27.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 200/19


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-24 ta' Lulju 2012

li taħtar membru Finlandiż tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

(2012/438/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 302 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Gvern Finlandiż,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fit-13 ta' Settembru 2010 l-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2010/570/UE, Euratom li taħtar il-membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-perijodu mill-21 ta' Settembru 2010 sal-20 ta' Settembru 2015 (1).

(2)

Post ta' membru fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew sar vakanti wara t-tmiem tal-mandat tas-Sur Reijo PAANANEN,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Is-Sur Pekka RISTELÄ, Konsulent dwar l-Affarjiet Internazzjonali tas-SAK (Organizzazzjoni Ċentrali tat-Trade Unions Funlandiżi), hu b'dan maħtur membru tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-bqija tal-mandat attwali, li jintemm fl-20 ta' Settembru 2015.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta’ Lulju 2012.

Għall-Kunsill

Il-President

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ĠU L 251, 25.9.2010, p. 8.