ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.038.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 38

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 11. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 121/2010 (2010. gada 9. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Provolone del Monaco (ACVN))

1

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 122/2010 (2010. gada 10. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

3

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 123/2010 (2010. gada 10. februāris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

5

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/80/ES

 

*

Eiropadomes Lēmums (2010. gada 9. februāris), ar ko ieceļ Eiropas Komisiju

7

 

 

2010/81/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 9. februāris), ar ko nosaka degamības klases noteiktiem būvizstrādājumiem (keramikas flīžu līmēm) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 382)  ( 1 )

9

 

 

2010/82/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 9. februāris), ar ko nosaka degamības klases noteiktiem būvizstrādājumiem (dekoratīviem sienu segumiem ruļļu vai plākšņu veidā) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 397)  ( 1 )

11

 

 

2010/83/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 9. februāris), ar ko nosaka degamības klases noteiktiem būvizstrādājumiem (gaisā cietējošiem šuvju materiāliem) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 399)  ( 1 )

13

 

 

2010/84/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 9. februāris) par jauna dokumentācijas iesniegšanas termiņa noteikšanu attiecībā uz dažām vielām, kas jāpārbauda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā minēto 10 gadu darba programmu (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 764)  ( 1 )

15

 

 

2010/85/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 9. februāris), ar ko nosaka degamības klases noteiktiem būvizstrādājumiem (cementa, kalcija sulfāta un sintētisko sveķu klonam) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 772)  ( 1 )

17

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

11.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 38/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 121/2010

(2010. gada 9. februāris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Provolone del Monaco (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu un piemērojot minētās regulas 17. panta 2. punktu, Itālijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu “Provolone del Monaco” ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 9. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 140, 20.6.2009., 4. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.3. grupa.   Siers

ITĀLIJA

Provolone del Monaco (ACVN)


11.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 38/3


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 122/2010

(2010. gada 10. februāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 11. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 10. februārī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

176,4

JO

87,5

MA

77,2

TN

115,0

TR

103,3

ZZ

111,9

0707 00 05

JO

147,9

MA

75,9

TR

144,8

ZZ

122,9

0709 90 70

IL

247,1

MA

123,4

TR

169,5

ZZ

180,0

0709 90 80

EG

69,8

MA

131,9

ZZ

100,9

0805 10 20

EG

50,2

IL

58,0

MA

52,3

TN

46,4

TR

52,2

ZZ

51,8

0805 20 10

IL

151,5

MA

87,8

ZZ

119,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,9

EG

57,3

IL

85,9

JM

109,6

MA

71,0

PK

45,0

TR

67,2

ZZ

70,6

0805 50 10

EG

88,6

IL

76,3

TR

72,3

ZZ

79,1

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

66,1

MK

24,7

US

119,0

ZZ

73,0

0808 20 50

CN

44,9

US

95,2

ZA

105,4

ZZ

81,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


11.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 38/5


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 123/2010

(2010. gada 10. februāris),

ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2009./10. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 877/2009 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 112/2010 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 877/2009 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 11. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 10. februārī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 253, 25.9.2009., 3. lpp.

(4)  OV L 36, 9.2.2010., 19. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2010. gada 11. februāra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

45,24

0,00

1701 11 90 (1)

45,24

1,33

1701 12 10 (1)

45,24

0,00

1701 12 90 (1)

45,24

1,04

1701 91 00 (2)

54,50

1,12

1701 99 10 (2)

54,50

0,00

1701 99 90 (2)

54,50

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


LĒMUMI

11.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 38/7


EIROPADOMES LĒMUMS

(2010. gada 9. februāris),

ar ko ieceļ Eiropas Komisiju

(2010/80/ES)

EIROPADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 17. panta 3. un 4. punktu un 7. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Lisabonas līguma ratifikācijas procesu saistītu apstākļu dēļ 2004. gada 22. novembrī ieceltā Komisija pēc 2009. gada 31. oktobra joprojām pilda savus pienākumus, līdz saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību, kas grozīts ar Lisabonas līgumu, tiks pabeigts jaunās Komisijas iecelšanas process.

(2)

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gada 1. decembrī Eiropadome ar Lēmumu 2009/880/ES (1), kas pieņemts ar Komisijas priekšsēdētāja piekrišanu, iecēla Catherine ASHTON kundzi par Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos laikposmam no 2009. gada 1. decembra līdz pašreizējās Komisijas pilnvaru termiņa beigām.

(3)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 4. punktu laikposmam no dienas, kad beidzas pilnvaru termiņš Komisijai, kura strādā Lisabonas līguma spēkā stāšanās brīdī, līdz 2014. gada 31. oktobrim ir jāieceļ jauna Komisija, kurā ir viens pilsonis no katras dalībvalsts, ietverot tās priekšsēdētāju un Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, kas vienlaikus ir viens no Komisijas priekšsēdētāja vietniekiem.

(4)

Eiropadome izvirzīja José Manuel DURÃO BARROSO kungu kā personu, ko Eiropas Parlamentam ierosina kā Komisijas priekšsēdētāju, un Eiropas Parlaments ievēlēja šo izvirzīto kandidātu.

(5)

Padome ar Lēmumu 2009/903/ES (2), kas pieņemts, vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju, pieņēma to pārējo personu sarakstu, kuras tā iesaka iecelt par Komisijas locekļiem. Tajā pašā dienā Eiropadome ar Lēmumu 2009/950/ES (3), kas pieņemts ar Komisijas priekšsēdētāja piekrišanu, iecēla Catherine ASHTON kundzi par Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos uz laikposmu no pašreizējās Komisijas pilnvaru termiņa beigām līdz 2014. gada 31. oktobrim.

(6)

Padome ar Lēmumu 2010/41/ES, Euratom (4), ar ko atceļ un aizstāj Lēmumu 2009/903/ES un kas pieņemts, vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju, pieņēma jaunu to pārējo personu sarakstu, kuras tā iesaka iecelt par Komisijas locekļiem.

(7)

Eiropas Parlaments ar balsojumu 2010. gada 9. februārī apstiprināja priekšsēdētāja, Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un pārējo Komisijas locekļu kandidatūras kopumā.

(8)

Tāpēc būtu jāieceļ Komisija,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Komisijas sastāvā uz laikposmu no 2010. gada 10. februāra līdz 2014. gada 31. oktobrim tiek ieceltas šādas personas:

priekšsēdētājs:

José Manuel DURÃO BARROSO kungs,

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 18. panta 4. punktu locekle, priekšsēdētāja vietniece:

Catherine ASHTON kundze, Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos,

locekļi:

Joaquín ALMUNIA AMANN kungs,

László ANDOR kungs,

Michel BARNIER kungs,

Dacian CIOLOȘ kungs,

John DALLI kungs,

Maria DAMANAKI kundze,

Karel DE GUCHT kungs,

Štefan FÜLE kungs,

Máire GEOGHEGAN-QUINN kundze,

Kristalina GEORGIEVA kundze,

Johannes HAHN kungs,

Connie HEDEGAARD kundze,

Siim KALLAS kungs,

Neelie KROES kundze,

Janusz LEWANDOWSKI kungs,

Cecilia MALMSTRÖM kundze,

Günther H. OETTINGER kungs,

Andris PIEBALGA kungs,

Janez POTOČNIK kungs,

Viviane REDING kundze,

Olli REHN kungs,

Maroš ŠEFČOVIČ kungs,

Algirdas Gediminas ŠEMETA kungs,

Antonio TAJANĮ kungs,

Androulla VASSILIOU kundze.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2010. gada 10. februārī.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2010. gada 9. februārī

Eiropadomes vārdā –

priekšsēdētājs

H. VAN ROMPUY


(1)  OV L 315, 2.12.2009., 49. lpp.

(2)  OV L 321, 8.12.2009., 51. lpp.

(3)  OV L 328, 15.12.2009., 69. lpp.

(4)  OV L 20, 26.1.2010., 5. lpp.


11.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 38/9


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 9. februāris),

ar ko nosaka degamības klases noteiktiem būvizstrādājumiem (keramikas flīžu līmēm)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 382)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/81/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem (1) un jo īpaši tās 20. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 89/106/EEK paredzēts, ka, lai ņemtu vērā dažādus aizsardzības līmeņus būvdarbos valsts, reģiona vai vietējā līmenī, skaidrojošajos dokumentos nepieciešams ieviest dalījumu klasēs, kas atbilstu izstrādājumu tehniskajiem rādītājiem attiecībā uz katru pamatprasību. Šie dokumenti ir publicēti kā “Komisijas paziņojums par Direktīvas 89/106/EEK skaidrojošajiem dokumentiem” (2).

(2)

Attiecībā uz drošības pamatprasībām ugunsgrēka gadījumā skaidrojošajā dokumentā Nr. 2 ir uzskaitīti vairāki savstarpēji saistīti pasākumi, kas kopā nosaka dalībvalstīs dažādi izstrādājamo ugunsdrošības stratēģiju.

(3)

Viens no šādiem skaidrojošajā dokumentā Nr. 2 norādītajiem pasākumiem ir uguns un dūmu rašanās un izplatīšanās ierobežošana noteiktā platībā, ierobežojot būvizstrādājumu potenciālu veicināt ugunsgrēka tālāku izplatīšanos.

(4)

Ierobežošanas līmeni var izteikt tikai ar izstrādājumu dažāda līmeņa degamību to galīgajā lietojumā.

(5)

Panākot saskaņotu risinājumu, iedalījums klasēs tika pieņemts ar Komisijas 2000. gada 8. februāra Lēmumu 2000/147/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu degamības klasifikāciju (3).

(6)

Attiecībā uz keramikas flīžu līmēm ir jālieto klasifikācija, kas ir noteikta Lēmumā 2000/147/EK.

(7)

Daudziem būvizstrādājumiem un/vai būvmateriāliem, kas atbilst Lēmumā 2000/147/EK paredzētajai klasifikācijai, degamība ir vispāratzīta un pietiekami labi zināma ugunsdrošības iestādēm dalībvalstīs, tādējādi to atbilstība šiem konkrētajiem raksturlielumiem nav jātestē.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Būvizstrādājumi un/vai būvmateriāli, kas atbilst visām raksturlielumam “degamība” noteiktajām prasībām un nav papildus jātestē, norādīti pielikumā.

2. pants

Konkrētās klases, kas jāpiemēro dažādiem būvizstrādājumiem un/vai būvmateriāliem atbilstīgi Lēmumā 2000/147/EK pieņemtajai degamības klasifikācijai, ir norādītas šā lēmuma pielikumā.

3. pants

Attiecīgā gadījumā izstrādājumus izvērtē, ņemot vērā to galīgo lietojumu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 9. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.

(2)  OV C 62, 28.2.1994., 1. lpp.

(3)  OV L 50, 23.2.2000., 14. lpp.


PIELIKUMS

Šajā pielikumā iekļautajā tabulā uzskaitīti būvizstrādājumi un/vai būvmateriāli, kas atbilst visām degamības prasībām un nav papildus jātestē.

Tabula

Degamības klases keramikas flīžu līmēm

Ražojums (1)

Organisko vielu saturs

(% svara)

Maksimālais slāņa biezums

(mm)

Klase (2)

Cementa līme saskaņā ar EN 12004

< 20

20

E

Dispersijas līme saskaņā ar EN 12004

< 40

5

Reakcijas sveķu līme saskaņā ar EN 12004

< 50

5


(1)  Uzklāta uz jebkura pamata, kas atbilst vismaz klasei D-s2, d0, ar blīvumu ≥ 680 kg/m3.

(2)  Klase saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2000/147/EK pielikuma 1. tabulu


11.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 38/11


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 9. februāris),

ar ko nosaka degamības klases noteiktiem būvizstrādājumiem (dekoratīviem sienu segumiem ruļļu vai plākšņu veidā)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 397)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/82/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem (1) un jo īpaši tās 20. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 89/106/EEK paredzēts, ka, lai ņemtu vērā dažādus aizsardzības līmeņus būvdarbos valsts, reģiona vai vietējā līmenī, skaidrojošajos dokumentos nepieciešams ieviest dalījumu klasēs, kas atbilstu izstrādājumu tehniskajiem rādītājiem attiecībā uz katru pamatprasību. Šie dokumenti ir publicēti kā “Komisijas paziņojums par Direktīvas 89/106/EEK skaidrojošajiem dokumentiem (2)”.

(2)

Attiecībā uz drošības pamatprasībām ugunsgrēka gadījumā skaidrojošajā dokumentā Nr. 2 ir uzskaitīti vairāki savstarpēji saistīti pasākumi, kas kopā nosaka dalībvalstīs dažādi izstrādājamo ugunsdrošības stratēģiju.

(3)

Viens no šādiem skaidrojošajā dokumentā Nr. 2 norādītajiem pasākumiem ir uguns un dūmu rašanās un izplatīšanās ierobežošana noteiktā platībā, ierobežojot būvizstrādājumu potenciālu veicināt ugunsgrēka tālāku izplatīšanos.

(4)

Ierobežošanas līmeni var izteikt tikai ar izstrādājumu dažāda līmeņa degamību to galīgajā lietojumā.

(5)

Panākot saskaņotu risinājumu, iedalījums klasēs tika pieņemts ar Komisijas 2000. gada 8. februāra Lēmumu 2000/147/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu degamības klasifikāciju (3).

(6)

Attiecībā uz dekoratīviem sienu segumiem ruļļu vai plākšņu vaidā ir jālieto klasifikācija, kas ir noteikta Lēmumā 2000/147/EK.

(7)

Daudziem būvizstrādājumiem un/vai būvmateriāliem, kas atbilst Lēmumā 2000/147/EK paredzētajai klasifikācijai, degamība ir vispāratzīta un pietiekami labi zināma ugunsdrošības iestādēm dalībvalstīs, tādējādi to atbilstība šiem konkrētajiem raksturlielumiem nav jātestē.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Būvizstrādājumi un/vai būvmateriāli, kas atbilst visām raksturlielumam “degamība” noteiktajām prasībām un nav papildus jātestē, norādīti pielikumā.

2. pants

Konkrētās klases, kas jāpiemēro dažādiem būvizstrādājumiem un/vai būvmateriāliem atbilstīgi Lēmumā 2000/147/EK pieņemtajai degamības klasifikācijai, ir norādītas šā lēmuma pielikumā.

3. pants

Attiecīgā gadījumā izstrādājumus izvērtē, ņemot vērā to galīgo lietojumu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 9. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.

(2)  OV C 62, 28.2.1994., 1. lpp.

(3)  OV L 50, 23.2.2000., 14. lpp.


PIELIKUMS

Šajā pielikumā iekļautajā tabulā uzskaitīti būvizstrādājumi un/vai būvmateriāli, kas atbilst visām degamības prasībām un nav papildus jātestē.

Tabula

Degamības klases dekoratīviem ruļļu vai plākšņu veida sienu segumiem

Ražojums (1)

Maksimālais svars uz vienības laukumu

(g/m2)

Maksimālais biezums

(mm)

Klase (2)

Sienu segumi no celulozes šķiedrām

190

0,9

D-s3, d2

Sienu segumi no celulozes šķiedrām, pārklāti vai apdrukāti ar polimēriem

470

0,7

Sienu segumi no celulozes un poliestera šķiedru maisījuma

160

0,3

Sienu segumi no celulozes un poliestera šķiedru maisījuma, pārklāti vai apdrukāti ar polimēriem

410

0,5

Sienu segumi no auduma, kas pārklāts ar polimēriem

510

0,7

Sienu segumi no austa tekstilmateriāla ar celulozes šķiedru vai celulozes un poliestera šķiedru pamatni

450

0,8

Sienu segumi no putota PVC ar celulozes šķiedru vai celulozes un poliestera šķiedru pamatni

310

1,8


(1)  Ražojumi saskaņā ar EN 15102, ko uzklāj uz pamata, kas atbilst vismaz klasei A2-s1,d0 un kura minimālais biezums ir 12 mm un maksimālais blīvums – 800 kg/m3, izmantojot cietes, cietes/PVA vai celulozes/PVA līmi, kuras daudzums nepārsniedz 200 g/m2.

(2)  Klase saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2000/147/EK pielikuma 1. tabulu.


11.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 38/13


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 9. februāris),

ar ko nosaka degamības klases noteiktiem būvizstrādājumiem (gaisā cietējošiem šuvju materiāliem)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 399)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/83/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem (1) un jo īpaši tās 20. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 89/106/EEK paredzēts, ka, lai ņemtu vērā dažādus aizsardzības līmeņus būvdarbos valsts, reģiona vai vietējā līmenī, skaidrojošajos dokumentos nepieciešams ieviest dalījumu klasēs, kas atbilstu izstrādājumu tehniskajiem rādītājiem attiecībā uz katru pamatprasību. Šie dokumenti ir publicēti kā “Komisijas paziņojums par Direktīvas 89/106/EEK skaidrojošajiem dokumentiem (2)”.

(2)

Attiecībā uz drošības pamatprasībām ugunsgrēka gadījumā skaidrojošajā dokumentā Nr. 2 ir uzskaitīti vairāki savstarpēji saistīti pasākumi, kas kopā nosaka dalībvalstīs dažādi izstrādājamo ugunsdrošības stratēģiju.

(3)

Viens no šādiem skaidrojošajā dokumentā Nr. 2 norādītajiem pasākumiem ir uguns un dūmu rašanās un izplatīšanās ierobežošana noteiktā platībā, ierobežojot būvizstrādājumu potenciālu veicināt ugunsgrēka tālāku izplatīšanos.

(4)

Ierobežošanas līmeni var izteikt tikai ar izstrādājumu dažāda līmeņa degamību to galīgajā lietojumā.

(5)

Panākot saskaņotu risinājumu, iedalījums klasēs tika pieņemts ar Komisijas 2000. gada 8. februāra Lēmumu 2000/147/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu degamības klasifikāciju (3).

(6)

Attiecībā uz gaisā cietējošiem šuvju materiāliem ir jālieto klasifikācija, kas ir noteikta Lēmumā 2000/147/EK.

(7)

Daudziem būvizstrādājumiem un/vai būvmateriāliem, kas atbilst Lēmumā 2000/147/EK paredzētajai klasifikācijai, degamība ir vispāratzīta un pietiekami labi zināma ugunsdrošības iestādēm dalībvalstīs, tādējādi to atbilstība šiem konkrētajiem raksturlielumiem nav jātestē.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Būvizstrādājumi un/vai būvmateriāli, kas atbilst visām raksturlielumam “degamība” noteiktajām prasībām un nav papildus jātestē, norādīti pielikumā.

2. pants

Konkrētās klases, kas jāpiemēro dažādiem būvizstrādājumiem un/vai būvmateriāliem atbilstīgi Lēmumā 2000/147/EK pieņemtajai degamības klasifikācijai, ir norādītas šā lēmuma pielikumā.

3. pants

Attiecīgā gadījumā izstrādājumus izvērtē, ņemot vērā to galīgo lietojumu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 9. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.

(2)  OV C 62, 28.2.1994., 1. lpp.

(3)  OV L 50, 23.2.2000., 14. lpp.


PIELIKUMS

Šajā pielikumā iekļautajā tabulā uzskaitīti būvizstrādājumi un/vai būvmateriāli, kas atbilst visām degamības prasībām un nav papildus jātestē.

Tabula

Degamības klases gaisā cietējošiem šuvju materiāliem

Ražojums (1)

Šuvju sistēmas apraksts

Maksimālais organisko vielu saturs

(% svara)

Klase (2)

Gaisā cietējošs šuvju materiāls ģipškartona plātnēm izmantošanai kopā ar papīra šuvju lenti. Lietošanai gatava pasta vai ar ūdeni sajaucams pulveris lietošanai uz jebkura pamata, kas atbilst vismaz klasei A2-s1,d0, kura biezums ir vismaz 6 mm un blīvums – vismaz 700 kg/m3 (izņemot grīdas).

Gaisā cietējoši 1A, 2A un 3A tipa šuvju materiāli un papīra šuvju lente (3) saskaņā ar EN 13963.

7,0

A2-s1,d0


(1)  Šuvju materiāla blīvums mitrā stāvoklī vismaz 1,1 kg/litrā (1 100 kg/m3).

(2)  Klase saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2000/147/EK pielikuma 1. tabulu.

(3)  Papīra šuvju lentes maksimālais platums: 55 mm; papīra šuvju lentes maksimālais svars uz vienības laukumu: 135 g/m2.


11.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 38/15


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 9. februāris)

par jauna dokumentācijas iesniegšanas termiņa noteikšanu attiecībā uz dažām vielām, kas jāpārbauda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā minēto 10 gadu darba programmu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 764)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/84/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1451/2007 (2) noteikts to aktīvo vielu saraksts, kuras jānovērtē to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā.

(2)

Attiecībā uz vairākām minētajā sarakstā iekļautajām vielām/produktu veida kombinācijām vai nu visi dalībnieki ir pārtraukuši dalību pārbaudes programmā, vai arī dalībvalsts, kas novērtēšanā izraudzīta par ziņotāju, nav saņēmusi pilnīgu dokumentāciju laika periodā, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1451/2007 9. pantā un 12. panta 3. punktā.

(3)

Tāpēc, kā arī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 11. panta 2. punktu, 12. panta 1. punktu un 13. panta 5. punktu par to Komisija attiecīgi informējusi dalībvalstis. Minētā informācija elektroniskā veidā publiskota arī 2009. gada 13. janvārī, 2009. gada 11. februārī un 2009. gada 11. martā.

(4)

Trīs mēnešu laikā pēc minētās informācijas publicēšanas elektroniskā veidā vairāki uzņēmumi ir izrādījuši interesi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 12. panta 1. punktu pārņemt dalībnieka statusu saistībā ar attiecīgajām vielām un produktu veidiem.

(5)

Tāpēc saskaņā ar minētās regulas 12. panta 3. punkta otro daļu jānosaka jauns termiņš dokumentācijas iesniegšanai par šīm vielām un produktu veidiem.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Jaunais termiņš, līdz kuram iesniedzama dokumentācija par pielikumā noteiktajām vielām un produktu veidiem, ir 2011. gada 28. februāris.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 9. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Vielas un produktu veidi, par kuriem dokumentācijas iesniegšanas jaunais termiņš ir 2011. gada 28. februāris

Nosaukums

EK numurs

CAS numurs

Produkta veids

Ziņotāja dalībvalsts

Amonija bromīds

235-183-8

12124-97-9

11

SE

Borskābe

233-139-2

10043-35-3

22

NL

Hloraloze

240-016-7

15879-93-3

15

PT

Hloraloze

240-016-7

15879-93-3

23

PT

Varš

231-159-6

7440-50-8

2

FR

Varš

231-159-6

7440-50-8

4

FR

Varš

231-159-6

7440-50-8

5

FR

N′-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazīn-2,4-diamīns

248-872-3

28159-98-0

7

NL

N′-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazīn-2,4-diamīns

248-872-3

28159-98-0

10

NL

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietilguanidīnija hlorīds)

Polimērs

374572-91-5

2

FR

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietilguanidīnija hlorīds)

Polimērs

374572-91-5

3

FR

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietilguanidīnija hlorīds)

Polimērs

374572-91-5

4

FR

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietilguanidīnija hlorīds)

Polimērs

374572-91-5

7

FR

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietilguanidīnija hlorīds)

Polimērs

374572-91-5

9

FR

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietilguanidīnija hlorīds)

Polimērs

374572-91-5

10

FR

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietilguanidīnija hlorīds)

Polimērs

374572-91-5

11

FR

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietilguanidīnija hlorīds)

Polimērs

374572-91-5

12

FR

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietilguanidīnija hlorīds)

Polimērs

374572-91-5

20

FR

Priežu ekstr.

304-455-9

94266-48-5

10

LV

Poli(heksametilēndiamīna guanidīnija hlorīds)

Polimērs

57028-96-3

2

FR

Poli(heksametilēndiamīna guanidīnija hlorīds)

Polimērs

57028-96-3

3

FR

Poli(heksametilēndiamīna guanidīnija hlorīds)

Polimērs

57028-96-3

4

FR

Poli(heksametilēndiamīna guanidīnija hlorīds)

Polimērs

57028-96-3

7

FR

Poli(heksametilēndiamīna guanidīnija hlorīds)

Polimērs

57028-96-3

9

FR

Poli(heksametilēndiamīna guanidīnija hlorīds)

Polimērs

57028-96-3

10

FR

Poli(heksametilēndiamīna guanidīnija hlorīds)

Polimērs

57028-96-3

11

FR

Poli(heksametilēndiamīna guanidīnija hlorīds)

Polimērs

57028-96-3

12

FR

Poli(heksametilēndiamīna guanidīnija hlorīds)

Polimērs

57028-96-3

20

FR

Tozilhloramīna nātrija sāls

204-854-7

127-65-1

11

ES


11.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 38/17


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 9. februāris),

ar ko nosaka degamības klases noteiktiem būvizstrādājumiem (cementa, kalcija sulfāta un sintētisko sveķu klonam)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 772)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/85/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem (1) un jo īpaši tās 20. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 89/106/EEK paredzēts, ka, lai ņemtu vērā dažādus aizsardzības līmeņus būvdarbos valsts, reģiona vai vietējā līmenī, skaidrojošajos dokumentos nepieciešams ieviest dalījumu klasēs, kas atbilstu izstrādājumu tehniskajiem rādītājiem attiecībā uz katru pamatprasību. Šie dokumenti ir publicēti kā “Komisijas paziņojums par Direktīvas 89/106/EEK skaidrojošajiem dokumentiem” (2).

(2)

Attiecībā uz drošības pamatprasībām ugunsgrēka gadījumā skaidrojošajā dokumentā Nr. 2 ir uzskaitīti vairāki savstarpēji saistīti pasākumi, kas kopā nosaka dalībvalstīs dažādi izstrādājamo ugunsdrošības stratēģiju.

(3)

Viens no šādiem skaidrojošajā dokumentā Nr. 2 norādītajiem pasākumiem ir uguns un dūmu rašanās un izplatīšanās ierobežošana noteiktā platībā, ierobežojot būvizstrādājumu potenciālu veicināt ugunsgrēka tālāku izplatīšanos.

(4)

Ierobežošanas līmeni var izteikt tikai ar izstrādājumu dažāda līmeņa degamību to galīgajā lietojumā.

(5)

Panākot saskaņotu risinājumu, iedalījums klasēs tika pieņemts ar Komisijas 2000. gada 8. februāra Lēmumu 2000/147/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu degamības klasifikāciju (3).

(6)

Attiecībā uz cementa, kalcija sulfāta un sintētisko sveķu klona materiāliem un klona grīdām ir jālieto klasifikācija, kas ir noteikta Lēmumā 2000/147/EK.

(7)

Daudziem būvizstrādājumiem un/vai būvmateriāliem, kas atbilst Lēmumā 2000/147/EK paredzētajai klasifikācijai, degamība ir vispāratzīta un pietiekami labi zināma ugunsdrošības iestādēm dalībvalstīs, tādējādi to atbilstība šiem konkrētajiem raksturlielumiem nav jātestē.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Būvizstrādājumi un/vai būvmateriāli, kas atbilst visām raksturlielumam “degamība” noteiktajām prasībām un nav papildus jātestē, norādīti pielikumā.

2. pants

Konkrētās klases, kas jāpiemēro dažādiem būvizstrādājumiem un/vai būvmateriāliem atbilstīgi Lēmumā 2000/147/EK pieņemtajai degamības klasifikācijai, ir norādītas šā lēmuma pielikumā.

3. pants

Attiecīgā gadījumā izstrādājumus izvērtē, ņemot vērā to galīgo lietojumu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 9. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.

(2)  OV C 62, 28.2.1994., 1. lpp.

(3)  OV L 50, 23.2.2000., 14. lpp.


PIELIKUMS

Šajā pielikumā iekļautajās tabulās uzskaitīti būvizstrādājumi un/vai būvmateriāli, kas atbilst visām degamības prasībām un nav papildus jātestē.

1   tabula

Degamības klases cementa un kalcija sulfāta klonam

Ražojums (1)

Maksimālais slāņa biezums

(mm)

Organisko vielu saturs

(% svara)

Klase (2)

Cementa klons saskaņā ar EN 13813

30

< 20

E

Kalcija sulfāta klons saskaņā ar EN 13813


2   tabula

Degamības klases sintētisko sveķu klonam

Ražojums (3)

Maksimālais slāņa biezums

(mm)

Organisko vielu saturs

(% svara)

Klase (4)

Nepildīts sintētisko sveķu klons ar saistvielu no epoksīda sveķiem vai poliuretāna sveķiem, vai polimetilmetakrilāta sveķiem, vai vinilestera sveķiem saskaņā ar EN 13813

4

100

E vai Efl

Pildīts sintētisko sveķu klons ar saistvielu no epoksīda sveķiem vai poliuretāna sveķiem, polimetilmetakrilāta sveķiem, vai vinilestera sveķiem, pildīts ar minerālu agregātiem saskaņā ar EN 13813

10

< 75

Pildīts sintētisko sveķu klons ar kvarca smilšu piejaukumu un ar saistvielu no epoksīda sveķiem vai poliuretāna sveķiem, polimetilmetakrilāta sveķiem, vai vinilestera sveķiem, pildīts ar minerālu agregātiem saskaņā ar EN 13813

10

< 75


(1)  Izmantošanai uz pamata, kas atbilst vismaz klasei D-s2,d0, ar minimālo biezumu 12 mm un minimālo blīvumu 680 kg/m3.

(2)  E klase saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2000/147/EK pielikuma 1. tabulu, ja klonu izmanto apakšējā slānī.

(3)  Izmantošanai uz pamata, kas atbilst vismaz klasei A2-s1,d0, ar minimālo biezumu 6 mm un minimālo blīvumu 1 800 kg/m3.

(4)  E klase saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2000/147/EK pielikuma 1. tabulu, ja klonu izmanto apakšējā slānī vai Efl klase saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2000/147/EK pielikuma 2. tabulu, ja klonu izmanto augšējā slānī.