13.4.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 118/4


Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 12. februar 2015 — Minister Finansów mod Oil Trading Poland sp. z o.o. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Naczelny Sąd Administracyjny — Polen)

(Sag C-349/13) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - direktiv 92/12/EØF og 2008/118/EF - anvendelsesområde - mineralolier og energiprodukter - smøreolier, der anvendes til andet end motorbrændstof eller brændsel til opvarmning - ikke omfattet - punktafgift på forbrug af energiprodukter pålagt af en medlemsstat i overensstemmelse med specifikke regler vedrørende ordningen med den harmoniserede punktafgift - begrebet »formaliteter i forbindelse med grænsepassage« - artikel 110 TEUF - kortere betalingsfrist i visse tilfælde for erhvervelser i andre medlemsstater end for varer erhvervet på det nationale marked))

(2015/C 118/06)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Minister Finansów

Sagsøgt: Oil Trading Poland sp. z o.o.

Konklusion

Artikel 3, stk. 3, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed og artikel 1, stk. 3, i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12 skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for, at varer, der ikke henhører under anvendelsesområdet for disse direktiver, såsom smøreolier, der anvendes til andet end motorbrændstof og brændsel til opvarmning, pålægges en afgift reguleret ved bestemmelser, som er identiske med bestemmelserne for ordningen med den harmoniserede punktafgift som omhandlet i de pågældende direktiver, når den omstændighed, at disse varer pålægges denne afgift, ikke medfører formaliteter i forbindelse med grænsepassage inden for rammerne af samhandelen mellem medlemsstater.


(1)  EUT C 274 af 21.9.2013.