3.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 179/12


Euroopa Kohtu (viies koda) 20. mail 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(Kohtuasi C-158/09) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2003/88/EÜ - Töötajate tööaja korraldus - Riigiasutuste mittetsiviiltöötajad - Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

2010/C 179/19

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: I. Martinez del Peral Cagigal ja M. van Beek)

Kostja: Hispaania Kuningriik (esindaja: B. Plaza Cruz)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 05/04, lk 381) artikli 1 lõike 3 ja nõukogu 23. novembri 1993. aasta direktiivi 93/104/EÜ, mis käsitleb tööaja korralduse teatavaid aspekte (EÜT L 307, lk 18; ELT eriväljaanne 05/02, lk 197), artikli 18 punkti a, mille kehtivuse säilitas direktiivi 2003/88/EÜ artikli 27 lõige 1, mida tuleb lugeda koostoimes selle sama direktiivi I lisa B osaga, rikkumine — Riigiasutuste mittetsiviiltöötajad

Resolutsioon

1.

Kuna Hispaania Kuningriik ei ole vastu võtnud kõiki vajalikke õigus- ja haldusnorme, et järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta seoses riigiasutuste mittetsiviiltöötajatega, siis on Hispaania Kuningriik rikkunud kohustusi, mis tulenevad selle direktiivi artikli 1 lõikest 3.

2.

Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.


(1)  ELT C 180, 1.8.2009.