ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.038.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 38

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
11. helmikuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 121/2010, annettu 9 päivänä helmikuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Provolone del Monaco (SAN)]

1

 

 

Komission asetus (EU) N:o 122/2010, annettu 10 päivänä helmikuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

 

Komission asetus (EU) N:o 123/2010, annettu 10 päivänä helmikuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

5

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/80/EU

 

*

Eurooppa-neuvoston päätös, annettu 9 päivänä helmikuuta 2010, Euroopan komission nimittämisestä

7

 

 

2010/81/EU

 

*

Komission päätös, annettu 9 päivänä helmikuuta 2010, tiettyjen rakennustuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta keraamisten laattojen kiinnitysaineiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 382)  ( 1 )

9

 

 

2010/82/EU

 

*

Komission päätös, annettu 9 päivänä helmikuuta 2010, paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille rullina ja levyinä myytävien koristeseinänpäällysteiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 397)  ( 1 )

11

 

 

2010/83/EU

 

*

Komission päätös, annettu 9 päivänä helmikuuta 2010, paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille ilmakuivuvien saumausaineiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 399)  ( 1 )

13

 

 

2010/84/EU

 

*

Komission päätös, annettu 9 päivänä helmikuuta 2010, uudesta määräajasta, johon mennessä on jätettävä tiettyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman puitteissa tutkittavia aineita koskeva asiakirja-aineisto (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 764)  ( 1 )

15

 

 

2010/85/EU

 

*

Komission päätös, annettu 9 päivänä helmikuuta 2010, paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille sementti- ja kalsiumsulfaattitasoitteiden sekä tekohartsilattiatasoitteiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 772)  ( 1 )

17

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

11.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 121/2010,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2010,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Provolone del Monaco (SAN)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Italian hakemus nimityksen ”Provolone del Monaco” rekisteröimisestä julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja mainitun asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUVL C 140, 20.6.2009, s. 4.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.3   Juustot

ITALIA

Provolone del Monaco (SAN)


11.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 122/2010,

annettu 10 päivänä helmikuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä helmikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

176,4

JO

87,5

MA

77,2

TN

115,0

TR

103,3

ZZ

111,9

0707 00 05

JO

147,9

MA

75,9

TR

144,8

ZZ

122,9

0709 90 70

IL

247,1

MA

123,4

TR

169,5

ZZ

180,0

0709 90 80

EG

69,8

MA

131,9

ZZ

100,9

0805 10 20

EG

50,2

IL

58,0

MA

52,3

TN

46,4

TR

52,2

ZZ

51,8

0805 20 10

IL

151,5

MA

87,8

ZZ

119,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,9

EG

57,3

IL

85,9

JM

109,6

MA

71,0

PK

45,0

TR

67,2

ZZ

70,6

0805 50 10

EG

88,6

IL

76,3

TR

72,3

ZZ

79,1

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

66,1

MK

24,7

US

119,0

ZZ

73,0

0808 20 50

CN

44,9

US

95,2

ZA

105,4

ZZ

81,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


11.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/5


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 123/2010,

annettu 10 päivänä helmikuuta 2010,

asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2009/10 on vahvistettu komission asetuksessa (EY) N:o 877/2009 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EU) N:o 112/2010 (4).

(2)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä helmikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUVL L 36, 9.2.2010, s. 19.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 11 päivästä helmikuuta 2010

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

45,24

0,00

1701 11 90 (1)

45,24

1,33

1701 12 10 (1)

45,24

0,00

1701 12 90 (1)

45,24

1,04

1701 91 00 (2)

54,50

1,12

1701 99 10 (2)

54,50

0,00

1701 99 90 (2)

54,50

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.


PÄÄTÖKSET

11.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/7


EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2010,

Euroopan komission nimittämisestä

(2010/80/EU)

EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 17 artiklan 3 ja 4 kohdan sekä 7 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lissabonin sopimuksen ratifiointiprosessiin liittyvien seikkojen johdosta 22 päivänä marraskuuta 2004 nimitetty komissio jatkaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen määräysten, sellaisina kuin ne ovat muutettuina Lissabonin sopimuksella, mukaisesti tehtävässään 31 päivän lokakuuta 2009 jälkeen, kunnes uuden komission nimittämismenettely on saatu päätökseen.

(2)

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Eurooppa-neuvosto nimitti komission puheenjohtajan suostumuksella tehdyllä päätöksellä 2009/880/EU (1) Catherine ASHTONin unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi 1 päivänä joulukuuta 2009 alkavaksi ja tällä hetkellä virassa olevan komission toimikauden lopussa päättyväksi kaudeksi.

(3)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 4 kohdan mukaan uusi komissio, jossa on yksi kansalainen kustakin jäsenvaltiosta, mihin luetaan mukaan komission puheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, joka on yksi varapuheenjohtajista, on nimitettävä Lissabonin sopimuksen voimaantulopäivänä virassa olevan komission toimikauden lopussa alkavaksi ja 31 päivänä lokakuuta 2014 päättyväksi kaudeksi.

(4)

Eurooppa-neuvosto nimesi José Manuel DURÃO BARROSOn henkilöksi, jota ehdotetaan Euroopan parlamentille komission puheenjohtajaksi, ja Euroopan parlamentti valitsi tällä tavoin nimetyn ehdokkaan.

(5)

Neuvosto hyväksyi yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajaksi valitun kanssa tehdyllä päätöksellä 2009/903/EU (2) luettelon muista henkilöistä, jotka neuvosto aikoo nimittää komission jäseniksi. Eurooppa-neuvosto nimitti komission puheenjohtajan suostumuksella samana päivänä tehdyllä päätöksellä 2009/950/EU (3) Catherine ASHTONin unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi tällä hetkellä virassa olevan komission toimikauden lopussa alkavaksi ja 31 päivänä lokakuuta 2014 päättyväksi kaudeksi.

(6)

Neuvosto on yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajaksi valitun kanssa tehdyllä päätöksellä 2010/41/EU, Euratom (4), jolla kumotaan ja korvataan päätös 2009/903/EU, hyväksynyt uuden luettelon muista henkilöistä, jotka neuvosto aikoo nimittää komission jäseniksi.

(7)

Euroopan parlamentti hyväksyi 9 päivänä helmikuuta 2010 pidetyllä äänestyksellä komission puheenjohtajan, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja muiden komission jäsenten nimityksen yhtenä kokoonpanona.

(8)

Komissio olisi nimitettävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Euroopan komissioon 10 päivänä helmikuuta 2010 alkavaksi ja 31 päivänä lokakuuta 2014 päättyväksi kaudeksi:

puheenjohtajaksi:

José Manuel DURÃO BARROSO

jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti:

unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Catherine ASHTON

jäseniksi:

Joaquín ALMUNIA AMANN

László ANDOR

Michel BARNIER

Dacian CIOLOȘ

John DALLI

Maria DAMANAKI

Karel DE GUCHT

Štefan FÜLE

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Kristalina GEORGIEVA

Johannes HAHN

Connie HEDEGAARD

Siim KALLAS

Neelie KROES

Janusz LEWANDOWSKI

Cecilia MALMSTRÖM

Günther H. OETTINGER

Andris PIEBALGS

Janez POTOČNIK

Viviane REDING

Olli REHN

Maroš ŠEFČOVIČ

Algirdas Gediminas ŠEMETA

Antonio TAJANI

Androulla VASSILIOU

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2010.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2010.

Eurooppa-neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. VAN ROMPUY


(1)  EUVL L 315, 2.12.2009, s. 49.

(2)  EUVL L 321, 8.12.2009, s. 51.

(3)  EUVL L 328, 15.12.2009, s. 69.

(4)  EUVL L 20, 26.1.2010, s. 5.


11.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/9


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2010,

tiettyjen rakennustuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta keraamisten laattojen kiinnitysaineiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 382)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/81/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY (1), ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 89/106/ETY todetaan, että rakennuskohteiden turvallisuuden tasossa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla olevien erojen huomioon ottamiseksi voi olla tarpeen vahvistaa perusasiakirjoissa luokat tuotteiden toimivuustasoille kunkin olennaisen vaatimuksen osalta. Nämä asiakirjat on julkaistu komission tiedonantona direktiivin 89/106/ETY perusasiakirjoista (2).

(2)

Paloturvallisuuden olennaisen vaatimuksen osalta perusasiakirjassa N:o 2 luetellaan toisiinsa liittyviä toimenpiteitä, jotka yhdessä asettavat puitteet jäsenvaltioissa eri tavoin määriteltävälle paloturvallisuusstrategialle.

(3)

Perusasiakirjassa N:o 2 yksilöidään eräs näistä toimenpiteistä, joka perustuu palon syttymisen ja savun muodostumisen sekä näiden leviämisen rajoittamiseen tietylle alueelle rajoittamalla rakennustuotteiden alttiutta edesauttaa täyden palon syttymistä.

(4)

Tämän rajoittamisen taso voidaan ilmaista vain tuotteiden paloteknisen käyttäytymisen tasoerojen perusteella tuotteiden lopullisessa käyttösovelluksessa.

(5)

Yhdenmukaistettuna ratkaisuna otettiin käyttöön luokitusjärjestelmä, josta säädetään neuvoston direktiivin 89/106/ETY soveltamisesta rakennustuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen osalta 8 päivänä helmikuuta 2000 tehdyssä komission päätöksessä 2000/147/EY (3).

(6)

Keraamisten laattojen kiinnitysaineiden osalta on tarpeen käyttää päätöksellä 2000/147/EY vahvistettua luokitusta.

(7)

Monien päätöksen 2000/147/EY luokitukseen sisältyvien rakennustuotteiden ja/tai tarvikkeiden palotekninen käyttäytyminen on tarkkaan määritelty ja riittävän hyvin jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten tiedossa niin, että tämän ominaisuuden testaamista ei vaadita.

(8)

Tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat rakennusalan pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellaan ne rakennustuotteet ja/tai -tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

2 artikla

Tämän päätöksen liitteessä luetellaan päätöksellä 2000/147/EY hyväksytyn, paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen mukaiset luokat, joita sovelletaan eri rakennustuotteisiin ja/tai -tarvikkeisiin.

3 artikla

Tuotteita on tarkasteltava tarvittaessa niiden lopullisen käyttötarkoituksen mukaan.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2)  EYVL C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  EYVL L 50, 23.2.2000, s. 14.


LIITE

Tämän liitteen taulukossa luetellaan ne rakennustuotteet ja -tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

Taulukko

Keraamisten laattojen kiinnitysaineiden paloteknistä käyttäytymistä kuvaavat luokat

Tuote (1)

Orgaanista ainesta

(paino-%)

Kerroksen enimmäispaksuus

(mm)

Luokka (2)

EN 12004 -standardin mukainen sementtipohjainen kiinnitysaine

< 20

20

E

EN 12004 -standardin mukainen dispersiokiinnitysaine

< 40

5

EN 12004 -standardin mukainen reaktiohartsikiinnitysaine

< 50

5


(1)  Asennettuna mille tahansa alustalle, jonka luokka on vähintään D-s2,d0 ja tiheys ≥ 680 kg/m3.

(2)  Luokat on annettu komission päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 1.


11.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/11


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2010,

paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille rullina ja levyinä myytävien koristeseinänpäällysteiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 397)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/82/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 89/106/ETY todetaan, että rakennuskohteiden turvallisuuden tasossa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla olevien erojen huomioon ottamiseksi voi olla tarpeen vahvistaa perusasiakirjoissa luokat tuotteiden toimivuustasoille kunkin olennaisen vaatimuksen osalta. Nämä asiakirjat on julkaistu komission tiedonantona direktiivin 89/106/ETY perusasiakirjoista (2).

(2)

Paloturvallisuuden olennaisen vaatimuksen osalta perusasiakirjassa N:o 2 luetellaan toisiinsa liittyviä toimenpiteitä, jotka yhdessä asettavat puitteet jäsenvaltioissa eri tavoin määriteltävälle paloturvallisuusstrategialle.

(3)

Perusasiakirjassa N:o 2 yksilöidään eräs näistä toimenpiteistä, joka perustuu palon syttymisen ja savun muodostumisen sekä näiden leviämisen rajoittamiseen tietylle alueelle rajoittamalla rakennustuotteiden alttiutta edesauttaa täyden palon syttymistä.

(4)

Tämän rajoittamisen taso voidaan ilmaista vain tuotteiden paloteknisen käyttäytymisen tasoerojen perusteella tuotteiden lopullisessa käyttösovelluksessa.

(5)

Yhdenmukaistettuna ratkaisuna otettiin käyttöön luokitusjärjestelmä, josta säädetään neuvoston direktiivin 89/106/ETY soveltamisesta rakennustuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen osalta 8 päivänä helmikuuta 2000 tehdyssä komission päätöksessä 2000/147/EY (3).

(6)

Sisustustarkoituksiin rullina ja levyinä myytävien seinänpäällysteiden osalta on tarpeen käyttää päätöksellä 2000/147/EY hyväksyttyä luokitusta.

(7)

Monien päätöksen 2000/147/EY luokitukseen sisältyvien rakennustuotteiden ja/tai tarvikkeiden palotekninen käyttäytyminen on tarkkaan määritelty ja riittävän hyvin jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten tiedossa niin, että tämän ominaisuuden testaamista ei vaadita.

(8)

Tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat rakennusalan pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellaan ne rakennustuotteet ja/tai -tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

2 artikla

Tämän päätöksen liitteessä luetellaan päätöksellä 2000/147/EY hyväksytyn, paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen mukaiset luokat, joita sovelletaan eri rakennustuotteisiin ja/tai -tarvikkeisiin.

3 artikla

Tuotteita on tarkasteltava tarvittaessa niiden lopullisen käyttösovelluksen mukaan.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2)  EYVL C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  EYVL L 50, 23.2.2000, s. 14.


LIITE

Tämän liitteen taulukossa luetellaan ne rakennustuotteet ja/tai tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

Taulukko

Sisustustarkoituksiin rullina ja levyinä myytävien seinänpäällysteiden paloteknistä käyttäytymistä kuvaavat luokat

Tuote (1)

Enimmäismassa pinta-alayksikköä kohti

(g/m2)

Enimmäispaksuus

(mm)

Luokka (2)

Selluloosakuitutaustaiset seinänpäällysteet

190

0,9

D-s3,d2

Selluloosakuitutaustaiset, polymeeripinnoitetut tai painetut seinänpäällysteet

470

0,7

Selluloosa- ja polyesterikuitutaustaiset seinänpäällysteet

160

0,3

Selluloosa- ja polyesterikuitutaustaiset, polymeeripinnoitetut tai painetut seinänpäällysteet

410

0,5

Seinänpäällysteet, joissa on polymeeripinnoitettu kangastausta

510

0,7

Kudottua kangasta olevat seinänpäällysteet, joissa on selluloosakuitua tai selluloosa- ja polyesterikuitua oleva tausta

450

0,8

Vaahdotettua PVC:tä olevat seinänpäällysteet, joissa on selluloosakuitua tai selluloosa- ja polyesterikuitua oleva tausta

310

1,8


(1)  Standardin EN 15102 mukaiset tuotteet, jotka on asennettu alustalle, jonka luokka on vähintään A2-s1,d0, paksuus vähintään 12 mm ja tiheys vähintään 800 kg/m3, käyttäen tärkkelys-, tärkkelys-PVA- tai selluloosa-PVA-pohjaista kiinnitysainetta enintään 200 g/m2.

(2)  Luokat on annettu komission päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 1.


11.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/13


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2010,

paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille ilmakuivuvien saumausaineiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 399)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/83/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 89/106/ETY todetaan, että rakennuskohteiden turvallisuuden tasossa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla olevien erojen huomioon ottamiseksi voi olla tarpeen vahvistaa perusasiakirjoissa luokat tuotteiden toimivuustasoille kunkin olennaisen vaatimuksen osalta. Nämä asiakirjat on julkaistu komission tiedonantona direktiivin 89/106/ETY perusasiakirjoista (2).

(2)

Paloturvallisuuden olennaisen vaatimuksen osalta perusasiakirjassa N:o 2 luetellaan toisiinsa liittyviä toimenpiteitä, jotka yhdessä asettavat puitteet jäsenvaltioissa eri tavoin määriteltävälle paloturvallisuusstrategialle.

(3)

Perusasiakirjassa N:o 2 yksilöidään eräs näistä toimenpiteistä, joka perustuu palon syttymisen ja savun muodostumisen sekä näiden leviämisen rajoittamiseen tietylle alueelle rajoittamalla rakennustuotteiden alttiutta edesauttaa täyden palon syttymistä.

(4)

Tämän rajoittamisen taso voidaan ilmaista vain tuotteiden paloteknisen käyttäytymisen tasoerojen perusteella tuotteiden lopullisessa käyttösovelluksessa.

(5)

Yhdenmukaistettuna ratkaisuna otettiin käyttöön luokitusjärjestelmä, josta säädetään neuvoston direktiivin 89/106/ETY soveltamisesta rakennustuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen osalta 8 päivänä helmikuuta 2000 tehdyssä komission päätöksessä 2000/147/EY (3).

(6)

Ilmakuivuvien saumausaineiden osalta on tarpeen käyttää päätöksellä 2000/147/EY vahvistettua luokitusta.

(7)

Monien päätöksen 2000/147/EY luokitukseen sisältyvien rakennustuotteiden ja/tai tarvikkeiden palotekninen käyttäytyminen on tarkkaan määritelty ja riittävän hyvin jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten tiedossa niin, että tämän ominaisuuden testaamista ei vaadita.

(8)

Tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat rakennusalan pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellaan ne rakennustuotteet ja/tai -tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

2 artikla

Tämän päätöksen liitteessä luetellaan päätöksellä 2000/147/EY hyväksytyn, paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen mukaiset luokat, joita sovelletaan eri rakennustuotteisiin ja/tai -tarvikkeisiin.

3 artikla

Tuotteita on tarkasteltava tarvittaessa niiden lopullisen käyttötarkoituksen mukaan.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2)  EYVL C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  EYVL L 50, 23.2.2000, s. 14.


LIITE

Tämän liitteen taulukossa luetellaan ne rakennustuotteet ja/tai -tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

Taulukko

Ilmakuivuvien saumausaineiden paloteknistä käyttäytymistä kuvaavat luokat

Tuote (1)

Saumausjärjestelmän tuotetiedot

Orgaanista ainesta enintään

(paino-%)

Luokka (2)

Ilmakuivuvat kipsilevyjen saumausaineet, joita käytetään yhdessä paperisen saumanauhan kanssa. Käyttövalmis tahna tai veteen sekoitettava jauhe; millä tahansa alustalla, jonka luokka on vähintään A2-s1,d0, paksuus vähintään 6 mm ja tiheys vähintään 700 kg/m3 (pois luettuna lattianpäällysteet).

Ilmakuivuvat saumausaineet tyyppiä 1A, 2A ja 3A sekä standardin EN 13963 mukainen paperinen saumanauha (3)

7,0

A2-s1,d0


(1)  Saumausaineen märkätiheys vähintään 1,1 kg/l (1 100 kg/m3).

(2)  Luokat on annettu komission päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 1.

(3)  Paperisen saumanauhan leveys enintään 55 mm; paperisen saumanauhan massa pinta-alayksikköä kohti enintään 135 g/m2.


11.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/15


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2010,

uudesta määräajasta, johon mennessä on jätettävä tiettyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman puitteissa tutkittavia aineita koskeva asiakirja-aineisto

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 764)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/84/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1451/2007 (2) vahvistetaan luettelo tehoaineista, jotka on arvioitava sen selvittämiseksi, olisiko ne mahdollisesti lisättävä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, IA tai IB.

(2)

Tässä luettelossa on useita aineiden ja tuotetyyppien yhdistelmiä, joiden tarkasteluun ilmoitetut osallistujat ovat kaikki vetäytyneet pois uudelleentarkasteluohjelmasta tai joista niiden arviointiin määrätty esittelijäjäsenvaltio ei ollut vastaanottanut täydellistä asiakirja-aineistoa asetuksen (EY) N:o 1451/2007 9 artiklassa ja 12 artiklan 3 kohdassa vahvistettuun määräaikaan mennessä.

(3)

Komissio tiedotti asiasta jäsenvaltioille asetuksen (EY) N:o 1451/2007 11 artiklan 2 kohdan, 12 artiklan 1 kohdan sekä 13 artiklan 5 kohdan nojalla. Tämä tieto myös julkistettiin sähköisesti 13 päivänä tammikuuta 2009, 11 päivänä helmikuuta 2009 ja 11 päivänä maaliskuuta 2009.

(4)

Kolmen kuukauden kuluessa kyseisen tiedon sähköisestä julkistamisesta useat yritykset ilmoittivat haluavansa osallistua joidenkin kyseisten aineiden ja tuotetyyppien tarkasteluun asetuksen (EY) N:o 1451/2007 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(5)

Tästä syystä olisi mainitun asetuksen 12 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti vahvistettava uusi määräaika näitä aineita ja tuotetyyppejä koskevan asiakirja-aineiston toimittamiselle.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat biosidituotteita käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Uusi määräaika liitteessä mainittuja aineita ja tuotetyyppejä koskevien asiakirja-aineistojen toimittamiselle on 28 päivä helmikuuta 2011.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3.


LIITE

Aineet ja tuotetyypit, joita koskevan aineiston toimittamisen uusi määräaika on 28 päivä helmikuuta 2011

Nimi

EY-numero

CAS-numero

Tuotetyyppi

Raportoiva jäsenvaltio

Ammoniumbromidi

235-183-8

12124-97-9

11

SE

Boorihappo

233-139-2

10043-35-3

22

NL

Kloraloosi

240-016-7

15879-93-3

15

PT

Kloraloosi

240-016-7

15879-93-3

23

PT

Kupari

231-159-6

7440-50-8

2

FR

Kupari

231-159-6

7440-50-8

4

FR

Kupari

231-159-6

7440-50-8

5

FR

N′-tert-butyyli-N-syklopropyyli-6-(metyylitio)-1,3,5-triatsiini-2,4-diamiini

248-872-3

28159-98-0

7

NL

N′-tert-butyyli-N-syklopropyyli-6-(metyylitio)-1,3,5-triatsiini-2,4-diamiini

248-872-3

28159-98-0

10

NL

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietyyliguanidiniumkloridi)

Polymeeri

374572-91-5

2

FR

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietyyliguanidiniumkloridi)

Polymeeri

374572-91-5

3

FR

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietyyliguanidiniumkloridi)

Polymeeri

374572-91-5

4

FR

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietyyliguanidiniumkloridi)

Polymeeri

374572-91-5

7

FR

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietyyliguanidiniumkloridi)

Polymeeri

374572-91-5

9

FR

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietyyliguanidiniumkloridi)

Polymeeri

374572-91-5

10

FR

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietyyliguanidiniumkloridi)

Polymeeri

374572-91-5

11

FR

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietyyliguanidiniumkloridi)

Polymeeri

374572-91-5

12

FR

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietyyliguanidiniumkloridi)

Polymeeri

374572-91-5

20

FR

Mäntyuute

304-455-9

94266-48-5

10

LV

Poly(heksametyleenidiamiiniguanidiniumkloridi)

Polymeeri

57028-96-3

2

FR

Poly(heksametyleenidiamiiniguanidiniumkloridi)

Polymeeri

57028-96-3

3

FR

Poly(heksametyleenidiamiiniguanidiniumkloridi)

Polymeeri

57028-96-3

4

FR

Poly(heksametyleenidiamiiniguanidiniumkloridi)

Polymeeri

57028-96-3

7

FR

Poly(heksametyleenidiamiiniguanidiniumkloridi)

Polymeeri

57028-96-3

9

FR

Poly(heksametyleenidiamiiniguanidiniumkloridi)

Polymeeri

57028-96-3

10

FR

Poly(heksametyleenidiamiiniguanidiniumkloridi)

Polymeeri

57028-96-3

11

FR

Poly(heksametyleenidiamiiniguanidiniumkloridi)

Polymeeri

57028-96-3

12

FR

Poly(heksametyleenidiamiiniguanidiniumkloridi)

Polymeeri

57028-96-3

20

FR

Tosyyliklooriamidinatrium

204-854-7

127-65-1

11

ES


11.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/17


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2010,

paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille sementti- ja kalsiumsulfaattitasoitteiden sekä tekohartsilattiatasoitteiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 772)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/85/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 89/106/ETY todetaan, että rakennuskohteiden turvallisuuden tasossa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla olevien erojen huomioon ottamiseksi voi olla tarpeen vahvistaa perusasiakirjoissa luokat tuotteiden toimivuustasoille kunkin olennaisen vaatimuksen osalta. Nämä asiakirjat on julkaistu komission tiedonantona direktiivin 89/106/ETY (2) perusasiakirjoista.

(2)

Paloturvallisuuden olennaisen vaatimuksen osalta perusasiakirjassa N:o 2 luetellaan toisiinsa liittyviä toimenpiteitä, jotka yhdessä asettavat puitteet jäsenvaltioissa eri tavoin määriteltävälle paloturvallisuusstrategialle.

(3)

Perusasiakirjassa N:o 2 yksilöidään eräs näistä toimenpiteistä, joka perustuu palon syttymisen ja savun muodostumisen sekä näiden leviämisen rajoittamiseen tietylle alueelle rajoittamalla rakennustuotteiden alttiutta edesauttaa täyden palon syttymistä.

(4)

Tämän rajoittamisen taso voidaan ilmaista vain tuotteiden paloteknisen käyttäytymisen tasoerojen perusteella tuotteiden lopullisessa käyttösovelluksessa.

(5)

Yhdenmukaistettuna ratkaisuna otettiin käyttöön luokitusjärjestelmä, josta säädetään neuvoston direktiivin 89/106/ETY soveltamisesta rakennustuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen osalta 8 päivänä helmikuuta 2000 tehdyssä komission päätöksessä 2000/147/EY (3).

(6)

Sementti-, kalsiumsulfaatti- ja tekohartsitasoitteiden ja -tasoitemateriaalien osalta on tarpeen käyttää päätöksellä 2001/147/EY vahvistettua luokitusta.

(7)

Monien päätöksen 2000/147/EY luokitukseen sisältyvien rakennustuotteiden ja/tai tarvikkeiden palotekninen käyttäytyminen on tarkkaan määritelty ja riittävän hyvin jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten tiedossa niin, että tämän ominaisuuden testaamista ei vaadita.

(8)

Tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat rakennusalan pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellaan ne rakennustuotteet ja/tai -tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

2 artikla

Tämän päätöksen liitteessä luetellaan päätöksellä 2000/147/EY hyväksytyn, paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen mukaiset luokat, joita sovelletaan eri rakennustuotteisiin ja/tai -tarvikkeisiin.

3 artikla

Tuotteita on tarkasteltava tarvittaessa niiden lopullisen käyttösovelluksen mukaan.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2)  EYVL C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  EYVL L 50, 23.2.2000, s. 14.


LIITE

Tämän liitteen taulukoissa luetellaan ne rakennustuotteet ja/tai -tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

Taulukko 1

Sementti- ja kalsiumsulfaattitasoitteiden paloteknistä käyttäytymistä kuvaavat luokat

Tuote (1)

Kerroksen enimmäispaksuus

(mm)

Orgaanista ainesta

(paino-%)

Luokka (2)

EN 13813 -standardin mukaiset sementtitasoitteet

30

< 20

E

EN 13813 -standardin mukaiset kalsiumsulfaattitasoitteet


Taulukko 2

Tekohartsilattiatasoitteiden paloteknistä käyttäytymistä kuvaavat luokat

Tuote (3)

Kerroksen enimmäispaksuus

(mm)

Orgaanista ainesta

(paino-%)

Luokka (4)

EN 13813 -standardin mukaiset täyteainetta sisältämättömät tekohartsilattiatasoitteet, joiden sideaine on epoksihartsia, polyuretaanihartsia, polymetyylimetakrylaattihartsia tai vinyyliesterihartsia

4

100

E tai Efl

EN 13813 -standardin mukaiset täyteainetta sisältävät tekohartsilattiatasoitteet, joiden sideaine on epoksihartsia, polyuretaanihartsia, polymetyylimetakrylaattihartsia tai vinyyliesterihartsia ja joiden täyteaineena on kiviaines

10

< 75

EN 13813 -standardin mukaiset täyteainetta sisältävät tekohartsilattiatasoitteet, jotka sisältävät silikahiekkaa, joiden sideaine on epoksihartsia, polyuretaanihartsia, polymetyylimetakrylaattihartsia tai vinyyliesterihartsia ja joiden täyteaineena on kiviaines

10

< 75


(1)  Asennettuna alustalle, jonka luokka on vähintään D-s2,d0, paksuus vähintään 12 mm ja tiheys vähintään 680 kg/m3.

(2)  Luokka E komission päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukon 1 mukaisesti, kun tasoitetta käytetään aluskerroksena.

(3)  Asennettuna alustalle, jonka luokka on vähintään A2-s1,d0, paksuus vähintään 6 mm ja tiheys vähintään 1 800 kg/m3.

(4)  Luokka E komission päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukon 1 mukaisesti, kun tasoitetta käytetään aluskerroksena, tai luokka Efl komission päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukon 2 mukaisesti, kun tasoitetta käytetään kulutuskerroksena.