ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.038.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 38

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
11 февруари 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 121/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Provolone del Monaco (ЗНП)

1

 

 

Регламент (ЕС) № 122/2010 на Комисията от 10 февруари 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

 

Регламент (ЕС) № 123/2010 на Комисията от 10 февруари 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

5

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/80/ЕС

 

*

Решение на Европейския съвет от 9 февруари 2010 година за назначаване на Европейската комисия

7

 

 

2010/81/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 февруари 2010 година за създаване на класове на реакция на огън на някои строителни продукти по отношение на лепилата за керамични плочки (нотифицирано под номер C(2010) 382)  ( 1 )

9

 

 

2010/82/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 февруари 2010 година за създаване на класове на реакция на огън на някои строителни продукти по отношение на декоративните стенни облицовки под формата на роли и пана (нотифицирано под номер C(2010) 397)  ( 1 )

11

 

 

2010/83/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 февруари 2010 година за създаване на класове на реакция на огън за строителни продукти по отношение на изсъхващи на въздух фугиращи смеси (нотифицирано под номер C(2010) 399)  ( 1 )

13

 

 

2010/84/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 февруари 2010 година за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2010) 764)  ( 1 )

15

 

 

2010/85/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 февруари 2010 година за създаване на класове на реакция на огън на някои строителни продукти по отношение на циментови замазки, замазки от калциев сулфат и подови замазки от синтетична смола (нотифицирано под номер C(2010) 772)  ( 1 )

17

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

11.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 121/2010 НА КОМИСИЯТА

от 9 февруари 2010 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Provolone del Monaco (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея и във връзка с член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Provolone del Monaco“, подадена от Италия, беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 февруари 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 140, 20.6.2009 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.3.   Сирена

ИТАЛИЯ

Provolone del Monaco (ЗНП)


11.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 122/2010 НА КОМИСИЯТА

от 10 февруари 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 11 февруари 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

176,4

JO

87,5

MA

77,2

TN

115,0

TR

103,3

ZZ

111,9

0707 00 05

JO

147,9

MA

75,9

TR

144,8

ZZ

122,9

0709 90 70

IL

247,1

MA

123,4

TR

169,5

ZZ

180,0

0709 90 80

EG

69,8

MA

131,9

ZZ

100,9

0805 10 20

EG

50,2

IL

58,0

MA

52,3

TN

46,4

TR

52,2

ZZ

51,8

0805 20 10

IL

151,5

MA

87,8

ZZ

119,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,9

EG

57,3

IL

85,9

JM

109,6

MA

71,0

PK

45,0

TR

67,2

ZZ

70,6

0805 50 10

EG

88,6

IL

76,3

TR

72,3

ZZ

79,1

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

66,1

MK

24,7

US

119,0

ZZ

73,0

0808 20 50

CN

44,9

US

95,2

ZA

105,4

ZZ

81,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


11.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 123/2010 НА КОМИСИЯТА

от 10 февруари 2010 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2009/10 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 877/2009 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) № 112/2010 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 877/2009, за 2009/10 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 11 февруари 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 253, 25.9.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 36, 9.2.2010 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 11 февруари 2010 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

45,24

0,00

1701 11 90 (1)

45,24

1,33

1701 12 10 (1)

45,24

0,00

1701 12 90 (1)

45,24

1,04

1701 91 00 (2)

54,50

1,12

1701 99 10 (2)

54,50

0,00

1701 99 90 (2)

54,50

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


РЕШЕНИЯ

11.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/7


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ

от 9 февруари 2010 година

за назначаване на Европейската комисия

(2010/80/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 17, параграфи 3 и 4 и параграф 7, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Вследствие на обстоятелствата, свързани с процеса на ратификация на Договора от Лисабон, Комисията, назначена на 22 ноември 2004 г., продължи да изпълнява задълженията си след 31 октомври 2009 г., докато приключи процесът на назначаване на новата Комисия, в съответствие с разпоредбите на Договора за Европейския съюз, изменени с Договора от Лисабон.

(2)

След влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г., с Решение 2009/880/ЕС (1) Европейският съвет, със съгласието на председателя на Комисията, назначи Catherine ASHTON за върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност за периода от 1 декември 2009 г. до края на мандата на действащата по това време Комисия.

(3)

В съответствие с член 17, параграф 4 от Договора за Европейския съюз трябва да бъде назначена нова Комисия, в състава на която влиза по един представител на всяка държава-членка, в т.ч. нейният председател и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, който е и един от заместник-председателите на Комисията, за периода от края на мандата на Комисията, действаща в момента на влизането в сила на Договора от Лисабон, до 31 октомври 2014 г.

(4)

Европейският съвет определи José Manuel DURÃO BARROSO за лицето, което да бъде предложено на Европейския парламент за председател на Комисията, и Европейският парламент избра така определения кандидат.

(5)

С Решение 2009/903/ЕС (2), по общо съгласие с избрания председател на Комисията, Съветът прие списъка на другите лица, които предлага за членове на Комисията. В същия ден с Решение 2009/950/ЕС (3) Европейският съвет, със съгласието на председателя на Комисията, назначи Catherine ASHTON за върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност за периода от края на мандата на действащата тогава Комисия до 31 октомври 2014 г.

(6)

С Решение 2010/41/ЕС, Евратом (4), с което се отменя и се заменя Решение 2009/903/ЕС, Съветът, по общо съгласие с избрания председател на Комисията, прие нов списък на другите лица, които предлага за членове на Комисията.

(7)

С гласуване, проведено на 9 февруари 2010 г., Европейският парламент даде одобрението си за назначаване на председателя, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на другите членове на Комисията като колективен орган.

(8)

Поради тези причини следва да се пристъпи към назначаването на Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За периода от 10 февруари 2010 г. до 31 октомври 2014 г. в Европейската комисия се назначават:

за председател:

José Manuel DURÃO BARROSO

за член, заместник-председател, в изпълнение на член 18, параграф 4 от Договора за Европейския съюз:

Catherine ASHTON, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

за членове:

Joaquín ALMUNIA AMANN

László ANDOR

Michel BARNIER

Dacian CIOLOȘ

John DALLI

Maria DAMANAKI

Karel DE GUCHT

Štefan FÜLE

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Кристалина ГЕОРГИЕВА

Johannes HAHN

Connie HEDEGAARD

Siim KALLAS

Neelie KROES

Janusz LEWANDOWSKI

Cecilia MALMSTRÖM

Günther H. OETTINGER

Andris PIEBALGS

Janez POTOČNIK

Viviane REDING

Olli REHN

Maroš ŠEFČOVIČ

Algirdas Gediminas ŠEMETA

Antonio TAJANI

Androulla VASSILIOU

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 10 февруари 2010 г.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 9 февруари 2010 година.

За Европейския съвет

Председател

H. VAN ROMPUY


(1)  ОВ L 315, 2.12.2009 г., стр. 49.

(2)  ОВ L 321, 8.12.2009 г., стр. 51.

(3)  ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 69.

(4)  ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 5.


11.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/9


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 февруари 2010 година

за създаване на класове на реакция на огън на някои строителни продукти по отношение на лепилата за керамични плочки

(нотифицирано под номер C(2010) 382)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/81/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти (1), и по-специално член 20, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 89/106/ЕИО предвижда, че с цел вземане под внимание на различните нива на защита при строително-монтажните работи на национално, регионално или местно равнище е възможно да възникне необходимост от съставяне на тълкувателни документи относно класовете, съответстващи на реакцията на продуктите по отношение на всяко едно от основните изисквания. Тези документи са публикувани като Съобщение на Комисията във връзка с тълкувателните документи от Директива 89/106/ЕИО на Съвета (2).

(2)

По отношение на основните изисквания за безопасност в случай на пожар в тълкувателен документ № 2 са изброени редица взаимосвързани мерки, които в своята съвкупност определят противопожарната стратегия, която следва да бъде разработена по различни начини в държавите-членки.

(3)

В тълкувателен документ № 2 една от тези мерки е определена като ограничение на възникването и разпространението на огъня и дима в рамките на дадена територия, като се ограничи потенциалът на строителните продукти да допринасят за пълното развитие на пожара.

(4)

Нивото на това ограничение може да се изрази само във вид на различни нива на показатели на реакция на огън на продуктите в тяхното крайно приложение.

(5)

Чрез хармонизиране системата от класове беше приета с Решение 2000/147/ЕО на Комисията от 8 февруари 2000 г. за изпълнение на Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на класификацията на реакцията на огън на строителните продукти (3).

(6)

В случая с лепилата за керамични плочки е необходимо да се използва класификацията, създадена с Решение 2000/147/ЕО.

(7)

Реакцията на огън на редица строителни продукти и/или материали по смисъла на класификацията, включена в Решение 2000/147/ЕО, е добре определена и достатъчно добре позната на лицата, отговарящи за разпоредбите в областта на противопожарната охрана в държавите-членки, откъдето следва, че те не изискват изпитвания специално за тази качествена характеристика.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителство,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Строителните продукти и/или материали, които отговарят на всички изисквания на работната характеристика „реакция на огън“, без да е необходимо да бъдат подлагани на по-нататъшни изпитвания, са посочени в приложението.

Член 2

Конкретните класове, които ще се прилагат по отношение на различните строителни продукти в рамките на класификацията по признака „реакция на огън“, приета с Решение 2000/147/ЕО, са посочени в приложението към настоящото решение.

Член 3

Там, където е целесъобразно, продуктите са разгледани по отношение на крайното им приложение.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 февруари 2010 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 62, 28.2.1994 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 50, 23.2.2000 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблицата, дадена в настоящото приложение, са изброени строителните продукти и/или материали, които отговарят на всички изисквания за характеристиката „реакция на огън“ без необходимост от изпитвания.

Таблица

Класове на реакция на огън на лепила за керамични плочки

Продукт (1)

Съдържание на органични вещества

(тегловни %)

Максимална дебелина на слоя

(mm)

Клас (2)

Циментово лепило в съответствие с EN 12004

< 20

20

E

Дисперсно лепило в съответствие с EN 12004

< 40

5

Лепила от реактивни смоли в съответствие с EN 12004

< 50

5


(1)  Нанесени върху долен пласт, който е от най-малко клас D-s2,d0, и с минимална плътност ≥ 680 kg/m3.

(2)  Клас според таблица 1 от приложението към Решение 2000/147/ЕО.


11.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/11


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 февруари 2010 година

за създаване на класове на реакция на огън на някои строителни продукти по отношение на декоративните стенни облицовки под формата на роли и пана

(нотифицирано под номер C(2010) 397)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/82/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти (1), и по-специално член 20, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 89/106/ЕИО предвижда, че с цел вземане под внимание на различните нива на защита при строително-монтажните работи на национално, регионално или местно равнище е възможно да възникне необходимост от съставяне на тълкувателни документи относно класовете, съответстващи на реакцията на продуктите по отношение на всяко едно от основните изисквания. Тези документи са публикувани като Съобщение на Комисията във връзка с тълкувателните документи от Директива 89/106/ЕИО на Съвета (2).

(2)

По отношение на основните изисквания за безопасност в случай на пожар в тълкувателен документ № 2 са изброени редица взаимосвързани мерки, които в своята съвкупност определят противопожарната стратегия, която следва да бъде разработена по различни начини в държавите-членки.

(3)

В тълкувателен документ № 2 една от тези мерки е определена като ограничение на възникването и разпространението на огъня и дима в рамките на дадена територия, като се ограничи потенциалът на строителните продукти да допринасят за пълното развитие на пожара.

(4)

Нивото на това ограничение може да се изрази само във вид на различни нива на показатели на реакция на огън на продуктите в тяхното крайно приложение.

(5)

Чрез хармонизиране системата от класове беше приета с Решение 2000/147/ЕО на Комисията от 8 февруари 2000 г. за изпълнение на Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на класификацията на реакцията на огън на строителните продукти (3).

(6)

В случая с декоративните стенни облицовки под формата на роли и пана е необходимо да се използва класификацията, въведена с Решение 2000/147/ЕО.

(7)

Реакцията на огън на редица строителни продукти и/или материали по смисъла на класификацията, включена в Решение 2000/147/ЕО, е добре определена и достатъчно добре позната на лицата, отговарящи за разпоредбите в областта на противопожарната охрана в държавите-членки, откъдето следва, че те не изискват изпитвания специално за тази качествена характеристика.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителство,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Строителните продукти и/или материали, които отговарят на всички изисквания на работната характеристика „реакция на огън“, без да е необходимо да бъдат подлагани на по-нататъшни изпитвания, са посочени в приложението.

Член 2

Конкретните класове, които ще се прилагат по отношение на различните строителни продукти в рамките на класификацията по признак „реакция на огън“, приета с Решение 2000/147/ЕО, са посочени в приложението към настоящото решение.

Член 3

Там, където е целесъобразно, продуктите са разгледани по отношение на крайното им приложение.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 февруари 2010 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 62, 28.2.1994 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 50, 23.2.2000 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблицата, дадена в настоящото приложение, са изброени строителните продукти и/или материали, които отговарят на всички изисквания за характеристиката „реакция на огън“ без необходимост от изпитвания.

Таблица

Класове на реакция на огън на декоративни стенни облицовки под формата на роли и пана

Продукт (1)

Максимална маса на единица площ

(g/m2)

Максимална дебелина

(mm)

Клас (2)

Стенни облицовки на основата на целулозни влакна

190

0,9

D-s3, d2

Стенни облицовки на основата на целулозни влакна и с полимерно покритие или напечатани

470

0,7

Стенни облицовки на основата на смес от целулозни и полиестерни влакна

160

0,3

Стенни облицовки на основата на смес от целулозни и полиестерни влакна и с полимерно покритие или напечатани

410

0,5

Стенни облицовки на основата на плат с полимерно покритие

510

0,7

Стенни облицовки от тъкан с подложка, състояща се от целулозни влакна или от целулозни и полиестерни влакна

450

0,8

Стенни облицовки от пяна от поливинилхлорид с подложка, състояща се от целулозни влакна или от целулозни и полиестерни влакна

310

1,8


(1)  Продукти в съответствие с EN 15102, нанесени върху долен пласт, който е от най-малко клас A2-s1,d0, с минимална дебелина 12 mm и с минимална плътност 800 kg/m3, с използване на лепило на основата на нишесте или на нишесте/поливинилхлорид, или на целулоза/поливинилхлорид при максимум 200 g/m2.

(2)  Клас според таблица 1 от приложението към Решение 2000/147/ЕО.


11.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/13


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 февруари 2010 година

за създаване на класове на реакция на огън за строителни продукти по отношение на изсъхващи на въздух фугиращи смеси

(нотифицирано под номер C(2010) 399)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/83/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти (1), и по-специално член 20, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 89/106/ЕИО предвижда, че с цел вземане под внимание на различните нива на защита при строително-монтажните работи на национално, регионално или местно равнище, е възможно да възникне необходимост от съставяне на тълкувателни документи относно класовете, съответстващи на реакцията на продуктите по отношение на всяко едно от основните изисквания. Тези документи са публикувани като „Съобщение на Комисията във връзка с тълкувателните документи от Директива 89/106/ЕИО на Съвета“ (2).

(2)

По отношение на основните изисквания за безопасност в случай на пожар, в тълкувателен документ № 2 са изброени редица взаимосвързани мерки, които в своята съвкупност определят противопожарната стратегия, която следва да се разработи по различни начини в държавите-членки.

(3)

В тълкувателен документ № 2 една от тези мерки е определена като ограничение на възникването и разпространението на огъня и дима в рамките на дадена територия, като се ограничи потенциалът на строителните продукти да допринасят за пълното развитие на пожара.

(4)

Нивото на това ограничение може да се изрази само във вид на различни нива на показатели на реакция на огън на продуктите в тяхното крайно приложение

(5)

Чрез хармонизиране системата от класове беше приета с Решение 2000/147/ЕО на Комисията от 8 февруари 2000 г. за изпълнение на Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на класификацията на реакцията на огън на строителните продукти (3).

(6)

В случая с изсъхващите на въздух фугиращи смеси е необходимо да се използва класификацията, създадена с Решение 2000/147/ЕО.

(7)

Реакцията на огън на редица строителни продукти и/или материали по смисъла на класификацията, включена в Решение 2000/147/ЕО, е добре определена и достатъчно добре позната на лицата, отговарящи за разпоредбите в областта на противопожарната охрана в държавите-членки, откъдето следва, че те не изискват изпитвания специално за тази качествена характеристика.

(8)

Предвидените мерки в настоящото решение са съобразени със становището на Постоянния комитет по строителството,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Строителните продукти и/или материали, които отговарят на всички изисквания на работната характеристика „реакция на огън“, без да е необходимо да бъдат подлагани на по-нататъшни изпитвания, са дадени в приложението.

Член 2

Конкретните класове, които ще се прилагат по отношение на различните строителни продукти в рамките на класификацията по признак „реакция на огън“, приета с Решение 2000/147/ЕО, са дадени в приложението към настоящото решение.

Член 3

Продуктите се разглеждат според условията на тяхната крайно приложение, когато това е необходимо.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 февруари 2010 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 62, 28.2.1994 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 50, 23.2.2000 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблицата, дадена в настоящото приложение, са изброени строителните продукти и/или материали, които отговарят на всички изисквания за характеристиката „реакция на огън“ без необходимост от изпитвания.

Таблица

Класове на реакция на огън за изсъхващи на въздух фугиращи смеси

Продукт (1)

Подробно описание на продукта за съединяваща система

Максимално съдържание на органични вещества

(% от теглото)

Клас (2)

Фугиращи смеси за гипсови плочи, които се използват с хартиена съединяваща лента. Готова за употреба паста или прах за смесване с вода върху всякаква основа с клас най-малко A2-s1,d0 с дебелина най-малко 6 mm и плътност най-малко 700 kg/m3 (с изключение на подови настилки).

Изсъхващи на въздух фугиращи смеси от типове 1A, 2A и 3A и хартиена съединяваща лента (3) според стандарт EN 13963

7,0

A2-s1,d0


(1)  Плътност във влажно състояние на съединяващата съставка най-малко 1,1 kg/литър (1 100 kg/m3).

(2)  Класът е определен според Таблица 1 от приложението към Решение 2000/147/ЕО на Комисията.

(3)  Максимална ширина на хартиената съединяваща лента: 55 mm; максимална маса на хартиената съединяваща лента на единица площ: 135 g/m2.


11.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/15


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 февруари 2010 година

за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2010) 764)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/84/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 16, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (2) определя списък на активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО.

(2)

За известен брой комбинации вещества/продуктови типове, включени в този списък, или всички участници са се оттеглили от програмата за преглед, или не са получени пълни досиета до крайния срок, определен в член 9 и член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 от държавата-членка, определена като докладваща за оценката.

(3)

Комисията съответно информира държавите-членки за това съгласно член 11, параграф 2, член 12, параграф 1 и член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1451/2007. Тази информацията бе оповестена публично и по електронен път на 13 януари 2009 г., 11 февруари 2009 г. и 11 март 2009 г.

(4)

В срок от три месеца след електронното публикуване на тази информация няколко компании заявиха интерес да поемат ролята на участник по отношение на някои от въпросните вещества и продуктови типове в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(5)

Следователно трябва да бъде определен нов срок за подаването на досиета за тези вещества и продуктови типове в съответствие с член 12, параграф 3, втора алинея от посочения регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За веществата и продуктовите типове, посочени в приложението, новият краен срок за подаване на досиета е 28 февруари 2011 г.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 февруари 2010 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вещества и продуктови типове, за които новият краен срок за подаване на досиета е 28 февруари 2011 г.

Наименование

ЕО №

CAS №

Продуктов тип

Докладваща държава-членка

Амониев бромид

235-183-8

12124-97-9

11

SE

Борна киселина

233-139-2

10043-35-3

22

NL

Хлоралоза

240-016-7

15879-93-3

15

PT

Хлоралоза

240-016-7

15879-93-3

23

PT

Мед

231-159-6

7440-50-8

2

FR

Мед

231-159-6

7440-50-8

4

FR

Мед

231-159-6

7440-50-8

5

FR

N′-терт-бутил-N-циклопропил-6-(метилтио)-1,3,5-триазин-2,4-диамин

248-872-3

28159-98-0

7

NL

N′-терт-бутил-N-циклопропил-6-(метилтио)-1,3,5-триазин-2,4-диамин

248-872-3

28159-98-0

10

NL

Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)

полимер

374572-91-5

2

FR

Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)

полимер

374572-91-5

3

FR

Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)

полимер

374572-91-5

4

FR

Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)

полимер

374572-91-5

7

FR

Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)

полимер

374572-91-5

9

FR

Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)

полимер

374572-91-5

10

FR

Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)

полимер

374572-91-5

11

FR

Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)

полимер

374572-91-5

12

FR

Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)

полимер

374572-91-5

20

FR

Боров екстракт

304-455-9

94266-48-5

10

LV

Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)

полимер

57028-96-3

2

FR

Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)

полимер

57028-96-3

3

FR

Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)

полимер

57028-96-3

4

FR

Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)

полимер

57028-96-3

7

FR

Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)

полимер

57028-96-3

9

FR

Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)

полимер

57028-96-3

10

FR

Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)

полимер

57028-96-3

11

FR

Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)

полимер

57028-96-3

12

FR

Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)

полимер

57028-96-3

20

FR

Тозилхлорамид натрий

204-854-7

127-65-1

11

ES


11.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/17


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 февруари 2010 година

за създаване на класове на реакция на огън на някои строителни продукти по отношение на циментови замазки, замазки от калциев сулфат и подови замазки от синтетична смола

(нотифицирано под номер C(2010) 772)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/85/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти (1), и по-специално член 20, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 89/106/ЕИО предвижда, че с цел вземане под внимание на различните нива на защита при строително-монтажните работи на национално, регионално или местно равнище е възможно да възникне необходимост от съставяне на тълкувателни документи относно класовете, съответстващи на реакцията на продуктите по отношение на всяко едно от основните изисквания. Тези документи са публикувани като Съобщение на Комисията във връзка с тълкувателните документи от Директива 89/106/ЕИО (2).

(2)

По отношение на основните изисквания за безопасност в случай на пожар в тълкувателен документ № 2 са изброени редица взаимосвързани мерки, които в своята съвкупност определят противопожарната стратегия, която следва да бъде разработена по различни начини в държавите-членки.

(3)

В тълкувателен документ № 2 една от тези мерки е определена като ограничение на възникването и разпространението на огъня и дима в рамките на дадена територия, като се ограничи потенциалът на строителните продукти да допринасят за пълното развитие на пожара.

(4)

Нивото на това ограничение може да се изрази само във вид на различни нива на показатели на реакция на огън на продуктите в тяхното крайно приложение.

(5)

Чрез хармонизиране системата от класове беше приета с Решение 2000/147/ЕО на Комисията от 8 февруари 2000 г. за изпълнение на Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на класификацията на реакцията на огън на строителните продукти (3).

(6)

В случая с циментовите замазки, замазките от калциев сулфат и подовите замазки от синтетична смола е необходимо да се използва класификацията, създадена с Решение 2000/147/ЕО.

(7)

Реакцията на огън на редица строителни продукти и/или материали по смисъла на класификацията, включена в Решение 2000/147/ЕО, е добре определена и достатъчно добре позната на лицата, отговарящи за разпоредбите в областта на противопожарната охрана в държавите-членки, откъдето следва, че те не изискват изпитвания специално за тази качествена характеристика.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителството,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Строителните продукти и/или материали, които отговарят на всички изисквания на работната характеристика „реакция на огън“, без да е необходимо да бъдат подлагани на по-нататъшни изпитвания, са посочени в приложението.

Член 2

Конкретните класове, които ще се прилагат по отношение на различните строителни продукти в рамките на класификацията по признак „реакция на огън“, приета с Решение 2000/147/ЕО, са дадени в приложението към настоящото решение.

Член 3

Продуктите се разглеждат според условията на тяхното крайно приложение, когато това е необходимо.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 февруари 2010 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 62, 28.2.1994 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 50, 23.2.2000 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблиците, дадени в настоящото приложение, са изброени строителните продукти и/или материали, които отговарят на всички изисквания на експлоатационната характеристика „реакция на огън“ без необходимост от изпитване.

Таблица 1

Класове на реакция на огън на циментови замазки, замазки от калциев сулфат и подови замазки от синтетична смола

Продукт (1)

Максимална дебелина на слоя

(mm)

Съдържание на органични вещества

(тегловни %)

Клас (2)

Циментови замазки в съответствие с EN 13813

30

< 20

E

Замазки от калциев сулфат в съответствие с EN 13813


Таблица 2

Класове на реакция на огън на подови замазки от синтетична смола

Продукт (3)

Максимална дебелина на слоя

(mm)

Съдържание на органични вещества

(тегловни %)

Клас (4)

Подови замазки от синтетична смола без пълнител, със свързващо вещество от епоксидна смола, полиуретанова смола, полиметилметакрилатна смола или винилестерна смола в съответствие с EN 13813

4

100

E или Efl

Подови замазки от синтетична смола с пълнител, със свързващо вещество от епоксидна смола, полиуретанова смола, полиметилметакрилатна смола или винилестерна смола и с пълнител от минерални агрегати в съответствие с EN 13813

10

< 75

Подови замазки от синтетична смола с пълнител и добавен кварцов пясък, със свързващо вещество от епоксидна смола, полиуретанова смола, полиметилметакрилатна смола или винилестерна смола и с пълнител от минерални агрегати в съответствие с EN 13813

10

< 75


(1)  Положена върху долен пласт от клас най-малко D-s2,d0 с минимална дебелина 12 mm и минимална плътност 680 kg/m3.

(2)  Клас E според таблица 1 от приложението към Решение 2000/147/ЕО на Комисията, когато замазката се използва за основа.

(3)  Положена върху долен пласт от клас най-малко А2-s1,d0 с минимална дебелина 6 mm и минимална плътност 1 800 kg/m3.

(4)  Клас E според таблица 1 от приложението към Решение 2000/147/ЕО на Комисията, когато замазката се използва за основа, или клас Efl според таблица 2 от приложението към Решение 2000/147/ЕО на Комисията, когато замазката се използва за покритие.