ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 25E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
1. februar 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Rådet

2005/C 025E/1

Fælles holdning (EF) nr. 1/2005 af 19. juli 2004 vedtaget af Rådet i henhold til fremgangsmåden i artikel 251 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF

1

2005/C 025E/2

Fælles holdning (EF) nr. 2/2005 af 24. september 2004 vedtaget af Rådet i henhold til fremgangsmåden i artikel 251 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte på at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte

19

2005/C 025E/3

Fælles holdning (EF) nr. 3/2005 af 7. oktober 2004 vedtaget af Rådet i henhold til fremgangsmåden i artikel 251 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser

29

2005/C 025E/4

Fælles holdning (EF) nr. 4/2005 af 21. oktober 2004 vedtaget af Rådet i henhold til fremgangsmåden i artikel 251 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1419/1999/EF om en fællesskabsaktion vedrørende »Den Europæiske Kulturhovedstad« 2005-2019

41

2005/C 025E/5

Fælles holdning (EF) nr. 5/2005 af 12. november 2004 vedtaget af Rådet i henhold til fremgangsmåden i artikel 251 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet

44


DA