3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/12


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 20. května 2010 — Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-158/09) (1)

(„Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 2003/88/ES - Úprava pracovní doby - Pracovníci, kteří nejsou civilními zaměstnanci veřejnoprávního orgánu - Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

2010/C 179/19

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: I. Martinez del Peral Cagigal a M. van Beek, zmocněnci)

Žalované: Španělské království (zástupce: B. Plaza Cruz, zmocněnec)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem — Porušení čl. 1 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 299, s. 9; Zvl. vyd. 05/04, s. 381) a čl. 18 písm. a) směrnice Rady 93/104/ES ze dne 23. listopadu 1993 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 307, s. 18; Zvl. vyd. 05/02, s. 197), zachovaného článkem 27 odst. 1 směrnice 2003/88, ve spojení s přílohou I částí B téže směrnice — Pracovníci, kteří nejsou civilními zaměstnanci veřejnoprávních orgánů

Výrok

1)

Španělské království tím, že ve stanovené lhůtě nepřijalo veškeré právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby, pokud jde o civilní zaměstnance veřejnoprávních orgánů, nesplnilo povinnosti, které pro ně vyplývají z čl. 1 odst. 3 uvedené směrnice.

2)

Španělskému království se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 180, 1.8.2009.