26.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 94/8


Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

2011/C 94/06

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2011) 1

 

13.1.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko groza Direktīvu 2000/25/EK attiecībā uz emisijas posmu piemērošanu šauras riteņu bāzes traktoriem

COM(2011) 3

 

18.1.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko nosaka nostāju, kas Savienības vārdā jāpieņem Starptautiskajā Cukura padomē attiecībā uz 1992. gada Starptautiskā nolīguma par cukuru termiņa pagarināšanu

COM(2011) 4

 

18.1.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko nosaka nostāju, kas Savienības vārdā jāapstiprina Starptautiskajā Graudu padomē attiecībā uz 1995. gada Graudu tirdzniecības konvencijas termiņa pagarināšanu

COM(2011) 7

 

10.1.2011.

Kopīgs priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 560/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kuri vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Kotdivuārā

COM(2011) 8

 

19.1.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2003/71/EK un Direktīvā 2009/138/EK attiecībā uz Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām

COM(2011) 10

 

14.1.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par ES Solidaritātes fonda izmantošanu

COM(2011) 19

 

31.1.2011.

Priekšlikums – Padomes ieteikums par politiku priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai

COM(2011) 24

 

28.1.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko izbeidz daļēju starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kurus piemēro dažu tāda polietilēntereftalāta veidu importam, kura izcelsme cita starpā ir Korejas Republikā

COM(2011) 26

 

24.1.2011.

Kopīgs priekšlikums – Padomes Regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem pret prezidentu Lukašenko un dažām Baltkrievijas amatpersonām

COM(2011) 27

 

28.1.2011.

Priekšlikums – Padomes Direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā no jauna iekļautu karbendazimu kā darbīgo vielu

COM(2011) 28

 

1.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3), kas sastāv vai ir ražoti no tās

COM(2011) 29

 

1.2.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma par Eiropas Savienības darbību 54. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses

COM(2011) 30

 

1.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar kuru pielāgo un pagarina to pasākumu piemērošanas laikposmu, kas paredzēti Lēmumā 2002/148/EK, ar kuru noslēdz konsultācijas ar Zimbabvi saskaņā ar ĀKK un EK Partnerattiecību nolīguma 96. pantu

COM(2011) 32

 

2.2.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par Pasažieru datu reģistra datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem

COM(2011) 34

 

2.2.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Eiropas Savienības parakstīšanos uz Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) palielinātā kapitāla daļām

COM(2011) 35

 

26.1.2011.

Kopīgs priekšlikums – Padomes Regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku

COM(2011) 36

 

3.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko groza Komisijas Lēmumu 2006/197/EK attiecībā uz atļaujas atjaunošanu laist tirgū esošu barību, kas ražota no ģenētiski modificētas 1507. līnijas kukurūzas (DAS-Ø15Ø7-1) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003

COM(2011) 38

 

4.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1292/2007, ar ko piemēro galīgu antidempinga maksājumu Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) plēves importam

COM(2011) 39

 

4.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 367/2006, ar ko Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) plēves importam nosaka galīgu kompensācijas maksājumu

COM(2011) 40

 

7.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu GHB614 (BCS-GHØØ2-5), sastāv vai ir ražoti no tās

COM(2011) 43

 

4.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par civilās aviācijas pētniecības un izstrādes sadarbības memoranda starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm parakstīšanu un provizorisku piemērošanu

COM(2011) 44

 

4.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par civilās aviācijas pētniecības un izstrādes sadarbības memoranda noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm

COM(2011) 45

 

31.1.2011.

Kopīgs priekšlikums – Padomes Regula par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām, ņemot vērā situāciju Tunisijā

COM(2011) 49

 

11.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai parakstītu Nagojas Protokolu par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un godīgu un vienlīdzīgu to ieguvumu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas

COM(2011) 50

 

10.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu kreozotu

COM(2011) 51

 

14.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai noslēgtu sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Norvēģijas Karalisti satelītnavigācijas jomā un to provizoriski piemērotu

COM(2011) 53

 

14.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko atļauj parakstīt nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Austrāliju saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai

COM(2011) 54

 

14.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko noslēdz nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Austrāliju saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai

COM(2011) 55

 

14.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko atļauj parakstīt nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Argentīnu saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai

COM(2011) 56

 

14.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko noslēdz nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Argentīnu saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai

COM(2011) 57

 

11.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko atļauj parakstīt nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai

COM(2011) 58

 

11.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko noslēdz nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai

COM(2011) 59

 

14.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par Eiropas Savienības nostāju ES un Čīles Muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu īpašajā komitejā saistībā ar Nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses, III pielikumu attiecībā uz “noteiktas izcelsmes izstrādājumu” jēdziena definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

COM(2011) 61

 

15.2.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Čehijas Republikas pieteikums EGF/2010/010 CZ/Unilever)

COM(2011) 62

 

15.2.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 28. punktu (pieteikums EGF/2010/013 PL/Podkarpackie darba mašīnas no Polijas)

COM(2011) 63

 

16.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko groza un pagarina piemērošanas termiņu Lēmumam 2007/641/EK par apspriežu pabeigšanu ar Fidži Republiku saskaņā ar ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma 96. pantu un Attīstības sadarbības instrumenta 37. pantu

COM(2011) 65

 

15.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nepārtrauktās stikla elementāršķiedras izstrādājumu importam

COM(2011) 67

 

16.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Stokholmas Konvencijas par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem (POP) Pušu Piektajā konferencē attiecībā uz priekšlikumu par grozījumiem A pielikumā

COM(2011) 79

 

24.2.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko groza Direktīvas 89/666/EEK, 2005/56/EK un 2009/101/EK par centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību

COM(2011) 87

 

28.2.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko pēc termiņa beigu pārskatīšanas piemēro galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes volframa karbīda, tāda volframa karbīda, kurš ir vienkārši sajaukts ar metālisku pulveri, un kausēta volframa karbīda importam saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu

COM(2011) 108

 

28.2.2011.

Kopīgs priekšlikums – Padomes Regula par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu