróhagyma

0,5

 

0,02 (2)

0220040

Újhagyma

10

 

0,1

0220990

Egyéb

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0230000

iii.

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

0231000

a)

Burgonyafélék

2

 

 

0231010

Paradicsom

 

1

0,5

0231020

Paprika

 

2

1

0231030

Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom)

 

1

0,5

0231040

Okra, gombó, bámia

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0231990

Egyéb

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Kabakosok - ehető héjúak

 

1

0,3

0232010

Uborka

1

 

 

0232020

Apró uborka

5

 

 

0232030

Cukkini

0,01 (2)

 

 

0232990

Egyéb

0,01 (2)

 

 

0233000

c)

Kabakosok - nem ehető héjúak

1

0,05 (2)

 

0233010

Sárgadinnye

 

 

0,2

0233020

Sütőtök

 

 

0,02 (2)

0233030

Görögdinnye

 

 

0,2

0233990

Egyéb

 

 

0,02 (2)

0234000

d)

Csemegekukorica

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0239000

e)

Egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Káposztafélék

 

0,05 (2)

 

0241000

a)

Virágjukért termesztett káposztafélék

3

 

0,1

0241010

Brokkoli

 

 

 

0241020

Karfiol

 

 

 

0241990

Egyéb

 

 

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

 

 

0242010

Kelbimbó

3

 

0,05

0242020

Fejeskáposzta

3

 

0,2

0242990

Egyéb

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0243000

c)

Leveles káposzta

0,01 (2)

 

1

0243010

Kínai kel

 

 

 

0243020

Kel

 

 

 

0243990

Egyéb

 

 

 

0244000

d)

Karalábé

0,01 (2)

 

0,05

0250000

v.

Levélzöldségek és friss fűszernövények

 

 

 

0251000

a)

Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal

 

 

 

0251010

Galambbegysaláta

0,01 (2)

30

5

0251020

Saláta

0,01 (2)

40

2

0251030

Endívia (széleslevelű batáviai endívia)

0,01 (2)

30

2

0251040

Zsázsa

0,01 (2)

30

2

0251050

Közönséges borbálafű

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Borsmustár, Rucola

0,01 (2)

30

3

0251070

Vörösmustár

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Brassica rapa és B. oleracea levelei is bimbói

0,01 (2)

30

2

0251990

Egyéb

0,01 (2)

30

2

0252000

b)

Spenótfélék (levél)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0252010

Paraj

0,01 (2)

 

 

0252020

Kövér porcsin

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Levél mángold

0,01 (2)

 

 

0252990

Egyéb

0,01 (2)

 

 

0253000

c)

Szőlőlevél

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Vízitorma

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0255000

e)

Saláta cikória

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0256000

f)

Fűszernövények

5

30

5

0256010

Turbolya

 

 

 

0256020

Metélőhagyma

 

 

 

0256030

Zellerlevél

 

 

 

0256040

Petrezselyem

 

 

 

0256050

Zsálya

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rozmaring

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Kakukkfű

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Bazsalikom

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Babérlevél (nemes babér)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Tárkony

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Egyéb

 

 

 

0260000

vi.

Hüvelyes zöldségek (friss)

 

 

 

0260010

Bab (hüvelyben)

5

2

1

0260020

Bab (hüvely nélkül)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260030

Borsó (hüvelyben)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

0,3

0,05 (2)

0,2

0260050

Lencse

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0260990

Egyéb

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0270000

vii.

Szárukért termesztett zöldségek (friss)

 

0,05 (2)

 

0270010

Spárga

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270020

Kardonna

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270030

Zeller

10

 

0,5

0270040

Édeskömény

0,01 (2)

 

0,5

0270050

Articsóka

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270060

Póréhagyma

10

 

0,1

0270070

Rebarbara

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270080

Bambuszrügy

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Pálmafacsúcsrügy

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Egyéb

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0280000

viii.

Gomba

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0280010

Termesztett

2

 

 

0280020

Vadon termő

0,01 (2)

 

 

0280990

Egyéb

0,01 (2)

 

 

0290000

ix.

Tengeri moszat

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0300010

Bab

 

 

 

0300020

Lencse

 

 

 

0300030

Borsó

 

 

 

0300040

Csillagfürt,

 

 

 

0300990

Egyéb

 

 

 

0400000

4.

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

 

 

 

0401000

i.

Olajos magvak

 

0,1 (2)

 

0401010

Lenmag

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401020

Földimogyoró

0,05

 

0,05 (2)

0401030

Mákszem

0,01 (2)

 

0,3

0401040

Szezámmag

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401050

Napraforgó mag

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401060

Repcemag

0,01 (2)

 

0,3

0401070

Szójabab

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401080

Mustármag

0,01 (2)

 

0,2

0401090

Gyapotmag

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401100

Tökmag

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401110

Sáfrányos szeklice

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Borágó

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Magvas gomborka

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Kendermag

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401150

Ricinusbab

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Egyéb

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0402000

ii.

Olajtartalmú gyümölcsök

0,01 (2)

 

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

0,05 (2)

4

0402020

Pálmadió (olajpálmamag)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Pálmatermés

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Egyéb

 

0,1 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

GABONAFÉLÉK

 

0,05 (2)

 

0500010

Árpa

0,3

 

1

0500020

Hajdina

0,01 (2)

 

0,05

0500030

Kukorica

0,01 (2)

 

0,05

0500040

Köles

0,01 (2)

 

0,05

0500050

Zab

0,1

 

1

0500060

Rizs

0,01 (2)

 

0,05

0500070

Rozs

0,1

 

0,05

0500080

Cirok

0,01 (2)

 

0,05

0500090

Búza

0,1

 

0,1

0500990

Egyéb

0,01 (2)

 

0,05

0600000

6.

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS FŰSZEREK

0,1 (2)

0,1 (2)

 

0610000

i.

Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)

 

 

10

0620000

ii.

Kávébab

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii.

Gyógynövénytea (szárított)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Virág

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Kamillavirág

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Hibiszkuszvrág

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Rózsaszirom

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Jázminvirág

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Hársfavirág

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Levél

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Szamócalevél

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Rooiboslevél

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Matétea

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Gyökér

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Macskagyökér

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ginszenggyökér

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Egyéb gyógynövényteák

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv.

Kakaó (erjesztett bab)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v.

Szentjánoskenyér

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

KOMLÓ (szárított), beleértve a komló-pelletet és a sűrítetlen port

50

0,1 (2)

0,1

0800000

8.

FŰSZEREK

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i.

Mag

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Ánizs

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Fekete kömény

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Zellermag

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Koriandermag

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Római kömény

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Kapormag

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Édesköménymag

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Görögszéna

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Szerecsendió

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii.

Bogyósgyümölcsűek

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Szegfűbors

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Ánizsbors (japánbors)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kömény

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardamom

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Borókabogyó

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Bors (fekete és fehér)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vaníliahüvely

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii.

Kéreg

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Fahéj

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv.

Gyökér vagy rizóma

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Édesgyökér

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Gyömbér

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kurkuma (indiai sáfrány)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Torma

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v.

Bimbó

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Szegfűszeg

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kapribogyó

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi.

Virág bibe

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Sáfrány

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii.

Magköpeny

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Szerecsendió-virág

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Cukorrépa (gyökér)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Cukornád

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Cikória gyökér

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

 

 

1010000

i.

Hús, húskészítmények, belsőség, vér, állati zsiradék frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve, valamint lisztként vagy ételként feldolgozva; egyéb feldolgozott termék (a felsoroltakra alapuló kolbász és élelmiszer-készítmény)

 

0,05 (2)

 

1011000

a)

Sertés

0,01 (2)

 

 

1011010

Hús

 

 

0,05

1011020

Zsír sovány hús nélkül

 

 

0,05

1011030

Máj

 

 

0,3

1011040

Vese

 

 

0,3

1011050

Ehető belsőség

 

 

0,01 (2)

1011990

Egyéb

 

 

0,01 (2)

1012000

b)

Szarvasmarha

 

 

 

1012010

Hús

0,05

 

0,05

1012020

Zsír

0,1

 

0,05

1012030

Máj

0,1

 

0,3

1012040

Vese

0,3

 

0,3

1012050

Ehető belsőség

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1012990

Egyéb

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013000

c)

Birka

 

 

 

1013010

Hús

0,05

 

0,05

1013020

Zsír

0,1

 

0,05

1013030

Máj

0,1

 

0,3

1013040

Vese

0,3

 

0,3

1013050

Ehető belsőség

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013990

Egyéb

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014000

d)

Kecske

 

 

 

1014010

Hús

0,05

 

0,05

1014020

Zsír

0,1

 

0,05

1014030

Máj

0,1

 

0,3

1014040

Vese

0,3

 

0,3

1014050

Ehető belsőség

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014990

Egyéb

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1015000

e)

Ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvér

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Hús

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Zsír

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Máj

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Vese

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Ehető belsőség

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Szárnyasok – csirke, lúd, kacsa, pulyka és gyöntyúk –, strucc, galamb

0,01 (2)

 

 

1016010

Hús

 

 

0,05

1016020

Zsír

 

 

0,05

1016030

Máj

 

 

0,3

1016040

Vese

 

 

0,3

1016050

Ehető belsőség

 

 

0,01 (2)

1016990

Egyéb

 

 

0,01 (2)

1017000

g)

Egyéb haszonállat

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Hús

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Zsír

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Máj

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Vese

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Ehető belsőség

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii.

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy édesítő anyag hozzáadása nélkül, vaj és egyéb tejből származó zsiradék, sajt, túró

0,1

0,05 (2)

0,03

1020010

Marha

 

 

 

1020020

Birka

 

 

 

1020030

Kecske

 

 

 

1020040

 

 

 

1020990

Egyéb

 

 

 

1030000

iii.

Madártojás friss, tartósított, főzött; Héjas tojás és tojássárgája friss, szárított, gőzön vagy forró vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy más módon tartósított hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmaz/nem tartalmaz

0,01 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

1030010

Csirke

 

 

 

1030020

Kacsa

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Lúd

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Fürj

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv.

Méz

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v.

Kétéltűek és hüllők

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi.

Csigák

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii.

Egyéb szárazföldi állatból készült termék

 (3)

 (3)

 (3)

(F)

=

zsírban oldódó

(R)

=

A szermaradék meghatározása a következő növényvédőszer-kódszám kombinációk esetében különböző:

 

Klórtalonil (R) – kód: 1012000: SDS-3701

 

Klórtalonil (R) – kód: 1013000: SDS-3701

 

Klórtalonil (R) – kód: 1014000: SDS-3701.”

(2)

A III. melléklet A. része a következőképpen módosul:

a)

A klotianidinra, difenokonazolra, flubendiamidra, spiro-tetramátra és tiametoxámra vonatkozó oszlopok helyébe a következő lép:

Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (4)

Klotianidin

Difenokonazol

Flubendiamid

Spiro-tetramát és 4 metabolitja BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, és BYI08330 enol-glucoside, spiro-tetramátként kifejezve (R)

Tiametoxam (tiametoxam és klotianidin összege tiametoxanként kifejezve)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

 

0,01 (5)

 

 

0110000

i.

Citrusfélék

0,1

0,1

 

1

0,2

0110010

Grapefruit

 

 

 

 

 

0110020

Narancs

 

 

 

 

 

0110030

Citrom

 

 

 

 

 

0110040

Zöld citrom

 

 

 

 

 

0110050

Mandarin

 

 

 

 

 

0110990

Egyéb

 

 

 

 

 

0120000

ii.

Fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal vagy héj nélkül)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0120010

Mandula

 

 

 

 

 

0120020

Brazil dió

 

 

 

 

 

0120030

Kesudió

 

 

 

 

 

0120040

Gesztenye|

 

 

 

 

 

0120050

Kókuszdió

 

 

 

 

 

0120060

Mogyoró

 

 

 

 

 

0120070

Ausztráliai mogyoró

 

 

 

 

 

0120080

Pekándió

 

 

 

 

 

0120090

Píniamag

 

 

 

 

 

0120100

Pisztácia

 

 

 

 

 

0120110

Dió

 

 

 

 

 

0120990

Egyéb

 

 

 

 

 

0130000

iii.

Almatermésűek

0,05

 

 

1

 

0130010

Alma

 

0,5

 

 

0,2

0130020

Körte

 

0,5

 

 

0,2

0130030

Birsalma

 

0,2

 

 

0,1

0130040

Naspolya

 

0,5

 

 

0,1

0130050

Japán naspolya

 

0,5

 

 

0,1

0130990

Egyéb

 

0,2

 

 

0,1

0140000

iv.

Csonthéjasok

 

 

 

3

 

0140010

Kajszibarack

0,1

0,5

 

 

0,3

0140020

Cseresznyefélék

0,1

0,3

 

 

0,5

0140030

Őszibarack

0,1

0,5

 

 

0,3

0140040

Szilva

0,02 (5)

0,5

 

 

0,3

0140990

Egyéb

0,02 (5)

0,1

 

 

0,3

0150000

v.

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

 

 

0151000

a)

Csemege- és borszőlő

 

0,5

 

2

0,5

0151010

Csemegeszőlő

0,6

 

 

 

 

0151020

Borszőlő

0,05

 

 

 

 

0152000

b)

Szamóca

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósok

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153010

Feketeszeder

 

0,3

 

 

 

0153020

Hamvas szeder

 

0,1

 

 

 

0153030

Málna

 

0,3

 

 

 

0153990

Egyéb

 

0,1

 

 

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0154010

Fürtös áfonya

 

0,1

 

 

 

0154020

Nagytermésű tőzegáfonya

 

0,1

 

 

 

0154030

Ribizli (piros, fekete és fehér)

 

0,2

 

 

 

0154040

Köszméte (egres)

 

0,1

 

 

 

0154050

Gyepürózsa/vadrózsa/csipkebogyó

 

0,1

 

 

 

0154060

Faeper

 

0,1

 

 

 

0154070

Azarol (mediterrán naspolya/galagonya)

 

0,1

 

 

 

0154080

Fekete bodza

 

0,1

 

 

 

0154990

Egyéb

 

0,1

 

 

 

0160000

vi.

Egyéb gyümölcsök

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0161000

a)

Ehető héjúak

 

 

 

 

0,05 (5)

0161010

Datolya

 

0,1

 

 

 

0161020

Füge

 

0,1

 

 

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

2

 

 

 

0161040

Kamkvat

 

0,1

 

 

 

0161050

Karambola

 

0,1

 

 

 

0161060

Datolyaszilva

 

0,1

 

 

 

0161070

Jambul (Jáva-szilva)

 

0,1

 

 

 

0161990

Egyéb

 

0,1

 

 

 

0162000

b)

Kisebb nem ehető héjúak

 

0,1

 

 

 

0162010

Kivi

 

 

 

 

0,2

0162020

Licsi|

 

 

 

 

0,05 (5)

0162030

Passiógyümölcs

 

 

 

 

0,05 (5)

0162040

Töviskörte (fügekaktusz)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162050

Csillagalma

 

 

 

 

0,05 (5)

0162060

Amerikai datolyaszilva (kaki)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162990

Egyéb

 

 

 

 

0,05 (5)

0163000

c)

Nagyobb nem ehető héjúak

 

0,1

 

 

 

0163010

Avokádó

 

 

 

 

0,05 (5)

0163020

Banán

 

 

 

 

0,05 (5)

0163030

Mangó

 

 

 

 

0,5

0163040

Papaja

 

 

 

 

0,05 (5)

0163050

Gránátalma

 

 

 

 

0,05 (5)

0163060

Csirimojó

 

 

 

 

0,05 (5)

0163070

Guajáva

 

 

 

 

0,05 (5)

0163080

Ananász:

 

 

 

 

0,05 (5)

0163090

Kenyérgyümölcs

 

 

 

 

0,05 (5)

0163100

Durián

 

 

 

 

0,05 (5)

0163110

Szúrszop (savanyú alma) (guanabana)

 

 

 

 

0,05 (5)

0163990

Egyéb

 

 

 

 

0,05 (5)

0200000

2.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

 

 

0210000

i.

Gyökér- és gumós zöldségek

 

 

0,01 (5)

 

 

0211000

a)

Burgonya

0,05

0,1

 

0,8

0,1

0212000

b)

Trópusi gyökér- és gumós zöldségek

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0212010

Kasszava (manióka, tápióka)

 

 

 

 

 

0212020

Édesburgonya

 

 

 

 

 

0212030

Jamszgyökér

 

 

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 

 

 

 

 

0212990

Egyéb

 

 

 

 

 

0213000

c)

Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

 

0,1 (5)

 

0213010

Cékla

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213020

Sárgarépa

0,05

0,3

 

 

0,3

0213030

Gumós zeller

0,02 (5)

2

 

 

0,05 (5)

0213040

Torma

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213050

Csicsóka

0,02 (5)

0,1

 

 

0,05 (5)

0213060

Pasztinák

0,02 (5)

0,3

 

 

0,05 (5)

0213070

Petrezselyemgyökér

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213080

Retek

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0213090

Saláta bakszakáll

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213100

Karórépa

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213110

Tarlórépa

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213990

Egyéb

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0220000

ii.

Hagymafélék

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

 

0220010

Fokhagyma

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220020

Vöröshagyma

 

0,05 (5)

 

0,3

0,1

0220030

Salottahagyma, mogyoróhagyma

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220040

Újhagyma

 

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220990

Egyéb

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0230000

iii.

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

 

 

0231000

a)

Burgonyafélék

 

 

 

 

 

0231010

Paradicsom

0,05

2

0,2

2

0,2

0231020

Paprika

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,5

0231030

Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom)

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,2

0231040

Okra, gombó, bámia

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0231990

Egyéb

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0232000

b)

Kabakosok - ehető héjúak

0,02 (5)

0,1

0,15

0,2

 

0232010

Uborka

 

 

 

 

0,3

0232020

Apró uborka

 

 

 

 

0,2

0232030

Cukkini

 

 

 

 

0,3

0232990

Egyéb

 

 

 

 

0,1

0233000

c)

Kabakosok - nem ehető héjúak

0,02 (5)

0,05 (5)

0,06

0,2

 

0233010

Sárgadinnye

 

 

 

 

0,2

0233020

Sütőtök

 

 

 

 

0,1

0233030

Görögdinnye

 

 

 

 

0,2

0233990

Egyéb

 

 

 

 

0,1

0234000

d)

Csemegekukorica

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0239000

e)

Egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0240000

iv)

Káposztafélék

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,2

0241000

a)

Virágjukért termesztett káposztafélék

 

 

 

1

 

0241010

Brokkoli

 

0,2

 

 

 

0241020

Karfiol

 

0,2

 

 

 

0241990

Egyéb

 

0,05 (5)

 

 

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

0,2

 

 

 

0242010

Kelbimbó

 

 

 

0,3

 

0242020

Fejeskáposzta

 

 

 

2

 

0242990

Egyéb

 

 

 

0,1 (5)

 

0243000

c)

Leveles káposzta

 

2

 

7

 

0243010

Kínai kel

 

 

 

 

 

0243020

Kel

 

 

 

 

 

0243990

Egyéb

 

 

 

 

 

0244000

d)

Karalábé

 

0,05 (5)

 

2

 

0250000

v.

Levélzöldségek és friss fűszernövények

 

 

0,01 (5)

 

 

0251000

a)

Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal

0,1

 

 

7

5

0251010

Galambbegysaláta

 

0,05 (5)

 

 

 

0251020

Saláta

 

3

 

 

 

0251030

Endívia (széleslevelű batáviai endívia)

 

0,05 (5)

 

 

 

0251040

Zsázsa

 

0,05 (5)

 

 

 

0251050

Közönséges borbálafű

 

0,05 (5)

 

 

 

0251060

Borsmustár, Rucola

 

2

 

 

 

0251070

Vörösmustár

 

0,05 (5)

 

 

 

0251080

Brassica rapa és B. oleracea levelei is bimbói

 

0,05 (5)

 

 

 

0251990

Egyéb

 

0,05 (5)

 

 

 

0252000

b)

Spenótfélék (levél)

0,02 (5)

 

 

7

0,05 (5)

0252010

Paraj

 

2

 

 

 

0252020

Kövér porcsin

 

2

 

 

 

0252030

Levél mángold

 

0,05 (5)

 

 

 

0252990

Egyéb

 

0,05 (5)

 

 

 

0253000

c)

Szőlőlevél

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0254000

d)

Vízitorma

0,02 (5)

0,5

 

7

0,05 (5)

0255000

e)

Saláta cikória

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256000

f)

Fűszernövények

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256010

Turbolya

 

10

 

 

 

0256020

Metélőhagyma

 

2

 

 

 

0256030

Zellerlevél

 

10

 

 

 

0256040

Petrezselyem

 

10

 

 

 

0256050

Zsálya

 

2

 

 

 

0256060

Rozmaring

 

2

 

 

 

0256070

Kakukkfű

 

2

 

 

 

0256080

Bazsalikom

 

2

 

 

 

0256090

Babérlevél (nemes babér)

 

2

 

 

 

0256100

Tárkony

 

2

 

 

 

0256990

Egyéb

 

2

 

 

 

0260000

vi.

Hüvelyes zöldségek (friss)

 

 

 

0,1 (5)

 

0260010

Bab (hüvelyben)

0,2

1

0,4

 

0,05 (5)

0260020

Bab (hüvely nélkül)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260030

Borsó (hüvelyben)

0,2

1

0,01 (5)

 

0,2

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,2

0260050

Lencse

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260990

Egyéb

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270000

vii.

Szárukért termesztett zöldségek (friss)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270010

Spárga

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270020

Kardonna

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270030

Zeller

 

5

 

4

 

0270040

Édeskömény

 

5

 

0,1 (5)

 

0270050

Articsóka

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270060

Póréhagyma

 

0,5

 

0,1 (5)

 

0270070

Rebarbara

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270080

Bambuszrügy

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270090

Pálmafacsúcsrügy

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270990

Egyéb

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0280000

viii.

Gomba

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0280010

Termesztett

 

 

 

 

 

0280020

Vadon termő

 

 

 

 

 

0280990

Egyéb

 

 

 

 

 

0290000

ix.

Tengeri moszat

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

 

0300010

Bab

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300020

Lencse

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300030

Borsó

 

0,1

 

 

0,2

0300040

Csillagfürt,

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300990

Egyéb

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0400000

4.

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

 

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0401000

i.

Olajos magvak

 

 

 

 

 

0401010

Lenmag

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401020

Földimogyoró

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401030

Mákszem

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401040

Szezámmag

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401050

Napraforgó mag

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401060

Repcemag

0,02 (5)

0,5

 

 

 

0401070

Szójabab

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401080

Mustármag

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401090

Gyapotmag

0,05

0,05 (5)

 

 

 

0401100

Tökmag

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401110

Sáfrányos szeklice

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401120

Borágó

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401130

Magvas gomborka

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401140

Kendermag

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401150

Ricinusbab

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401990

Egyéb

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0402000

vii.

Olajtartalmú gyümölcsök

0,02 (5)

 

 

 

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

2

 

 

 

0402020

Pálmadió (olajpálmamag)

 

0,05 (5)

 

 

 

0402030

Pálmatermés

 

0,05 (5)

 

 

 

0402040

Kapok

 

0,05 (5)

 

 

 

0402990

Egyéb

 

0,05 (5)

 

 

 

0500000

5.

GABONAFÉLÉK

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0500010

Árpa

 

0,05 (5)

 

 

 

0500020

Hajdina

 

0,05 (5)

 

 

 

0500030

Kukorica

 

0,05 (5)

 

 

 

0500040

Köles

 

0,05 (5)

 

 

 

0500050

Zab

 

0,05 (5)

 

 

 

0500060

Rizs

 

0,05 (5)

 

 

 

0500070

Rozs

 

0,1

 

 

 

0500080

Cirok

 

0,05 (5)

 

 

 

0500090

Búza

 

0,1

 

 

 

0500990

Egyéb

 

0,05 (5)

 

 

 

0600000

6.

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS FŰSZEREK

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,1 (5)

 

0610000

i.

Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)

 

0,05 (5)

 

 

0,1

0620000

ii.

Kávébab

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0630000

iii.

Gyógynövénytea (szárított)

 

20

 

 

0,1

0631000

a)

Virág

 

 

 

 

 

0631010

Kamillavirág

 

 

 

 

 

0631020

Hibiszkuszvrág

 

 

 

 

 

0631030

Rózsaszirom

 

 

 

 

 

0631040

Jázminvirág

 

 

 

 

 

0631050

Hársfavirág

 

 

 

 

 

0631990

Egyéb4

 

 

 

 

 

0632000

b)

Levél

 

 

 

 

 

0632010

Szamócalevél

 

 

 

 

 

0632020

Rooiboslevél

 

 

 

 

 

0632030

Matétea

 

 

 

 

 

0632990

Egyéb

 

 

 

 

 

0633000

c)

Gyökér

 

 

 

 

 

0633010

Macskagyökér

 

 

 

 

 

0633020

Ginszenggyökér

 

 

 

 

 

0633990

Egyéb

 

 

 

 

 

0639000

d)

Egyéb gyógynövényteák

 

 

 

 

 

0640000

iv.

Kakaó (erjesztett bab)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0650000

v.

Szentjánoskenyér

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0700000

7.

KOMLÓ (szárított), beleértve a komló-pelletet és a sűrítetlen port

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

15

0,1

0800000

8.

FŰSZEREK

0,05 (5)

0,3

0,02 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0810000

i.

Mag

 

 

 

 

 

0810010

Ánizs

 

 

 

 

 

0810020

Fekete kömény

 

 

 

 

 

0810030

Zellermag

 

 

 

 

 

0810040

Koriandermag

 

 

 

 

 

0810040

Római kömény

 

 

 

 

 

0810060

Kapormag

 

 

 

 

 

0810070

Édesköménymag

 

 

 

 

 

0810080

Görögszéna

 

 

 

 

 

0810090

Szerecsendió

 

 

 

 

 

0810990

Egyéb

 

 

 

 

 

0820000

ii.

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

 

 

0820010

Szegfűbors

 

 

 

 

 

0820020

Ánizsbors (japánbors)

 

 

 

 

 

0820030

Kömény

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

0820050

Borókabogyó

 

 

 

 

 

0820060

Bors (fekete és fehér)

 

 

 

 

 

0820070

Vaníliahüvely

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 

 

 

 

 

0820990

Egyéb

 

 

 

 

 

0830000

iii.

Kéreg

 

 

 

 

 

0830010

Fahéj

 

 

 

 

 

0830990

Egyéb

 

 

 

 

 

0840000

iv.

Gyökér vagy rizóma

 

 

 

 

 

0840010

Édesgyökér

 

 

 

 

 

0840020

Gyömbér

 

 

 

 

 

0840030

Kurkuma (indiai sáfrány)

 

 

 

 

 

0840040

Torma

 

 

 

 

 

0840990

Egyéb

 

 

 

 

 

0850000

v.

Bimbó

 

 

 

 

 

0850010

Szegfűszeg

 

 

 

 

 

0850020

Kapribogyó

 

 

 

 

 

0850990

Egyéb

 

 

 

 

 

0860000

vi.

Virág bibe

 

 

 

 

 

0860010

Sáfrány

 

 

 

 

 

0860990

Egyéb

 

 

 

 

 

0870000

vii.

Magköpeny

 

 

 

 

 

0870010

Szerecsendió-virág

 

 

 

 

 

0870990

Egyéb

 

 

 

 

 

0900000

9.

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0900010

Cukorrépa (gyökér)

 

0,2

 

 

 

0900020

Cukornád

 

0,05 (5)

 

 

 

0900030

Cikória gyökér

 

0,1

 

 

 

0900990

Egyéb

 

0,05 (5)

 

 

 

1000000

10

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

 

0,01 (5)

 

 

1010000

i.

Hús, húskészítmények, belsőség, vér, állati zsiradék frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve, valamint lisztként vagy ételként feldolgozva; egyéb feldolgozott termék (a felsoroltakra alapuló kolbász és élelmiszer-készítmény)

 

 

 

 

0,01 (5)

1011000

a)

Sertés

 

 

 

 

 

1011010

Hús

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1011020

Zsír sovány hús nélkül

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1011030

Máj

0,05

0,2

 

0,03

 

1011040

Vese

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1011050

Ehető belsőség

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1011990

Egyéb

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1012000

b)

Szarvasmarha

 

 

 

 

 

1012010

Hús

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1012020

Zsír

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1012030

Máj

0,05

0,2

 

0,03

 

1012040

Vese

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1012050

Ehető belsőség

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1012990

Egyéb

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1013000

c)

Birka

 

 

 

 

 

1013010

Hús

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1013020

Zsír

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1013030

Máj

0,05

0,2

 

0,03

 

1013040

Vese

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1013050

Ehető belsőség

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1013990

Egyéb

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1014000

d)

Kecske

 

 

 

 

 

1014010

Hús

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1014020

Zsír

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)