26.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 350/6


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 28. července 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Ítélőtábla – Maďarsko) – Gazdasági Versenyhivatal v. Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(Věc C-102/15) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Soudní spolupráce v občanských věcech - Nařízení (ES) č. 44/2001 - Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech - Věcná působnost - Žaloba na vydání bezdůvodného obohacení - Bezdůvodné obohacení - Pohledávka vyplývající z neoprávněného vrácení pokuty za porušení práva hospodářské soutěže“)

(2016/C 350/07)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Fővárosi Ítélőtábla

Účastníci původního řízení

Žalobce: Gazdasági Versenyhivatal

Žalovaná: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Výrok

Taková žaloba na vydání bezdůvodného obohacení, jako je žaloba v původním řízení, která má svůj původ ve vrácení pokuty uložené v rámci řízení v oblasti práva hospodářské soutěže, nespadá pod pojem „věci občanské a obchodní“ ve smyslu článku 1 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.


(1)  Úř. věst. C 171, 26. 5. 2015.