13.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 118/4


Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 12. februára 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny – Poľsko) – Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o.

(Vec C-349/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spotrebné dane - Smernice 92/12/EHS a 2008/118/ES - Pôsobnosť - Minerálne oleje a energetické výrobky - Mazacie oleje určené na iné účely ako motorové palivá alebo vykurovacie palivá - Vylúčenie - Daň zo spotreby energetických výrobkov stanovená členským štátom podľa pravidiel režimu zosúladenej spotrebnej dane - Pojem „formality spojené s prekročením hraníc“ - Článok 110 ZFEÚ - Lehota na platbu, ktorá je v niektorých prípadoch pri kúpe v rámci Spoločenstva kratšia ako pri výrobkoch nadobudnutých na domácom trhu))

(2015/C 118/06)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Minister Finansów

Žalovaná: Oil Trading Poland sp. z o.o.

Výrok rozsudku

Článok 3 ods. 3 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov a článok 1 ods. 3 smernice Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby výrobky, ktoré nespadajú do pôsobnosti uvedených smerníc, ako sú mazacie oleje určené na iné účely ako motorové palivá alebo vykurovacie palivá, podliehali dani upravenej rovnakými pravidlami ako režim zosúladenej spotrebnej dane vyplývajúci z uvedených smerníc, pretože skutočnosť, že uvedené výrobky tejto dani podliehajú, nepredstavuje v obchode medzi členskými štátmi formality spojené s prekročením hraníc.


(1)  Ú. v. EÚ C 274, 21.9.2013.